Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ה בטבת תשפ״ג | 18 ינואר 2023
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים פה

הדף היום מוקדש ע"י אמה רינברג לכבוד יום הולדתו ה-70 של בעלה ריצ'רד.

הדף היום מוקדש ע"י ליאורה שכטר לע"נ משה בן שמואל ושרה בציון 3 שנים לפטירתו.

הדף היום מוקדש ע"י לאה הרצוג לזכר אביה, ראובן אביה בן מרדכי ולאה בציון 30 שנה לפטירתו.

בניסיון לפתור את הסתירה בין שתי שורות במשנה, מציע רב הושעיא שכל שורה משקפת דעה תנאית שונה (המצויה במקור אחר) לגבי האם טובת הנאה נחשב כממון או לא. אולם הגמרא מסבירה ששורש הוויכוח במקור האחר אינו בשאלה האם טובת הנאה נחשב ממון. ראשית, מסבירים את המחלוקת בדרך אחרת, אולם גם הפרשנות הזו נדחית. אבל לבסוף, מסבירים את המחלוקת בדרך שלישית. לאחר מכן רבא עונה על הסתירה במשנה בצורה אחרת. אם אישה אוסרת מעשה ידיה לאדם מסוים, הבעל לא יכול להפר הנדר זה, כי זה לא עינוי נפש ולא נדר בינו לבינה. אבל אם היא נודרת שהבעל לא יהנה ממעשה ידיה, יש מחלוקת אם אינו צריך להפר, כיון שהיא התחייבה בנישואין שהוא מקבל את מעשה ידיה, או שהוא יכול להפר כי אולי היא תיצור יותר מהרגיל וההעדפה תהיה שייך לה, או שהוא יכול להפר כי אולי יגרשנה ואז יחול הנדר. שמואל פוסק כדעה האחרונה. אבל זה סותר את פסיקת שמואל בעניין אחר כי שם הוא סובר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, וכאן אם הוא מפר שמא יגרשנה, זה דבר שלא בא לעולם. הגמרא מציעה פתרון שמיד דוחים. רב יוסף מביא פתרון אך אביי דוחה אותו. רב הונא בן רב יהושע מביא פתרון אחר.

דרבי סבר טובת הנאה ממון ורבי יוסי בר רבי יהודה סבר טובת הנאה אינה ממון

לא דכולי עלמא טובת הנאה אינה ממון אלא הכא במתנות שלא הורמו קא מיפלגי

ואי טובת הנאה אינה ממון מה לי הורמו מה לי לא הורמו

אלא היינו טעמא דרבי קנסוה רבנן לגנב כי היכי דלא ליגנוב ורבי יוסי בר רבי יהודה סבר קנסוה רבנן לבעל הבית כי היכי דלא לישהי לטיבליה

רבא אמר שאני תרומה דהיינו טעמא דיטלו על כרחו משום דתרומה לא חזיא אלא לכהנים וכיון דקא אתי למיסרא עלייהו שויא עפרא בעלמא

מתני׳ קונם שאיני עושה על פי אבא ועל פי אביך ועל פי אחי ועל פי אחיך אינו יכול להפר שאיני עושה על פיך אינו צריך להפר

רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו

רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהי אסורה עליו

גמ׳ אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי למימרא דקסבר שמואל אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם ורמינהי המקדיש מעשה ידי אשתו


הרי זו עושה ואוכלת והמותר רבי מאיר אומר הקדש רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין ואמר שמואל הלכה כרבי יוחנן הסנדלר אלמא אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם

וכי תימא כי קאמר הלכה כרבי יוחנן בן נורי על העדפה הוא דקאמר

לימא הלכה כרבי יוחנן בן נורי בהעדפה אי נמי הלכה כתנא קמא אי נמי (אין) הלכה כרבי עקיבא

אלא אמר רב יוסף שאני קונמות הואיל ואדם אוסר פירות חבירו עליו אוסר נמי דבר שלא בא לעולם עליו

אמר ליה אביי בשלמא אדם אוסר פירות חבירו עליו שהרי אדם אוסר פירותיו על חבירו אלא יאסור דבר שלא בא לעולם על חבירו שהרי אין אדם אוסר פירות חבירו על חבירו

אלא אמר רב הונא בריה דרב יהושע באומרת יקדשו ידי לעושיהן דידים הא איתנהו בעולם

וכי אמרה הכי קדשה והא משעבדן ידיה לבעל דאמרה לכי מגרשה השתא מיהת לא מגרשה וממאי דכי אמרה הכי מהניא


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים פה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים פה

דרבי סבר טובת הנאה ממון ורבי יוסי בר רבי יהודה סבר טובת הנאה אינה ממון

לא דכולי עלמא טובת הנאה אינה ממון אלא הכא במתנות שלא הורמו קא מיפלגי

ואי טובת הנאה אינה ממון מה לי הורמו מה לי לא הורמו

אלא היינו טעמא דרבי קנסוה רבנן לגנב כי היכי דלא ליגנוב ורבי יוסי בר רבי יהודה סבר קנסוה רבנן לבעל הבית כי היכי דלא לישהי לטיבליה

רבא אמר שאני תרומה דהיינו טעמא דיטלו על כרחו משום דתרומה לא חזיא אלא לכהנים וכיון דקא אתי למיסרא עלייהו שויא עפרא בעלמא

מתני׳ קונם שאיני עושה על פי אבא ועל פי אביך ועל פי אחי ועל פי אחיך אינו יכול להפר שאיני עושה על פיך אינו צריך להפר

רבי עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו

רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהי אסורה עליו

גמ׳ אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי למימרא דקסבר שמואל אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם ורמינהי המקדיש מעשה ידי אשתו


הרי זו עושה ואוכלת והמותר רבי מאיר אומר הקדש רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין ואמר שמואל הלכה כרבי יוחנן הסנדלר אלמא אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם

וכי תימא כי קאמר הלכה כרבי יוחנן בן נורי על העדפה הוא דקאמר

לימא הלכה כרבי יוחנן בן נורי בהעדפה אי נמי הלכה כתנא קמא אי נמי (אין) הלכה כרבי עקיבא

אלא אמר רב יוסף שאני קונמות הואיל ואדם אוסר פירות חבירו עליו אוסר נמי דבר שלא בא לעולם עליו

אמר ליה אביי בשלמא אדם אוסר פירות חבירו עליו שהרי אדם אוסר פירותיו על חבירו אלא יאסור דבר שלא בא לעולם על חבירו שהרי אין אדם אוסר פירות חבירו על חבירו

אלא אמר רב הונא בריה דרב יהושע באומרת יקדשו ידי לעושיהן דידים הא איתנהו בעולם

וכי אמרה הכי קדשה והא משעבדן ידיה לבעל דאמרה לכי מגרשה השתא מיהת לא מגרשה וממאי דכי אמרה הכי מהניא


גלול כלפי מעלה