Skip to content

י׳ במרחשון תשפ״ב | 16.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ז - שבת י' בחשון

הדף היומי

כ״ד בכסלו תשפ״א | 10 דצמבר 2020

פסחים יט

הדף היום מוקדש על ידי ניל גרין לכבוד סבינה. את מקור השראת במנהיגות שלך בקהילה. את חיה את מה שאת לומדת. אני מאוד שמח שיש לי את הזכות ללמוד דף יומי עם הדרן יחד איתך.

רבא אומר שר' יוסי לא מסכים עם ר' עקיבא ולא ר' עקיבא עם ר' יוסי אז איך מקודם הסבירו דברי ר' יוסי כתואמים את דברי ר' עקיבא? איך יודעים שכל אחד מהם לא סבר כשני? הגמרא מביאה עוד הלכה שהעיד עליו ר' חנינא סגן הכהנים במחט שמצאו בתוך בהמה שחוטה. מה היה המקרה? למה אמרו שהבשר טמא אבל הידיים והסכין טהורים?

 

בכל טמא לא יאכל מי לא עסקינן דנגע בשני רביעי מקל וחומר כדאמרינן

ואי סלקא דעתך סבר כרבי עקיבא ניתני נמי רביעי בתרומה וחמישי בקודש

אלא רבי עקיבא לא סבר כרבי יוסי מנלן

אמר ליה דלא לישתמיט תנא וליתני רביעי בתרומה וחמישי בקודש ונימא רבי עקיבא היא ואנן אהכי ניקום ונסמוך

נפק רב אשי ואי תימא רב כהנא דק ואשכח הא דתנן הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש אבל לא לתרומה והרביעי בקודש פסול והשלישי בתרומה

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מעדותו של רבי עקיבא נשנית משנה זו (דתניא) הוסיף רבי עקיבא הסולת והקטורת והלבונה והגחלים שאם נגע טבול יום במקצתן פסל את כולן

רביעי אין חמישי לא שלישי אין רביעי לא

אלמא קסבר צירוף דרבנן ופליגא דרבי חנין דאמר צירוף דאורייתא שנאמר כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת הכתוב עשה כל מה שבכף אחת

תנן התם על מחט שנמצאת בבשר שהסכין והידים טהורות והבשר טמא נמצאת בפרש הכל טהור אמר רבי עקיבא זכינו שאין טומאת ידים במקדש

ונימא שאין טומאת ידים וכלים במקדש אמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי יוסי ברבי חנינא ידים קודם גזירת כלים נשנו

אמר רבא והא תרוייהו בו ביום גזרו דתנן הספר והידים והטבול יום והאוכלין והכלים שנטמאו במשקין

אלא אמר רבא הנח לטומאת סכין דאפילו בחולין נמי לא מטמא האי סכין דנגע במאי אילימא דנגע בבשר הא אין אוכל מטמא כלי ואלא דנגע במחט והא אין כלי מטמא כלי

האי מחט מאי עבידתיה אי נימא ספק מחט והא איתמר רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא חד אמר לא גזרו על ספק הרוקין שבירושלים וחד אמר לא גזרו על ספק הכלים שבירושלים

אמר רב יהודה אמר רב כגון שאבדה לו מחט טמא מת והכירה בבשר רבי יוסי ברבי אבין אמר כגון שהיתה פרה חסומה ובאה מחוץ לירושלים:

גופא רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא חד אמר לא גזרו על ספק הרוקין שבירושלים וחד אמר לא גזרו על ספק הכלים שבירושלים רוקין תנינא כלים תנינא

רוקין תנינא דתנן כל הרוקין הנמצאין בירושלים טהורין חוץ משל שוק העליון לא צריכא אף על גב דאיתחזק זב

כלים תנינא דתנן כל הכלים הנמצאים בירושלים דרך ירידה לבית הטבילה טמאין הא דעלמא טהורין

ולטעמיך אימא סיפא דרך עליה טהורין הא דעלמא טמאין

אלא רישא דוקא וסיפא לאו דוקא ולאפוקי גזייתא

ולרב דאמר כגון שאבדה לו מחט טמא מת והכירה בבשר כיון דאמר מר בחלל חרב חרב הרי הוא כחלל אדם וכלים נמי ליטמא

אמר רב אשי זאת אומרת עזרה רשות הרבים היא והוה ליה ספק טומאה ברשות הרבים וכל ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור

הא ברשות היחיד ספיקו טמא הוא מכדי האי מחט דבר שאין בו דעת לישאל הוא וכל דבר שאין בו דעת לישאל בין ברשות הרבים בין ברשות היחיד ספיקו טהור

משום דהוי ספק טומאה הבאה בידי אדם ואמר רבי יוחנן ספק טומאה הבאה בידי אדם

להעמיק בדף

מסכת פסחים

"בין קודש לחול אני חי" – מאת יעל לדרר שחק

בס"ד מסכת פסחים, פרק ראשון, דפים יד – כ הימים האחרונים מעט מאתגרים בשבילי, לאחר תאונה קלה שהשביתה אותי קלות, וכך בעודי מחכה לצאת מהבית ככל בני האדם, נזכרתי בדיני הטומאה ה"מפחידים" כל כך רבים מקרב הלומדים והלומדות דף יומי החדשים והחדשות כמוני (ואולי גם כמה מן הוותיקים), שמסכת פסחים דנה בה בפרק ראשון מדף…

פסחים יט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

פסחים יט

בכל טמא לא יאכל מי לא עסקינן דנגע בשני רביעי מקל וחומר כדאמרינן

ואי סלקא דעתך סבר כרבי עקיבא ניתני נמי רביעי בתרומה וחמישי בקודש

אלא רבי עקיבא לא סבר כרבי יוסי מנלן

אמר ליה דלא לישתמיט תנא וליתני רביעי בתרומה וחמישי בקודש ונימא רבי עקיבא היא ואנן אהכי ניקום ונסמוך

נפק רב אשי ואי תימא רב כהנא דק ואשכח הא דתנן הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש אבל לא לתרומה והרביעי בקודש פסול והשלישי בתרומה

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מעדותו של רבי עקיבא נשנית משנה זו (דתניא) הוסיף רבי עקיבא הסולת והקטורת והלבונה והגחלים שאם נגע טבול יום במקצתן פסל את כולן

רביעי אין חמישי לא שלישי אין רביעי לא

אלמא קסבר צירוף דרבנן ופליגא דרבי חנין דאמר צירוף דאורייתא שנאמר כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת הכתוב עשה כל מה שבכף אחת

תנן התם על מחט שנמצאת בבשר שהסכין והידים טהורות והבשר טמא נמצאת בפרש הכל טהור אמר רבי עקיבא זכינו שאין טומאת ידים במקדש

ונימא שאין טומאת ידים וכלים במקדש אמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי יוסי ברבי חנינא ידים קודם גזירת כלים נשנו

אמר רבא והא תרוייהו בו ביום גזרו דתנן הספר והידים והטבול יום והאוכלין והכלים שנטמאו במשקין

אלא אמר רבא הנח לטומאת סכין דאפילו בחולין נמי לא מטמא האי סכין דנגע במאי אילימא דנגע בבשר הא אין אוכל מטמא כלי ואלא דנגע במחט והא אין כלי מטמא כלי

האי מחט מאי עבידתיה אי נימא ספק מחט והא איתמר רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא חד אמר לא גזרו על ספק הרוקין שבירושלים וחד אמר לא גזרו על ספק הכלים שבירושלים

אמר רב יהודה אמר רב כגון שאבדה לו מחט טמא מת והכירה בבשר רבי יוסי ברבי אבין אמר כגון שהיתה פרה חסומה ובאה מחוץ לירושלים:

גופא רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא חד אמר לא גזרו על ספק הרוקין שבירושלים וחד אמר לא גזרו על ספק הכלים שבירושלים רוקין תנינא כלים תנינא

רוקין תנינא דתנן כל הרוקין הנמצאין בירושלים טהורין חוץ משל שוק העליון לא צריכא אף על גב דאיתחזק זב

כלים תנינא דתנן כל הכלים הנמצאים בירושלים דרך ירידה לבית הטבילה טמאין הא דעלמא טהורין

ולטעמיך אימא סיפא דרך עליה טהורין הא דעלמא טמאין

אלא רישא דוקא וסיפא לאו דוקא ולאפוקי גזייתא

ולרב דאמר כגון שאבדה לו מחט טמא מת והכירה בבשר כיון דאמר מר בחלל חרב חרב הרי הוא כחלל אדם וכלים נמי ליטמא

אמר רב אשי זאת אומרת עזרה רשות הרבים היא והוה ליה ספק טומאה ברשות הרבים וכל ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור

הא ברשות היחיד ספיקו טמא הוא מכדי האי מחט דבר שאין בו דעת לישאל הוא וכל דבר שאין בו דעת לישאל בין ברשות הרבים בין ברשות היחיד ספיקו טהור

משום דהוי ספק טומאה הבאה בידי אדם ואמר רבי יוחנן ספק טומאה הבאה בידי אדם

Scroll To Top