Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ׳ במרחשוון תש״פ | 18 נובמבר 2019
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

נדה כו

אם הסנדל יוצא עם עוד ולד, למה מוזכר הדין של בכור וקרבן לידה – אם יש עוד ולד, אין חידוש לגבי דין הסנדל. האם אומרים אין שליא בלא ולד? אם כן, שליא תטמא בבית כטומאת מת. יש חמישה דברים ששיעוריהם טפח – מהם? למה אין אחרים ברשימה? יש דיון לגבי מה רב אמר אם יוצא שליא כמה ימים לאחר לידה – האם מניחים שזה ולד אחר או לא? במה זה תלוי? האם רב שינה עמדתו ורב יהודה היה חסר באותו יום ולא ידע? יש אשה מפילה דמות עורב ושליא, האם אנחנו אומרים שהשליא לא קשורה לעורב כי אין שליא בעורב? האם זה משנה אם השליא יצאה קשורה לעורב? האם יש אפשרות כזאת בכלל?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

This post is also available in English

גבי בכורות למאי הלכתא

לבא אחריו בכור לנחלה ואין בכור לכהן

סנדל דתנן גבי כריתות למאי הלכתא

שאם תלד ולד דרך דופן וסנדל דרך רחם דמייתא קרבן אסנדל

ולרבי שמעון דאמר יוצא דרך דופן ולד מעליא הוא מאי איכא למימר

אמר רבי ירמיה שאם תלד ולד בהיותה גויה וסנדל לאחר שנתגיירה דמייתא קרבן אסנדל

אמרוה רבנן קמיה דרב פפא ומי איתנהו להני שינויי והא תניא כשהן יוצאין אין יוצאין אלא כרוכין

אמר רב פפא שמע מינה מכרך כריך ליה ולד לסנדל אפלגיה ומשלחיף ליה כלפי רישיה גבי בכורות כגון שיצאו דרך ראשיהם דסנדל קדים ונפיק גבי כריתות שיצאו דרך מרגלותיהם דולד קדים ונפיק

רב הונא בר תחליפא משמיה דרבא אמר אפילו תימא מצומצמין ואיפוך שמעתתא גבי בכורות שיצאו דרך מרגלותיהם ולד דאית ביה חיותא סריך ולא נפיק סנדל דלית ביה חיותא שריק ונפיק גבי כריתות שיצאו דרך ראשיהן ולד דאית ביה חיותא מדנפיק רישיה הויא לידה סנדל עד דנפיק רוביה

מתני׳ שליא בבית הבית טמא לא שהשליא ולד אלא שאין שליא בלא ולד

רבי שמעון אומר נימוק הולד עד שלא יצא

גמ׳ תנו רבנן שליא תחלתה דומה לחוט של ערב וסופה דומה כתורמוס וחלולה כחצוצרת ואין שליא פחותה מטפח רבי שמעון בן גמליאל אומר שליא דומה לקורקבן של תרנגולין שהדקין יוצאין ממנה

תניא רבי אושעיא זעירא דמן חבריא חמשה שיעורן טפח ואלו הן שליא שופר שדרה דופן סוכה והאזוב

שליא הא דאמרן שופר דתניא כמה יהא שיעור שופר פירש רבי שמעון בן גמליאל כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן טפח

שדרה מה היא דאמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן שדרו של לולב צריך שיהא יוצא מן ההדס טפח דופן סוכה דתניא שתים כהלכתן שלישית אפילו טפח אזוב דתני רבי חייא אזוב טפח

אמר רבי חנינא בר פפא דריש שילא איש כפר תמרתא תלת מתניתא ותרתי שמעתתא שיעורא טפח תרתי חדא היא אמר אביי אימא אמר רבי חייא אזוב טפח

ותו ליכא והאיכא טפח על טפח על רום טפח מרובע מביא את הטומאה וחוצץ בפני הטומאה

טפח קאמרינן טפח על טפח לא קאמרינן

והא איכא אבן היוצא מן התנור טפח ומן הכירה שלש אצבעות חבור

כי קאמרינן היכא דבציר מטפח לא חזי אבל הכא כל שכן דבציר מטפח יד תנור הוא

והאיכא


תנורי בנות טפח דתניא תנור תחלתו ארבעה ושיריו ארבעה דברי רבי מאיר

וחכמים אומרים במה דברים אמורים בגדול אבל בקטן תחלתו כל שהוא משתגמר מלאכתו ושיריו ברובו

וכמה כל שהוא אמר רבי ינאי טפח שכן עושין תנורי בנות טפח בפלוגתא לא קמיירי

השתא דאתית להכי הא נמי פלוגתא היא דקתני סיפא אמר רבי יהודה לא אמרו טפח אלא מן התנור ולכותל

והאיכא מסגרת טפח בדכתיבן לא קא מיירי והאיכא כפורת טפח בקדשים לא קמיירי

והאיכא דיה לקורה שהיא רחבה טפח בדרבנן לא קמיירי אלא בדכתיבן ולא מפרשי שיעורייהו

יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא קמיה דרב כהנא ויתיב וקאמר אמר רב יהודה אמר רב כל שלשה ימים הראשונים תולין את השליא בולד מכאן ואילך חוששין לולד אחר

אמר ליה ומי אמר רב הכי והאמר רב אין הולד מתעכב אחר חבירו כלום אישתיק אמר ליה דלמא כאן בנפל כאן בבן קיימא

אמר ליה את אמרת לשמעתתיה דרב בפירוש אמר רב הכי הפילה נפל ואחר כך הפילה שליא כל שלשה ימים תולין את השליא בולד מכאן ואילך חוששין לולד אחר ילדה ואחר כך הפילה שליא אפילו מכאן ועד עשרה ימים אין חוששין לולד אחר

שמואל ותלמידי דרב ורב יהודה הוו יתבי חליף ואזיל רב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל לאפייהו באלי ואתי אמר אתי לן גברא דרמינן ליה בגילא דחטתא ומרמי ומדחי

אדהכי אתא אמר ליה שמואל מאי אמר רב בשליא אמר ליה הכי אמר רב אין תולין את השליא אלא בדבר של קיימא שיילינהו שמואל לכל תלמידי דרב ואמרי ליה הכי הדר חזייה לרב יהודה בישות

בעא מיניה רבי יוסי בן שאול מרבי המפלת דמות עורב ושליא מהו אמר ליה אין תולין אלא בדבר שיש במינו שליא

קשורה בו מהו אמר ליה דבר שאינו שאלת איתיביה המפלת מין בהמה חיה ועוף ושליא עמהן בזמן שהשליא קשורה עמהן אין חוששין לולד אחר אין שליא קשורה עמהן חוששין לולד אחר הריני מטיל עליהן


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדה כו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדה כו

גבי בכורות למאי הלכתא

לבא אחריו בכור לנחלה ואין בכור לכהן

סנדל דתנן גבי כריתות למאי הלכתא

שאם תלד ולד דרך דופן וסנדל דרך רחם דמייתא קרבן אסנדל

ולרבי שמעון דאמר יוצא דרך דופן ולד מעליא הוא מאי איכא למימר

אמר רבי ירמיה שאם תלד ולד בהיותה גויה וסנדל לאחר שנתגיירה דמייתא קרבן אסנדל

אמרוה רבנן קמיה דרב פפא ומי איתנהו להני שינויי והא תניא כשהן יוצאין אין יוצאין אלא כרוכין

אמר רב פפא שמע מינה מכרך כריך ליה ולד לסנדל אפלגיה ומשלחיף ליה כלפי רישיה גבי בכורות כגון שיצאו דרך ראשיהם דסנדל קדים ונפיק גבי כריתות שיצאו דרך מרגלותיהם דולד קדים ונפיק

רב הונא בר תחליפא משמיה דרבא אמר אפילו תימא מצומצמין ואיפוך שמעתתא גבי בכורות שיצאו דרך מרגלותיהם ולד דאית ביה חיותא סריך ולא נפיק סנדל דלית ביה חיותא שריק ונפיק גבי כריתות שיצאו דרך ראשיהן ולד דאית ביה חיותא מדנפיק רישיה הויא לידה סנדל עד דנפיק רוביה

מתני׳ שליא בבית הבית טמא לא שהשליא ולד אלא שאין שליא בלא ולד

רבי שמעון אומר נימוק הולד עד שלא יצא

גמ׳ תנו רבנן שליא תחלתה דומה לחוט של ערב וסופה דומה כתורמוס וחלולה כחצוצרת ואין שליא פחותה מטפח רבי שמעון בן גמליאל אומר שליא דומה לקורקבן של תרנגולין שהדקין יוצאין ממנה

תניא רבי אושעיא זעירא דמן חבריא חמשה שיעורן טפח ואלו הן שליא שופר שדרה דופן סוכה והאזוב

שליא הא דאמרן שופר דתניא כמה יהא שיעור שופר פירש רבי שמעון בן גמליאל כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן טפח

שדרה מה היא דאמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן שדרו של לולב צריך שיהא יוצא מן ההדס טפח דופן סוכה דתניא שתים כהלכתן שלישית אפילו טפח אזוב דתני רבי חייא אזוב טפח

אמר רבי חנינא בר פפא דריש שילא איש כפר תמרתא תלת מתניתא ותרתי שמעתתא שיעורא טפח תרתי חדא היא אמר אביי אימא אמר רבי חייא אזוב טפח

ותו ליכא והאיכא טפח על טפח על רום טפח מרובע מביא את הטומאה וחוצץ בפני הטומאה

טפח קאמרינן טפח על טפח לא קאמרינן

והא איכא אבן היוצא מן התנור טפח ומן הכירה שלש אצבעות חבור

כי קאמרינן היכא דבציר מטפח לא חזי אבל הכא כל שכן דבציר מטפח יד תנור הוא

והאיכא


תנורי בנות טפח דתניא תנור תחלתו ארבעה ושיריו ארבעה דברי רבי מאיר

וחכמים אומרים במה דברים אמורים בגדול אבל בקטן תחלתו כל שהוא משתגמר מלאכתו ושיריו ברובו

וכמה כל שהוא אמר רבי ינאי טפח שכן עושין תנורי בנות טפח בפלוגתא לא קמיירי

השתא דאתית להכי הא נמי פלוגתא היא דקתני סיפא אמר רבי יהודה לא אמרו טפח אלא מן התנור ולכותל

והאיכא מסגרת טפח בדכתיבן לא קא מיירי והאיכא כפורת טפח בקדשים לא קמיירי

והאיכא דיה לקורה שהיא רחבה טפח בדרבנן לא קמיירי אלא בדכתיבן ולא מפרשי שיעורייהו

יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא קמיה דרב כהנא ויתיב וקאמר אמר רב יהודה אמר רב כל שלשה ימים הראשונים תולין את השליא בולד מכאן ואילך חוששין לולד אחר

אמר ליה ומי אמר רב הכי והאמר רב אין הולד מתעכב אחר חבירו כלום אישתיק אמר ליה דלמא כאן בנפל כאן בבן קיימא

אמר ליה את אמרת לשמעתתיה דרב בפירוש אמר רב הכי הפילה נפל ואחר כך הפילה שליא כל שלשה ימים תולין את השליא בולד מכאן ואילך חוששין לולד אחר ילדה ואחר כך הפילה שליא אפילו מכאן ועד עשרה ימים אין חוששין לולד אחר

שמואל ותלמידי דרב ורב יהודה הוו יתבי חליף ואזיל רב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל לאפייהו באלי ואתי אמר אתי לן גברא דרמינן ליה בגילא דחטתא ומרמי ומדחי

אדהכי אתא אמר ליה שמואל מאי אמר רב בשליא אמר ליה הכי אמר רב אין תולין את השליא אלא בדבר של קיימא שיילינהו שמואל לכל תלמידי דרב ואמרי ליה הכי הדר חזייה לרב יהודה בישות

בעא מיניה רבי יוסי בן שאול מרבי המפלת דמות עורב ושליא מהו אמר ליה אין תולין אלא בדבר שיש במינו שליא

קשורה בו מהו אמר ליה דבר שאינו שאלת איתיביה המפלת מין בהמה חיה ועוף ושליא עמהן בזמן שהשליא קשורה עמהן אין חוששין לולד אחר אין שליא קשורה עמהן חוששין לולד אחר הריני מטיל עליהן


גלול כלפי מעלה