Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ו בטבת תשפ״ג | 8 ינואר 2023
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים עה

הלימוד השבוע מוקדש ע"י ג'ואנה רום לע"נ אביה, ג'ולייס רום בציון 25 שנים לפטירתו.

הדף היום מוקדש ע"י ענינה, פילה וגורדון מרקס לכבוד יום הולדת של שרה מרקס!

מאיזה מילים בתוספתא מוצאים חיזוק לדברי ר' אמי שר' אליעזר אמר שהיבם מיפר נדרי יבמתו רק כשעשה בה מאמר? לאיזה עניין התייחס ר' עקיבא כשאמר שכשאר דברים כן נדרים – מה זה 'שאר דברים'? האם אפשר להפר נדרי אשתו מראש? ר' אליעזר אומר שכן וחכמים אומרים שלא. מה הטיעון של כל אחד? לפי ר' אליעזר, האם זה אומר שהנדר שלה לא חל בכלל כשתידור או שיחול לשנייה ואז יופר. מה הנפקא מינה? הגמרא מביאה שלושה מקורות בכדי לענות על השאלה. אבל ההוכחות נדחות.

תניא כוותיה דרבי אמי דקתני בין שעשה בה מאמר ובין שלא עשה בה מאמר

אי נמי מרישא דקתני משנכנסה לרשותו נגמרה לו ואי דלא קדיש מאי נגמרה לו תפשוט מיניה כשעשה בה מאמר

מאי וכשאר דברים כן נדרים דקתני אמר רבא הכי קתני אי אתה מודה שאין חייבין סקילה כנערה המאורסה

אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא אין יבמה גמורה לאישה כשם שארוסה גמורה לאישה

מתני׳ האומר לאשתו כל הנדרים שתדורי מכאן עד שאבא ממקום פלוני הרי הן קיימין לא אמר כלום הרי הן מופרין רבי אליעזר אמר מופר וחכמים אומרים אינו מופר אמר רבי אליעזר אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור

אמרו לו הרי הוא אומר אישה יקימנו ואישה יפרנו את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר לא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר

גמ׳ איבעיא להו לרבי אליעזר מיחל חלין ובטלין או דלמא לא חלין כלל למאי נפקא מינה


כגון דאתפיס אחרינא בהדין נדרא אי אמרת חלין הויא תפיסותא אי אמרת לא חלין לא איכא מששא

מאי תא שמע אמר רבי אליעזר אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור שמע מינה לא חלין

מי קתני שאינן באין שלא באו קתני עדיין לא באו

תא שמע אמר להן רבי אליעזר ומה במקום שאין מיפר נדרי עצמו משנדר מיפר נדרי עצמו עד שלא ידור מקום שמפר נדרי אשתו משתדור אינו דין שיפר נדרי אשתו עד שלא תדור

מאי לאו דאשתו דומיא דיליה מה [הוא] דלא חיילין אף אשתו נמי דלא חיילין לא הא כדאיתא והא כדאיתא

תא שמע אמרו לו לרבי אליעזר ומה מקוה שמעלה את הטמאין מטומאתן אין מציל על הטהורים מליטמא אדם שאין מעלה את הטמאין מטומאתן אינו דין הוא שלא יציל על הטהורין מליטמא

שמע מינה לא חיילין


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

האב והבעל ונדרי האישה – במחשבה שניה

האב והבעל ונדרי האישה – הפרת נדריה של אישה? על מה ולמה? | במחשבה שניה עם הרבנית יפית קליימר  

נדרים עה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים עה

תניא כוותיה דרבי אמי דקתני בין שעשה בה מאמר ובין שלא עשה בה מאמר

אי נמי מרישא דקתני משנכנסה לרשותו נגמרה לו ואי דלא קדיש מאי נגמרה לו תפשוט מיניה כשעשה בה מאמר

מאי וכשאר דברים כן נדרים דקתני אמר רבא הכי קתני אי אתה מודה שאין חייבין סקילה כנערה המאורסה

אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא אין יבמה גמורה לאישה כשם שארוסה גמורה לאישה

מתני׳ האומר לאשתו כל הנדרים שתדורי מכאן עד שאבא ממקום פלוני הרי הן קיימין לא אמר כלום הרי הן מופרין רבי אליעזר אמר מופר וחכמים אומרים אינו מופר אמר רבי אליעזר אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור

אמרו לו הרי הוא אומר אישה יקימנו ואישה יפרנו את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר לא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר

גמ׳ איבעיא להו לרבי אליעזר מיחל חלין ובטלין או דלמא לא חלין כלל למאי נפקא מינה


כגון דאתפיס אחרינא בהדין נדרא אי אמרת חלין הויא תפיסותא אי אמרת לא חלין לא איכא מששא

מאי תא שמע אמר רבי אליעזר אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור שמע מינה לא חלין

מי קתני שאינן באין שלא באו קתני עדיין לא באו

תא שמע אמר להן רבי אליעזר ומה במקום שאין מיפר נדרי עצמו משנדר מיפר נדרי עצמו עד שלא ידור מקום שמפר נדרי אשתו משתדור אינו דין שיפר נדרי אשתו עד שלא תדור

מאי לאו דאשתו דומיא דיליה מה [הוא] דלא חיילין אף אשתו נמי דלא חיילין לא הא כדאיתא והא כדאיתא

תא שמע אמרו לו לרבי אליעזר ומה מקוה שמעלה את הטמאין מטומאתן אין מציל על הטהורים מליטמא אדם שאין מעלה את הטמאין מטומאתן אינו דין הוא שלא יציל על הטהורין מליטמא

שמע מינה לא חיילין


גלול כלפי מעלה