Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ה בכסלו תשפ״א | 11 דצמבר 2020
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

פסחים כ

הדף היום מוקדש על ידי קרול רובינסון וארתור גולד לזכר אביה של קרול, לואיס רובינסון, יהודה לייב בן משה, ז"ל. היום יום הראשון של חנוכה אנו מתגעגעים לו מאוד ומציינים את היארצייט ה21 שלו. לו היה איש משפחה מסור ואיש קהילה אקטיבי בבית הכנסת שלו. הוא אהב את קרול ואחותה דבי ובטח היה גאה מאוד לדעת שקרול לומדת דף יומי.

במקרה של המחט, איך הבשר נטמא – ממה הוכשר לקבל טומאה? מישהו הביא ברייתא בפני רב ששת לגבי דרגות טומאה – אבל הברייתא משובשת ומתקנים אותה. שרץ שנמצא בתנור ויש בתוכו פת – האם הפת נחשב לראשון לטומאה או שני? אמוראים שונים מביאים סתירות בין ר' יהושע במשנתינו לבין משניות בתרומה או בין משניות בתרומה – בכל הנושא ספק טומאה – האם אפשר לטמאה בידיים.

נשאלין עליה אפילו בכלי המונח על גבי קרקע כדבר שיש בו דעת לישאל

והבשר טמא האי בשר דאיתכשר במאי

אי נימא דאיתכשר בדם והא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מנין לדם קדשים שאינו מכשיר שנאמר לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים דם שנשפך כמים מכשיר ושאינו נשפך כמים אינו מכשיר

ואלא דאיתכשר במשקי בית מטבחיא והא אמר רבי יוסי ברבי חנינא משקי בית מטבחיא לא דיין שהן דכן אלא שאין מכשירין

ואלא דאיתכשר בחיבת הקודש אימור דמהניא ליה חיבת הקודש לאיפסולי גופיה למימנא ביה ראשון ושני נמי

תיפשוט דבעי ריש לקיש צריד של מנחות מונין בו ראשון ושני או לא

אמר רב יהודה אמר שמואל כגון שהיתה פרה של זבחי שלמים והעבירה בנהר ושחטה ועדיין משקה טופח עליה

נמצאת בפרש הכל טהור וניהדר פרש וניטמיה לבשר אמר רב אדא בר אהבה בפרש עבה רב אשי אמר אפילו תימא בפרש רכה משום דהוי משקה סרוח

תני תנא קמיה דרב ששת שרץ מטמא את המשקין ומשקין מטמאין את הכלי וכלי מטמא את האוכלין והאוכלין מטמאין את המשקין ולמדנו שלש טומאות בשרץ הני ארבעה הן גוז משקין דרישא

אדרבה גוז משקין דסיפא לא אשכחן תנא דאמר משקין מטמאין כלי אלא רבי יהודה והדר ביה וסימניך נזייתא

תנן התם שרץ שנמצא בתנור הפת שבתוכו שניה מפני שהתנור תחלה

אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבא וניחזי להאי תנור כמאן דמלי טומאה דמי ותיהוי האי פת ראשונה

אמר ליה לא סלקא דעתך דתניא יכול יהו כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס


תלמוד לומר כל אשר בתוכו יטמא וסמיך ליה מכל האכל אוכל מטמא מאויר כלי חרס ואין כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס:

רב חסדא רמי פיסחא אפיסחא ומשני מי אמר רבי יהושע שתיהן כאחת

ורמינהו אמר רבי יוסי אין הנדון דומה לראיה כשהעידו רבותינו על מה העידו אם על הבשר שנטמא בולד הטומאה ששורפין אותו עם הבשר שנטמא באב הטומאה זה טמא וזה טמא

אם על השמן שנפסל בטבול יום שמדליקין אותו בנר שנטמא בטמא מת זה פסול וזה טמא אף אנו מודים בתרומה שנטמאת בולד הטומאה ששורפין אותה עם התרומה שנטמאת באב הטומאה אבל היאך נשרוף אפילו תלויה עם הטמאה שמא יבא אליהו ויטהרם

ומשני הא רבי שמעון ואליבא דרבי יהושע הא רבי יוסי ואליבא דרבי יהושע

דתניא ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת ושורפין תרומות טמאות תלויות וטהורות דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר טהורה בפני עצמה ותלויה בפני עצמה וטמאה בפני עצמה

אמר רבי שמעון לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע על הטהורה ועל הטמאה שאין שורפין על התלויה ועל הטהורה ששורפין על מה נחלקו על התלויה ועל הטמאה שרבי אליעזר אומר תישרף זו בעצמה וזו בעצמה ורבי יהושע אומר שתיהן כאחת

והא מתניתין רבי יוסי היא הכי קאמר רבי יוסי לרבי מאיר אפילו רבי שמעון ואליבא דרבי יהושע דמיקל כי מיקל בתלויה וטמאה אבל בטהורה וטמאה לא

רבי יוסי ברבי חנינא רמי תרומה אפיסחא ומשני מי אמר רבי יהושע שתיהן כאחת

ורמינהו חבית של תרומה שנולד בה ספק טומאה רבי אליעזר אומר אם היתה מונחת במקום התורפה יניחנה במקום המוצנע ואם היתה מגולה יכסנה רבי יהושע אומר אם היתה מונחת במקום המוצנע יניחנה במקום התורפה ואם היתה מכוסה יגלנה

גרמא אין בידים לא ומשני הא רבי שמעון אליבא דרבי יהושע הא רבי יוסי אליבא דרבי יהושע

רבי אלעזר רמי תרומה אתרומה ומשני מי אמר רבי יהושע גרמא אין בידים לא

ורמינהו חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה ותחתיה חולין טמאין

מודה רבי אליעזר (לרבי) יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל ואם לאו רבי אליעזר אומר תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד

רבי יהושע אומר יטמאנה ביד

ומשני שאני התם דאיכא הפסד חולין

מתקיף לה רבא מתניתין נמי איכא הפסד עצים אמר ליה אביי להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא חששו

ומנא תימרא דלהפסד מרובה חששו ולהפסד מועט לא חששו דתניא חבית של שמן תרומה שנשברה בגת העליונה ובתחתונה חולין טמאין מודה רבי אליעזר לרבי יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל ואם לאו תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד

מאי שנא שמן דראוי להדליק יין נמי ראוי לזילוף

וכי תימא זילוף לאו מילתא היא והאמר שמואל משום רבי חייא שותין מלוג בסלע ומזלפין מלוג בשתים בחדש

והא ראוי לישנו אתי ביה לידי תקלה שמן נמי אתי ביה לידי תקלה

דרמי ליה בכלי מאוס יין נמי רמי ליה בכלי מאוס לזילוף קא בעי ליה בכלי מאוס רמי ליה

ותקלה עצמה תנאי היא דתניא חבית של יין של תרומה שנטמאת בית שמאי אומרים תשפך חבל ובית הלל אומרים תעשה זילוף

אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי אני אכריע בשדה תשפך חבל בבית תעשה זילוף איכא דאמרי בחדש תשפך חבל בישן תעשה זילוף אמרו לו


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

מסכת פסחים

"בין קודש לחול אני חי" – מאת יעל לדרר שחק

בס"ד מסכת פסחים, פרק ראשון, דפים יד – כ הימים האחרונים מעט מאתגרים בשבילי, לאחר תאונה קלה שהשביתה אותי קלות, וכך בעודי מחכה לצאת מהבית ככל בני האדם, נזכרתי בדיני הטומאה ה"מפחידים" כל כך רבים מקרב הלומדים והלומדות דף יומי החדשים והחדשות כמוני (ואולי גם כמה מן הוותיקים), שמסכת פסחים דנה בה בפרק ראשון מדף…

פסחים כ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

פסחים כ

נשאלין עליה אפילו בכלי המונח על גבי קרקע כדבר שיש בו דעת לישאל

והבשר טמא האי בשר דאיתכשר במאי

אי נימא דאיתכשר בדם והא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מנין לדם קדשים שאינו מכשיר שנאמר לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים דם שנשפך כמים מכשיר ושאינו נשפך כמים אינו מכשיר

ואלא דאיתכשר במשקי בית מטבחיא והא אמר רבי יוסי ברבי חנינא משקי בית מטבחיא לא דיין שהן דכן אלא שאין מכשירין

ואלא דאיתכשר בחיבת הקודש אימור דמהניא ליה חיבת הקודש לאיפסולי גופיה למימנא ביה ראשון ושני נמי

תיפשוט דבעי ריש לקיש צריד של מנחות מונין בו ראשון ושני או לא

אמר רב יהודה אמר שמואל כגון שהיתה פרה של זבחי שלמים והעבירה בנהר ושחטה ועדיין משקה טופח עליה

נמצאת בפרש הכל טהור וניהדר פרש וניטמיה לבשר אמר רב אדא בר אהבה בפרש עבה רב אשי אמר אפילו תימא בפרש רכה משום דהוי משקה סרוח

תני תנא קמיה דרב ששת שרץ מטמא את המשקין ומשקין מטמאין את הכלי וכלי מטמא את האוכלין והאוכלין מטמאין את המשקין ולמדנו שלש טומאות בשרץ הני ארבעה הן גוז משקין דרישא

אדרבה גוז משקין דסיפא לא אשכחן תנא דאמר משקין מטמאין כלי אלא רבי יהודה והדר ביה וסימניך נזייתא

תנן התם שרץ שנמצא בתנור הפת שבתוכו שניה מפני שהתנור תחלה

אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבא וניחזי להאי תנור כמאן דמלי טומאה דמי ותיהוי האי פת ראשונה

אמר ליה לא סלקא דעתך דתניא יכול יהו כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס


תלמוד לומר כל אשר בתוכו יטמא וסמיך ליה מכל האכל אוכל מטמא מאויר כלי חרס ואין כל הכלים מטמאין מאויר כלי חרס:

רב חסדא רמי פיסחא אפיסחא ומשני מי אמר רבי יהושע שתיהן כאחת

ורמינהו אמר רבי יוסי אין הנדון דומה לראיה כשהעידו רבותינו על מה העידו אם על הבשר שנטמא בולד הטומאה ששורפין אותו עם הבשר שנטמא באב הטומאה זה טמא וזה טמא

אם על השמן שנפסל בטבול יום שמדליקין אותו בנר שנטמא בטמא מת זה פסול וזה טמא אף אנו מודים בתרומה שנטמאת בולד הטומאה ששורפין אותה עם התרומה שנטמאת באב הטומאה אבל היאך נשרוף אפילו תלויה עם הטמאה שמא יבא אליהו ויטהרם

ומשני הא רבי שמעון ואליבא דרבי יהושע הא רבי יוסי ואליבא דרבי יהושע

דתניא ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת ושורפין תרומות טמאות תלויות וטהורות דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר טהורה בפני עצמה ותלויה בפני עצמה וטמאה בפני עצמה

אמר רבי שמעון לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע על הטהורה ועל הטמאה שאין שורפין על התלויה ועל הטהורה ששורפין על מה נחלקו על התלויה ועל הטמאה שרבי אליעזר אומר תישרף זו בעצמה וזו בעצמה ורבי יהושע אומר שתיהן כאחת

והא מתניתין רבי יוסי היא הכי קאמר רבי יוסי לרבי מאיר אפילו רבי שמעון ואליבא דרבי יהושע דמיקל כי מיקל בתלויה וטמאה אבל בטהורה וטמאה לא

רבי יוסי ברבי חנינא רמי תרומה אפיסחא ומשני מי אמר רבי יהושע שתיהן כאחת

ורמינהו חבית של תרומה שנולד בה ספק טומאה רבי אליעזר אומר אם היתה מונחת במקום התורפה יניחנה במקום המוצנע ואם היתה מגולה יכסנה רבי יהושע אומר אם היתה מונחת במקום המוצנע יניחנה במקום התורפה ואם היתה מכוסה יגלנה

גרמא אין בידים לא ומשני הא רבי שמעון אליבא דרבי יהושע הא רבי יוסי אליבא דרבי יהושע

רבי אלעזר רמי תרומה אתרומה ומשני מי אמר רבי יהושע גרמא אין בידים לא

ורמינהו חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה ותחתיה חולין טמאין

מודה רבי אליעזר (לרבי) יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל ואם לאו רבי אליעזר אומר תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד

רבי יהושע אומר יטמאנה ביד

ומשני שאני התם דאיכא הפסד חולין

מתקיף לה רבא מתניתין נמי איכא הפסד עצים אמר ליה אביי להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא חששו

ומנא תימרא דלהפסד מרובה חששו ולהפסד מועט לא חששו דתניא חבית של שמן תרומה שנשברה בגת העליונה ובתחתונה חולין טמאין מודה רבי אליעזר לרבי יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל ואם לאו תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד

מאי שנא שמן דראוי להדליק יין נמי ראוי לזילוף

וכי תימא זילוף לאו מילתא היא והאמר שמואל משום רבי חייא שותין מלוג בסלע ומזלפין מלוג בשתים בחדש

והא ראוי לישנו אתי ביה לידי תקלה שמן נמי אתי ביה לידי תקלה

דרמי ליה בכלי מאוס יין נמי רמי ליה בכלי מאוס לזילוף קא בעי ליה בכלי מאוס רמי ליה

ותקלה עצמה תנאי היא דתניא חבית של יין של תרומה שנטמאת בית שמאי אומרים תשפך חבל ובית הלל אומרים תעשה זילוף

אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי אני אכריע בשדה תשפך חבל בבית תעשה זילוף איכא דאמרי בחדש תשפך חבל בישן תעשה זילוף אמרו לו


גלול כלפי מעלה