Skip to content

י״א במרחשון תשפ״ב | 17.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ח

הדף היומי

ה׳ בשבט תשפ״א | 18 ינואר 2021

פסחים נח

הלימוד שלנו השבוע מוקדש לרפואה שלמה לרחל בת חנה.

באיזה שעה ביום מקריבים את הקרבן התמיד של בין הערביים? ומתי את קרבן הפסח? כשערב פסח חל בשבת היו מקדימים כדי להספיק גם לצלות את הבשר לפני כניסת שבת. מה המקור לזמן הקרבת קרבן התמיד? ר' יהושע בן לוי ורבא מביאים תשובות שונות. הגמרא מביאה ברייתא שבה יש מחלוקת ר' עקיבא ור' ישמעאל בעניין שעות הקרבת הפסח בחול ובשבת. אביי, רבא ורבה בר עולא מביאים פירושים שונים לדעות של ר' עקיבא ור' ישמעאל והבנות שונות לגבי מקור הבסיס למחלוקת ביניהם. המגרא מביאה מקורות להקשות על רבא ועל אביי. מניין לנו שלא הקריבו קרבנות לפני התמיד של שחר ולאחר תמיד של בין הערביים?

 

מתני׳ תמיד נשחט בשמונה ומחצה וקרב בתשעה ומחצה בערבי פסחים נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה בין בחול בין בשבת חל ערב פסח להיות בערב שבת נשחט בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה והפסח אחריו:

גמ׳ מנא הני מילי

אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים חלקהו לבין שני ערבים שתי שעות ומחצה לכאן שתי שעות ומחצה לכאן ושעה אחת לעשייתו

מתיב רבא בערבי פסחים נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה בין בחול בין בשבת ואי סלקא דעתך בשמונה ומחצה דאורייתא היכי מקדמינן ליה

אלא אמר רבא מצותו דתמיד משינטו צללי ערב מאי טעמא דאמר קרא בין הערבים מעידנא דמתחיל שמשא למערב

הלכך בשאר ימות השנה דאיכא נדרים ונדבות דרחמנא אמר עליה חלבי השלמים

ואמר מר (עליה חלבי השלמים) עליה השלם כל הקרבנות כולם מאחרינן ליה תרתי שעי ועבדינן ליה בשמונה ומחצה

בערבי פסחים דאיכא פסח אחריו קדמינן ליה שעה אחת ועבדינן ליה בשבע ומחצה חל ערב פסח להיות ערב שבת דאיכא נמי צלייתו דלא דחי שבת מוקמינן ליה אדיניה בשש ומחצה

תנו רבנן כסידורו בחול כך סידורו בשבת דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר כסידורו בערב פסח

מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר כסידורו בחול בערב הפסח כך סידורו בשבת בערב הפסח דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר כסידורו בערב הפסח שחל להיות בערב שבת כך סידורו בשבת ומתניתין דקתני בין בחול בין בשבת רבי ישמעאל היא

במאי קא מיפלגי במוספין קודמין לבזיכין קמיפלגי רבי ישמעאל סבר מוספין קודמין לבזיכין עבד להו למוספין בשש ובזיכין בשבע ועביד ליה לתמיד בשבע ומחצה רבי עקיבא סבר בזיכין קודמין למוספין בזיכין בחמש ומוספין בשש ועביד ליה לתמיד בשש ומחצה

מתקיף לה רבא מידי רבי עקיבא כסידרו בערב הפסח שחל להיות בערב שבת קתני כסידרו בערב הפסח סתמא קתני אלא אמר רבא הכי קאמר כסידרו בחול דעלמא כך סידרו בשבת בערב הפסח דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר כסידרו בערב הפסח ומתניתין דקתני בין בחול בין בשבת רבי עקיבא היא

במאי קא מיפלגי במכמר בשרא קמיפלגי רבי ישמעאל סבר חיישינן למכמר בשרא ורבי עקיבא סבר לא חיישינן למכמר בשרא

אי לא חיישינן ניעבדיה בשש ומחצה קא סבר מוספין קודמין לבזיכין עביד להו למוספין בשש ובזיכין בשבע ועביד ליה לתמיד בשבע ומחצה

מתקיף לה רבה בר עולא מידי כסידרו בחול כך סידרו בשבת בערב הפסח דברי רבי ישמעאל קתני כך סידרו בשבת סתמא קתני

אלא אמר רבה בר עולא הכי קתני כסידרו בחול דעלמא כך סידרו בשבת דעלמא דברי רבי ישמעאל

רבי עקיבא אומר כסידרו בערב הפסח דעלמא כך סידרו בשבת דעלמא ומתניתין דקתני בין בחול בין בשבת דברי הכל היא

במאי קמיפלגי בגזרת נדבות ונדרים קמיפלגי רבי ישמעאל סבר גזרינן שבת אטו חול ורבי עקיבא סבר לא גזרינן

אי לא גזרינן ניעבדיה בשש ומחצה קסבר מוספין קודמין לבזיכין מוספין בשש ובזיכין בשבע ועביד ליה לתמיד בשבע ומחצה

מיתיבי תמיד כל השנה כולה קרב כהלכתו נשחט בשמונה ומחצה וקרב בתשע ומחצה ובערב הפסח נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה חל להיות בשבת כחל להיות בשני בשבת דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר כסידרו בערב הפסח

בשלמא לאביי ניחא אלא לרבא קשיא אמר לך רבא לא תימא כחל בשני בשבת אלא אימא כשני בשבת דעלמא

מיתיבי חל להיות בשבת כסידרו כל השנה כולה דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר כסידרו בערב הפסח דעלמא בשלמא לרבא ניחא אלא לאביי קשיא

אמר לך אביי לא תימא כסידרו כל השנה אלא אימא כסידרו כל השנים כולן דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר כסידרו ערב הפסח שחל להיות בערב שבת

תנו רבנן מנין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר תלמוד לומר וערך עליה העולה מאי תלמודא אמר רבא העולה עולה ראשונה

ומנין שאין דבר קרב אחר תמיד של בין הערבים תלמוד לומר והקטיר עליה חלבי השלמים מאי תלמודא אמר אביי עליה שלמים ולא על חבירתה שלמים

מתקיף לה רבא אימא שלמים הוא דלא נקריב הא עולות נקריב אלא אמר רבא השלמים עליה השלם כל הקרבנות כולן

תנו רבנן תמיד קודם לפסח פסח קודם לקטרת קטרת קודמת לנרות

להעמיק בדף

קרבן פסח דף משלהן פרק 49

קורבן פסח – דף משלהן 49

״אז עם איזה צד של המשפחה אתם מקריבים השנה קורבן פסח?״ רלוונטי בכלל לשנות ה2000? חמוטל ושירה מבררות

קדמה לקרבנות עם הרבנית מישל פרבר

הקדמה לקרבנות

הקדמה לקרבנות לחצי כאן לPDF להדפסה סוגים שונים של קרבנות שם הקרבן סוג מי אוכל את הבשר? עולה קדשי קדשים נשרף כולה חטאת קדשי קדשים כהנים זכרים אשם קדשי קדשים כהנים זכרים מנחה קדשי קדשים כהנים זכרים שלמי ציבור – שני כבשי עצרת לשבועות קדשי קדשים כהנים זכרים שלמי יחיד קדשים קלים בעלים (חזה ושוק…

פסחים נח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

פסחים נח

מתני׳ תמיד נשחט בשמונה ומחצה וקרב בתשעה ומחצה בערבי פסחים נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה בין בחול בין בשבת חל ערב פסח להיות בערב שבת נשחט בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה והפסח אחריו:

גמ׳ מנא הני מילי

אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים חלקהו לבין שני ערבים שתי שעות ומחצה לכאן שתי שעות ומחצה לכאן ושעה אחת לעשייתו

מתיב רבא בערבי פסחים נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה בין בחול בין בשבת ואי סלקא דעתך בשמונה ומחצה דאורייתא היכי מקדמינן ליה

אלא אמר רבא מצותו דתמיד משינטו צללי ערב מאי טעמא דאמר קרא בין הערבים מעידנא דמתחיל שמשא למערב

הלכך בשאר ימות השנה דאיכא נדרים ונדבות דרחמנא אמר עליה חלבי השלמים

ואמר מר (עליה חלבי השלמים) עליה השלם כל הקרבנות כולם מאחרינן ליה תרתי שעי ועבדינן ליה בשמונה ומחצה

בערבי פסחים דאיכא פסח אחריו קדמינן ליה שעה אחת ועבדינן ליה בשבע ומחצה חל ערב פסח להיות ערב שבת דאיכא נמי צלייתו דלא דחי שבת מוקמינן ליה אדיניה בשש ומחצה

תנו רבנן כסידורו בחול כך סידורו בשבת דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר כסידורו בערב פסח

מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר כסידורו בחול בערב הפסח כך סידורו בשבת בערב הפסח דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר כסידורו בערב הפסח שחל להיות בערב שבת כך סידורו בשבת ומתניתין דקתני בין בחול בין בשבת רבי ישמעאל היא

במאי קא מיפלגי במוספין קודמין לבזיכין קמיפלגי רבי ישמעאל סבר מוספין קודמין לבזיכין עבד להו למוספין בשש ובזיכין בשבע ועביד ליה לתמיד בשבע ומחצה רבי עקיבא סבר בזיכין קודמין למוספין בזיכין בחמש ומוספין בשש ועביד ליה לתמיד בשש ומחצה

מתקיף לה רבא מידי רבי עקיבא כסידרו בערב הפסח שחל להיות בערב שבת קתני כסידרו בערב הפסח סתמא קתני אלא אמר רבא הכי קאמר כסידרו בחול דעלמא כך סידרו בשבת בערב הפסח דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר כסידרו בערב הפסח ומתניתין דקתני בין בחול בין בשבת רבי עקיבא היא

במאי קא מיפלגי במכמר בשרא קמיפלגי רבי ישמעאל סבר חיישינן למכמר בשרא ורבי עקיבא סבר לא חיישינן למכמר בשרא

אי לא חיישינן ניעבדיה בשש ומחצה קא סבר מוספין קודמין לבזיכין עביד להו למוספין בשש ובזיכין בשבע ועביד ליה לתמיד בשבע ומחצה

מתקיף לה רבה בר עולא מידי כסידרו בחול כך סידרו בשבת בערב הפסח דברי רבי ישמעאל קתני כך סידרו בשבת סתמא קתני

אלא אמר רבה בר עולא הכי קתני כסידרו בחול דעלמא כך סידרו בשבת דעלמא דברי רבי ישמעאל

רבי עקיבא אומר כסידרו בערב הפסח דעלמא כך סידרו בשבת דעלמא ומתניתין דקתני בין בחול בין בשבת דברי הכל היא

במאי קמיפלגי בגזרת נדבות ונדרים קמיפלגי רבי ישמעאל סבר גזרינן שבת אטו חול ורבי עקיבא סבר לא גזרינן

אי לא גזרינן ניעבדיה בשש ומחצה קסבר מוספין קודמין לבזיכין מוספין בשש ובזיכין בשבע ועביד ליה לתמיד בשבע ומחצה

מיתיבי תמיד כל השנה כולה קרב כהלכתו נשחט בשמונה ומחצה וקרב בתשע ומחצה ובערב הפסח נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה חל להיות בשבת כחל להיות בשני בשבת דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר כסידרו בערב הפסח

בשלמא לאביי ניחא אלא לרבא קשיא אמר לך רבא לא תימא כחל בשני בשבת אלא אימא כשני בשבת דעלמא

מיתיבי חל להיות בשבת כסידרו כל השנה כולה דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר כסידרו בערב הפסח דעלמא בשלמא לרבא ניחא אלא לאביי קשיא

אמר לך אביי לא תימא כסידרו כל השנה אלא אימא כסידרו כל השנים כולן דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר כסידרו ערב הפסח שחל להיות בערב שבת

תנו רבנן מנין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר תלמוד לומר וערך עליה העולה מאי תלמודא אמר רבא העולה עולה ראשונה

ומנין שאין דבר קרב אחר תמיד של בין הערבים תלמוד לומר והקטיר עליה חלבי השלמים מאי תלמודא אמר אביי עליה שלמים ולא על חבירתה שלמים

מתקיף לה רבא אימא שלמים הוא דלא נקריב הא עולות נקריב אלא אמר רבא השלמים עליה השלם כל הקרבנות כולן

תנו רבנן תמיד קודם לפסח פסח קודם לקטרת קטרת קודמת לנרות

Scroll To Top