Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ח׳ במרחשוון תשפ״ג | 2 נובמבר 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים ח

הלימוד השבוע מוקדש ע"י מיכאל ואריאלה רדוין לכבוד דני סדינוף ורבקה פרלין במלאת שלושים שנה להמצאת הלוח Hebcal. "דני ורבקה, המחויבות שלכם ללימוד תורה ולארץ ישראל ממשיכה להוות השראה למשפחתינו."
מובאים עוד שלושה מאמרים של רב גידל בשם רב. אחד, אפשר להישבע לקיים מצווה. איך יכול להיות אם אנחנו מושבעים ועומדים מהר סיני ואין שבועה חלה על שבועה? השני, האומר: אשכים טאשנה פרק/מסכתא זה, זהן נדר שחייב לקיימו. למה כאן נדרו חל אם הוא מושבע ועמוד מהר סיני? השלישי, האומר לחבירו: "אשכים ואשנה פרק זה" צריך להשכים לפני חבירו. דין זה נדרש מפסוק מיחזקאל ג:כב-כג. מי שראה בחלום שנידו אותו, צריך עשרה בני אדם מלומדים התירו. מה יעשה אם לא מצליח למצוא עשרה בני אדם מלומדים? אם ראה בחלומו מי שם אותו בנידוי, האם הוא יכול למצוא את הבנאדם הזה כדי להתירו ולא לחפש עשרה אנשים? אם התירו נידויו בחלום, הוא עדיין צריך להתיר את הנידוי כשיתעורר כי תמיד יש דבירם בטלים בחלומות. אשתו של רבינא נדרה והוא שאל את רב אשי אם הוא יכול להיות שליח להתיר נדרה על ידי חרטה. רב אשי אמר שאפשר בפני שלושה. למדו מסיפור זה שלושה דינים. לגבי התרת שמתא אפשר להקל בדינים אלו כי שמתא זה חמור יותר ורוצים למהר להתירה. מצטטים דרשה בשם רבי יהודה בר אליעאי שבה הוא דורש פסוק במלאכי ג:כ שהשמש יבוא וירפא את אלו שלא מוציאים שם שמיים לבטלה. ריש לקיש מפרש את הפסוק בצורה אחרת – שמדובר על צדיקים ורשעים בעולם הבא – אין מקום שנקרא גיהנום, אלא הצדיקים ורשעים יהיו באותו מקום והקב"ה יוציא את השמש וזה ירפא את הצדיקים וישרוף את הרשעים.

מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך

והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא אלא הא קא משמע לן דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיה

ואמר רב גידל אמר רב האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלהי ישראל והלא מושבע ועומד הוא ואין שבועה חלה על שבועה מאי קא משמע לן דאפילו זרוזי בעלמא היינו דרב גידל קמייתא

הא קא משמע לן כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערבית משום הכי חייל שבועה עליה

אמר רב גידל אמר רב האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכים שנאמר ויאמר אלי (בן אדם) קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך ואצא אל הבקעה והנה שם כבוד ה׳ עמד

אמר רב יוסף נידוהו בחלום צריך עשרה בני אדם להתיר לו והוא דתנו הלכתא אבל מתנו ולא תנו לא ואי ליכא דתנו הלכתא אפילו מתנו ולא תנו

ואי ליכא ליזיל וליתב אפרשת דרכים ויהיב שלמא לבי עשרה עד דמקלעי ליה עשרה דגמרי הלכתא

אמר ליה רבינא לרב אשי ידע מאן שמתיה מהו דלישרי ליה אמר ליה לשמותיה שויוה שליח למישרי ליה לא שויוה שליח

אמר ליה רב אחא לרב אשי שמתיה ושרו ליה בחלמיה מאי אמר ליה כשם שאי אפשר לבר בלא תבן


כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים

רבינא הוה לה נדרא לדביתהו אתא לקמיה דרב אשי אמר ליה בעל מהו שיעשה שליח לחרטת אשתו אמר ליה אי מכנפין אין אי לא לא

שמע מינה תלת שמע מינה בעל נעשה שליח לחרטת אשתו ושמע מינה לא שרי למישרי נדרא באתרא דרביה ושמע מינה כי מכנפין שפיר דמי

ושמתא אפילו באתרא דרביה ויחיד מומחה שרי שמתא

אמר רבי שמעון בר זביד אמר רבי יצחק בר טבלא אמר רבי חייא אריכא דבי רבי אחא אמר רבי זירא אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא אמר רבי מיאשה משמיה דרבי יהודה בר אילעאי מאי דכתיב וזרחה לכם יראי שמי (שמש צדקה וגו׳) אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלה שמש צדקה ומרפא אמר אביי שמע מינה חרגא דיומא מסי

ופליגא דרבי שמעון בן לקיש דאמר אין גיהנם לעולם הבא אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה צדיקין מתרפאין בה ורשעים נידונין בה שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמש וגו׳ ולא עוד אלא שמתעדנין בה שנאמר ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק

והרשעים נידונין בה שנאמר הנה היום בא בער כתנור וגו׳:


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

WhatsApp Image 2022-11-08 at 2.59.26 PM

קדושת הדיבור

למה לחשוב פעמים לפני נדר או מילה שיוצאת לנו מהפה והקשר לבורא עולם.  

גפת בדף היומי

‎מושבע ועומד מהר סיני – גפ"ת 113

האם אפשר להפטר ממצוות תלמוד תורה על ידי קריאת שמע שחרית וערבית? האם יש מעמד הלכתי שונה למצוות הכתובות בתורה במפורש? הצטרפו אלינו לגפת הראשונה על מסכת נדרים וללימוד פירושו הנפלא של הר"ן על המסכת

WhatsApp Image 2022-10-24 at 12.35.25 PM (1)

הקדמה למסכת נדרים

להאזנה בשמע:  https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroNedarimHeb.mp3

נדרים ח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים ח

מנין שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך

והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא אלא הא קא משמע לן דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיה

ואמר רב גידל אמר רב האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלהי ישראל והלא מושבע ועומד הוא ואין שבועה חלה על שבועה מאי קא משמע לן דאפילו זרוזי בעלמא היינו דרב גידל קמייתא

הא קא משמע לן כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערבית משום הכי חייל שבועה עליה

אמר רב גידל אמר רב האומר לחבירו נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכים שנאמר ויאמר אלי (בן אדם) קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך ואצא אל הבקעה והנה שם כבוד ה׳ עמד

אמר רב יוסף נידוהו בחלום צריך עשרה בני אדם להתיר לו והוא דתנו הלכתא אבל מתנו ולא תנו לא ואי ליכא דתנו הלכתא אפילו מתנו ולא תנו

ואי ליכא ליזיל וליתב אפרשת דרכים ויהיב שלמא לבי עשרה עד דמקלעי ליה עשרה דגמרי הלכתא

אמר ליה רבינא לרב אשי ידע מאן שמתיה מהו דלישרי ליה אמר ליה לשמותיה שויוה שליח למישרי ליה לא שויוה שליח

אמר ליה רב אחא לרב אשי שמתיה ושרו ליה בחלמיה מאי אמר ליה כשם שאי אפשר לבר בלא תבן


כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים

רבינא הוה לה נדרא לדביתהו אתא לקמיה דרב אשי אמר ליה בעל מהו שיעשה שליח לחרטת אשתו אמר ליה אי מכנפין אין אי לא לא

שמע מינה תלת שמע מינה בעל נעשה שליח לחרטת אשתו ושמע מינה לא שרי למישרי נדרא באתרא דרביה ושמע מינה כי מכנפין שפיר דמי

ושמתא אפילו באתרא דרביה ויחיד מומחה שרי שמתא

אמר רבי שמעון בר זביד אמר רבי יצחק בר טבלא אמר רבי חייא אריכא דבי רבי אחא אמר רבי זירא אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא אמר רבי מיאשה משמיה דרבי יהודה בר אילעאי מאי דכתיב וזרחה לכם יראי שמי (שמש צדקה וגו׳) אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלה שמש צדקה ומרפא אמר אביי שמע מינה חרגא דיומא מסי

ופליגא דרבי שמעון בן לקיש דאמר אין גיהנם לעולם הבא אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה צדיקין מתרפאין בה ורשעים נידונין בה שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמש וגו׳ ולא עוד אלא שמתעדנין בה שנאמר ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק

והרשעים נידונין בה שנאמר הנה היום בא בער כתנור וגו׳:


גלול כלפי מעלה