Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ במרחשוון תש״פ | 2 נובמבר 2019
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

נדה י

באיזה דרכים שונה הדין לילדה שלא הגיע זמנה לראות (שלא הגיעה לגיל שבדרך כלל מקבלים מחזור) אבל היא ראתה דם?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

This post is also available in English

הדר קחזיא בעונות מאי אמר רב גידל אמר רב פעם ראשונה ושניה דיה שעתה שלישית מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה

ועוד עברו עליה שלש עונות וראתה דיה שעתה הדר קחזיא בעונות מאי

אמר רב כהנא אמר רב גידל אמר רב פעם ראשונה דיה שעתה שניה מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה

מני רבי היא דאמר בתרי זימני הוי חזקה

אימא סיפא עברו עליה שלש עונות וראתה דיה שעתה אתאן לרבי אליעזר

וכי תימא רבי היא ובעונות סבר לה כרבי אליעזר ומי סבר לה והא לאחר שנזכר קאמר אלא רבי אליעזר היא ובוסתות סבר לה כרבי

כתם שבין ראשונה ושניה טהור שבין שניה ושלישית חזקיה אמר טמא רבי יוחנן אמר טהור חזקיה אמר טמא כיון דאילו חזיא מטמאה כתמה נמי טמא ורבי יוחנן אמר טהור כיון דלא אתחזקה בדם כתמה נמי לא מטמינן לה


מתקיף לה רבי אלעאי וכי מה בין זו לבתולה שדמיה טהורין אמר ליה רבי זירא זו שירפה מצוי וזו אין שירפה מצוי

אמר עולא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה פעם ראשונה ושניה רוקה ומדרסה בשוק טהור כתמה נמי טהור ולא ידענא אם דידיה אם דרביה

למאי נפקא מינה למיהוי דבריו של אחד במקום שנים

כי אתא רבין וכל נחותי ימא אמרוה כרבי שמעון בן יהוצדק

אמר רב חלקיה בר טובי תינוקת שלא הגיע זמנה לראות אפילו שופעת כל שבעה אינה אלא ראיה אחת אפילו שופעת ולא מבעיא פוסקת אדרבה פוסקת הויא לה כשתי ראיות

אלא תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ושופעת כל שבעה אינה אלא ראיה אחת

אמר רב שימי בר חייא מדלפת אינה כרואה והא קחזיא אימא אינה כשופעת אלא כפוסקת

מכלל דשופעת (נמי) כי נהרא אלא אימא אינה אלא כשופעת

תנו רבנן חזקה בנות ישראל עד שלא הגיעו לפרקן הרי הן בחזקת טהרה ואין הנשים בודקות אותן משהגיעו לפרקן הרי הן בחזקת טומאה ונשים בודקות אותן

רבי יהודה אומר אין בודקין אותן ביד מפני שמעוותות אותן אלא סכות אותן בשמן מבפנים ומקנחות אותן מבחוץ והן נבדקות מאיליהן

רבי יוסי אומר מעוברת וכו׳ תני תנא קמיה דרבי אלעזר רבי יוסי אומר מעוברת ומניקה שעברו עליה שלש עונות דיה שעתה אמר ליה פתחת בתרי וסיימת בחדא

דלמא מעוברת והיא מניקה קאמרת ומילתא אגב אורחיה קא משמע לן דימי עיבורה עולין לה לימי מניקותה וימי מניקותה עולין לה לימי עיבורה כדתניא ימי עיבורה עולין לה לימי מניקותה וימי מניקותה עולין לה לימי עיבורה

כיצד הפסיקה שתים בימי עיבורה ואחת בימי מניקותה שתים בימי מניקותה ואחת בימי עיבורה אחת ומחצה בימי עיבורה ואחת ומחצה בימי מניקותה מצטרפות לשלש עונות

בשלמא ימי עיבורה עולין לה לימי מניקותה משכחת לה דקמניקה ואזלא ומיעברה אלא ימי מניקותה עולין לה לימי עיבורה היכי משכחת לה

איבעית אימא בלידה יבשתא ואיבעית אימא דם נדה לחוד ודם לידה לחוד ואיבעית אימא תני חדא

במה אמרו דיה שעתה וכו׳ אמר רב אכולהו

ושמואל אמר לא שנו אלא בתולה וזקנה אבל מעוברת ומניקה דיין כל ימי עיבורן דיין כל ימי מניקותן

וכן אמר רבי שמעון בן לקיש אכולהו ורבי יוחנן אמר לא שנו אלא בתולה וזקנה אבל מעוברת ומניקה דיין כל ימי עיבורן דיין כל ימי מניקותן כתנאי מעוברת ומניקה שהיו


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדה י

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדה י

הדר קחזיא בעונות מאי אמר רב גידל אמר רב פעם ראשונה ושניה דיה שעתה שלישית מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה

ועוד עברו עליה שלש עונות וראתה דיה שעתה הדר קחזיא בעונות מאי

אמר רב כהנא אמר רב גידל אמר רב פעם ראשונה דיה שעתה שניה מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה

מני רבי היא דאמר בתרי זימני הוי חזקה

אימא סיפא עברו עליה שלש עונות וראתה דיה שעתה אתאן לרבי אליעזר

וכי תימא רבי היא ובעונות סבר לה כרבי אליעזר ומי סבר לה והא לאחר שנזכר קאמר אלא רבי אליעזר היא ובוסתות סבר לה כרבי

כתם שבין ראשונה ושניה טהור שבין שניה ושלישית חזקיה אמר טמא רבי יוחנן אמר טהור חזקיה אמר טמא כיון דאילו חזיא מטמאה כתמה נמי טמא ורבי יוחנן אמר טהור כיון דלא אתחזקה בדם כתמה נמי לא מטמינן לה


מתקיף לה רבי אלעאי וכי מה בין זו לבתולה שדמיה טהורין אמר ליה רבי זירא זו שירפה מצוי וזו אין שירפה מצוי

אמר עולא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה פעם ראשונה ושניה רוקה ומדרסה בשוק טהור כתמה נמי טהור ולא ידענא אם דידיה אם דרביה

למאי נפקא מינה למיהוי דבריו של אחד במקום שנים

כי אתא רבין וכל נחותי ימא אמרוה כרבי שמעון בן יהוצדק

אמר רב חלקיה בר טובי תינוקת שלא הגיע זמנה לראות אפילו שופעת כל שבעה אינה אלא ראיה אחת אפילו שופעת ולא מבעיא פוסקת אדרבה פוסקת הויא לה כשתי ראיות

אלא תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ושופעת כל שבעה אינה אלא ראיה אחת

אמר רב שימי בר חייא מדלפת אינה כרואה והא קחזיא אימא אינה כשופעת אלא כפוסקת

מכלל דשופעת (נמי) כי נהרא אלא אימא אינה אלא כשופעת

תנו רבנן חזקה בנות ישראל עד שלא הגיעו לפרקן הרי הן בחזקת טהרה ואין הנשים בודקות אותן משהגיעו לפרקן הרי הן בחזקת טומאה ונשים בודקות אותן

רבי יהודה אומר אין בודקין אותן ביד מפני שמעוותות אותן אלא סכות אותן בשמן מבפנים ומקנחות אותן מבחוץ והן נבדקות מאיליהן

רבי יוסי אומר מעוברת וכו׳ תני תנא קמיה דרבי אלעזר רבי יוסי אומר מעוברת ומניקה שעברו עליה שלש עונות דיה שעתה אמר ליה פתחת בתרי וסיימת בחדא

דלמא מעוברת והיא מניקה קאמרת ומילתא אגב אורחיה קא משמע לן דימי עיבורה עולין לה לימי מניקותה וימי מניקותה עולין לה לימי עיבורה כדתניא ימי עיבורה עולין לה לימי מניקותה וימי מניקותה עולין לה לימי עיבורה

כיצד הפסיקה שתים בימי עיבורה ואחת בימי מניקותה שתים בימי מניקותה ואחת בימי עיבורה אחת ומחצה בימי עיבורה ואחת ומחצה בימי מניקותה מצטרפות לשלש עונות

בשלמא ימי עיבורה עולין לה לימי מניקותה משכחת לה דקמניקה ואזלא ומיעברה אלא ימי מניקותה עולין לה לימי עיבורה היכי משכחת לה

איבעית אימא בלידה יבשתא ואיבעית אימא דם נדה לחוד ודם לידה לחוד ואיבעית אימא תני חדא

במה אמרו דיה שעתה וכו׳ אמר רב אכולהו

ושמואל אמר לא שנו אלא בתולה וזקנה אבל מעוברת ומניקה דיין כל ימי עיבורן דיין כל ימי מניקותן

וכן אמר רבי שמעון בן לקיש אכולהו ורבי יוחנן אמר לא שנו אלא בתולה וזקנה אבל מעוברת ומניקה דיין כל ימי עיבורן דיין כל ימי מניקותן כתנאי מעוברת ומניקה שהיו


גלול כלפי מעלה