Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ בטבת תש״פ | 1 ינואר 2020
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

נדה ע

אנשי אלכסנדריא שאלו את ר' יהושע בן חנינא שתים עשרה שאלות מ4 סוגים. הברייתא מביאה את כל השאלות. שני מצורעים שהביאו קרבנותיהם ואחד מת וכבר הקריבו לאחד ולא יודעים של מי. איך השני מקריב קרבנותיו? הם מביאים כמה פסוקים שנראים שסותרים זה את זה – כגון שה' לא רוצה להמית רשעים ומצד שני הוא כן. עוד שאלות בסגנון – מה לעשות כדי להיות חכם? עשיר? ואז תקפו אותו שמה שאמרו לאו דווקא תואם את המציאות.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

This post is also available in English

היא תועבה ואין בניה תועבין

שני מצורעין שנתערבו קרבנותיהן זה בזה וקרב קרבנו של אחד מהן ומת אחד מהן השני מה תהא עליו

אמר להן כותב נכסיו לאחרים והוי עני ומביא חטאת העוף הבא על הספק

והאיכא אשם אמר שמואל כשקרב אשמו

אמר רב ששת גברא רבה כשמואל לימא כי האי מילתא כמאן אי כרבי יהודה דאמר אשם קבעה וכיון דקבעה לה אשם בעשירות לא מצי מייתי חטאת בדלות

דתנן מצורע שהביא קרבן עני והעשיר או עשיר והעני הכל הולך אחר חטאת דברי רבי שמעון

ורבי יהודה אומר הכל הולך אחר אשם רבי אליעזר בן יעקב אומר הכל הולך אחר צפורים

ואי כרבי שמעון דאמר חטאת קבעה אף על גב דלא קרב אשם ניתי אחר דהא שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר לייתי ולתני

דתניא אמר רבי שמעון למחרת מביא אשמו ולוגו עמו ומעמידו בשער נקנור ומתנה עליו ואומר אם מצורע הוא הרי אשמו ולוגו עמו ואם לאו אשם זה יהא שלמי נדבה

ואותו אשם טעון


שחיטתו בצפון וטעון מתנת בהונות וסמיכה ונסכים ותנופה וחזה ושוק ונאכל לזכרי כהונה ליום ולילה

ולא הודו לו חכמים לרבי שמעון מפני שמביא קדשים לבית הפסול

שמואל סבר לה כרבי שמעון בחדא ופליג עליה בחדא

שלשה דברי אגדה כתוב אחד אומר כי לא אחפץ במות המת וכתוב אחד אומר כי חפץ ה׳ להמיתם כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובה

כתוב אחד אומר כי לא ישא פנים ולא יקח שחד וכתוב אחד אומר ישא ה׳ פניו אליך כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דין

כתוב אחד אומר כי בחר ה׳ בציון וכתוב אחד אומר כי על אפי ועל חמתי היתה העיר הזאת למן היום אשר בנו אותה עד היום הזה כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה כאן לאחר שנשא שלמה את בת פרעה

שלשה דברי בורות אשתו של לוט מהו שתטמא אמר להם מת מטמא ואין נציב מלח מטמא

בן שונמית מהו שיטמא אמר להן מת מטמא ואין חי מטמא

מתים לעתיד לבא צריכין הזאה שלישי ושביעי או אין צריכין אמר להן לכשיחיו נחכם להן איכא דאמרי לכשיבא משה רבינו עמהם

שלשה דברי דרך ארץ מה יעשה אדם ויחכם אמר להן ירבה בישיבה וימעט בסחורה אמרו הרבה עשו כן ולא הועיל להם אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו שנאמר כי ה׳ יתן חכמה מפיו דעת ותבונה

תני רבי חייא משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו ומשגר לאוהביו ממה שלפניו

מאי קא משמע לן דהא בלא הא לא סגיא

מה יעשה אדם ויתעשר אמר להן ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה אמרו לו הרבה עשו כן ולא הועילו אלא יבקש רחמים ממי שהעושר שלו שנאמר לי הכסף ולי הזהב

מאי קא משמע לן דהא בלא הא לא סגי

מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים אמר להם ישא אשה ההוגנת לו


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדה ע

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדה ע

היא תועבה ואין בניה תועבין

שני מצורעין שנתערבו קרבנותיהן זה בזה וקרב קרבנו של אחד מהן ומת אחד מהן השני מה תהא עליו

אמר להן כותב נכסיו לאחרים והוי עני ומביא חטאת העוף הבא על הספק

והאיכא אשם אמר שמואל כשקרב אשמו

אמר רב ששת גברא רבה כשמואל לימא כי האי מילתא כמאן אי כרבי יהודה דאמר אשם קבעה וכיון דקבעה לה אשם בעשירות לא מצי מייתי חטאת בדלות

דתנן מצורע שהביא קרבן עני והעשיר או עשיר והעני הכל הולך אחר חטאת דברי רבי שמעון

ורבי יהודה אומר הכל הולך אחר אשם רבי אליעזר בן יעקב אומר הכל הולך אחר צפורים

ואי כרבי שמעון דאמר חטאת קבעה אף על גב דלא קרב אשם ניתי אחר דהא שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר לייתי ולתני

דתניא אמר רבי שמעון למחרת מביא אשמו ולוגו עמו ומעמידו בשער נקנור ומתנה עליו ואומר אם מצורע הוא הרי אשמו ולוגו עמו ואם לאו אשם זה יהא שלמי נדבה

ואותו אשם טעון


שחיטתו בצפון וטעון מתנת בהונות וסמיכה ונסכים ותנופה וחזה ושוק ונאכל לזכרי כהונה ליום ולילה

ולא הודו לו חכמים לרבי שמעון מפני שמביא קדשים לבית הפסול

שמואל סבר לה כרבי שמעון בחדא ופליג עליה בחדא

שלשה דברי אגדה כתוב אחד אומר כי לא אחפץ במות המת וכתוב אחד אומר כי חפץ ה׳ להמיתם כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובה

כתוב אחד אומר כי לא ישא פנים ולא יקח שחד וכתוב אחד אומר ישא ה׳ פניו אליך כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דין

כתוב אחד אומר כי בחר ה׳ בציון וכתוב אחד אומר כי על אפי ועל חמתי היתה העיר הזאת למן היום אשר בנו אותה עד היום הזה כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה כאן לאחר שנשא שלמה את בת פרעה

שלשה דברי בורות אשתו של לוט מהו שתטמא אמר להם מת מטמא ואין נציב מלח מטמא

בן שונמית מהו שיטמא אמר להן מת מטמא ואין חי מטמא

מתים לעתיד לבא צריכין הזאה שלישי ושביעי או אין צריכין אמר להן לכשיחיו נחכם להן איכא דאמרי לכשיבא משה רבינו עמהם

שלשה דברי דרך ארץ מה יעשה אדם ויחכם אמר להן ירבה בישיבה וימעט בסחורה אמרו הרבה עשו כן ולא הועיל להם אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו שנאמר כי ה׳ יתן חכמה מפיו דעת ותבונה

תני רבי חייא משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו ומשגר לאוהביו ממה שלפניו

מאי קא משמע לן דהא בלא הא לא סגיא

מה יעשה אדם ויתעשר אמר להן ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה אמרו לו הרבה עשו כן ולא הועילו אלא יבקש רחמים ממי שהעושר שלו שנאמר לי הכסף ולי הזהב

מאי קא משמע לן דהא בלא הא לא סגי

מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים אמר להם ישא אשה ההוגנת לו


גלול כלפי מעלה