Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ז בטבת תשפ״ג | 9 ינואר 2023
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים עו

הדף היום מוקדש ע"י אילת שולץ שרף לכבוד בתה, אלישבע מזל שרף, שותפה בלימוד הדף היומי.

הדף היום מוקדש ע"י חנה חסון לרפואת רחל דבורה בת אלקה. 

הגמרא דוחה את התשובה השלישית שניתנה לשאלה האם התכוון רבי אליעזר שבעל יכול לבטל מראש את נדרי אשתו בכך שלא יחולו בכלל או יחולו לרגע ואז יתבטלו. מובא ניסיון רביעי לענות על השאלה והוא מצליח. מתעורר קושי נגד עמדת החכמים שמצד אחד חולקים על הקל וחומר של רבי אליעזר, אבל הם עצמם עושים סוג דומה של קל וחומר במקרה של יכולת אדם למכור את בתו לאמה. השאלה נפתרת בכך שעל אף היכולת לעשות קל וחומר, זה נדחה בגלל משמעות הפסוקים שמדגישים את ההקבלה בין קיום להפרה. ולכן לא ניתן להפר מראש כמו שלא ניתן לקיים מראש. אפשר לעשות הרפת נדרי אשתו/בתו רק ביום שישמעו. איך מגדירים יום בהקשר הזה? יש מחלוקת: האם זה מסתיים עם רדת הלילה או שזה עשרים וארבע שעות? מאילו פסוקים דורש כל צד את דעתו? איך כל אחד מבין את הפסוק שהשני משתמש בו כדי להוכיח את עמדתו? לפי איזו עמדה אנחנו פוסקים? הגמרא מספרת על התנהגותם של שני רבנים. ישנן פרשנויות שונות לגבי מה היו פעולות אלו ומה הייתה משמעותן. יש שמבינים כי רבנים אלו סברו כי חרטה היא עילה מספקת להתרת נדרים. אחרים מחברים זאת לדעה בסוגייתינו שלבעל יש עשרים וארבע שעות להפר נדרי אשתו.

 

אימא סיפא אמרו לו לרבי אליעזר אם מטבילין כלי טמא ליטהר יטבילו כלי לכשיטמא ליטהר שמע מינה חיילין

אמרי רבנן לא קיימי להון בטעמיה דרבי אליעזר והכי קאמרי ליה מאי סבירא לך אי סבירא לך דחיילין ובטלין תהוי כלי תיובתך אי לא סבירא לך דחיילין תהוי מקוה תיובתך

תא שמע אמר להם רבי אליעזר ומה זרעים טמאים כיון שזרען בקרקע טהורין זרועין ועומדים לא כל שכן שמע מינה לא חיילין

ורבנן לא דרשי קל וחומר והא תניא יכול ימכור אדם את בתו כשהיא נערה אמרת קל וחומר מכורה כבר יוצאה אינה מכורה אינו דין שלא תימכר


אין בעלמא דרשי קל וחומר ושאני הכא דאמר קרא אישה יקימנו ואישה יפרנו את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר את שלא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר

מתני׳ הפרת נדרים כל היום יש בדבר להקל ולהחמיר

כיצד נדרה בלילי שבת יפר בלילי שבת וביום השבת עד שתחשך נדרה עם חשכה מפר עד שלא תחשך שאם חשכה ולא הפר אינו יכול להפר

גמ׳ תניא הפרת נדרים כל היום רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אמרו מעת לעת מאי טעמא דתנא קמא אמר קרא ביום שמעו

ורבנן מאי טעמייהו דכתיב מיום אל יום

ולתנא קמא הא כתיב מיום אל יום איצטריך דאי ביום שמעו הוה אמינא ביממא אין בליליא לא כתיב מיום אל יום

ולמאן דאמר מיום אל יום הא כתיב ביום שמעו איצטריך דאי כתיב מיום אל יום הוה אמינא מחד בשבא לחד בשבא ליפר לה כתיב ביום שמעו

אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי אין הלכה כאותו הזוג לוי סבר למיעבד כהני תנאי אמר ליה רב הכי אמר חביבי אין הלכה כאותו הזוג

חייא בר רב שדי גירא ובדיק רבה בר רב הונא יתיב וקאים


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים עו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים עו

אימא סיפא אמרו לו לרבי אליעזר אם מטבילין כלי טמא ליטהר יטבילו כלי לכשיטמא ליטהר שמע מינה חיילין

אמרי רבנן לא קיימי להון בטעמיה דרבי אליעזר והכי קאמרי ליה מאי סבירא לך אי סבירא לך דחיילין ובטלין תהוי כלי תיובתך אי לא סבירא לך דחיילין תהוי מקוה תיובתך

תא שמע אמר להם רבי אליעזר ומה זרעים טמאים כיון שזרען בקרקע טהורין זרועין ועומדים לא כל שכן שמע מינה לא חיילין

ורבנן לא דרשי קל וחומר והא תניא יכול ימכור אדם את בתו כשהיא נערה אמרת קל וחומר מכורה כבר יוצאה אינה מכורה אינו דין שלא תימכר


אין בעלמא דרשי קל וחומר ושאני הכא דאמר קרא אישה יקימנו ואישה יפרנו את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר את שלא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר

מתני׳ הפרת נדרים כל היום יש בדבר להקל ולהחמיר

כיצד נדרה בלילי שבת יפר בלילי שבת וביום השבת עד שתחשך נדרה עם חשכה מפר עד שלא תחשך שאם חשכה ולא הפר אינו יכול להפר

גמ׳ תניא הפרת נדרים כל היום רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אמרו מעת לעת מאי טעמא דתנא קמא אמר קרא ביום שמעו

ורבנן מאי טעמייהו דכתיב מיום אל יום

ולתנא קמא הא כתיב מיום אל יום איצטריך דאי ביום שמעו הוה אמינא ביממא אין בליליא לא כתיב מיום אל יום

ולמאן דאמר מיום אל יום הא כתיב ביום שמעו איצטריך דאי כתיב מיום אל יום הוה אמינא מחד בשבא לחד בשבא ליפר לה כתיב ביום שמעו

אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי אין הלכה כאותו הזוג לוי סבר למיעבד כהני תנאי אמר ליה רב הכי אמר חביבי אין הלכה כאותו הזוג

חייא בר רב שדי גירא ובדיק רבה בר רב הונא יתיב וקאים


גלול כלפי מעלה