Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ח במרחשוון תש״פ | 16 נובמבר 2019

נדה כד

מה הדין של אשה שמפילה כל מיני צורות שונות? אם חסרים חלקים מהגוף? אם הפנים מטושטשים? אם הפנים בלי צורה בכלל? האם בהמות כמו בני אדם שבימיהם האמינו שאינם נחשבים בני קיימא אם נולדים חודש לפני אבל חודשיים לפני כן יכולים להתקיים? המפלת שפיר מלא מים, דם או גנונים – האם אמו טמאה לידה? מה לגבי מפלת סנדל או שליא? הגמרא מדברת על ההשפעה של יין על אשה בהריון. הגמרא מביאה סיפורים של אבא שאול שהיה קובר מתים ונתקע בתוך עצם הקולית של עוג ולגלגל עינו של אבשלום. הגמרא משבחת את אבא שאול על גדולתו ועורכת רשימה של גדולי הדור אחריו ומסבירה שבכל דור היתה ירידה מהדור הקודם.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

This post is also available in English

עד הארכובה רבי ינאי אומר עד לנקביו רבי יוחנן אומר משום רבי יוסי בן יהושע עד מקום טבורו

בין רבי זכאי לרבי ינאי איכא בינייהו טרפה חיה מר סבר טרפה חיה ומר סבר טרפה אינה חיה

בין רבי ינאי לרבי יוחנן איכא בינייהו דרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר ניטל ירך וחלל שלה נבלה

אמר רב פפא מחלוקת מלמטה למעלה אבל מלמעלה למטה אפילו כל דהו טהורה וכן אמר רב גידל אמר רבי יוחנן המפלת את שגולגלתו אטומה אמו טהורה

ואמר רב גידל אמר רבי יוחנן המפלת כמין אפקתא דדיקלא אמו טהורה

איתמר המפלת מי שפניו מוסמסים רבי יוחנן אמר אמו טמאה ריש לקיש אמר אמו טהורה

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה אמו טמאה לידה ואין חוששין שמא מגוף אטום באתה ואם איתא ליתני שמא מגוף אטום או ממי שפניו מוסמסין

אמר רב פפי בפניו מוסמסין כולי עלמא לא פליגי דטמאה כי פליגי בפניו טוחות ואיפכא איתמר רבי יוחנן אמר אמו טהורה וריש לקיש אמר אמו טמאה

ולותביה ריש לקיש לרבי יוחנן מהא משום דשני ליה היינו גוף אטום היינו מי שפניו טוחות

בני רבי חייא נפיק לקרייתא אתו לקמיה דאבוהון אמר להם כלום בא מעשה לידכם אמרו לו פנים טוחות בא לידינו וטימאנוה

אמר להם צאו וטהרו מה שטמאתם מאי דעתייכו לחומרא חומרא דאתיא לידי קולא היא דקיהביתו לה ימי טוהר

איתמר המפלת בריה שיש לה שני גבים ושני שדראות אמר רב באשה אינו ולד בבהמה אסור באכילה ושמואל אמר באשה ולד בבהמה מותר באכילה

במאי קמיפלגי בדרב חנין בר אבא דאמר רב חנין בר אבא השסועה בריה שיש לה שני גבין ושני שדראות

רב אמר בריה בעלמא ליתא וכי אגמריה רחמנא למשה במעי אמה אגמריה ושמואל אמר בריה בעלמא איתא וכי אגמריה רחמנא למשה בעלמא אגמריה אבל במעי אמה שריא

איתיביה רב שימי בר חייא לרב רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כל שיש לו שני גבין ושני שדראות פסול לעבודה אלמא דחיי וקשיא לרב אמר ליה שימי את ששדרתו עקומה

מיתיבי יש בעוברין שהן אסורין בן ארבעה לדקה בן שמנה לגסה הימנו ולמטה אסור יצא מי שיש לו שני גבין ושני שדראות

מאי יצא לאו יצא מכלל עוברין שאפילו במעי אמן אסורין

רב מתרץ לטעמיה ושמואל מתרץ לטעמיה רב מתרץ לטעמיה בן ארבעה לדקה בן שמונה לגסה הימנו ולמטה אסור

במה דברים אמורים כשיצא לאויר העולם אבל במעי אמו שרי יצא מי שיש לו שני גבין ושני שדראות דאפילו במעי אמו נמי אסור


ושמואל מתרץ לטעמיה בן ארבעה לדקה בן שמנה לגסה הימנו ולמטה אסור במה דברים אמורים בשלא כלו לו חדשיו אבל כלו לו חדשיו מותר יצא מי שיש לו שני גבין ושני שדראות דאף על גב דכלו לו חדשיו אם יצא לאויר העולם אסור במעי אמו שרי

תני תנא קמיה דרב המפלת בריית גוף שאינו חתוך ובריית ראש שאינו חתוך יכול תהא אמו טמאה לידה תלמוד לומר אשה כי תזריע וילדה זכר וגו׳ וביום השמיני ימול וגו׳

מי שראוי לברית שמנה יצאו אלו שאינן ראויין לברית שמנה אמר ליה רב וסיים בה הכי ושיש לו שני גבין ושני שדראות

רבי ירמיה בר אבא סבר למעבד עובדא כוותיה דשמואל אמר ליה רב הונא מאי דעתיך לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא דקיהבת לה דמי טוהר עביד מיהא כותיה דרב דקיימא לן הלכתא כרב באיסורי בין לקולא בין לחומרא

אמר רבא הרי אמרו אשה יולדת לתשעה ויולדת לשבעה בהמה גסה יולדת לתשעה יולדת לשבעה או לא ילדה

אמר רב נחמן בר יצחק תא שמע הימנו ולמטה אסור מאי לאו אגסה לא אדקה

האי מאי אי אמרת בשלמא אגסה אצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל ובאשה חיי בבהמה נמי חיי קא משמע לן דלא חיי

אלא אי אמרת אדקה איתמר פשיטא בת תלתא ירחי מי קא חיי

אצטריך סלקא דעתך אמינא כל בציר תרי ירחי חיי קא משמע לן

אמר רב יהודה אמר שמואל המפלת דמות לילית אמו טמאה לידה ולד הוא אלא שיש לו כנפים תניא נמי הכי אמר רבי יוסי מעשה בסימוני באחת שהפילה דמות לילית ובא מעשה לפני חכמים ואמרו ולד הוא אלא שיש לו כנפים

המפלת דמות נחש הורה חנינא בן אחיו של רבי יהושע אמו טמאה לידה הלך רבי יוסף וספר דברים לפני רבן גמליאל שלח לו רבי יהושע הנהג בן אחיך ובא

בהליכתן יצתה כלת (רבי) חנינא לקראתו אמרה לו רבי המפלת כמין נחש מהו אמר לה אמו טהורה אמרה לו והלא משמך אמרה לי חמותי אמו טמאה ואמר לה מאיזה טעם הואיל וגלגל עינו עגול כשל אדם מתוך דבריה נזכר רבי יהושע שלח לו לרבן גמליאל מפי הורה חנינא

אמר אביי שמע מינה צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמא דכי מדכרו ליה מדכר

מתני׳ המפלת שפיר מלא מים מלא דם מלא גנונים אינה חוששת לולד ואם היה מרוקם תשב לזכר ולנקבה המפלת סנדל או שליא תשב לזכר ולנקבה

גמ׳ בשלמא דם ומים לא כלום היא אלא גנונים ניחוש שמא ולד הוה ונימוח אמר אביי כמה יין חי שתת אמו של זה שנמוח עוברה בתוך מעיה

רבא אמר מלא תנן ואם איתא דאתמוחי אתמח מחסר חסר רב אדא בר אהבה אמר גוונים תנן ואם איתא דאתמוחי אתמח כולה בחד גוונא הוי קאי

תניא אבא שאול אומר קובר מתים הייתי והייתי מסתכל בעצמות של מתים השותה יין חי עצמותיו שרופין מזוג עצמותיו סכויין כראוי עצמותיו משוחין וכל מי ששתייתו מרובה מאכילתו עצמותיו שרופין אכילתו מרובה משתייתו עצמותיו סכויין כראוי עצמותיו משוחין

תניא אבא שאול אומר ואיתימא רבי יוחנן קובר מתים הייתי פעם אחת רצתי אחר צבי ונכנסתי בקולית של מת ורצתי אחריו שלש פרסאות וצבי לא הגעתי וקולית לא כלתה כשחזרתי לאחורי אמרו לי של עוג מלך הבשן היתה

תניא אבא שאול אומר קובר מתים הייתי פעם אחת נפתחה מערה תחתי ועמדתי בגלגל עינו של מת עד חוטמי כשחזרתי לאחורי אמרו עין של אבשלום היתה

ושמא תאמר אבא שאול ננס הוה אבא שאול ארוך בדורו הוה ורבי טרפון מגיע לכתפו ורבי טרפון ארוך בדורו הוה ורבי מאיר מגיע לכתפו רבי מאיר ארוך בדורו הוה ורבי מגיע לכתפו רבי ארוך בדורו הוה

ורבי חייא מגיע לכתפו ורבי חייא ארוך בדורו הוה ורב מגיע לכתפו רב ארוך בדורו הוה ורב יהודה מגיע לכתפו ורב יהודה ארוך בדורו הוה ואדא דיילא מגיע לכתפו


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדה כד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדה כד

עד הארכובה רבי ינאי אומר עד לנקביו רבי יוחנן אומר משום רבי יוסי בן יהושע עד מקום טבורו

בין רבי זכאי לרבי ינאי איכא בינייהו טרפה חיה מר סבר טרפה חיה ומר סבר טרפה אינה חיה

בין רבי ינאי לרבי יוחנן איכא בינייהו דרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר ניטל ירך וחלל שלה נבלה

אמר רב פפא מחלוקת מלמטה למעלה אבל מלמעלה למטה אפילו כל דהו טהורה וכן אמר רב גידל אמר רבי יוחנן המפלת את שגולגלתו אטומה אמו טהורה

ואמר רב גידל אמר רבי יוחנן המפלת כמין אפקתא דדיקלא אמו טהורה

איתמר המפלת מי שפניו מוסמסים רבי יוחנן אמר אמו טמאה ריש לקיש אמר אמו טהורה

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה אמו טמאה לידה ואין חוששין שמא מגוף אטום באתה ואם איתא ליתני שמא מגוף אטום או ממי שפניו מוסמסין

אמר רב פפי בפניו מוסמסין כולי עלמא לא פליגי דטמאה כי פליגי בפניו טוחות ואיפכא איתמר רבי יוחנן אמר אמו טהורה וריש לקיש אמר אמו טמאה

ולותביה ריש לקיש לרבי יוחנן מהא משום דשני ליה היינו גוף אטום היינו מי שפניו טוחות

בני רבי חייא נפיק לקרייתא אתו לקמיה דאבוהון אמר להם כלום בא מעשה לידכם אמרו לו פנים טוחות בא לידינו וטימאנוה

אמר להם צאו וטהרו מה שטמאתם מאי דעתייכו לחומרא חומרא דאתיא לידי קולא היא דקיהביתו לה ימי טוהר

איתמר המפלת בריה שיש לה שני גבים ושני שדראות אמר רב באשה אינו ולד בבהמה אסור באכילה ושמואל אמר באשה ולד בבהמה מותר באכילה

במאי קמיפלגי בדרב חנין בר אבא דאמר רב חנין בר אבא השסועה בריה שיש לה שני גבין ושני שדראות

רב אמר בריה בעלמא ליתא וכי אגמריה רחמנא למשה במעי אמה אגמריה ושמואל אמר בריה בעלמא איתא וכי אגמריה רחמנא למשה בעלמא אגמריה אבל במעי אמה שריא

איתיביה רב שימי בר חייא לרב רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר כל שיש לו שני גבין ושני שדראות פסול לעבודה אלמא דחיי וקשיא לרב אמר ליה שימי את ששדרתו עקומה

מיתיבי יש בעוברין שהן אסורין בן ארבעה לדקה בן שמנה לגסה הימנו ולמטה אסור יצא מי שיש לו שני גבין ושני שדראות

מאי יצא לאו יצא מכלל עוברין שאפילו במעי אמן אסורין

רב מתרץ לטעמיה ושמואל מתרץ לטעמיה רב מתרץ לטעמיה בן ארבעה לדקה בן שמונה לגסה הימנו ולמטה אסור

במה דברים אמורים כשיצא לאויר העולם אבל במעי אמו שרי יצא מי שיש לו שני גבין ושני שדראות דאפילו במעי אמו נמי אסור


ושמואל מתרץ לטעמיה בן ארבעה לדקה בן שמנה לגסה הימנו ולמטה אסור במה דברים אמורים בשלא כלו לו חדשיו אבל כלו לו חדשיו מותר יצא מי שיש לו שני גבין ושני שדראות דאף על גב דכלו לו חדשיו אם יצא לאויר העולם אסור במעי אמו שרי

תני תנא קמיה דרב המפלת בריית גוף שאינו חתוך ובריית ראש שאינו חתוך יכול תהא אמו טמאה לידה תלמוד לומר אשה כי תזריע וילדה זכר וגו׳ וביום השמיני ימול וגו׳

מי שראוי לברית שמנה יצאו אלו שאינן ראויין לברית שמנה אמר ליה רב וסיים בה הכי ושיש לו שני גבין ושני שדראות

רבי ירמיה בר אבא סבר למעבד עובדא כוותיה דשמואל אמר ליה רב הונא מאי דעתיך לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא דקיהבת לה דמי טוהר עביד מיהא כותיה דרב דקיימא לן הלכתא כרב באיסורי בין לקולא בין לחומרא

אמר רבא הרי אמרו אשה יולדת לתשעה ויולדת לשבעה בהמה גסה יולדת לתשעה יולדת לשבעה או לא ילדה

אמר רב נחמן בר יצחק תא שמע הימנו ולמטה אסור מאי לאו אגסה לא אדקה

האי מאי אי אמרת בשלמא אגסה אצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל ובאשה חיי בבהמה נמי חיי קא משמע לן דלא חיי

אלא אי אמרת אדקה איתמר פשיטא בת תלתא ירחי מי קא חיי

אצטריך סלקא דעתך אמינא כל בציר תרי ירחי חיי קא משמע לן

אמר רב יהודה אמר שמואל המפלת דמות לילית אמו טמאה לידה ולד הוא אלא שיש לו כנפים תניא נמי הכי אמר רבי יוסי מעשה בסימוני באחת שהפילה דמות לילית ובא מעשה לפני חכמים ואמרו ולד הוא אלא שיש לו כנפים

המפלת דמות נחש הורה חנינא בן אחיו של רבי יהושע אמו טמאה לידה הלך רבי יוסף וספר דברים לפני רבן גמליאל שלח לו רבי יהושע הנהג בן אחיך ובא

בהליכתן יצתה כלת (רבי) חנינא לקראתו אמרה לו רבי המפלת כמין נחש מהו אמר לה אמו טהורה אמרה לו והלא משמך אמרה לי חמותי אמו טמאה ואמר לה מאיזה טעם הואיל וגלגל עינו עגול כשל אדם מתוך דבריה נזכר רבי יהושע שלח לו לרבן גמליאל מפי הורה חנינא

אמר אביי שמע מינה צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמא דכי מדכרו ליה מדכר

מתני׳ המפלת שפיר מלא מים מלא דם מלא גנונים אינה חוששת לולד ואם היה מרוקם תשב לזכר ולנקבה המפלת סנדל או שליא תשב לזכר ולנקבה

גמ׳ בשלמא דם ומים לא כלום היא אלא גנונים ניחוש שמא ולד הוה ונימוח אמר אביי כמה יין חי שתת אמו של זה שנמוח עוברה בתוך מעיה

רבא אמר מלא תנן ואם איתא דאתמוחי אתמח מחסר חסר רב אדא בר אהבה אמר גוונים תנן ואם איתא דאתמוחי אתמח כולה בחד גוונא הוי קאי

תניא אבא שאול אומר קובר מתים הייתי והייתי מסתכל בעצמות של מתים השותה יין חי עצמותיו שרופין מזוג עצמותיו סכויין כראוי עצמותיו משוחין וכל מי ששתייתו מרובה מאכילתו עצמותיו שרופין אכילתו מרובה משתייתו עצמותיו סכויין כראוי עצמותיו משוחין

תניא אבא שאול אומר ואיתימא רבי יוחנן קובר מתים הייתי פעם אחת רצתי אחר צבי ונכנסתי בקולית של מת ורצתי אחריו שלש פרסאות וצבי לא הגעתי וקולית לא כלתה כשחזרתי לאחורי אמרו לי של עוג מלך הבשן היתה

תניא אבא שאול אומר קובר מתים הייתי פעם אחת נפתחה מערה תחתי ועמדתי בגלגל עינו של מת עד חוטמי כשחזרתי לאחורי אמרו עין של אבשלום היתה

ושמא תאמר אבא שאול ננס הוה אבא שאול ארוך בדורו הוה ורבי טרפון מגיע לכתפו ורבי טרפון ארוך בדורו הוה ורבי מאיר מגיע לכתפו רבי מאיר ארוך בדורו הוה ורבי מגיע לכתפו רבי ארוך בדורו הוה

ורבי חייא מגיע לכתפו ורבי חייא ארוך בדורו הוה ורב מגיע לכתפו רב ארוך בדורו הוה ורב יהודה מגיע לכתפו ורב יהודה ארוך בדורו הוה ואדא דיילא מגיע לכתפו


גלול כלפי מעלה