Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ׳ באדר תשפ״א | 4 מרץ 2021

פסחים קג

הדף היום מוקדש ע"י נתניה סלומוויץ לזכר הסבא שלה (אבא של אמה), אברהם בן חנוך מאיר ואסתר דמבינסקי. הוא היה גיבור תנועת  הציונות הרוויזיוניסטית במרד גטו וורשה. נרצח בכ' באדר, תש"ג (מרץ 27, 1943). יהי זכרו ברוך.

מה סדר הברכות כשיום נופל במוצאי שבת – יש לברך קידוש, הבדלה, על היין ועל הנר אבל לפי איזה סדר? הגמרא מביאה שבע דעות בנושא! הגמרא מביאה מעשים שהיו. בראשון, רבא בירך בהבדלה רגילה על הבשמים ואז על הנר ומקשים עליו ממחלות בית שמאי ובית הלל ששניהם מסכימים שנר בא קודם בשמים. רבא מסביר שיש מחלוקת איך להבין מחלוקת בית שמאי ובית הלל והוא הולך כפי השיטה של ר' יהודה בהבנת במחלוקת ופסוק כבית הלל שבשמים קודמים לנר. כשמברכים יין על ברכת המזון, האם מברכים על היין שוב בורא פרי הגפן או האם הברכה על היין בסעודה פוטר את היין של ברכת המזון? יש דעות שונות בנושא והובאו סיפורים המתייחסים לזה. בגלל שהביאו סיפור אחר על רב יעקב בר אבא שהגיע לבית רבא ושאלו על הברכה על יין שלאחר המזון, הוא ממשיך לשאול אותו כמה שאלות על דברים אחרים – אחד על האבוקה בהבדלה ועוד אחד על נוסח ברכת ההבדלה שאמר רבא.

ורבה אמר יהנק ולוי אמר קניה ורבנן אמרי קינה מר בריה דרבנא אמר נקיה מרתא אמר משמיה דרבי יהושע ניהק

שלח ליה אבוה דשמואל לרבי ילמדנו רבינו סדר הבדלות היאך שלח ליה כך אמר רבי ישמעאל בר רבי יוסי שאמר משום אביו שאמר משום רבי יהושע בן חנניה נהיק

אמר רבי חנינא משל דרבי יהושע בן חנניה למלך שיוצא ואפרכוס נכנס מלווין את המלך ואחר כך יוצאים לקראת אפרכוס

מאי הוי עלה אביי אמר יקזנה ורבא אמר יקנהז והילכתא כרבא

רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא אייתו לקמייהו מאור ובשמים בריך רבא אבשמים ברישא והדר אמאור אמר ליה והא בין בית שמאי ובין בית הילל מאור ברישא והדר אבשמים

ומאי היא דתנן בית שמאי אומרים נר ומזון בשמים והבדלה ובית הילל אומרים נר ובשמים ומזון והבדלה

עני רבא בתריה ואמר זו דברי רבי מאיר אבל רבי יהודה אומר לא נחלקו בית שמאי ובית הילל על המזון שהוא בתחלה ועל הבדלה שהיא בסוף

על מה נחלקו על המאור ועל הבשמים בית שמאי אומרים מאור ואחר כך בשמים ובית הילל אומרים בשמים ואחר כך מאור ואמר רבי יוחנן נהגו העם כבית הילל ואליבא דרבי יהודה:

רב יעקב בר אבא איקלע לבי רבא חזיה דבריך בורא פרי הגפן אכסא קמא והדר בריך אכסא דברכתא ואישתי אמר ליה למה לך כולי האי הא בריך לן מר חדא זימנא אמר ליה כי הוינן בי ריש גלותא הכי עבדינן

אמר ליה תינח בי ריש גלותא דהכי עביד דספק מייתי לן ספק לא מייתי לן הכא הא מנח כסא קמן ודעתן עילויה אמר ליה אנא עבדי כתלמידי דרב דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא


קאי עלייהו רב ייבא סבא אמרו ליה הב לן וניבריך לסוף אמרו ליה הב לן ונישתי אמר להו הכי אמר רב כיון דאמריתו הב לן וניבריך איתסרא לכו למישתי מאי טעמא דאסחיתו דעתייכו

אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי בסעודה וקאי עלייהו רב אחא בריה דרבא אמימר בריך על כל כסא וכסא ומר זוטרא בריך אכסא קמא ואכסא בתרא רב אשי בריך אכסא קמא ותו לא בריך

אמר להו רב אחא בר רבא אנן כמאן נעביד אמימר אמר נמלך אנא מר זוטרא אמר אנא דעבדי כתלמידי דרב

ורב אשי אמר לית הילכתא כתלמידי דרב דהא יום טוב שחל להיות אחר השבת ואמר רב יקנה

ולא היא התם עקר דעתיה ממשתיא הכא לא עקר דעתיה ממשתיא

כי מטא לאבדולי קם שמעיה ואדליק אבוקה משרגא אמר ליה למה לך כולי האי הא מנחא שרגא אמר ליה שמעא מדעתיה דנפשיה קא עביד אמר ליה אי לא שמיע ליה מיניה דמר לא הוה עביד אמר ליה לא סבר ליה מר אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר

פתח ואמר המבדיל בין קודש לחול בין אור לחשך בין ישראל לעמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה אמר ליה למה לך כולי האי והאמר רב יהודה אמר רב המבדיל בין קודש לחול זו היא הבדלתו של רבי יהודה הנשיא

אמר ליה אנא כהא סבירא לי דאמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא הפוחת לא יפחות משלש והמוסיף לא יוסיף על שבע אמר ליה


להעמיק בדף

קידוש קלאב

באיזה "קידוש-קלאב" אתן? – דף משלהן 55

דיני קידוש: מה יותר חשוב קידוש של ערב שבת או הקידוש של שבת בבוקר? קידוש/מצוות עשה שהזמן גרמא/חיוב בקידוש חמוטל ושירה עם הרינג וויסקי צוללת למצוות קידוש:

דף משלהן פרק 54 עם שירה וחמוטל על פסח שני והזדמנות שניה

הזדמנות שניה – דף משלהן 54 – על פסח שני עם שירה וחמוטל

פסח שני- היכולת לתקן. מה ההבדל בין פסח ראשון לפסח שני? פסח שני/תיקון/הזדמנות שניה – לעצמנו? לאחרים? חמוטל ושירה בודקות מאיפה צץ פסח שני  

פסחים קג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

פסחים קג

ורבה אמר יהנק ולוי אמר קניה ורבנן אמרי קינה מר בריה דרבנא אמר נקיה מרתא אמר משמיה דרבי יהושע ניהק

שלח ליה אבוה דשמואל לרבי ילמדנו רבינו סדר הבדלות היאך שלח ליה כך אמר רבי ישמעאל בר רבי יוסי שאמר משום אביו שאמר משום רבי יהושע בן חנניה נהיק

אמר רבי חנינא משל דרבי יהושע בן חנניה למלך שיוצא ואפרכוס נכנס מלווין את המלך ואחר כך יוצאים לקראת אפרכוס

מאי הוי עלה אביי אמר יקזנה ורבא אמר יקנהז והילכתא כרבא

רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא אייתו לקמייהו מאור ובשמים בריך רבא אבשמים ברישא והדר אמאור אמר ליה והא בין בית שמאי ובין בית הילל מאור ברישא והדר אבשמים

ומאי היא דתנן בית שמאי אומרים נר ומזון בשמים והבדלה ובית הילל אומרים נר ובשמים ומזון והבדלה

עני רבא בתריה ואמר זו דברי רבי מאיר אבל רבי יהודה אומר לא נחלקו בית שמאי ובית הילל על המזון שהוא בתחלה ועל הבדלה שהיא בסוף

על מה נחלקו על המאור ועל הבשמים בית שמאי אומרים מאור ואחר כך בשמים ובית הילל אומרים בשמים ואחר כך מאור ואמר רבי יוחנן נהגו העם כבית הילל ואליבא דרבי יהודה:

רב יעקב בר אבא איקלע לבי רבא חזיה דבריך בורא פרי הגפן אכסא קמא והדר בריך אכסא דברכתא ואישתי אמר ליה למה לך כולי האי הא בריך לן מר חדא זימנא אמר ליה כי הוינן בי ריש גלותא הכי עבדינן

אמר ליה תינח בי ריש גלותא דהכי עביד דספק מייתי לן ספק לא מייתי לן הכא הא מנח כסא קמן ודעתן עילויה אמר ליה אנא עבדי כתלמידי דרב דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא


קאי עלייהו רב ייבא סבא אמרו ליה הב לן וניבריך לסוף אמרו ליה הב לן ונישתי אמר להו הכי אמר רב כיון דאמריתו הב לן וניבריך איתסרא לכו למישתי מאי טעמא דאסחיתו דעתייכו

אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי בסעודה וקאי עלייהו רב אחא בריה דרבא אמימר בריך על כל כסא וכסא ומר זוטרא בריך אכסא קמא ואכסא בתרא רב אשי בריך אכסא קמא ותו לא בריך

אמר להו רב אחא בר רבא אנן כמאן נעביד אמימר אמר נמלך אנא מר זוטרא אמר אנא דעבדי כתלמידי דרב

ורב אשי אמר לית הילכתא כתלמידי דרב דהא יום טוב שחל להיות אחר השבת ואמר רב יקנה

ולא היא התם עקר דעתיה ממשתיא הכא לא עקר דעתיה ממשתיא

כי מטא לאבדולי קם שמעיה ואדליק אבוקה משרגא אמר ליה למה לך כולי האי הא מנחא שרגא אמר ליה שמעא מדעתיה דנפשיה קא עביד אמר ליה אי לא שמיע ליה מיניה דמר לא הוה עביד אמר ליה לא סבר ליה מר אבוקה להבדלה מצוה מן המובחר

פתח ואמר המבדיל בין קודש לחול בין אור לחשך בין ישראל לעמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה אמר ליה למה לך כולי האי והאמר רב יהודה אמר רב המבדיל בין קודש לחול זו היא הבדלתו של רבי יהודה הנשיא

אמר ליה אנא כהא סבירא לי דאמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא הפוחת לא יפחות משלש והמוסיף לא יוסיף על שבע אמר ליה


גלול כלפי מעלה