Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ בניסן תשפ״א | 22 מרץ 2021

פסחים קכא – סיום מסכת פסחים

הסיום מוקדש על ידי ניצה שפיץ לכבוד לאביגיל כריסי, אחותה. "אחותי היקרה! איזה כיף שהטורבו שבך הדביק אותי בלימוד הדף היומי. תודה על הלימוד ה(כמעט) יומי המשותף, מתחילת מסכת עירובין.  שנזכה לסיים עוד ועוד מסכתות ביחד. שיהיה לך יום הולדת שמח ושנה נפלאה. אוהבת, ניצה" 

למה רבנן קבעו שפיגול ונותר מטמאים את הידיים? מה ניסו למנוע? ואיזה שיעור בשר מטמא את הידיים? היו מברכים ברכה על אכילת הפסח ועל אכילת קרבן חגיגה בליל הסדר. האם ברכה על אחת מהן פוטרת את השני? ואם כן, איזה? ר' ישמעאל ור' עקיבא חולקים בדבר. מה הבסיס למחלוקת? בפדיון הבן, האב מברך את הברכה על הפדיון. מי מברך ברכת שהחיינו על פדיון הבן – הכהן שנהנה כי מקבל כסף או האבא כי נהנה מקיום המצווה? פוסקים שאבי הבן מברך שהחיינו.

חד תני אפיגול וחד תני אנותר

מאן דתני אפיגול משום חשדי כהונה מאן דתני אנותר משום עצלי כהונה

חד אמר כזית וחד אמר כביצה מאן דאמר כזית כאיסורו ומאן דאמר כביצה כטומאתו:

מתני׳ בירך ברכת הפסח פטר את של זבח בירך את של זבח לא פטר את של פסח דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר לא זו פוטרת זו ולא זו פוטרת זו:

גמ׳ כשתמצא לומר לדברי רבי ישמעאל זריקה בכלל שפיכה ולא שפיכה בכלל זריקה

לדברי רבי עקיבא לא שפיכה בכלל זריקה ולא זריקה בכלל שפיכה:


רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן בעו מיניה פשיטא על פדיון הבן אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון הבן אבי הבן מברך ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה כהן מברך או אבי הבן מברך

כהן מברך דקמטי הנאה לידיה או אבי הבן מברך דקא עביד מצוה לא הוה בידיה אתא שאיל ביה מדרשא אמרו ליה אבי הבן מברך שתים והלכתא אבי הבן מברך שתים:

הדרן עלך ערבי פסחים וסליקא לה מסכת פסחים


להעמיק בדף

דיךםצןא דןטוצ פ

שירת הלילה הזה – חידת ההלל עם הרבנית שלומית פיאמנטה ובתה הלל

DM דןטוצ פ

קורבן פסח- לא מה שחשבתן – דף משלהן 58 מתוך סיום מסכת פסחים

איך מקריבים קורבן בלי משכן מקדש או מזבח? על הייחודיות של קורבן פסח ועל הקורונה קורבן פסח/מזבח/קורונה: קורבן פסח- לא מה שחשבתן – דף משלהן 58 עם הרבנית חמוטל שובל והרבנית שירה מרילי מירוויס מתוך סיום מסכת פסחים של הדרן

hanna siyum p

מה זה חמץ ואיך מתמודדים איתו?

מה זה חמץ ואיך מתמודדים איתו? עם הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) מתוך סיום מסכת פסחים להורדת המצגת לחצו כאן

הזמנה לסיום פסחים

סיום מסכת פסחים

מה בתכנית? הדרן עלך- נלמד את הדף האחרון עם הרבנית מישל פרבר שיעורים קצרים ממסכת פסחים מאת: הרבנית חנה גודינגר (דרייפוס) הרבנית חמוטל שובל והרבנית שירה מרילי מירוויס הרבנית שלומית פיאמנטה ובתה הלל תובנות מחויית לימוד הקורס והדף מאת: עדי לוי איתן הרבנית מיכל כהנא   מסיימת את המסכת? לחצו כאן לטקסט סיום מסכת (פסחים)…

תניה רגב

הרהורי סיכום למסכת פסחים‏

אחת ההפתעות שלי בלימוד המסכת היתה הדפים הארוכים שעסקו בפרטי הפרטים של קרבן הפסח. מצד אחד – ‏איך לא? זה הרי היה לב ליבו של החג. מצד שני, הטקס הזה כל כך רחוק מהאופן בו אנחנו מציינות היום את נס ‏יציאת מצרים, עד שקשה לדמיין כיצד הוא היה נראה פעם, בימים בהם הבית עמד על…

פסחים קכא – סיום מסכת פסחים

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

פסחים קכא – סיום מסכת פסחים

חד תני אפיגול וחד תני אנותר

מאן דתני אפיגול משום חשדי כהונה מאן דתני אנותר משום עצלי כהונה

חד אמר כזית וחד אמר כביצה מאן דאמר כזית כאיסורו ומאן דאמר כביצה כטומאתו:

מתני׳ בירך ברכת הפסח פטר את של זבח בירך את של זבח לא פטר את של פסח דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר לא זו פוטרת זו ולא זו פוטרת זו:

גמ׳ כשתמצא לומר לדברי רבי ישמעאל זריקה בכלל שפיכה ולא שפיכה בכלל זריקה

לדברי רבי עקיבא לא שפיכה בכלל זריקה ולא זריקה בכלל שפיכה:


רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן בעו מיניה פשיטא על פדיון הבן אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון הבן אבי הבן מברך ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה כהן מברך או אבי הבן מברך

כהן מברך דקמטי הנאה לידיה או אבי הבן מברך דקא עביד מצוה לא הוה בידיה אתא שאיל ביה מדרשא אמרו ליה אבי הבן מברך שתים והלכתא אבי הבן מברך שתים:

הדרן עלך ערבי פסחים וסליקא לה מסכת פסחים


גלול כלפי מעלה