Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

א׳ בשבט תשפ״ג | 23 ינואר 2023
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים צ

הלימוד החודש מוקדש ע"י אמליה קלאפר לכבוד הולדתה של בתה, חיינה יוכנה.

הלימוד השבוע מוקדש ע"י סטייסי גודסטין אשטמקר לע"נ אביה, יעקב בן אסור הלוי ז"ל ולע"נ חמיה, אליהו בן דוד ז"ל.

הדף היום מוקדש ע"י שרי אסרמן לע"נ אביה זכרונו לברכה, משה בן יוסף הכהן בציון 11 שנים לפטירתו.

הדף היום מוקדש לע"נ הרבנית ד'ר נעמי כהן זצ"ל אשת הרב שאר ישוב זצ"ל, תלמידה חכמה שלימדה גמרא לנשים בחיפה. 

האם המחלוקת בין רבי נתן לחכמים בעניין הפרת נדר שטרם חל נכון גם לגבי התרת נדר על ידי חכם? מובא סיפור על אדם שנדר נדר מסוג זה ורב אחא דאג שהנדר יחול כדי שיוכל לשאול עליו (להתירו). מובאים שני הסברים למה היה חשוב לרב אחא שהנדר ייחול קודם ששאל עליו להתירו? מובאים מקורות כדי לתמוך בהסבר השני. מובא גרסה חלופית של ההסבר השני ומובאים אותם מקורות להעלות קושי נגדו. בשלב ראשוני היו שלוש טענות שונות שאישה יכולה לטעון והחכמים היו כופין את הבעל לגרש את אשתו ולשלם לה דמי כתובתה. אבל עם הזמן היו נשים ששיקרו כי נתנו עיניהם באחר ורצו להתגרש מבעליהן ולכן החכמים הפסיקו להאמין לטענות אלו. מה היו הטענות האלה? לאחר שהחכמים שינו את עמדתם, מה הם היו עושים אם אשה היתה טוענת אחת מטענות אלו? אחת הטענות היתה שאישה נשואה לכהן טענה שהיא נאנסה. הגמרא שואלת: אם לא נאמין לה לחייב גט וכתובה, האם היא יכולה להמשיך לאכול תרומה?

ושרקיה טינא ואתייה לקמיה דרב חסדא אמר רבא מאן חכים למיעבד כי הא מילתא אי לאו דרב אחא בר רב הונא דגברא רבה הוא דקסבר דכי היכי דפליגי רבנן ורבי נתן בהפרה הכי נמי פליגי בשאלה

ורב פפי אמר מחלוקת בהפרה דרבי נתן סבר אין הבעל מיפר אלא אם כן חל נדר דכתיב וחפרה הלבנה ורבנן סברי בעל מיפר אף על פי שלא חל נדר דכתיב מפר מחשבות ערומים

אבל בשאלה דברי הכל אין חכם מתיר כלום אלא אם כן חל נדר דכתיב לא יחל דברו

לימא מסייע ליה קונם שאיני נהנה לפלוני ולמי שאשאל עליו נשאל על הראשון ואחר כך נשאל על השני ואי אמרת נשאל אף על פי שלא חל נדר אי בעי על האי ניתשיל ברישא אי בעי על האי ניתשיל ברישא

ומי ידע אי האי קמא אי האי בתרא

אלא לימא מסייע ליה קונם שאיני נהנה לפלוני הריני נזיר לכשאשאל עליו נשאל על נדרו ואחר כך נשאל על נזרו

ואי אמרת נשאל אף על פי שלא חל נדר אי בעי על נדרו איתשיל ברישא אי בעי על נזרו איתשיל ברישא רבי נתן היא

אמר רבינא אמר לי מרימר הכי אמר אבוך משמיה דרב פפי מחלוקת בהפרה אבל בשאלה דברי הכל מפר ואף על פי שלא חל נדר דכתיב לא יחל דברו


למימרא דלא הוה ביה מעשה

מיתיבי קונם שאיני נהנה לפלוני ולמי שנשאל עליו נשאל על הראשון ואחר כך נשאל על השני אמאי אי בעי על האי ניתשיל ברישא ואי בעי על האי ניתשיל ברישא

מי יודע הי ראשון והי שני

מתיבי קונם שאיני נהנה והריני נזיר לכשאשאל עליו נשאל על נדרו ואחר כך נשאל על נזרו ואמאי אי בעי על נדרו ניתשיל ברישא ואי בעי על נזרו ניתשיל ברישא תיובתא

מתני׳ בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני לך שמים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודים

חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה האומרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה ונטולה אני מן היהודים יפר לחלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים

גמ׳ איבעיא להו אמרה לבעלה טמאה אני מהו שתאכל בתרומה רב ששת אמר אוכלת שלא תוציא לעז על בניה רבא אמר אינה אוכלת אפשר דאכלה חולין

אמר רבא ומודה רב ששת שאם נתארמלה שאינה אוכלת מידי הוא טעמא אלא משום תוציא לעז על בניה נתארמלה ונתגרשה אמרי השתא דאיתניסא

אמר רב פפא בדיק לן רבא אשת כהן שנאנסה יש לה כתובה או אין לה כתובה כיון דאונס לגבי כהן כרצון לגבי ישראל דמי אין לה כתובה או דילמא מצי אמרה ליה אנא הא חזינא


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

השמים ביני ובינך – גפת 121

"השמיים ביני לבינך" טוענת אישה בב"ד. מה פשר טענה זו? גמרא בדף צא תפרש פירוש אחד אבל הר"ן ילמד אותנו בבלי אגדה ותנ"ך ויפרש פרשנות חדשה את סיפור אברהם שרה והגר. הצטרפו אלינו לגפת האחרונה למסכת נדרים ללימוד שבלול מגמרא מדרש תורה וראשונים.  

נדרים צ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים צ

ושרקיה טינא ואתייה לקמיה דרב חסדא אמר רבא מאן חכים למיעבד כי הא מילתא אי לאו דרב אחא בר רב הונא דגברא רבה הוא דקסבר דכי היכי דפליגי רבנן ורבי נתן בהפרה הכי נמי פליגי בשאלה

ורב פפי אמר מחלוקת בהפרה דרבי נתן סבר אין הבעל מיפר אלא אם כן חל נדר דכתיב וחפרה הלבנה ורבנן סברי בעל מיפר אף על פי שלא חל נדר דכתיב מפר מחשבות ערומים

אבל בשאלה דברי הכל אין חכם מתיר כלום אלא אם כן חל נדר דכתיב לא יחל דברו

לימא מסייע ליה קונם שאיני נהנה לפלוני ולמי שאשאל עליו נשאל על הראשון ואחר כך נשאל על השני ואי אמרת נשאל אף על פי שלא חל נדר אי בעי על האי ניתשיל ברישא אי בעי על האי ניתשיל ברישא

ומי ידע אי האי קמא אי האי בתרא

אלא לימא מסייע ליה קונם שאיני נהנה לפלוני הריני נזיר לכשאשאל עליו נשאל על נדרו ואחר כך נשאל על נזרו

ואי אמרת נשאל אף על פי שלא חל נדר אי בעי על נדרו איתשיל ברישא אי בעי על נזרו איתשיל ברישא רבי נתן היא

אמר רבינא אמר לי מרימר הכי אמר אבוך משמיה דרב פפי מחלוקת בהפרה אבל בשאלה דברי הכל מפר ואף על פי שלא חל נדר דכתיב לא יחל דברו


למימרא דלא הוה ביה מעשה

מיתיבי קונם שאיני נהנה לפלוני ולמי שנשאל עליו נשאל על הראשון ואחר כך נשאל על השני אמאי אי בעי על האי ניתשיל ברישא ואי בעי על האי ניתשיל ברישא

מי יודע הי ראשון והי שני

מתיבי קונם שאיני נהנה והריני נזיר לכשאשאל עליו נשאל על נדרו ואחר כך נשאל על נזרו ואמאי אי בעי על נדרו ניתשיל ברישא ואי בעי על נזרו ניתשיל ברישא תיובתא

מתני׳ בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני לך שמים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודים

חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה האומרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה ונטולה אני מן היהודים יפר לחלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים

גמ׳ איבעיא להו אמרה לבעלה טמאה אני מהו שתאכל בתרומה רב ששת אמר אוכלת שלא תוציא לעז על בניה רבא אמר אינה אוכלת אפשר דאכלה חולין

אמר רבא ומודה רב ששת שאם נתארמלה שאינה אוכלת מידי הוא טעמא אלא משום תוציא לעז על בניה נתארמלה ונתגרשה אמרי השתא דאיתניסא

אמר רב פפא בדיק לן רבא אשת כהן שנאנסה יש לה כתובה או אין לה כתובה כיון דאונס לגבי כהן כרצון לגבי ישראל דמי אין לה כתובה או דילמא מצי אמרה ליה אנא הא חזינא


גלול כלפי מעלה