Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ב בטבת תשפ״ג | 15 ינואר 2023
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים פב

הדף היום מוקדש ע"י שיינדי קורצמן לע"נ אמה, רבקה בת הרב שמחה בונים בציון 24 שנים לפטירתה.

רבא שואל את רב נחמן אם לשיטת חכמים נדר להימנע מקיום יחסים בכלל נחשב כעינוי נפש או לדברים שבינו לבינה? רב נחמן מנסה לענות על כך ממשנה המופיעה בהמשך פרקנו, אך רבא דוחה את ההוכחה על סמך קביעתו של רב הונא ששאר הפרק הוא כולו דעתו של רבי יוסי. שמואל אומר בשם לוי שאם אשה אוסרת את עצמה על מישהו מסוים הבעל יכול להפר את הנדר. שני קשיים מועלים נגד זה ממקרים במשנתנו שנראים דומים מאוד, אולם הבעל יכול להפרם. תשובה מובאת, אך נדחית. בסופו של דבר התשובה היא שהמשנה היא דעתו של רבי יוסי, ולוי סובר כשיטת חכמים. שמואל ורבי יוחנן חלוקים על מקרה שבו אשה נדרה שלא תאכל שתי ככרות לחם והימנעות מאכילת אחת נחשבת לעינוי נפש, אבל השנייה לא. אחד אומר שהוא מפר את כל הנדר והשני אומר שהוא מפר רק את שנחשב לעינוי נפש (ככר אחת).

 

יפר חלקו ומשמשתו ותהא נטולה מן היהודים ואי אמרת נדר ענוי נפש הוי אמאי תהא נטולה מן היהודים שמע מינה דברים שבינו לבינה הויין

לרבנן תבעי לך משום דנטולה אני מן היהודים רבי יוסי קתני לה דאמר רב הונא כוליה פירקין רבי יוסי היא ממאי כיון דקתני רבי יוסי אומר אין אלו נדרי עינוי נפש למה ליה תו למיתנא הרי זה יפר דברי רבי יוסי שמע מינה מכאן ואילך רבי יוסי היא

אמר שמואל משמיה דלוי כל נדרים בעל מפר לאשתו חוץ מן הנאתי על פלוני שאינו מפר אבל הנאת פלוני עלי מפר

תנן פירות מדינה זו עלי יביא לה ממדינה אחרת אמר רב יוסף דקאמרה שתביא

תא שמע פירות חנוני זה עלי אין יכול להפר הכא נמי דקא אמרה שתביא אתה

לא היתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה יפר ואי אמרת דקא אמרה שתביא אתה אמאי יפר אלא מדסיפא דלא מייתי בעל הוי רישא דקא מייתא היא

אלא רישא אין יכול להפר ודקא מייתא היא


ומתניתין רבי יוסי היא דאמר רב הונא כוליה פרקין רבי יוסי היא ומאי אין יכול להפר משום עינוי נפש אבל מפר נדרים שבינו לבינה

אמר רב יהודה אמר שמואל נדרה משתי ככרות באחת מתענה ובאחת אין מתענה מתוך שהוא מפר למתענה מפר לשאינו מתענה ורב אסי אמר רבי יוחנן מפר למתענה ואין מפר לשאין מתענה

ואיכא דאמרי בעא מיניה רב אסי מרבי יוחנן נדרה משתי ככרות באחת מתענה ובאחת אין מתענה מהו אמר ליה מפר למתענה ואין מפר לשאין מתענה

איתיביה האשה שנדרה בנזיר והיתה שותה יין ומטמאה למתים


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים פב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים פב

יפר חלקו ומשמשתו ותהא נטולה מן היהודים ואי אמרת נדר ענוי נפש הוי אמאי תהא נטולה מן היהודים שמע מינה דברים שבינו לבינה הויין

לרבנן תבעי לך משום דנטולה אני מן היהודים רבי יוסי קתני לה דאמר רב הונא כוליה פירקין רבי יוסי היא ממאי כיון דקתני רבי יוסי אומר אין אלו נדרי עינוי נפש למה ליה תו למיתנא הרי זה יפר דברי רבי יוסי שמע מינה מכאן ואילך רבי יוסי היא

אמר שמואל משמיה דלוי כל נדרים בעל מפר לאשתו חוץ מן הנאתי על פלוני שאינו מפר אבל הנאת פלוני עלי מפר

תנן פירות מדינה זו עלי יביא לה ממדינה אחרת אמר רב יוסף דקאמרה שתביא

תא שמע פירות חנוני זה עלי אין יכול להפר הכא נמי דקא אמרה שתביא אתה

לא היתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה יפר ואי אמרת דקא אמרה שתביא אתה אמאי יפר אלא מדסיפא דלא מייתי בעל הוי רישא דקא מייתא היא

אלא רישא אין יכול להפר ודקא מייתא היא


ומתניתין רבי יוסי היא דאמר רב הונא כוליה פרקין רבי יוסי היא ומאי אין יכול להפר משום עינוי נפש אבל מפר נדרים שבינו לבינה

אמר רב יהודה אמר שמואל נדרה משתי ככרות באחת מתענה ובאחת אין מתענה מתוך שהוא מפר למתענה מפר לשאינו מתענה ורב אסי אמר רבי יוחנן מפר למתענה ואין מפר לשאין מתענה

ואיכא דאמרי בעא מיניה רב אסי מרבי יוחנן נדרה משתי ככרות באחת מתענה ובאחת אין מתענה מהו אמר ליה מפר למתענה ואין מפר לשאין מתענה

איתיביה האשה שנדרה בנזיר והיתה שותה יין ומטמאה למתים


גלול כלפי מעלה