Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ב׳ בשבט תשפ״ג | 24 ינואר 2023
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים צא

סיום מסכת נדרים מוקדש ע"י אילנה פרידמן לעלוי נשמת סבה, יהושע בן שלמה, שהיה מניצולי השואה. עלה בעליה ב׳, ולחם להקים את המדינה. היארצייט שלו יתקיים בתאריך ד׳ שבט. ולכבוד האחיין אברהם גרשון הלוי וילק שעולה לתורה ברחבת הכותל בהגיעו לגיל מצוות באותו היום. מזל טוב!

רב פפא אמר שרבא היה בודק אותם בשאלה זו: האם אשת כהן שנאנסה וחייבת להתגרש מקבלת את דמי הכתובה או לא? התשובה ברורה ממשנתנו שהיא מקבלת כסף כתבותה. אם אשה אומרת בבית הדין שבעלה התגרש ממנה, אומר רב המנונא שהיא נאמנת כי אשה לא הייתה מעיזה פניה לשקר בפני בעלה אם זה משהו שהוא יודע שהיא משקרת כגון, אם גירשה או לא. רבא סובר שאשה נאמנת כמו במשנתנו, במקרה שבו היא אומרת שנאנסה, (כפי שאמרו בשלב הראשון) כי זה משפיל אותה לומר זאת ולכן הייתה אומרת זאת רק אם זה באמת קרה. לגבי גירושין, בגלל שזה לא מביך להגיד שהיא גרושה,  לא מאמינים לה. נשאלת שאלה נגד רבא מהמקרה במשנתנו בו אשה טוענת "שמיים ביני לבינך" והאמינה לה בשלב הראשון (משנה ראשונה). זה שמצביע על כך שהיא נאמנת גם אם היא אומרת משהו שאינו משפיל אותה, כי הבעייה נמצאת עם בעלה ולא איתה. קושי זה נפתר מכיוון שהשפה שבה היא משתמשת מעידה בבירור על כך שלא נוח לה לדבר על כך כי כנראה זה משפיל אותה. נשאלת שאלה נגד רב המנונא מהמקרה במשנתנו בו טוענת אשה "שמים ביני לבינך" לפי הפסיקה המאוחרת (משנה אחרונה) שאין מאמינים לה. לדברי רב המנונא, אם זה משהו שהוא גם יודע עליו, איך יכולה היא להעיז ולטעון דברי שקר בפניו? כדי לענות על השאלה, הם מניחים שהאשה חושבת שהבעל לא יודע אם הוא יורה כחץ או לא. שני סיפורים מסופרים על נשים נשואות לכהנים שסיפרו שבטעות קיימו יחסים עם גבר נכרי ובכל זאת רב נחמן קבע שאין להאמין להן והבעלים אינם צריכים להתגרש מנשותיהם. מספרים שני סיפורים על גברים שמצאו גבר אחר בביתם לבד עם נשותיהם ועל סמך מה שקרה כשהבעלים הגיעו הביתה, קבע רבא בשני המקרים שהנשים יכולות להישאר נשואות לבעליהן.

וגברא הוא דנסתחפה שדהו ואמרינן ליה מתניתין היא האומרת טמאה אני לך יש לה כתובה

במאי עסקינן אילימא באשת ישראל אי ברצון כלום יש לה כתובה ואי באונס מי קא מיתסרא על גברא ואלא באשת כהן אי ברצון כלום יש לה כתובה מי גרעה מאשת ישראל ברצון אלא לאו באונס וקתני יש לה כתובה

איבעיא להו אמרה לבעלה גרשתני מהו אמר רב המנונא תא שמע האומרת טמאה אני לך דאפילו למשנה אחרונה דקתני לא מהימנא התם הוא דמשקרה דידעה דבעלה לא ידע בה אבל גבי גרשתני דידע בה מהימנא דחזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה

אמר ליה רבא אדרבא אפילו למשנה ראשונה דקתני מהימנא התם משום דלא עבידא לבזויי נפשה אבל הכא דזמנין דתקיף לה מן גברא מעיזה ומעיזה

מתיב רב משרשיא השמים ביני לבינך דמשנה ראשונה תיובתא דרבא הכא דלית לה כיסופא וקתני דמהימנא קסבר רבא התם כיון דלא סגי לה דלא אמרה אין יורה כחץ אי לא איתא כדקאמרה לא אמרה ליה

השמים ביני לבינך דמשנה אחרונה תהוי תיובתא דרב המנונא והא הכא דידעה היא ובעלה ידע בה וקתני דלא מהימנא

קסבר רב המנונא הכא נמי היא גופא אמרה נהי דבביאה ידע ביורה כחץ מי ידע ומשום הכי משקרא

ההיא איתתא דכל יומא דתשמיש מיקדמה משיא ידיה לגברא יומא חד אתיא ליה מיא לממשא אמר לה הדא מילתא לא הות האידנא אמרה ליה אם כן חד מן נכרים


אהלויי דהוו הכא האידנא אי אנת לא דלמא מנהון אמר רב נחמן עיניה נתנה באחר ולית בה מששא במלה

ההיא איתתא דלא הוה בדיחא דעתה בהדי גברא אמר לה האידנא מאי שנא אמרה ליה מעולם לא צערתן בדרך ארץ כי האידנא אמר לה לא הוה הדא מילתא האידנא אמרה ליה אם כן הלין נכרים נפטויי דהוו הכא האידנא אי אנת לא דלמא חד מנהון אמר להו רב נחמן לא תשגיחון בה נותנת עיניה באחר הואי

ההוא גברא דהוה מהרזיק בביתא הוא ואינתתא על אתא מריה דביתא פרטיה נואף להוצא וערק אמר רבא איתתא שריא אם איתא דעבד איסורא ארכוסי הוה מירכס

ההוא נואף דעל לגבי דההיא אנתתא אתא גברא סליק נואף איתיב [בכלאי] בבא הוה מחתן תחלי תמן וטעמינון חויא בעא מרי דביתא למיכל מן הנהו תחלי בלא דעתא דאינתתא אמר ליה ההוא נואף לא תיכול מנהון דטעמינון חויא

אמר רבא אינתתיה שריא אם איתיה דעבד איסורא ניחא ליה דליכול ולימות דכתיב כי נאפו ודם בידיהן

פשיטא מהו דתימא איסורא עבד והאי דאמר ליה דניחא ליה דלא לימות בעל דתהוי אינתתיה עלויה מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם קא משמע לן

הדרן עלך ואלו נדרים וסליקא לה מסכת נדרים


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

nedarim עם ד״ר קרן קירשנבום

האמנם ״דינא דמלכותא דינא״?

מתוך סיום מסכת נדרים של הדרן

nedarim סיום

סיום מסכת נדרים

סיום מסכת נדרים מוקדש ע"י אילנה פרידמן לעלוי נשמת סבה, יהושוע בן שלמה, שהיה מניצולי השואה, עלה בעליה ב׳, ולחם להקים את המדינה. היארצייט שלו התקיים בתאריך ד׳ שבט. ולכבוד אחיין שלה אברהם גרשון הלוי וילק שעלה לתורה ברחבת הכותל בהגיעו לגיל מצוות באותו היום. מזל טוב! התכנית: הדף האחרון – הרבנית מישל פרבר אמנם ״דינא…

נדרים צא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים צא

וגברא הוא דנסתחפה שדהו ואמרינן ליה מתניתין היא האומרת טמאה אני לך יש לה כתובה

במאי עסקינן אילימא באשת ישראל אי ברצון כלום יש לה כתובה ואי באונס מי קא מיתסרא על גברא ואלא באשת כהן אי ברצון כלום יש לה כתובה מי גרעה מאשת ישראל ברצון אלא לאו באונס וקתני יש לה כתובה

איבעיא להו אמרה לבעלה גרשתני מהו אמר רב המנונא תא שמע האומרת טמאה אני לך דאפילו למשנה אחרונה דקתני לא מהימנא התם הוא דמשקרה דידעה דבעלה לא ידע בה אבל גבי גרשתני דידע בה מהימנא דחזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה

אמר ליה רבא אדרבא אפילו למשנה ראשונה דקתני מהימנא התם משום דלא עבידא לבזויי נפשה אבל הכא דזמנין דתקיף לה מן גברא מעיזה ומעיזה

מתיב רב משרשיא השמים ביני לבינך דמשנה ראשונה תיובתא דרבא הכא דלית לה כיסופא וקתני דמהימנא קסבר רבא התם כיון דלא סגי לה דלא אמרה אין יורה כחץ אי לא איתא כדקאמרה לא אמרה ליה

השמים ביני לבינך דמשנה אחרונה תהוי תיובתא דרב המנונא והא הכא דידעה היא ובעלה ידע בה וקתני דלא מהימנא

קסבר רב המנונא הכא נמי היא גופא אמרה נהי דבביאה ידע ביורה כחץ מי ידע ומשום הכי משקרא

ההיא איתתא דכל יומא דתשמיש מיקדמה משיא ידיה לגברא יומא חד אתיא ליה מיא לממשא אמר לה הדא מילתא לא הות האידנא אמרה ליה אם כן חד מן נכרים


אהלויי דהוו הכא האידנא אי אנת לא דלמא מנהון אמר רב נחמן עיניה נתנה באחר ולית בה מששא במלה

ההיא איתתא דלא הוה בדיחא דעתה בהדי גברא אמר לה האידנא מאי שנא אמרה ליה מעולם לא צערתן בדרך ארץ כי האידנא אמר לה לא הוה הדא מילתא האידנא אמרה ליה אם כן הלין נכרים נפטויי דהוו הכא האידנא אי אנת לא דלמא חד מנהון אמר להו רב נחמן לא תשגיחון בה נותנת עיניה באחר הואי

ההוא גברא דהוה מהרזיק בביתא הוא ואינתתא על אתא מריה דביתא פרטיה נואף להוצא וערק אמר רבא איתתא שריא אם איתא דעבד איסורא ארכוסי הוה מירכס

ההוא נואף דעל לגבי דההיא אנתתא אתא גברא סליק נואף איתיב [בכלאי] בבא הוה מחתן תחלי תמן וטעמינון חויא בעא מרי דביתא למיכל מן הנהו תחלי בלא דעתא דאינתתא אמר ליה ההוא נואף לא תיכול מנהון דטעמינון חויא

אמר רבא אינתתיה שריא אם איתיה דעבד איסורא ניחא ליה דליכול ולימות דכתיב כי נאפו ודם בידיהן

פשיטא מהו דתימא איסורא עבד והאי דאמר ליה דניחא ליה דלא לימות בעל דתהוי אינתתיה עלויה מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם קא משמע לן

הדרן עלך ואלו נדרים וסליקא לה מסכת נדרים


גלול כלפי מעלה