Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ח בטבת תשפ״ג | 11 ינואר 2023
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים עח

הדף היום מוקדש ע"י יפה ונר לע"נ אביה, דוד בן רב שעיה מאיר הכהן בציון 26 שנים לפטירתו.

הדף היום מוקדש ע"י משפחת הדרן בזום לע"נ אביה של דבורה הופמן וייד, לירוי מוזיי, ולע"נ חברותא שלה, שמחה אלישבע בת אברהם ושרה ז"ל.

יש גזירה שווה עם המילים "זה הדבר" המופיעים בפסוקים של נדרים וגם בשחוטי חוץ. מההשוואה ניתן ללמד שהתרת נדרים בשלושה הדיוטות ולא צריך דיינים. ולגבי שחוטי חוץ, לומדים שאפשר לשאול על קדשים (להתיר קדושה מבהמה שהוקדשה ונשחטה מחוץ למקדש), כמו בנדרים, כדי להיפטר מעונש כרת. בית שמאי אינם סוברים שאפשר לשאול על הקדשים ולכן אין להם את הגזירה שווה. אם כן, מה הם לומדים מ'זה הדבר' בנדרים ושחוטי חוץ? מנין הם דורשים שאפשר ג' הדיוטות להתרת נדרים? הם לומדים מהפסוקים על המועדים – שמועדים מחייבים את השופטים לקבוע את קדושתם (על ידי קידוש החודש) ואילו נדרים לא. רבי חנינא מביא חריג לכלל שעל הבעל להפר נדרי אשתו ביום שישמע אותם. אם ירצה לנזוף בה תחילה על נדר, יכול לדחות את ההפרה עד עשרה ימים. רבא מעלה קושי על דבריו של רבי חנינא מהתוספתא, אבל זה נפתר.

זה הדבר חכם מתיר ואין בעל מתיר תניא אידך זה הדבר בעל מפר ואין חכם מפר שיכול ומה בעל שאין מתיר מפר חכם שמתיר אינו דין שמפר תלמוד לומר זה הדבר בעל מפר ואין חכם מפר

נאמר כאן זה הדבר ונאמר להלן זה הדבר בשחוטי חוץ מה בשחוטי חוץ אהרן ובניו וכל ישראל אף פרשת נדרים אהרן ובניו וכל ישראל ומה כאן ראשי המטות אף להלן ראשי המטות

בפרשת נדרים למאי הלכתא אמר רב אחא בר יעקב להכשיר שלשה הדיוטות והא ראשי המטות כתיב אמר רב חסדא ואיתימא רבי יוחנן ביחיד מומחה

ראשי המטות בשחוטי חוץ למאי הלכתא אמר רב ששת לומר שיש שאלה בהקדש

לבית שמאי דאמר אין שאלה בהקדש ראשי המטות דכתיב בשחוטי חוץ למאי הלכתא בית שמאי לית להו גזירה שוה

זה הדבר בפרשת נדרים למאי כתיב לומר חכם מתיר ואין בעל מתיר בעל מפר ואין חכם מפר

זה הדבר בשחוטי חוץ למאי כתיב לומר על השחיטה חייב ואין חייב על המליקה

אלא לבית שמאי להכשיר שלשה הדיוטות מנלן נפקא להו מדרב אסי בר נתן

דכתיב וידבר משה את מעדי ה׳ אל בני ישראל והתניא רבי יוסי הגלילי אומר מועדי נאמרו ולא נאמרה שבת בראשית עמהן בן עזאי אומר מועדי נאמרו ולא נאמר פרשת נדרים עמהן

רב אסי בר נתן קשיא ליה הא מתניתא אתא לנהרדעא לקמיה דרב ששת ולא אשכחיה אתא אבתריה למחוזא אמר ליה מועדי ה׳ נאמרו ולא נאמרה שבת בראשית עמהן

והא כתיב שבת עמהן ותו מועדי ה׳ נאמרו ולא נאמרה פרשת נדרים עמהן והא מסיטרא כתיבא אמר ליה הכי קתני


מועדי ה׳ צריכין קידוש בית דין שבת בראשית אין צריכה קידוש בית דין

מועדי ה׳ צריכין מומחה ואין פרשת נדרים צריכין מומחה אפילו בית דין הדיוטות

והא בפרשת נדרים ראשי המטות כתיב אמר רב חסדא ואיתימא רבי יוחנן ביחיד מומחה

אמר רבי חנינא השותק על מנת למיקט מפר אפילו מכאן ועד עשרה ימים מתיב רבא אימתי אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע הבעל או ששמע ושתק או ששמע והפר ומת בו ביום אבל שמע וקיים או ששמע ושתק ומת ביום של אחריו אין יכול להפר

מאי לאו בשותק על מנת למיקט לא בשותק על מנת לקיים אי הכי היינו או שמע וקיים אלא בשותק סתם

מתיב רב חסדא חומר בהקם מבהפר ובהפר מבהקם חומר בהקם


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים עח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים עח

זה הדבר חכם מתיר ואין בעל מתיר תניא אידך זה הדבר בעל מפר ואין חכם מפר שיכול ומה בעל שאין מתיר מפר חכם שמתיר אינו דין שמפר תלמוד לומר זה הדבר בעל מפר ואין חכם מפר

נאמר כאן זה הדבר ונאמר להלן זה הדבר בשחוטי חוץ מה בשחוטי חוץ אהרן ובניו וכל ישראל אף פרשת נדרים אהרן ובניו וכל ישראל ומה כאן ראשי המטות אף להלן ראשי המטות

בפרשת נדרים למאי הלכתא אמר רב אחא בר יעקב להכשיר שלשה הדיוטות והא ראשי המטות כתיב אמר רב חסדא ואיתימא רבי יוחנן ביחיד מומחה

ראשי המטות בשחוטי חוץ למאי הלכתא אמר רב ששת לומר שיש שאלה בהקדש

לבית שמאי דאמר אין שאלה בהקדש ראשי המטות דכתיב בשחוטי חוץ למאי הלכתא בית שמאי לית להו גזירה שוה

זה הדבר בפרשת נדרים למאי כתיב לומר חכם מתיר ואין בעל מתיר בעל מפר ואין חכם מפר

זה הדבר בשחוטי חוץ למאי כתיב לומר על השחיטה חייב ואין חייב על המליקה

אלא לבית שמאי להכשיר שלשה הדיוטות מנלן נפקא להו מדרב אסי בר נתן

דכתיב וידבר משה את מעדי ה׳ אל בני ישראל והתניא רבי יוסי הגלילי אומר מועדי נאמרו ולא נאמרה שבת בראשית עמהן בן עזאי אומר מועדי נאמרו ולא נאמר פרשת נדרים עמהן

רב אסי בר נתן קשיא ליה הא מתניתא אתא לנהרדעא לקמיה דרב ששת ולא אשכחיה אתא אבתריה למחוזא אמר ליה מועדי ה׳ נאמרו ולא נאמרה שבת בראשית עמהן

והא כתיב שבת עמהן ותו מועדי ה׳ נאמרו ולא נאמרה פרשת נדרים עמהן והא מסיטרא כתיבא אמר ליה הכי קתני


מועדי ה׳ צריכין קידוש בית דין שבת בראשית אין צריכה קידוש בית דין

מועדי ה׳ צריכין מומחה ואין פרשת נדרים צריכין מומחה אפילו בית דין הדיוטות

והא בפרשת נדרים ראשי המטות כתיב אמר רב חסדא ואיתימא רבי יוחנן ביחיד מומחה

אמר רבי חנינא השותק על מנת למיקט מפר אפילו מכאן ועד עשרה ימים מתיב רבא אימתי אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע הבעל או ששמע ושתק או ששמע והפר ומת בו ביום אבל שמע וקיים או ששמע ושתק ומת ביום של אחריו אין יכול להפר

מאי לאו בשותק על מנת למיקט לא בשותק על מנת לקיים אי הכי היינו או שמע וקיים אלא בשותק סתם

מתיב רב חסדא חומר בהקם מבהפר ובהפר מבהקם חומר בהקם


גלול כלפי מעלה