Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ט בטבת תשפ״ג | 12 ינואר 2023
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים עט

הדף היום מוקדש ע"י לינדה פרידמן לרגל יום הולדתה של אמה, תלמה פולטמן.

עוד ארבעה מקורות מובאים להקשות נגד דבריו של רבי חנינא לפיה בעל יכול לדחות הפרת נדרי אשתו עד עשרה ימים כדי לנזוף בה. אחד מהם נפתר ושלושה נותרו כקושי. יש מחלוקת בין תנא קמא לרבי יוסי מה נחשב בקטיגוריה של נדרי עינוי נפש שבעל יכול להפר. האם הימנעות מרחיצה או קישוט/איפור נחשבת כעינוי נפש? מה ההבדל בין נדרים שבעל יכול להפר בגלל שהם עינוי נפש ובין נדרים שהוא יכול לבטל בגלל שהם משפיעים לרעה על היחסים בינו לבין אשתו? לאחר התלבטות הם מסבירים שהקטגוריה הראשונה מתבטלת לנצח והשנייה רק ​​מתבטלת עד שהוא לא מחובר אליה יותר, כלומר עד שיתגרשו והיא תתחתן עם מישהו אחר, ובכך אסורה לחזור לבעל הראשון לנצח. המשנה מזכירה נדר עינוי נפש כ"אם ארחץ/אתקשט" "אם לא ארחץ/אתקשט". הגמרא מנסה לברר מה הייתה לשון הנדר המלאה. הצעה אחת מועלית והיא נדחית.

שהשתיקה מקיימת ואין שתיקה מבטלת קיים בלבו קיים הפר בלבו אינו מופר קיים אין יכול להפר הפר אין יכול לקיים קתני שהשתיקה מקיימת מאי לאו בשותק על מנת למיקט

לא בשותק על מנת לקיים היינו קיים בלבו קיים אלא בשותק סתם

אשכחן חומר בהקם מבהפר בהפר מבהקם מנא לן אמר רבי יוחנן נשאלין על ההקם ואין נשאלין על ההפר

מתיב רב כהנא ואם החרש יחריש לה אישה וגו׳ בשותק על מנת למיקט הכתוב מדבר אתה אומר בשותק על מנת למיקט או אינו אלא בשותק על מנת לקיים

כשהוא אומר כי החרש לה הרי בשותק על מנת לקיים הכתוב מדבר הא מה אני מקיים אם החרש יחריש לה אישה בשותק על מנת למיקט הכתוב מדבר תיובתא

ולוקים הא בשותק על מנת לקיים הא בשותק סתם קראי יתירי כתיבי

מתיב רבא נדרה עם חשכה מפר לה עד שלא חשכה שאם לא הפר וחשכה אינו יכול להפר אמאי להוי כשותק על מנת למיקט תיובתא

מתיב רב אשי יודע אני שיש נדרים אבל איני יודע שיש מפירין יפר יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע שזה נדר רבי מאיר אומר לא יפר וחכמים אומרים יפר

ואמאי ליהוי כשותק על מנת למיקט תיובתא

הדרן עלך נערה המאורסה

ואלו נדרים שהוא מפר דברים שיש בהן ענוי נפש אם ארחץ ואם לא ארחץ אם אתקשט ואם לא אתקשט


אמר רבי יוסי אין אלו נדרי ענוי נפש ואלו הן נדרי ענוי נפש אמרה קונם פירות העולם עלי הרי זה יכול להפר פירות מדינה זו עלי יביא לה ממדינה אחרת פירות חנווני זה עלי אינו יכול להפר ואם לא היתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה יפר דברי רבי יוסי

גמ׳ נדרי ענוי נפש הוא דמפר שאין בהן ענוי נפש אינו מפר והא תניא בין איש לאשתו בין אב לבתו מלמד שהבעל מפר נדרים שבינו לבינה

אמרי הלין והלין מפר מיהו ענוי נפש מפר לעולם אבל אין בהן ענוי נפש כדאיתה תחותיה הויא הפרה מכי מגרש לה חייל עלה נדרה בדברים שבינו לבינה שאין בהן ענוי נפש אבל יש בהן ענוי נפש לא חייל עליה נדרה

ודברים שאין בהן ענוי נפש כי מגרש לה חיילא עלה והא תנן רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לו אלמא כי מגרש לה ומפר לה מעיקרא הויא הפרה

אמרי הלין והלין הויא הפרה אלא נדרי ענוי נפש מפר בין לעצמו ובין לאחרים אין בהן ענוי נפש לעצמו מפר לאחרים אינו מפר והכי קתני אלו נדרים שהוא מפר בין לעצמו ובין לאחרים נדרים שיש בהן ענוי נפש

אם ארחץ היכי קאמר אילימא דאמרה קונם פירות עולם עלי אם ארחץ למה לה הפרה לא תרחץ ולא ליתסרן פירות עולם אלו עלה

ועוד בהא לימא רבי יוסי אין אלו נדרי ענוי נפש דלמא רחצה ואיתסרו פירות עולם עלה


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים עט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים עט

שהשתיקה מקיימת ואין שתיקה מבטלת קיים בלבו קיים הפר בלבו אינו מופר קיים אין יכול להפר הפר אין יכול לקיים קתני שהשתיקה מקיימת מאי לאו בשותק על מנת למיקט

לא בשותק על מנת לקיים היינו קיים בלבו קיים אלא בשותק סתם

אשכחן חומר בהקם מבהפר בהפר מבהקם מנא לן אמר רבי יוחנן נשאלין על ההקם ואין נשאלין על ההפר

מתיב רב כהנא ואם החרש יחריש לה אישה וגו׳ בשותק על מנת למיקט הכתוב מדבר אתה אומר בשותק על מנת למיקט או אינו אלא בשותק על מנת לקיים

כשהוא אומר כי החרש לה הרי בשותק על מנת לקיים הכתוב מדבר הא מה אני מקיים אם החרש יחריש לה אישה בשותק על מנת למיקט הכתוב מדבר תיובתא

ולוקים הא בשותק על מנת לקיים הא בשותק סתם קראי יתירי כתיבי

מתיב רבא נדרה עם חשכה מפר לה עד שלא חשכה שאם לא הפר וחשכה אינו יכול להפר אמאי להוי כשותק על מנת למיקט תיובתא

מתיב רב אשי יודע אני שיש נדרים אבל איני יודע שיש מפירין יפר יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע שזה נדר רבי מאיר אומר לא יפר וחכמים אומרים יפר

ואמאי ליהוי כשותק על מנת למיקט תיובתא

הדרן עלך נערה המאורסה

ואלו נדרים שהוא מפר דברים שיש בהן ענוי נפש אם ארחץ ואם לא ארחץ אם אתקשט ואם לא אתקשט


אמר רבי יוסי אין אלו נדרי ענוי נפש ואלו הן נדרי ענוי נפש אמרה קונם פירות העולם עלי הרי זה יכול להפר פירות מדינה זו עלי יביא לה ממדינה אחרת פירות חנווני זה עלי אינו יכול להפר ואם לא היתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה יפר דברי רבי יוסי

גמ׳ נדרי ענוי נפש הוא דמפר שאין בהן ענוי נפש אינו מפר והא תניא בין איש לאשתו בין אב לבתו מלמד שהבעל מפר נדרים שבינו לבינה

אמרי הלין והלין מפר מיהו ענוי נפש מפר לעולם אבל אין בהן ענוי נפש כדאיתה תחותיה הויא הפרה מכי מגרש לה חייל עלה נדרה בדברים שבינו לבינה שאין בהן ענוי נפש אבל יש בהן ענוי נפש לא חייל עליה נדרה

ודברים שאין בהן ענוי נפש כי מגרש לה חיילא עלה והא תנן רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לו אלמא כי מגרש לה ומפר לה מעיקרא הויא הפרה

אמרי הלין והלין הויא הפרה אלא נדרי ענוי נפש מפר בין לעצמו ובין לאחרים אין בהן ענוי נפש לעצמו מפר לאחרים אינו מפר והכי קתני אלו נדרים שהוא מפר בין לעצמו ובין לאחרים נדרים שיש בהן ענוי נפש

אם ארחץ היכי קאמר אילימא דאמרה קונם פירות עולם עלי אם ארחץ למה לה הפרה לא תרחץ ולא ליתסרן פירות עולם אלו עלה

ועוד בהא לימא רבי יוסי אין אלו נדרי ענוי נפש דלמא רחצה ואיתסרו פירות עולם עלה


גלול כלפי מעלה