Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ב בכסלו תשפ״א | 8 דצמבר 2020
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

פסחים יז

הדף היום מוקדש על ידי בטסי מלמן לכבוד נטלי טיילור – “נטלי, תודה על ההשראה שבגללה התחלתי ללמוד דף יומי – את חברה נאמנה ואני מודה לך על תמיכתך בימים הלא פשוטים האלו.” הדף גם מוקדש על ידי ביל פיוטורניק לזכרה של סבתו, רות פירינג סטרייס, רבקה רחל בת חיים צבי ז”ל.  ולרפואת תמרה בלימה בת גיטה, יוסף מתתיהו בן תהילה, וגיטה בת סימה.

הגמרא דנה בשיטות שונות לגבי משקים – האם טמאים מדאורייתא או מדרבנן? איך זה מסתדר עם פסוקים מחגי כשהוא שואל שאלות מהכהנים – האם הכהנים טעו או לא? לוי ורב חולקים – האם מה שטהור במקדש היו בי מטבחיא (מים ודם שחיטה) או בי מדבחיא – הדברים שעלו על המזבח. רב פפא מחדש שטהרת בי מטבחיא זה הלכה למשה מסיני ובאמת משקים טמאים מדאורייתא אבל הגמרא מביאים כמה קושיות נגדו.

ואמר רב אישתבש כהני מידי הוא טעמא אלא לרב רב משקי בית מטבחיא תני אבל משקי בי מדבחיא מטמא

גופא רב אמר אישתבש כהני ושמואל אמר לא אישתבש כהני

רב אמר אישתבש כהני רביעי בקדש בעא מינייהו ואמרו ליה טהור

ושמואל אמר לא אישתבש כהני חמישי בקדש בעא מינייהו ואמרו ליה טהור

בשלמא לרב היינו דכתיב ארבעה לחם ונזיד ויין ושמן אלא לשמואל חמשה מנא ליה

מי כתיב ונגע כנפו ונגע בכנפו כתיב במה שנגע בכנפו

תא שמע ויאמר חגי אם יגע טמא נפש בכל אלה היטמא ויענו הכהנים ויאמרו יטמא בשלמא לשמואל מדהכא לא אישתבש התם נמי לא אישתבש אלא לרב מאי שנא הכא דאישתבש ומאי שנא התם דלא אישתבש

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה בקיאין הן בטומאת מת ואין בקיאין הן בטומאת שרץ

רבינא אמר התם רביעי הכא שלישי

תא שמע ויען חגי ויאמר כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני נאם ה׳ וגו׳ בשלמא לרב היינו דכתיב טמא אלא לשמואל אמאי טמא

איתמוהי קא מתמה והא וכן כל מעשה ידיהם כתיב אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי מתוך שקלקלו את מעשיהם מעלה עליהם הכתוב כאילו הקריבו בטומאה

גופא רב תני משקי בית מטבחיא ולוי תנא משקי בי מדבחיא

ללוי הניחא אי סבירא ליה כשמואל דאמר דכן מלטמא טומאת אחרים אבל טומאת עצמן יש להן משכחת לה דנגעי כולהו בראשון

אלא אי סבר ליה כרב דאמר דכן ממש היכי משכחת לה על כרחך כשמואל סבירא ליה

ולשמואל הניחא אי סבר לה כרב דתני משקי בית מטבחיא אבל משקי בי מדבחיא אחריני נמי מיטמאו רביעי הוא דלא עביד חמישי הא שלישי עביד רביעי

אלא אי סבר ליה כלוי דתני משקי בי מדבחיא מאי איריא רביעי דלא עביד חמישי אפילו שני ושלישי נמי לא עבדי על כרחיך כרב סבירא ליה

תניא כוותיה דרב תניא כוותיה דלוי תניא כוותיה דלוי הדם והיין והשמן והמים משקי בי מדבחיא שנטמאו בפנים והוציאן לחוץ טהורין נטמאו בחוץ והכניסן בפנים טמאין

איני והאמר רבי יהושע בן לוי משקי בי מדבחיא לא אמרו דכן אלא במקומן מאי לאו למעוטי נטמאו בפנים והוציאן לחוץ לא למעוטי נטמאו בחוץ והכניסן בפנים

והא במקומן קאמר הכי קאמר לא אמרו דכן אלא שנטמאו במקומן

תניא כוותיה דרב הדם והמים משקי בית מטבחיא שנטמאו בין בכלים בין בקרקע טהורין

(רבן) שמעון אומר בכלים טמאין בקרקע טהורין

אמר רב פפא אפילו למאן דאמר טומאת משקין דאורייתא משקי בית מטבחיא הלכתא גמירי לה אמר ליה רב הונא בריה דרב נתן לרב פפא ואלא הא דאמר רבי אליעזר אין טומאה למשקין כל עיקר תדע שהרי העיד (יוסף) בן יועזר איש צרידה על משקי בית מטבחיא דכן

ואי הלכתא גמירי לה מי גמרינן מינה

אמר ליה רבינא לרב אשי והא רבי שמעון דאמר טומאת משקין דאורייתא דתניא רבי יוסי ורבי שמעון אומרים לכלים טהורין לאוכלין טמאין

והכא קאמר (רבן) שמעון בכלים טמאין בקרקע טהורין ואי הלכתא היא מה לי בכלים מה לי בקרקע קשיא

אמר רב פפא הא דאמרת בקרקע טהורין לא שנו אלא מים אבל דם לא

ומים נמי לא אמרן אלא דהוי רביעית דחזי להטביל ביה מחטין וצינורות אבל לא הוי רביעית טמאין:

אמר מר רבי יהודה אומר לכל טמא למימרא דסבר רבי יהודה טומאת משקין לטמא טומאת כלים דאורייתא

והתנן כל הכלים שיש להן אחורים ותוך כגון הכרים והכסתות והשקין והמרצופין נטמא תוכו נטמא גבו נטמא גבו לא נטמא תוכו

אמר רבי יהודה במה דברים אמורים שנטמאו מחמת משקין אבל נטמאו מחמת שרץ נטמא תוכו נטמא גבו נטמא גבו נטמא תוכו

ואי סלקא דעתך טומאת משקין לטמא כלים דאורייתא מה לי נטמא מחמת משקין מה לי נטמא מחמת שרץ אמר רב יהודה אמר שמואל חזר בו רבי יהודה

רבינא אמר לעולם לא הדר הא במשקין הבאין מחמת ידים הא במשקין הבאין מחמת שרץ

אי הכי אדתני במה דברים אמורים שנטמאו מחמת משקין ליפלוג וליתני בדידה במה דברים אמורים במשקין הבאין מחמת ידים אבל במשקין הבאין מחמת שרץ נטמא תוכו נטמא גבו נטמא גבו נטמא תוכו אלא מחוורתא כדשנין מעיקרא חזר בו רבי יהודה

איבעיא להו מכלים הוא דהדר ביה אבל באוכלין כרבי יוסי ורבי שמעון סבירא ליה או דילמא לגמרי הדר ביה כרבי מאיר

אמר רב נחמן בר יצחק תא שמע פרה ששתתה מי חטאת בשרה טמא רבי יהודה אומר

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

להעמיק בדף

מסכת פסחים

“בין קודש לחול אני חי” – מאת יעל לדרר שחק

בס”ד מסכת פסחים, פרק ראשון, דפים יד – כ הימים האחרונים מעט מאתגרים בשבילי, לאחר תאונה קלה שהשביתה אותי קלות, וכך בעודי מחכה לצאת מהבית ככל בני האדם, נזכרתי בדיני הטומאה ה”מפחידים” כל כך רבים מקרב הלומדים והלומדות דף יומי החדשים והחדשות כמוני (ואולי גם כמה מן הוותיקים), שמסכת פסחים דנה בה בפרק ראשון מדף…

מקווה וקורונה - דף משלהן 44

מקווה וקורונה – דף משלהן 44

טבילה במקווה בתקופת קורונה – כל השאלות שרציתן לשאול ולא העזתן… דף משלהן פרק 44 עם שירה מירוויס מרילי וחמוטל שובל

פסחים יז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

פסחים יז

ואמר רב אישתבש כהני מידי הוא טעמא אלא לרב רב משקי בית מטבחיא תני אבל משקי בי מדבחיא מטמא

גופא רב אמר אישתבש כהני ושמואל אמר לא אישתבש כהני

רב אמר אישתבש כהני רביעי בקדש בעא מינייהו ואמרו ליה טהור

ושמואל אמר לא אישתבש כהני חמישי בקדש בעא מינייהו ואמרו ליה טהור

בשלמא לרב היינו דכתיב ארבעה לחם ונזיד ויין ושמן אלא לשמואל חמשה מנא ליה

מי כתיב ונגע כנפו ונגע בכנפו כתיב במה שנגע בכנפו

תא שמע ויאמר חגי אם יגע טמא נפש בכל אלה היטמא ויענו הכהנים ויאמרו יטמא בשלמא לשמואל מדהכא לא אישתבש התם נמי לא אישתבש אלא לרב מאי שנא הכא דאישתבש ומאי שנא התם דלא אישתבש

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה בקיאין הן בטומאת מת ואין בקיאין הן בטומאת שרץ

רבינא אמר התם רביעי הכא שלישי

תא שמע ויען חגי ויאמר כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני נאם ה׳ וגו׳ בשלמא לרב היינו דכתיב טמא אלא לשמואל אמאי טמא

איתמוהי קא מתמה והא וכן כל מעשה ידיהם כתיב אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי מתוך שקלקלו את מעשיהם מעלה עליהם הכתוב כאילו הקריבו בטומאה

גופא רב תני משקי בית מטבחיא ולוי תנא משקי בי מדבחיא

ללוי הניחא אי סבירא ליה כשמואל דאמר דכן מלטמא טומאת אחרים אבל טומאת עצמן יש להן משכחת לה דנגעי כולהו בראשון

אלא אי סבר ליה כרב דאמר דכן ממש היכי משכחת לה על כרחך כשמואל סבירא ליה

ולשמואל הניחא אי סבר לה כרב דתני משקי בית מטבחיא אבל משקי בי מדבחיא אחריני נמי מיטמאו רביעי הוא דלא עביד חמישי הא שלישי עביד רביעי

אלא אי סבר ליה כלוי דתני משקי בי מדבחיא מאי איריא רביעי דלא עביד חמישי אפילו שני ושלישי נמי לא עבדי על כרחיך כרב סבירא ליה

תניא כוותיה דרב תניא כוותיה דלוי תניא כוותיה דלוי הדם והיין והשמן והמים משקי בי מדבחיא שנטמאו בפנים והוציאן לחוץ טהורין נטמאו בחוץ והכניסן בפנים טמאין

איני והאמר רבי יהושע בן לוי משקי בי מדבחיא לא אמרו דכן אלא במקומן מאי לאו למעוטי נטמאו בפנים והוציאן לחוץ לא למעוטי נטמאו בחוץ והכניסן בפנים

והא במקומן קאמר הכי קאמר לא אמרו דכן אלא שנטמאו במקומן

תניא כוותיה דרב הדם והמים משקי בית מטבחיא שנטמאו בין בכלים בין בקרקע טהורין

(רבן) שמעון אומר בכלים טמאין בקרקע טהורין

אמר רב פפא אפילו למאן דאמר טומאת משקין דאורייתא משקי בית מטבחיא הלכתא גמירי לה אמר ליה רב הונא בריה דרב נתן לרב פפא ואלא הא דאמר רבי אליעזר אין טומאה למשקין כל עיקר תדע שהרי העיד (יוסף) בן יועזר איש צרידה על משקי בית מטבחיא דכן

ואי הלכתא גמירי לה מי גמרינן מינה

אמר ליה רבינא לרב אשי והא רבי שמעון דאמר טומאת משקין דאורייתא דתניא רבי יוסי ורבי שמעון אומרים לכלים טהורין לאוכלין טמאין

והכא קאמר (רבן) שמעון בכלים טמאין בקרקע טהורין ואי הלכתא היא מה לי בכלים מה לי בקרקע קשיא

אמר רב פפא הא דאמרת בקרקע טהורין לא שנו אלא מים אבל דם לא

ומים נמי לא אמרן אלא דהוי רביעית דחזי להטביל ביה מחטין וצינורות אבל לא הוי רביעית טמאין:

אמר מר רבי יהודה אומר לכל טמא למימרא דסבר רבי יהודה טומאת משקין לטמא טומאת כלים דאורייתא

והתנן כל הכלים שיש להן אחורים ותוך כגון הכרים והכסתות והשקין והמרצופין נטמא תוכו נטמא גבו נטמא גבו לא נטמא תוכו

אמר רבי יהודה במה דברים אמורים שנטמאו מחמת משקין אבל נטמאו מחמת שרץ נטמא תוכו נטמא גבו נטמא גבו נטמא תוכו

ואי סלקא דעתך טומאת משקין לטמא כלים דאורייתא מה לי נטמא מחמת משקין מה לי נטמא מחמת שרץ אמר רב יהודה אמר שמואל חזר בו רבי יהודה

רבינא אמר לעולם לא הדר הא במשקין הבאין מחמת ידים הא במשקין הבאין מחמת שרץ

אי הכי אדתני במה דברים אמורים שנטמאו מחמת משקין ליפלוג וליתני בדידה במה דברים אמורים במשקין הבאין מחמת ידים אבל במשקין הבאין מחמת שרץ נטמא תוכו נטמא גבו נטמא גבו נטמא תוכו אלא מחוורתא כדשנין מעיקרא חזר בו רבי יהודה

איבעיא להו מכלים הוא דהדר ביה אבל באוכלין כרבי יוסי ורבי שמעון סבירא ליה או דילמא לגמרי הדר ביה כרבי מאיר

אמר רב נחמן בר יצחק תא שמע פרה ששתתה מי חטאת בשרה טמא רבי יהודה אומר

גלול כלפי מעלה