Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ׳ בכסלו תשפ״א | 6 דצמבר 2020

פסחים טו

הדף היום מוקדש ע"י הרב יואל ושולמית כהן לרפואת אמי הופר, חנה טמה בת חיה.
לאחר שהגמרא הביאה שתי דרכים לפרש את דברי ר' מאיר, ריש לקיש מביא דעה אחרת שר' מאיר מתייחס לדברי ר' יהושע – שממנו אפשר להסיק ששורפים תרומה טהורה עם טמאה בערב פסח. הגמרא מנסה לברר איזה דברי ר' יהושע. קודם מציעים דברי ר' יהושע בחבית של תרומה שנולד לה ספק אם נגעו או לא – לפי ר' יהושע, אם זה היה מגולה, מותר לגלות אותה וכבר לא צריך לשומרה מטומאה כי כבר יש עליה ספק. אבל הגמרא דוחה את זה כי שם לא מטמאים בידיים כמו בתרומה בערב פסח. לכן מביאים מחלוקת אחרת שבה ר' יהושע מתיר לטמא תרומה מחבית שנשברה כדי להצילה מלהישפך לחבית של חולין טמאין. במקרה הזה התרומה בכל אופן תלך לאיבוד ולכן מותר לטמאה בידיים. כנ"ל לגבי תרומה שהיא חמץ בערב פסח שתלך לאיבוד בכל אופן בגלל איסור אכילת חמץ ולכן מותר לשורפה עם תרומה טמאה. הגמרא מקשה מברייתא שמשם משמע שר' מאיר למד מרבי חנינא סגן הכהנים ולא מר' יהושע. אבל הגמרא מתרצת את הברייתא בכך שר' יוסי הבין בטעות שר' מאיר שלמד מר' חנינא סגן הכהנים. למה ר' יוסי לא הסכים עם ר' מאיר – שאפשר ללמוד מר' יהושע ששורפים תרומה בערב פסח עם תרומה טמאה? ר' יוחנן מבין שר' מאיר ור' יוסי חלקו רק בשעה הששית אבל משעה שביעית ואילך, שניהם מסכימים שאפשר לשורפן יחד. ר' זירא ורבי אסי מסיקים מדבריו שר' מאיר למד מדברי ר' חנינא סגן הכהנים ולא מר' יהושע. איך? הגמרא מנסה להביא הוכחות לדברי ר' יוחנן אך דוחים אותם. הגמרא גם צריכה להסביר את המשך המשנה לפי דברי ר' יוחנן – אם ר' מאיר למד מר' חנינא סגן הכהנים, אז מה הקשר לדברי ר' יהושע ור' אליעזר?

ומאי מדבריהם מדברי רבי חנינא סגן הכהנים

אמר ריש לקיש משום בר קפרא מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דאורייתא ומאי מדבריהם מדברי רבי אליעזר ורבי יהושע

הי רבי יהושע אילימא הא רבי יהושע דתנן חבית של תרומה שנולד לה ספק טומאה רבי אליעזר אומר אם היתה מונחת במקום התורפה יניחנה במקום המוצנע ואם היתה מגולה יכסנה

רבי יהושע אומר אם היתה מונחת במקום המוצנע יניחנה במקום התורפה ואם היתה מכוסה יגלנה

מי דמי התם גרמא בעלמא הכא בידים

אלא הא רבי יהושע דתנן חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה ותחתונה חולין טמאין

מודה רבי אליעזר ורבי יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל ואם לאו רבי אליעזר אומר תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד רבי יהושע אומר אף יטמאנה ביד

אי הכי האי מדבריהם מדבריו מיבעי ליה

הכי קאמר ממחלוקתן של רבי אליעזר ורבי יהושע למדנו דיקא נמי דקתני מודה רבי אליעזר ורבי יהושע שמע מינה

וכן אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דאורייתא ומאי מדבריהם מדברי רבי אליעזר ורבי יהושע

איתיביה רבא לרב נחמן אמר רבי יוסי אין הנדון דומה לראיה שכשהעידו רבותינו על מה העידו אם על הבשר שנטמא בוולד הטומאה ששורפין אותו עם הבשר שנטמא באב הטומאה זה טמא וזה טמא

אם על השמן שנפסל בטבול יום שמדליקין אותו בנר שנטמא בטמא מת זה פסול וזה טמא אף אנו מודים בתרומה שנטמאת בוולד הטומאה ששורפין אותה עם התרומה שנטמאת באב הטומאה

אבל היאך נשרף התלויה עם הטמאה שמא יבא אליהו ויטהרנה


הפיגול והנותר והטמא בית שמאי אומרים אין נשרפין כאחת ובית הלל אומרים נשרפין כאחת

ואי סלקא דעתך רבי מאיר מדברי רבי יהושע קאמר אמאי מהדר ליה רבי יוסי מדרבי חנינא סגן הכהנים אמר ליה רב נחמן רבי יוסי לאו אדעתיה דהוא סבר רבי מאיר מדרבי חנינא סגן הכהנים קאמר ליה ואמר ליה אנא מדרבי יהושע קאמינא

ואמר ליה ואפילו לרבי יהושע נמי אינה היא המדה דהא מודה רבי אליעזר ורבי יהושע ששורף זו בפני עצמה וזו בפני עצמה

ואמאי אינה היא המדה מדה ומדה היא

שאני התם דאיכא הפסד חולין

מתקיף לה רב ירמיה מתניתין נמי איכא הפסד דעצים אמר ליה ההוא סבא להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא חששו

אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן מחלוקת בשש אבל בשבע דברי הכל שורפין

אמר ליה רבי זירא לרבי אסי נימא קסבר רבי יוחנן מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דרבנן ומאי מדבריהם מדברי רבי חנינא סגן הכהנים

אמר ליה אין איתמר נמי אמר רבי יוחנן מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דרבנן ומאי מדבריהם מדברי רבי חנינא סגן הכהנים ומחלוקת בשש אבל בשבע דברי הכל שורפין

לימא מסייע ליה הפיגול והנותר והטמא בית שמאי אומרים אין נשרפין כאחת ובית הלל אומרים נשרפין כאחת

שאני התם דאית להו טומאה מדרבנן דתנן הפיגול והנותר מטמאין את הידים

לימא מסייע ליה הפת שעיפשה ונפסלה מלאכול לאדם והכלב יכול לאכלה מטמאה טומאת אוכלין בכביצה ונשרפת עם הטמאה בפסח

שאני התם דעפרא בעלמא הוא

אי הכי מאי מודה הכי קאמר ליה רבי יוסי לרבי מאיר אפילו לרבי יהושע דמיקל כי מיקל בתלויה וטמאה אבל בטהורה וטמאה לא

אי הכי אמאי אינה היא המדה מדה ומדה היא

אמר רבי ירמיה הכא בבשר שנטמא במשקין שנטמאו מחמת שרץ ואזדא רבי מאיר לטעמיה ורבי יוסי לטעמיה

רבי מאיר לטעמיה דאמר טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן

ורבי יוסי לטעמיה דאמר טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא דתניא


להעמיק בדף

מסכת פסחים

"בין קודש לחול אני חי" – מאת יעל לדרר שחק

בס"ד מסכת פסחים, פרק ראשון, דפים יד – כ הימים האחרונים מעט מאתגרים בשבילי, לאחר תאונה קלה שהשביתה אותי קלות, וכך בעודי מחכה לצאת מהבית ככל בני האדם, נזכרתי בדיני הטומאה ה"מפחידים" כל כך רבים מקרב הלומדים והלומדות דף יומי החדשים והחדשות כמוני (ואולי גם כמה מן הוותיקים), שמסכת פסחים דנה בה בפרק ראשון מדף…

מקווה וקורונה - דף משלהן 44

מקווה וקורונה – דף משלהן 44

טבילה במקווה בתקופת קורונה – כל השאלות שרציתן לשאול ולא העזתן… דף משלהן פרק 44 עם שירה מירוויס מרילי וחמוטל שובל

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

המסר של חז"ל: גם באבדון יש דרגות שונות

מתוך סוגיה מסובכת במיוחד במסכת פסחים, אנחנו יכולים ללמוד לקח רוחני חשוב: להעריך נקודות אור וטוהר קטנות פסחים דף טו ע"א מימרה קצרה של רבי חנינא סגן הכוהנים ממסכת עדויות, השתחלה למסכת פסחים והביאה לסוגיה ארוכה ומפותלת שעוסקת בטומאה וטהרה. רבי חנינא סגן הכוהנים, שזכה לעבוד בבית המקדש, העיד כי כוהנים מעולם לא נמנעו מלשרוף…

פסחים טו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

פסחים טו

ומאי מדבריהם מדברי רבי חנינא סגן הכהנים

אמר ריש לקיש משום בר קפרא מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דאורייתא ומאי מדבריהם מדברי רבי אליעזר ורבי יהושע

הי רבי יהושע אילימא הא רבי יהושע דתנן חבית של תרומה שנולד לה ספק טומאה רבי אליעזר אומר אם היתה מונחת במקום התורפה יניחנה במקום המוצנע ואם היתה מגולה יכסנה

רבי יהושע אומר אם היתה מונחת במקום המוצנע יניחנה במקום התורפה ואם היתה מכוסה יגלנה

מי דמי התם גרמא בעלמא הכא בידים

אלא הא רבי יהושע דתנן חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה ותחתונה חולין טמאין

מודה רבי אליעזר ורבי יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל ואם לאו רבי אליעזר אומר תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד רבי יהושע אומר אף יטמאנה ביד

אי הכי האי מדבריהם מדבריו מיבעי ליה

הכי קאמר ממחלוקתן של רבי אליעזר ורבי יהושע למדנו דיקא נמי דקתני מודה רבי אליעזר ורבי יהושע שמע מינה

וכן אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דאורייתא ומאי מדבריהם מדברי רבי אליעזר ורבי יהושע

איתיביה רבא לרב נחמן אמר רבי יוסי אין הנדון דומה לראיה שכשהעידו רבותינו על מה העידו אם על הבשר שנטמא בוולד הטומאה ששורפין אותו עם הבשר שנטמא באב הטומאה זה טמא וזה טמא

אם על השמן שנפסל בטבול יום שמדליקין אותו בנר שנטמא בטמא מת זה פסול וזה טמא אף אנו מודים בתרומה שנטמאת בוולד הטומאה ששורפין אותה עם התרומה שנטמאת באב הטומאה

אבל היאך נשרף התלויה עם הטמאה שמא יבא אליהו ויטהרנה


הפיגול והנותר והטמא בית שמאי אומרים אין נשרפין כאחת ובית הלל אומרים נשרפין כאחת

ואי סלקא דעתך רבי מאיר מדברי רבי יהושע קאמר אמאי מהדר ליה רבי יוסי מדרבי חנינא סגן הכהנים אמר ליה רב נחמן רבי יוסי לאו אדעתיה דהוא סבר רבי מאיר מדרבי חנינא סגן הכהנים קאמר ליה ואמר ליה אנא מדרבי יהושע קאמינא

ואמר ליה ואפילו לרבי יהושע נמי אינה היא המדה דהא מודה רבי אליעזר ורבי יהושע ששורף זו בפני עצמה וזו בפני עצמה

ואמאי אינה היא המדה מדה ומדה היא

שאני התם דאיכא הפסד חולין

מתקיף לה רב ירמיה מתניתין נמי איכא הפסד דעצים אמר ליה ההוא סבא להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא חששו

אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן מחלוקת בשש אבל בשבע דברי הכל שורפין

אמר ליה רבי זירא לרבי אסי נימא קסבר רבי יוחנן מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דרבנן ומאי מדבריהם מדברי רבי חנינא סגן הכהנים

אמר ליה אין איתמר נמי אמר רבי יוחנן מתניתין באב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה דרבנן ומאי מדבריהם מדברי רבי חנינא סגן הכהנים ומחלוקת בשש אבל בשבע דברי הכל שורפין

לימא מסייע ליה הפיגול והנותר והטמא בית שמאי אומרים אין נשרפין כאחת ובית הלל אומרים נשרפין כאחת

שאני התם דאית להו טומאה מדרבנן דתנן הפיגול והנותר מטמאין את הידים

לימא מסייע ליה הפת שעיפשה ונפסלה מלאכול לאדם והכלב יכול לאכלה מטמאה טומאת אוכלין בכביצה ונשרפת עם הטמאה בפסח

שאני התם דעפרא בעלמא הוא

אי הכי מאי מודה הכי קאמר ליה רבי יוסי לרבי מאיר אפילו לרבי יהושע דמיקל כי מיקל בתלויה וטמאה אבל בטהורה וטמאה לא

אי הכי אמאי אינה היא המדה מדה ומדה היא

אמר רבי ירמיה הכא בבשר שנטמא במשקין שנטמאו מחמת שרץ ואזדא רבי מאיר לטעמיה ורבי יוסי לטעמיה

רבי מאיר לטעמיה דאמר טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן

ורבי יוסי לטעמיה דאמר טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא דתניא


גלול כלפי מעלה