Skip to content

הדף היומי

ינואר 3, 2020 | ו׳ בטבת תש״פ

נדה עג

האם לומדים ההבדלים בין נדה לזבה מהלכה למשה מסיני או מפסוקים? הברייתא מעלה כל מיני אפשרויות בכדי להבין איך יודעים מה כוונת התורה בימי נדה ובימי זבה ואיך יודעים האם דמים מסויימים נחשבים נדה או זבה?

This post is also available in English

בלא עת נדתה (על נדתה) סמוך לנדתה

ואין לי אלא סמוך לנדתה מופלג לנדתה יום אחד מנין תלמוד לומר או כי תזוב

אין לי אלא יום אחד מנין לרבות מופלג שנים שלשה ארבעה חמשה ששה ושבעה שמונה תשעה עשרה מנין

אמרת מה מצינו ברביעי שראוי לספירה וראוי לזיבה אף אני אביא העשירי שראוי לספירה וראוי לזיבה

ומנין לרבות אחד עשר תלמוד לומר בלא עת נדתה יכול שאני מרבה אף שנים עשר אמרת לאו

ומה ראית לרבות אחד עשר ולהוציא שנים עשר מרבה אני אחד עשר שראוי לספירת או כי תזוב ומוציא אני שנים עשר שאין ראוי לספירת או כי תזוב

ואין לי אלא שלשה ימים שני ימים מנין תלמוד לומר ימי יום אחד מנין תלמוד לומר כל ימי

טמאה מלמד שמטמאה את בועלה כנדה היא היא מטמאה את בועלה ואין הזב מטמא מה שהוא בועל

והלא דין הוא ומה היא שאינה מטמאה בראיות כבימים מטמאה את בועלה הוא שמטמא בראיות כבימים אינו דין שמטמא מה שהוא בועל תלמוד לומר היא היא מטמאה את בועלה ואין הזב מטמא מה שהוא בועל

ומנין שהוא עושה משכב ומושב תלמוד לומר כמשכב נדתה

ואין לי אלא שלשה ימים שני ימים מנין תלמוד לומר ימי יום אחד מנין תלמוד לומר כל ימי

ומנין שסופרת אחד לאחד תלמוד לומר יהיה לה יכול תספור שבעה לשנים ודין הוא ומה הוא שאין סופר אחד לאחד סופר שבעה לשנים היא שסופרת אחד לאחד אינו דין שתספור שבעה לשנים תלמוד לומר יהיה לה אינה סופרת אלא יומה

אלמא קראי נינהו לרבי עקיבא קראי לרבי אלעזר בן עזריה הלכתא

אמר ליה רב שמעיה לרבי אבא אימא ביממא תהוי זבה בליליא תהוי נדה אמר ליה עלך אמר קרא על נדתה סמוך לנדתה סמוך לנדתה אימת הוי בליליא וקא קרי לה זבה

תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא שנאמר הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכות

הדרן עלך תינוקת וסליקא לה מסכת נדה

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדה עג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדה עג

בלא עת נדתה (על נדתה) סמוך לנדתה

ואין לי אלא סמוך לנדתה מופלג לנדתה יום אחד מנין תלמוד לומר או כי תזוב

אין לי אלא יום אחד מנין לרבות מופלג שנים שלשה ארבעה חמשה ששה ושבעה שמונה תשעה עשרה מנין

אמרת מה מצינו ברביעי שראוי לספירה וראוי לזיבה אף אני אביא העשירי שראוי לספירה וראוי לזיבה

ומנין לרבות אחד עשר תלמוד לומר בלא עת נדתה יכול שאני מרבה אף שנים עשר אמרת לאו

ומה ראית לרבות אחד עשר ולהוציא שנים עשר מרבה אני אחד עשר שראוי לספירת או כי תזוב ומוציא אני שנים עשר שאין ראוי לספירת או כי תזוב

ואין לי אלא שלשה ימים שני ימים מנין תלמוד לומר ימי יום אחד מנין תלמוד לומר כל ימי

טמאה מלמד שמטמאה את בועלה כנדה היא היא מטמאה את בועלה ואין הזב מטמא מה שהוא בועל

והלא דין הוא ומה היא שאינה מטמאה בראיות כבימים מטמאה את בועלה הוא שמטמא בראיות כבימים אינו דין שמטמא מה שהוא בועל תלמוד לומר היא היא מטמאה את בועלה ואין הזב מטמא מה שהוא בועל

ומנין שהוא עושה משכב ומושב תלמוד לומר כמשכב נדתה

ואין לי אלא שלשה ימים שני ימים מנין תלמוד לומר ימי יום אחד מנין תלמוד לומר כל ימי

ומנין שסופרת אחד לאחד תלמוד לומר יהיה לה יכול תספור שבעה לשנים ודין הוא ומה הוא שאין סופר אחד לאחד סופר שבעה לשנים היא שסופרת אחד לאחד אינו דין שתספור שבעה לשנים תלמוד לומר יהיה לה אינה סופרת אלא יומה

אלמא קראי נינהו לרבי עקיבא קראי לרבי אלעזר בן עזריה הלכתא

אמר ליה רב שמעיה לרבי אבא אימא ביממא תהוי זבה בליליא תהוי נדה אמר ליה עלך אמר קרא על נדתה סמוך לנדתה סמוך לנדתה אימת הוי בליליא וקא קרי לה זבה

תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא שנאמר הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכות

הדרן עלך תינוקת וסליקא לה מסכת נדה

הצטרפי לקהילת הלומדות של הדרן ובואי ללמוד גמרא עם עוד נשים באזור מגורייך

Scroll To Top