Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט בטבת תשפ״ג | 22 ינואר 2023
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים פט

הלימוד השבוע מוקדש ע"י סינדי דולגין לע"נ מירה ואברהם דולגין.

הדף היום מוקדש על ידי שרי אסרמן לע"נ אביה זכרונו לברכה, משה בן יוסף הכהן, ב-11 שנים לפטירתו.

המשנה קובעת שאם נדרה אשה נדר שיחול בעוד שלושים יום, אם נישאה לפני חלות הנדר, אין בעלה יכול להפר את הנדר. אם הייתה נשואה בזמן שנדרה את הנדר (שיחול במועד מאוחר יותר) ובעל הפר את הנדר אך היא התגרשה לפני שהנדר נכנס לתוקף, ההפרה עדיין בתוקף. משנה זו קובעת שההפרה עובדת משעת אמירת הנדר ולא חלות הנדר. סוגיה זו הועלתה גם במקרה דומה של אשה שנדרה להיות נזירה כאשר היא מתחתנת או כאשר היא מתגרשת. שם חולקים רבי ישמעאל ורבי עקיבא האם ההפרה היא מזמן אמירת הנדר או זמן חלות הנדר. האם גם יחלקו במקרה שבמשנתינו או האם אפשר להבחין בין המקרים ולקרוא את משנתינו כדעת שניהם? המשנה קבעה שאם אשה נדרה ובאותו היום התגרשה ונישאה בשנית לאותו איש, הבעל לא יוכל להפר את הנדר שנדרה מוקדם יותר באותו יום. המשנה מסיימת במילים: "זה הכלל…" מה באות המילים הללו לכלול במשנתנו ומה באות לכלול במשנה שהופיעה קודם לכן בנדרים עא. בנושא דומה אך לגבי נערה שהיתה מאורסת ולא נשואה? המשנה מונה תשעה מקרים שבהם אב אינו יכול להפר את נדרי בתו. הסיבות העיקריות לכך שהוא לא יכול לבטל הן: 1. אם היא כבר בוגרת, 2. אם היא הייתה נשואה כבר (ועכשיו אלמנה או גרושה), ו-3. אם אביה נפטר. המשנה פוסקת שאם היא נדרה בתנאי שלא תהנה מאביה או חמיה אם בעלה יהינה ממלאכתה או להפך, יכול הבעל להפר את הנדר למרות שעוד לא התקיים התנאי והנדר לא חל. הגמרא מביאה ברייתא המראה שיש ויכוח תנאי לגבי אחד מהמקרים הללו ומקרה אחר. רבי נתן סובר שמאחר שהנדר עוד לא חל, אין הוא יכול להפרו.

נדרה והיא ברשות הבעל מפר לה כיצד אמרה הריני נזירה לאחר שלשים אף על פי שנתאלמנה או נתגרשה בתוך שלשים הרי זה מופר נדרה בו ביום ונתגרשה בו ביום החזירה בו ביום אינו יכול להפר זה הכלל כל שיצאה לרשות עצמה שעה אחת אינו יכול להפר

גמ׳ תניא אלמנה וגרושה שאמרה הריני נזירה לכשאנשא ונשאת רבי ישמעאל אומר יפר ורבי עקיבא אומר לא יפר וסימנא יללי אשת איש שאמרה הריני נזירה לכשאתגרש ונתגרשה רבי ישמעאל אומר לא יפר ורבי עקיבא אומר יפר

אמר רבי ישמעאל הרי הוא אומר ונדר אלמנה וגרושה וגו׳ עד שיהא נדר בשעת אלמנות וגרושין רבי עקיבא סבר הרי הוא אומר כל אשר אסרה על נפשה עד שיהא איסורי נדר בשעת אלמנות וגרושין

אמר רב חסדא מתניתין רבי עקיבא היא אביי אמר אפילו תימא רבי ישמעאל מתניתין תליא נפשה ביומי ברייתא תליא נפשה בנישואין

שלמו יומי ולא נתגרשה שלמו יומי ולא מיתנסבא

זה הכלל דקתני גבי נערה המאורסה לאיתויי הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל בנערה המאורסה דאביה ובעלה מפירין נדריה

זה הכלל דקתני גבי ואלו נדרים לאיתויי מסר האב לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל שאין הבעל מיפר בקודמין

מתני׳ תשע נערות נדריהן קיימין בוגרת והיא יתומה נערה ובגרה והיא יתומה


נערה שלא בגרה והיא יתומה בוגרת ומת אביה נערה בוגרת ומת אביה נערה שלא בגרה ומת אביה נערה שמת אביה ומשמת אביה בגרה בוגרת ואביה קיים נערה בוגרת ואביה קיים רבי יהודה אומר אף המשיא בתו הקטנה ונתאלמנה או נתגרשה וחזרה אצלו עדיין היא נערה

גמ׳ אמר רב יהודה אמר רב זו דברי רבי יהודה אבל חכמים אומרים שלש נערות נדריהן קיימין בוגרת ויתומה ויתומה בחיי האב

מתני׳ קונם שאיני נהנה לאבא ולאביך אם עושה אני על פיך שאיני נהנית לך אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך הרי זה יפר

גמ׳ תניא שאיני נהנית לאבא ולאביך אם אני עושה לפיך רבי נתן אומר לא יפר וחכמים אומרים יפר

נטולה אני מן היהודים אם משמשתך רבי נתן אומר לא יפר וחכמים אומרים יפר

ההוא גברא דאיתסר הנייתא דעלמא עליה אי נסיב איתתא כי לא תנינא הילכתא רהיט בגפא ותובליא ולא אמצי למיתנא אתא רב אחא בר רב הונא ושבשיה ואינסיב איתתא


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים פט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים פט

נדרה והיא ברשות הבעל מפר לה כיצד אמרה הריני נזירה לאחר שלשים אף על פי שנתאלמנה או נתגרשה בתוך שלשים הרי זה מופר נדרה בו ביום ונתגרשה בו ביום החזירה בו ביום אינו יכול להפר זה הכלל כל שיצאה לרשות עצמה שעה אחת אינו יכול להפר

גמ׳ תניא אלמנה וגרושה שאמרה הריני נזירה לכשאנשא ונשאת רבי ישמעאל אומר יפר ורבי עקיבא אומר לא יפר וסימנא יללי אשת איש שאמרה הריני נזירה לכשאתגרש ונתגרשה רבי ישמעאל אומר לא יפר ורבי עקיבא אומר יפר

אמר רבי ישמעאל הרי הוא אומר ונדר אלמנה וגרושה וגו׳ עד שיהא נדר בשעת אלמנות וגרושין רבי עקיבא סבר הרי הוא אומר כל אשר אסרה על נפשה עד שיהא איסורי נדר בשעת אלמנות וגרושין

אמר רב חסדא מתניתין רבי עקיבא היא אביי אמר אפילו תימא רבי ישמעאל מתניתין תליא נפשה ביומי ברייתא תליא נפשה בנישואין

שלמו יומי ולא נתגרשה שלמו יומי ולא מיתנסבא

זה הכלל דקתני גבי נערה המאורסה לאיתויי הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל בנערה המאורסה דאביה ובעלה מפירין נדריה

זה הכלל דקתני גבי ואלו נדרים לאיתויי מסר האב לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל שאין הבעל מיפר בקודמין

מתני׳ תשע נערות נדריהן קיימין בוגרת והיא יתומה נערה ובגרה והיא יתומה


נערה שלא בגרה והיא יתומה בוגרת ומת אביה נערה בוגרת ומת אביה נערה שלא בגרה ומת אביה נערה שמת אביה ומשמת אביה בגרה בוגרת ואביה קיים נערה בוגרת ואביה קיים רבי יהודה אומר אף המשיא בתו הקטנה ונתאלמנה או נתגרשה וחזרה אצלו עדיין היא נערה

גמ׳ אמר רב יהודה אמר רב זו דברי רבי יהודה אבל חכמים אומרים שלש נערות נדריהן קיימין בוגרת ויתומה ויתומה בחיי האב

מתני׳ קונם שאיני נהנה לאבא ולאביך אם עושה אני על פיך שאיני נהנית לך אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך הרי זה יפר

גמ׳ תניא שאיני נהנית לאבא ולאביך אם אני עושה לפיך רבי נתן אומר לא יפר וחכמים אומרים יפר

נטולה אני מן היהודים אם משמשתך רבי נתן אומר לא יפר וחכמים אומרים יפר

ההוא גברא דאיתסר הנייתא דעלמא עליה אי נסיב איתתא כי לא תנינא הילכתא רהיט בגפא ותובליא ולא אמצי למיתנא אתא רב אחא בר רב הונא ושבשיה ואינסיב איתתא


גלול כלפי מעלה