Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ד בטבת תשפ״ג | 7 ינואר 2023
  • לימוד החודש מוקדש ע"י אסתר גרוס לע"נ אביה מני גרוס

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים עד – שבת י"ד בטבת

זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן.

הדף היום מוקדש ע"י בקי גולדשטיין לע"נ אביה, יואל הלוי בן מאיר ורבקה פרום. הוא היה ניצול שואה והקדיש את חייו ללימוד תורה וגמילות חסדים.

אם אשה אמורה להתיבם (אבל עוד לא קיימה ייבום) עם אחיו של בעלה שנפטר, האם היבם רשאי להפר את נדריה? יש שלוש דעות במשנה. המשנה מתעדת שיחה בין שלושתם, שבה כל אחד מנסה להוכיח את שיטתו. הגמרא מסבירה כל צד, במיוחד כשהם מתייחסים לוויכוח שעולה במסכת יבמות בשאלה האם יש או אין זיקה, קשר חזק בין בני הזוג לפני קיום מצוות ייבום. אולם דעתו של רבי אליעזר קשה להבין בהיותו מתיר ליבם להפר נדריה גם אם יש עוד אחים. רבי אמי מסביר שרבי אליעזר אמר את דבריו במקרה שהיבם עשה מאמר (דבר דומה לאירוסין ליבמים). וכי הוא סובר כבית שמאי שאומר שמאמר קונה קניין גמור. שניים (או אולי שלושה) קשיים מועלים נגד רבי אמי אך נפתרים. לאחר מכן מובאת התוספתא כדי לתמוך בהבנתו של רבי אמי.

מתני׳ שומרת יבם בין ליבם אחד בין לשני יבמין רבי אליעזר אומר יפר רבי יהושע אומר לאחד אבל לא לשנים רבי עקיבא אומר לא לאחד ולא לשנים

אמר רבי אליעזר מה אם אשה שקנה הוא לעצמו הרי הוא מיפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפר נדריה

אמר לו רבי עקיבא לא אם אמרת באשה שקנה הוא לעצמו שאין לאחרים בה רשות תאמר באשה שהקנו לו מן השמים שיש לאחרים בה רשות

אמר לו רבי יהושע עקיבא דבריך בשני יבמין מה אתה משיב על יבם אחד אמר לו אין היבמה גמורה ליבם כשם שהארוסה גמורה לאישה

גמ׳ בשלמא רבי עקיבא סבר אין זיקה ורבי יהושע סבר יש זיקה אלא רבי אליעזר מאי טעמיה אי יש זיקה אין ברירה

אמר רבי אמי כגון שעשה בה מאמר ורבי אליעזר סבר לה כבית שמאי דאמרי מאמר קונה קנין גמור

ורבי יהושע אומר לך הני מילי בחד יבם אבל בשני יבמין לא מי איכא מידי דכי אתי אחוהי אסר עליה בביאה או בגיטא ומפר ורבי עקיבא סבר אין זיקה

ולרבי (אליעזר) [אלעזר] דאמר מאמר לבית שמאי אין קונה אלא לדחות בצרה מאי איכא למימר

הכא במאי עסקינן כגון שעמד בדין ואיתחייב לה מזונות וכדרב פנחס משמיה דרבא דאמר כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת


תנן אמר רבי אליעזר ומה אם אשה שקנה לעצמו הרי הוא מיפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שמיפר נדריה ואי בשעשה בה מאמר קנה לעצמו הוא שקנה לעצמו על ידי שמים

תפשוט דבעי רבה מאמר לבית שמאי אירוסין עושה או נשואין עושה תפשוט דנשואין עושה דאי אירוסין עושה הא תנן נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה

אמר רב נחמן בר יצחק מאי יפר יפר בשותפות

תניא נמי הכי כרבי אמי שומרת יבם בין יבם אחד בין שני יבמין רבי אליעזר אומר יפר ורבי יהושע אומר לאחד ולא לשנים רבי עקיבא אומר לא לאחד ולא לשנים

אמר רבי אליעזר ומה אם אשה שאין לו חלק בה עד שלא תבא לרשותו משבאת לרשותו נגמרה לו אשה שיש לו חלק עד שלא תבא לרשותו משבאת לרשותו אינו דין שתגמור לו

אמר לו רבי עקיבא לא אם אמרת באשה שקנה הוא לעצמו שכשם שאין לו חלק בה כך אין לאחרים חלק בה תאמר באשה שהקנו לו מן השמים שכשם שיש לו עמה חלק כך יש לאחרים חלק בה

אמר לו רבי יהושע עקיבא דבריך בשני יבמין מה אתה משיב על יבם אחד אמר לו כלום חלקנו על יבם אחד ועל שני יבמין בין שעשה בה מאמר בין שלא עשה בה מאמר וכשאר דברים כן נדרים

בלשון הזה אמר בן עזאי חבל עליך בן עזאי שלא שימשת את רבי עקיבא

מאי


  • לימוד החודש מוקדש ע"י אסתר גרוס לע"נ אביה מני גרוס

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

האב והבעל ונדרי האישה – במחשבה שניה

האב והבעל ונדרי האישה – הפרת נדריה של אישה? על מה ולמה? | במחשבה שניה עם הרבנית יפית קליימר  

נדרים עד – שבת י"ד בטבת

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים עד – שבת י"ד בטבת

מתני׳ שומרת יבם בין ליבם אחד בין לשני יבמין רבי אליעזר אומר יפר רבי יהושע אומר לאחד אבל לא לשנים רבי עקיבא אומר לא לאחד ולא לשנים

אמר רבי אליעזר מה אם אשה שקנה הוא לעצמו הרי הוא מיפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפר נדריה

אמר לו רבי עקיבא לא אם אמרת באשה שקנה הוא לעצמו שאין לאחרים בה רשות תאמר באשה שהקנו לו מן השמים שיש לאחרים בה רשות

אמר לו רבי יהושע עקיבא דבריך בשני יבמין מה אתה משיב על יבם אחד אמר לו אין היבמה גמורה ליבם כשם שהארוסה גמורה לאישה

גמ׳ בשלמא רבי עקיבא סבר אין זיקה ורבי יהושע סבר יש זיקה אלא רבי אליעזר מאי טעמיה אי יש זיקה אין ברירה

אמר רבי אמי כגון שעשה בה מאמר ורבי אליעזר סבר לה כבית שמאי דאמרי מאמר קונה קנין גמור

ורבי יהושע אומר לך הני מילי בחד יבם אבל בשני יבמין לא מי איכא מידי דכי אתי אחוהי אסר עליה בביאה או בגיטא ומפר ורבי עקיבא סבר אין זיקה

ולרבי (אליעזר) [אלעזר] דאמר מאמר לבית שמאי אין קונה אלא לדחות בצרה מאי איכא למימר

הכא במאי עסקינן כגון שעמד בדין ואיתחייב לה מזונות וכדרב פנחס משמיה דרבא דאמר כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת


תנן אמר רבי אליעזר ומה אם אשה שקנה לעצמו הרי הוא מיפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שמיפר נדריה ואי בשעשה בה מאמר קנה לעצמו הוא שקנה לעצמו על ידי שמים

תפשוט דבעי רבה מאמר לבית שמאי אירוסין עושה או נשואין עושה תפשוט דנשואין עושה דאי אירוסין עושה הא תנן נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה

אמר רב נחמן בר יצחק מאי יפר יפר בשותפות

תניא נמי הכי כרבי אמי שומרת יבם בין יבם אחד בין שני יבמין רבי אליעזר אומר יפר ורבי יהושע אומר לאחד ולא לשנים רבי עקיבא אומר לא לאחד ולא לשנים

אמר רבי אליעזר ומה אם אשה שאין לו חלק בה עד שלא תבא לרשותו משבאת לרשותו נגמרה לו אשה שיש לו חלק עד שלא תבא לרשותו משבאת לרשותו אינו דין שתגמור לו

אמר לו רבי עקיבא לא אם אמרת באשה שקנה הוא לעצמו שכשם שאין לו חלק בה כך אין לאחרים חלק בה תאמר באשה שהקנו לו מן השמים שכשם שיש לו עמה חלק כך יש לאחרים חלק בה

אמר לו רבי יהושע עקיבא דבריך בשני יבמין מה אתה משיב על יבם אחד אמר לו כלום חלקנו על יבם אחד ועל שני יבמין בין שעשה בה מאמר בין שלא עשה בה מאמר וכשאר דברים כן נדרים

בלשון הזה אמר בן עזאי חבל עליך בן עזאי שלא שימשת את רבי עקיבא

מאי


גלול כלפי מעלה