Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ו באדר תשפ״א | 10 מרץ 2021
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

פסחים קט

האם ילדים מחויבים לשתות ארבע כוסות יין ואם לא, מה הם עושים במקום? איך מקיימים מצוות השמחה ביום טוב? האם יש הבדל בין גברים לנשים? מה השטח של כלי שיכול להכיל רבע לוג יין? כיצד יכול להיות חובה לשתות ארבע כוסות יין אם ארבע במספר זוגי וידוע כי שתייה בזוגות עלולה להוביל לסכנה מכיוון שהן גורמות לשדים לבוא ולהזיק? הגמרא מביאה שלושה תירוצים.

קליות ואגוזין בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין לתינוקות בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו תניא רבי אליעזר אומר חוטפין מצות בלילי פסחים בשביל תינוקות שלא ישנו

תניא אמרו עליו על רבי עקיבא מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד בבית המדרש חוץ מערבי פסחים וערב יום הכפורים בערב פסח בשביל תינוקות כדי שלא ישנו וערב יום הכפורים כדי שיאכילו את בניהם

תנו רבנן חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל שנאמר ושמחת בחגך במה משמחם ביין

רבי יהודה אומר אנשים בראוי להם ונשים בראוי להן אנשים בראוי להם ביין ונשים במאי תני רב יוסף בבבל בבגדי צבעונין בארץ ישראל בבגדי פשתן מגוהצין

תניא רבי יהודה בן בתירא אומר בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה׳ אלהיך ועכשיו שאין בית המקדש קיים אין שמחה אלא ביין שנאמר ויין ישמח לבב אנוש

אמר רבי יצחק קסתא דמוריסא דהוה בציפורי היא הות כמין לוגא דמקדשא ובה משערין רביעית של פסח אמר רבי יוחנן תמנייתא קדמייתא דהוה בטבריא הות יתירה על דא ריבעא ובה משערין רביעית של פסח

אמר רב חסדא רביעית של תורה אצבעים על אצבעים ברום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע כדתניא ורחץ במים את כל בשרו שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים במים במי מקוה את כל בשרו מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן


אמה על אמה ברום שלש אמות ושיערו חכמים שיעור מי מקוה ארבעים סאה

אמר רב אשי אמר לי רבין בר חיננא שולחן של מקדש של פרקים הוה דאי סלקא דעתך הדוקי הוה מיהדק אמתא באמתא היכי מטבליה

מאי קושיא דילמא בים שעשה שלמה הוה מטביל ליה דתני רבי חייא ים שעשה שלמה מחזיק מאה וחמשים מקוה טהרה:

ולא יפחתו לו מארבעה: היכי מתקני רבנן מידי דאתי בה לידי סכנה והתניא לא יאכל אדם תרי ולא ישתה תרי ולא יקנח תרי ולא יעשה צרכיו תרי

אמר רב נחמן אמר קרא ליל שמורים ליל המשומר ובא מן המזיקין

רבא אמר כוס של ברכה מצטרף לטובה ואינו מצטרף לרעה רבינא אמר ארבעה כסי תקינו רבנן דרך חירות כל חד וחד


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

שותפות הילדים בליל הסדר – גפ"ת 54

אחד האתגרים שיש לכל משפחה בסדר היא כיצד ליצור סדר שיהיה משמעותי לכל הגילאים: מבוגרים, צעירים ותינוקות.. היום בגפ"ת בדף היומי נקשיב לגמרא ולראשונים נראה מה הם חושבים על האופן בו תינוקות וקטנים צריכים להיות שותפים לליל הסדר. הסוגיה שלנו עוסקת באחד האתגרים הגדולים שכל משפחה חווה בליל הסדר: איך בונים ליל סדר בו יהיו…

sMxD4drvx7Yhd (1)

אישה חשובה – דף משלהן 56

מי היא האישה החשובה שצריכה להסב בליל הסדר?   האם זה רלוונטי בימנו? אישה חשובה/הסבה/ליל הסדר/פסחים: חברת כנסת, עורכת דין בכירה, לומדת תורה או אמא לשישה – מי מהן עונה להגדרה של "אישה חשובה"? חמוטל ושירה בודקות

פסחים קט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

פסחים קט

קליות ואגוזין בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין לתינוקות בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו תניא רבי אליעזר אומר חוטפין מצות בלילי פסחים בשביל תינוקות שלא ישנו

תניא אמרו עליו על רבי עקיבא מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד בבית המדרש חוץ מערבי פסחים וערב יום הכפורים בערב פסח בשביל תינוקות כדי שלא ישנו וערב יום הכפורים כדי שיאכילו את בניהם

תנו רבנן חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל שנאמר ושמחת בחגך במה משמחם ביין

רבי יהודה אומר אנשים בראוי להם ונשים בראוי להן אנשים בראוי להם ביין ונשים במאי תני רב יוסף בבבל בבגדי צבעונין בארץ ישראל בבגדי פשתן מגוהצין

תניא רבי יהודה בן בתירא אומר בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה׳ אלהיך ועכשיו שאין בית המקדש קיים אין שמחה אלא ביין שנאמר ויין ישמח לבב אנוש

אמר רבי יצחק קסתא דמוריסא דהוה בציפורי היא הות כמין לוגא דמקדשא ובה משערין רביעית של פסח אמר רבי יוחנן תמנייתא קדמייתא דהוה בטבריא הות יתירה על דא ריבעא ובה משערין רביעית של פסח

אמר רב חסדא רביעית של תורה אצבעים על אצבעים ברום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע כדתניא ורחץ במים את כל בשרו שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים במים במי מקוה את כל בשרו מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן


אמה על אמה ברום שלש אמות ושיערו חכמים שיעור מי מקוה ארבעים סאה

אמר רב אשי אמר לי רבין בר חיננא שולחן של מקדש של פרקים הוה דאי סלקא דעתך הדוקי הוה מיהדק אמתא באמתא היכי מטבליה

מאי קושיא דילמא בים שעשה שלמה הוה מטביל ליה דתני רבי חייא ים שעשה שלמה מחזיק מאה וחמשים מקוה טהרה:

ולא יפחתו לו מארבעה: היכי מתקני רבנן מידי דאתי בה לידי סכנה והתניא לא יאכל אדם תרי ולא ישתה תרי ולא יקנח תרי ולא יעשה צרכיו תרי

אמר רב נחמן אמר קרא ליל שמורים ליל המשומר ובא מן המזיקין

רבא אמר כוס של ברכה מצטרף לטובה ואינו מצטרף לרעה רבינא אמר ארבעה כסי תקינו רבנן דרך חירות כל חד וחד


גלול כלפי מעלה