Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ו בטבת תשפ״ג | 19 ינואר 2023
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים פו

הדף היום מוקדש ע"י שרון מינק לציון 40 שנה לעלייתם לארץ.

רב הונא בריה דרב יהושע השיב על הסתירה בפסיקות שמואל בכך שהסביר כי עמדתו של רבי יוחנן בן נורי אינה מקרה בו האישה אוסרת דבר שעדיין אינו בעולם כיון שנדרה מתייחס לידיה ולמה שהן יכולות ליצור, וידיה בעולם כרגע. עם זאת, הגמרא מציינת שהיא עדיין מתייחסת למה שיצרו ידיה בנקודה עתידית פוטנציאלית אם וכאשר תתגרש ולכן עדיין יש לראות בכך דבר שעדיין אינו בעולם. על מנת לענות על שאלה זו, מציעים מספר רבנים שונים לערוך השוואות למקרים אחרים ששם ההקדש חל. כל אחד דוחה את ההשוואה של הקודמת ומציע חלופה. בסופו של דבר, כל ההשוואות נדחות שכן זה שאשה תתגרש זה לא משהו שברור שיקרה ולא משהו בשליטת האישה. רב אשי מציע תשובה אחרת. אף על פי שאין האשה בעלת מעשיה ידיה במלואה, יש לה זכויות לאוסרם על ידי נדר או הקדש כמו שאמר רבא ששלושה דברים יכולים להסיר שיעבוד על רכושו: הקדש (שדומה לאיסור נדר), איסור הנאה של חמץ בפסח, ושחרור עבדו הכנעני. גם אם היו אומרים שהחכמים חיזקו את זכויות הבעל להיות יותר כמו של קונה ולא מישהו עם שיעבוד בלבד, עדיין הנדר ייכנס לתוקף אם וכאשר יגרש אותה. אם אדם הפר נדרי אשתו/בתו אבל הבין את הסיטואציה לא נכון- כגון, הוא חשב שזו אשתו שנדרה, אבל נדרה בתו, או שחשב שהיא נדרה להיות נזירה אבל היא נדרה משהו אחר או שהוא חשב שהיא נדרה לא לאכול סוג מסוים של אוכל, אבל זה היה סוג אחר, כשהוא מבין את הטעות שלו, הוא צריך להפר את הנדר שוב.

 

אמר רבי אילא ומה אילו אומר לחבירו שדה זו שאני מוכר לך לכשאקחנה ממך תקדיש מי לא קדשה

מתקיף לה רבי ירמיה מי דמי שדה זו שאני מוכר לך השתא בידיה היא אשה בידה להקדיש מעשה ידיה הא לא דמי אלא לאומר לחבירו שדה זו שמכרתי לך לכשאקחנה ממך תקדיש מי קדשה

מתקיף לה רב פפא מי דמי גבי זבינא פסיקא מילתייהו גבי אשה מי פסיקא מילתא הא לא דמי אלא לאומר לחבירו שדה זו שמשכנתי לך לכשאפדנה ממך תקדיש מי לא קדשה

מתקיף לה רב שישא בריה דרב אידי מי דמי שדה בידו לפדותו אשה בידה להתגרש הא לא דמיא אלא לאומר לחבירו שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים לכשאפדנה ממך תקדיש מי לא קדשה

מתקיף לה רב אשי מי דמי התם קיץ אשה מי אית לה קיצותא


אלא אמר רב אשי שאני קונמות דכי קדושת הגוף דמי וכדרבא

דאמר רבא הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד

אי הכי למה לי שמא יגרשנה תני ועוד שמא יגרשנה

מתני׳ נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו נדרה בנזיר וסבור שנדרה בקרבן נדרה בקרבן וסבור שנדרה בנזיר נדרה מתאנים וסבור שנדרה מן הענבים נדרה מן הענבים וסבור שנדרה מן התאנים הרי זה יחזור ויפר:

גמ׳ למימרא דיניא אותה דוקא הוא


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים פו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים פו

אמר רבי אילא ומה אילו אומר לחבירו שדה זו שאני מוכר לך לכשאקחנה ממך תקדיש מי לא קדשה

מתקיף לה רבי ירמיה מי דמי שדה זו שאני מוכר לך השתא בידיה היא אשה בידה להקדיש מעשה ידיה הא לא דמי אלא לאומר לחבירו שדה זו שמכרתי לך לכשאקחנה ממך תקדיש מי קדשה

מתקיף לה רב פפא מי דמי גבי זבינא פסיקא מילתייהו גבי אשה מי פסיקא מילתא הא לא דמי אלא לאומר לחבירו שדה זו שמשכנתי לך לכשאפדנה ממך תקדיש מי לא קדשה

מתקיף לה רב שישא בריה דרב אידי מי דמי שדה בידו לפדותו אשה בידה להתגרש הא לא דמיא אלא לאומר לחבירו שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים לכשאפדנה ממך תקדיש מי לא קדשה

מתקיף לה רב אשי מי דמי התם קיץ אשה מי אית לה קיצותא


אלא אמר רב אשי שאני קונמות דכי קדושת הגוף דמי וכדרבא

דאמר רבא הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד

אי הכי למה לי שמא יגרשנה תני ועוד שמא יגרשנה

מתני׳ נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו נדרה בנזיר וסבור שנדרה בקרבן נדרה בקרבן וסבור שנדרה בנזיר נדרה מתאנים וסבור שנדרה מן הענבים נדרה מן הענבים וסבור שנדרה מן התאנים הרי זה יחזור ויפר:

גמ׳ למימרא דיניא אותה דוקא הוא


גלול כלפי מעלה