Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט בכסלו תש״פ | 27 דצמבר 2019

נדה סה

רב אמר הדין לגבי בוגרת שונה ממה שכתוב במשנה. הגמרא מקשה עליו מברייתא. מישהו ניסה להורות כרב אבל טעה בהבנתו ובכך מת לפני שהיה הורה שלא כהלכה. כשנושרים שיניו של אדם, מתמעט מזונותיו. כמה זמן זה עונה? הגמרא מביא קושיה ממקור אחר ששם עונה מתפרש בצורה אחרת. רב ושמואל הורו נגד משתנינו שאדם בועל בעילת מצוה ופורש מיד מחשש מדם נידה. האם דם בתולים נראה שונה מדם בתולים ובכך קל יותר להבחין?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

This post is also available in English

עד שתחיה המכה תנן

אלא דיהיב לה כולהו בימי נערות נערות שנים עשר חדש מי איכא והא אמר שמואל אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים בלבד וכי תימא בציר מהכי הוא דליכא הא טפי איכא הא בלבד קאמר

אלא דיהיב לה שתים בימי קטנות ושתים בימי נערות הא בעא מיניה רב חיננא בר שלמיא מרב הגיע זמנה לראות תחת בעלה מהו

אמר ליה כל בעילות שאתה בועל אינן אלא אחת והשאר משלימין לארבעה לילות

אלא דיהיב לה אחת בימי קטנות ושתים בימי נערות ואחת בימי בגרות אי אמרת בשלמא בוגרת בעלמא יהבינן לה טפי כי היכי דאהני קטנות בימי נערות למבצר לה חדא אהני נמי נערות לבגרות למבצר לה חדא

אלא אי אמרת בוגרת דעלמא לא יהבינן לה טפי לא ליתב לה אלא בעילת מצוה ותו לא

לעולם דיהיב לה אחת בימי קטנות ושלש בימי נערות מי סברת כל תלתא ירחי חדא עונה כל תרי ירחי חדא עונה

מנימין סקסנאה הוה שקיל ואזיל לאתריה דשמואל סבר למעבד עובדא כוותיה דרב אפילו ראתה אמר לא פליג רב בין ראתה בין לא ראתה

קדים שכיב באורחא קרי שמואל עליה דרב לא יאנה לצדיק כל און

אמר רב חיננא בר שלמיא משמיה דרב כיון שנתקו שניו של אדם נתמעטו מזונותיו שנאמר גם אנכי נתתי לך נקיון שנים בכל עריכם וחסר לחם בכל מקומתיכם

ראתה ועודה תנו רבנן ראתה ועודה בבית אביה בית הלל אומרים כל הלילה שלה ונותנין לה עונה שלמה וכמה עונה שלמה פירש רבן שמעון בן גמליאל לילה וחצי יום

ומי בעינן כולי האי ורמינהי הרי שהיו גתיו ובית בדיו טמאות ובקש לעשותן בטהרה כיצד הוא עושה הדפין והלולבין והעדשין מדיחן


העקלים של נצרים ושל בצבוץ מנגבן של שיפא ושל גמי מיישנן וכמה מיישנן שנים עשר חדש רבן שמעון בן גמליאל אומר מניחן מגת לגת ומבד לבד

היינו תנא קמא איכא בינייהו חרפי ואפלי

רבי יוסי אומר הרוצה לטהר מיד מגעילן ברותחין או חולטן במי זיתים רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יוסי מניחן תחת הצינור שמימיו מקלחין או במעיין שמימיו רודפין וכמה עונה כדרך שאמרו ביין נסך כך אמרו בטהרות

כלפי לייא בטהרות קיימינן אלא כדרך שאמרו בטהרות כך אמרו ביין נסך

וכמה עונה אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן או יום או לילה רבי חנה שאונא ואמרי לה רבי חנה בר שאונא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן חצי יום וחצי לילה

ואמר רב שמואל בר רב יצחק ולא פליגי הא בתקופת ניסן ותשרי הא בתקופת תמוז וטבת

הכא נמי אימא גבי נדה חצי יום וחצי לילה והא לילה וחצי יום קאמר אלא אי לילה דניסן ותשרי אי חצי יום וחצי לילה דטבת ותמוז

ואיבעית אימא שאני כתובה דמגבי בה טפי עד דחתמי

רב ושמואל דאמרי תרוייהו הלכה בועל בעילת מצוה ופורש

מתיב רב חסדא מעשה ונתן לה רבי ארבעה לילות מתוך שנים עשר חדש

אמר ליה רבא הדורי אפירכא למה לי אותיב ממתניתין הוא סבר מעשה רב

מכל מקום לרב ושמואל קשיא אינהו דעבדו כרבותינו דתניא רבותינו חזרו ונמנו בועל בעילת מצוה ופורש

אמר עולא כי הוו בה רבי יוחנן וריש לקיש בתינוקת לא הוו מסקי מינה אלא כדמסיק תעלא מבי כרבא ומסיימי בה הכי בועל בעילת מצוה ופורש

אמר לו רבי אבא לרב אשי אלא מעתה בעל נפש לא יגמור ביאתו אמר לו אם כן לבו נוקפו ופורש

תנו רבנן וכולן שהיו שופעות דם ובאות מתוך ארבעה לילות לאחר ארבעה לילות מתוך הלילה לאחר הלילה כולן צריכות לבדוק את עצמן

ובכולן רבי מאיר מחמיר כדברי בית שמאי

ושאר ראיות שבין בית שמאי ובית הלל הלך אחר מראה דמים

שהיה רבי מאיר אומר מראה דמים משונים הן זה מזה כיצד דם נדה אדום דם בתולים אינו אדום דם נדה זיהום דם בתולים אינו זיהום דם נדה בא מן המקור דם בתולים בא מן הצדדין

אמר רבי יצחק בר רבי יוסי אמר רבי יוחנן זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים כל מראה דמים אחת הן

תנו רבנן הרואה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה ושניה ושלישית מכאן ואילך לא תשמש עד שתתגרש


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדה סה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדה סה

עד שתחיה המכה תנן

אלא דיהיב לה כולהו בימי נערות נערות שנים עשר חדש מי איכא והא אמר שמואל אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים בלבד וכי תימא בציר מהכי הוא דליכא הא טפי איכא הא בלבד קאמר

אלא דיהיב לה שתים בימי קטנות ושתים בימי נערות הא בעא מיניה רב חיננא בר שלמיא מרב הגיע זמנה לראות תחת בעלה מהו

אמר ליה כל בעילות שאתה בועל אינן אלא אחת והשאר משלימין לארבעה לילות

אלא דיהיב לה אחת בימי קטנות ושתים בימי נערות ואחת בימי בגרות אי אמרת בשלמא בוגרת בעלמא יהבינן לה טפי כי היכי דאהני קטנות בימי נערות למבצר לה חדא אהני נמי נערות לבגרות למבצר לה חדא

אלא אי אמרת בוגרת דעלמא לא יהבינן לה טפי לא ליתב לה אלא בעילת מצוה ותו לא

לעולם דיהיב לה אחת בימי קטנות ושלש בימי נערות מי סברת כל תלתא ירחי חדא עונה כל תרי ירחי חדא עונה

מנימין סקסנאה הוה שקיל ואזיל לאתריה דשמואל סבר למעבד עובדא כוותיה דרב אפילו ראתה אמר לא פליג רב בין ראתה בין לא ראתה

קדים שכיב באורחא קרי שמואל עליה דרב לא יאנה לצדיק כל און

אמר רב חיננא בר שלמיא משמיה דרב כיון שנתקו שניו של אדם נתמעטו מזונותיו שנאמר גם אנכי נתתי לך נקיון שנים בכל עריכם וחסר לחם בכל מקומתיכם

ראתה ועודה תנו רבנן ראתה ועודה בבית אביה בית הלל אומרים כל הלילה שלה ונותנין לה עונה שלמה וכמה עונה שלמה פירש רבן שמעון בן גמליאל לילה וחצי יום

ומי בעינן כולי האי ורמינהי הרי שהיו גתיו ובית בדיו טמאות ובקש לעשותן בטהרה כיצד הוא עושה הדפין והלולבין והעדשין מדיחן


העקלים של נצרים ושל בצבוץ מנגבן של שיפא ושל גמי מיישנן וכמה מיישנן שנים עשר חדש רבן שמעון בן גמליאל אומר מניחן מגת לגת ומבד לבד

היינו תנא קמא איכא בינייהו חרפי ואפלי

רבי יוסי אומר הרוצה לטהר מיד מגעילן ברותחין או חולטן במי זיתים רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יוסי מניחן תחת הצינור שמימיו מקלחין או במעיין שמימיו רודפין וכמה עונה כדרך שאמרו ביין נסך כך אמרו בטהרות

כלפי לייא בטהרות קיימינן אלא כדרך שאמרו בטהרות כך אמרו ביין נסך

וכמה עונה אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן או יום או לילה רבי חנה שאונא ואמרי לה רבי חנה בר שאונא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן חצי יום וחצי לילה

ואמר רב שמואל בר רב יצחק ולא פליגי הא בתקופת ניסן ותשרי הא בתקופת תמוז וטבת

הכא נמי אימא גבי נדה חצי יום וחצי לילה והא לילה וחצי יום קאמר אלא אי לילה דניסן ותשרי אי חצי יום וחצי לילה דטבת ותמוז

ואיבעית אימא שאני כתובה דמגבי בה טפי עד דחתמי

רב ושמואל דאמרי תרוייהו הלכה בועל בעילת מצוה ופורש

מתיב רב חסדא מעשה ונתן לה רבי ארבעה לילות מתוך שנים עשר חדש

אמר ליה רבא הדורי אפירכא למה לי אותיב ממתניתין הוא סבר מעשה רב

מכל מקום לרב ושמואל קשיא אינהו דעבדו כרבותינו דתניא רבותינו חזרו ונמנו בועל בעילת מצוה ופורש

אמר עולא כי הוו בה רבי יוחנן וריש לקיש בתינוקת לא הוו מסקי מינה אלא כדמסיק תעלא מבי כרבא ומסיימי בה הכי בועל בעילת מצוה ופורש

אמר לו רבי אבא לרב אשי אלא מעתה בעל נפש לא יגמור ביאתו אמר לו אם כן לבו נוקפו ופורש

תנו רבנן וכולן שהיו שופעות דם ובאות מתוך ארבעה לילות לאחר ארבעה לילות מתוך הלילה לאחר הלילה כולן צריכות לבדוק את עצמן

ובכולן רבי מאיר מחמיר כדברי בית שמאי

ושאר ראיות שבין בית שמאי ובית הלל הלך אחר מראה דמים

שהיה רבי מאיר אומר מראה דמים משונים הן זה מזה כיצד דם נדה אדום דם בתולים אינו אדום דם נדה זיהום דם בתולים אינו זיהום דם נדה בא מן המקור דם בתולים בא מן הצדדין

אמר רבי יצחק בר רבי יוסי אמר רבי יוחנן זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים כל מראה דמים אחת הן

תנו רבנן הרואה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה ושניה ושלישית מכאן ואילך לא תשמש עד שתתגרש


גלול כלפי מעלה