Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ז בטבת תשפ״ג | 10 ינואר 2023
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים עז

הדף היום מוקדש ע"י שרל ואבי סביטסקי לע"נ אביה של שרל, שמעון בן ישראל יצחק הכהן.

הדף היום מוקדש ע"י סורי שטרן לע"נ אביה, הרב ראובן בן חיים זצ"ל.

הדף היום מוקדש ע"י רחל ואורן סליגר לע"נ אביה של רחל, אבנר יוסף בן יהודה אריה וזלאטה פריבה.

אפשר להתיר נדר (באמצעות חכם/בית דין) בשבת רק אם זה לצורך שבת. מה לגבי בעל/אב שרוצה להפר את נדריו של אשתו/בתו בשבת? האם גם הפרה מותר בשבת רק לצורך שבת? מובא ברייתא שקובעת שמותר רק לצורך שבת. אבל רב אשי מקשה ממשנתינו שמשם משמע להיפך. המסקנה היא שזה מחלוקת תנאים, ומתחבר למחלוקת האם אפשר להפר נדרי אשתו לעשרים וארבע שעות משמיעתו או רק עד סוף אותו היום. אפשר להתיר נדרים אם זה לשבת, אבל האם זה כולל נדרים שהיה יכול להתירם לפני השבת ולא טיפל בזה? מביאים הוכחה מסיפור שעדיין ניתן להתירם בשבת אפילו אם היה יכול להתירם לפני שבת ולא עשה. רב יוסף לא רצה לאפשר לאנשים להתיר בפני שלושה גברים בשבת כי יש לזה נראות כבית דין. אולם, אביי הראה כי מאחר וכל כך הרבה דברים שדרושים לבית דין אינם נחוצים להתרת נדרים, ולכן אין בו חזות של בית דין. מהם דברים אלו? האם אפשר להתיר נדרים בלילה? סיפור נוסף מסופר על מי שננזף על ידי הרבנים בבואו להתיר את נדרו שהוא חוטא בזה שנדר מלכתחילה. באיזה ניסוח ניתן/לא ניתן להשתמש כדי להפר נדר של אישה/בת? איך הניסוח צריך להיות שונה בשבת? למה? מה אם הנוסח המשמש להתרה הוחלף לנוסח המשמש להפרה או להיפך?

תנן התם מפירין נדרים בשבת ונשאלין לנדרים שהן לצורך השבת איבעיא להו מפירין נדרים בשבת לצורך השבת או דלמא אפילו שלא לצורך

תא שמע דתני רב זוטי דבי רב פפי אין מפירין נדרים אלא לצורך השבת אמר רב אשי הא לא תנן הכי נדרה עם חשיכה מפר לה עד שלא תחשך ואי אמרת לצורך השבת אין שלא לצורך השבת לא מאי איריא חשכה אפילו בתוך היום אינו יכול להפר דשלא לצורך

תנאי היא הפרת נדרים כל היום רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אמרו מעת לעת

למאן דאמר כל היום אין טפי לא אפילו שלא לצורך השבת מפר למאן דאמר מעת לעת לצורך השבת אין שלא לצורך השבת לא

ונשאלין לנדרים שהן לצורך השבת איבעיא להו כשלא היה להם פנאי או דלמא כשהיה להם פנאי תא שמע דאיזדקיקו ליה רבנן לבריה דרב זוטרא בריה דרב זעירא אפילו בנדרים שהיה להם פנאי מבעוד יום

סבר רב יוסף למימר נשאלין נדרים בשבת ביחיד מומחה אין בשלשה הדיוטות לא משום דמתחזי כדינא

אמר ליה אביי כיון דסבירא לן אפילו מעומד אפילו בקרובים ואפילו בלילה לא מתחזי כדינא

אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב הלכה מפירין נדרים בלילה והא מתניתין היא נדרה בלילי שבת אלא אימא הלכה נשאלין בלילה

אמר ליה רבי אבא לרב הונא אמר רב הכי אמר ליה אישתיק אמר ליה אישתיק קא אמרת או שתי קאמרת

אמר רב איקא בר אבין איזדקיק ליה רב לרבה


בקיטונא דבי רב עומד יחידי ובלילה

אמר רבה אמר רב נחמן הלכה נשאלין נדרים עומד יחידי ובלילה ובשבת ובקרובים ואפילו היה להן פנאי מבעוד יום

עומד והתניא ירד רבן גמליאל מן החמור ונתעטף וישב והתיר לו נדרו רבן גמליאל סבר פותחין בחרטה מיעקר נדרא בעינן ובעי עיוני אהכי ישב ורב נחמן סבר אין פותחין בחרטה ואפילו מעומד

אמר ליה רבא לרב נחמן חזי מר האי מרבנן דאתא ממערבא ואמר איזדקיקו ליה רבנן לבריה דרב הונא בר אבין ושרו ליה נדריה ואמרו ליה זיל ובעי רחמי על נפשך דחטאת דתני רב דימי אחוה דרב ספרא כל הנודר אף על פי שהוא מקיימו נקרא חוטא אמר רב זביד מאי קרא וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא הא לא חדלת איכא חטא

תניא האומר לאשתו כל נדרים שתדורי אי אפשי שתדורי אין זה נדר לא אמר כלום יפה עשית ואין כמותך ואם לא נדרת מדירך אני דבריו קיימין

לא יאמר אדם לאשתו בשבת מופר ליכי בטיל ליכי כדרך שאומר לה בחול אלא אומר לה טלי ואכלי טלי ושתי והנדר בטל מאליו אמר רבי יוחנן וצריך שיבטל בלבו

תניא בית שמאי אומרים בשבת מבטל בלבו בחול מוציא בשפתיו ובית הלל אומרים אחד זה ואחד זה מבטל בלבו ואין צריך להוציא בשפתיו

אמר רבי יוחנן חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלום

דתניא זה הדבר החכם מתיר ואין בעל מתיר שיכול ומה חכם שאין מפר מתיר בעל שמפר אינו דין שמתיר תלמוד לומר


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים עז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים עז

תנן התם מפירין נדרים בשבת ונשאלין לנדרים שהן לצורך השבת איבעיא להו מפירין נדרים בשבת לצורך השבת או דלמא אפילו שלא לצורך

תא שמע דתני רב זוטי דבי רב פפי אין מפירין נדרים אלא לצורך השבת אמר רב אשי הא לא תנן הכי נדרה עם חשיכה מפר לה עד שלא תחשך ואי אמרת לצורך השבת אין שלא לצורך השבת לא מאי איריא חשכה אפילו בתוך היום אינו יכול להפר דשלא לצורך

תנאי היא הפרת נדרים כל היום רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אמרו מעת לעת

למאן דאמר כל היום אין טפי לא אפילו שלא לצורך השבת מפר למאן דאמר מעת לעת לצורך השבת אין שלא לצורך השבת לא

ונשאלין לנדרים שהן לצורך השבת איבעיא להו כשלא היה להם פנאי או דלמא כשהיה להם פנאי תא שמע דאיזדקיקו ליה רבנן לבריה דרב זוטרא בריה דרב זעירא אפילו בנדרים שהיה להם פנאי מבעוד יום

סבר רב יוסף למימר נשאלין נדרים בשבת ביחיד מומחה אין בשלשה הדיוטות לא משום דמתחזי כדינא

אמר ליה אביי כיון דסבירא לן אפילו מעומד אפילו בקרובים ואפילו בלילה לא מתחזי כדינא

אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב הלכה מפירין נדרים בלילה והא מתניתין היא נדרה בלילי שבת אלא אימא הלכה נשאלין בלילה

אמר ליה רבי אבא לרב הונא אמר רב הכי אמר ליה אישתיק אמר ליה אישתיק קא אמרת או שתי קאמרת

אמר רב איקא בר אבין איזדקיק ליה רב לרבה


בקיטונא דבי רב עומד יחידי ובלילה

אמר רבה אמר רב נחמן הלכה נשאלין נדרים עומד יחידי ובלילה ובשבת ובקרובים ואפילו היה להן פנאי מבעוד יום

עומד והתניא ירד רבן גמליאל מן החמור ונתעטף וישב והתיר לו נדרו רבן גמליאל סבר פותחין בחרטה מיעקר נדרא בעינן ובעי עיוני אהכי ישב ורב נחמן סבר אין פותחין בחרטה ואפילו מעומד

אמר ליה רבא לרב נחמן חזי מר האי מרבנן דאתא ממערבא ואמר איזדקיקו ליה רבנן לבריה דרב הונא בר אבין ושרו ליה נדריה ואמרו ליה זיל ובעי רחמי על נפשך דחטאת דתני רב דימי אחוה דרב ספרא כל הנודר אף על פי שהוא מקיימו נקרא חוטא אמר רב זביד מאי קרא וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא הא לא חדלת איכא חטא

תניא האומר לאשתו כל נדרים שתדורי אי אפשי שתדורי אין זה נדר לא אמר כלום יפה עשית ואין כמותך ואם לא נדרת מדירך אני דבריו קיימין

לא יאמר אדם לאשתו בשבת מופר ליכי בטיל ליכי כדרך שאומר לה בחול אלא אומר לה טלי ואכלי טלי ושתי והנדר בטל מאליו אמר רבי יוחנן וצריך שיבטל בלבו

תניא בית שמאי אומרים בשבת מבטל בלבו בחול מוציא בשפתיו ובית הלל אומרים אחד זה ואחד זה מבטל בלבו ואין צריך להוציא בשפתיו

אמר רבי יוחנן חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלום

דתניא זה הדבר החכם מתיר ואין בעל מתיר שיכול ומה חכם שאין מפר מתיר בעל שמפר אינו דין שמתיר תלמוד לומר


גלול כלפי מעלה