Skip to content

י״א במרחשון תשפ״ב | 17.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ו

הדף היומי

ח׳ בשבט תשפ״א | 21 ינואר 2021

פסחים סא

הדף היום מוקדש ע"י משפחת ניסן-סגל-נוי לעילוי נשמת אביהם, ר' שמואל הלוי סגל.

האם אפשר לערוך השוואה בין הפסול "שלא לשמה" לבין הפסול של שינוי בעלים ולהגיד שאם פסח שלא לשמה כשר שלא בזמנה, גם שינוי בעלים כשר אם מקריבים שלא בזמנה? קרבן פסח פסול אם שחט לשם אנשים שלא יכולים לאכול את הקרבן או לא מינויים על הקרבן או ערלים או טמאים – אבל אם כללם בקבוצה עם אנשים שלא פסולים, זה כשר. מניין לנו שלא למינייו ושלא לאוכליו פסול? האם מחשבה על זריקה פוסלת בערלים? יש מחלוקת רבה ורב חסדא והגמרא מביאה הוכחות לדעותיהם. אבל רב אשי דוחה את ההוכחות.

וישנו לאחר מיתה וישנו בצבור כביחיד תאמר בשינוי בעלים דאין פסולו בגופו ואינו בארבע עבודות ואינו לאחר מיתה ואינו בצבור כביחיד

ואף על גב דתרתי לאו דוקא תרתי מיהא דוקא דמאי שנא שינוי בעלים דלא הוי פסולו בגופו דפסולו מחשבה בעלמא היא שינוי קודש נמי פסולו מחשבה בעלמא היא

ותו הא דאמר שינוי בעלים אינו לאחר מיתה ולרב פנחס בריה דרב אמי דאמר יש שינוי בעלים לאחר מיתה מאי איכא למימר תרתי מיהת דוקא נינהו

אלא אמר רבא פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים נעשה כמי שאין לו בעלים בזמנו ופסול:

מתני׳ שחטו שלא לאוכליו ושלא למנויו לערלים ולטמאים פסול לאוכליו ושלא לאוכליו למנויו ושלא למנויו למולים ולערלים לטמאים ולטהורים כשר

שחטו קודם חצות פסול משום שנאמר בין הערבים שחטו קודם לתמיד כשר ובלבד שיהא אחר ממרס בדמו עד שיזרק התמיד ואם נזרק כשר:

גמ׳ תנו רבנן כיצד שלא לאוכליו לשום חולה או לשום זקן כיצד שלא למנויו נמנו עליו חבורה זו ושחטו לשם חבורה אחרת

מנהני מילי דתנו רבנן במכסת מלמד שאין הפסח נשחט אלא למנויו

יכול שחטו שלא למנויו יהא כעובר על המצוה וכשר תלמוד לומר במכסת תכסו הכתוב שנה עליו לעכב

רבי אומר לשון סורסי הוא כאדם שאומר לחבירו כוס לי טלה זה

אשכחן שלא למנויו שלא לאוכליו מנא לן אמר קרא איש לפי אכלו תכוסו איתקש אוכלין למנויין

שחטו למולין על מנת שיתכפרו בו ערלים בזריקה רב חסדא אמר פסול רבה אמר כשר רב חסדא אמר פסול יש מחשבת ערלים בזריקה רבה אמר כשר אין מחשבת ערלים בזריקה

אמר רבה מנא אמינא לה דתניא יכול יפסול בני חבורה הבאין עמו ודין הוא הואיל וערלה פוסלת וטומאה פוסלת מה טומאה לא עשה בה מקצת טומאה ככל טומאה אף ערלה לא עשה בה מקצת ערלה ככל ערלה

או כלך לדרך זו הואיל וערלה פוסלת וזמן פוסל מה זמן עשה בה מקצת זמן ככל זמן אף ערלה עשה בה מקצת ערלה ככל ערלה

נראה למי דומה דנין דבר שאינו נוהג בכל הזבחים מדבר שאינו נוהג בכל הזבחים ואל יוכיח זמן שנוהג בכל הזבחים

או כלך לדרך זו דנין דבר שלא הותר מכללו מדבר שלא הותר מכללו ואל תוכיח טומאה שהותרה מכללה

תלמוד לומר זאת מאי זאת אילימא דכולה ערלה פסלה מקצתה לא פסלה האי מוכל ערל נפקא

אלא לאו הכי קתני תלמוד לומר וכל ערל כולה ערלה פסלה מקצתה לא פסלה וכי תימא הוא הדין לזריקה דכולה ערלה מיהא פסלה תלמוד לומר זאת בשחיטה הוא דכולה ערלה מיהא פסלה אבל זריקה אפילו כולה ערלה נמי לא פסלה

וכי תימא מאי קולא דזריקה דאין מחשבת אוכלין בזריקה

ורב חסדא אדרבה לאידך גיסא תלמוד לומר וכל ערל כולה ערלה פסלה מקצתה לא פסלה אבל זריקה אפילו מקצתה נמי פסלה וכי תימא הוא הדין לזריקה דעד דאיכא כולה ערלה לא פסלה תלמוד לומר זאת שחיטה הוא דמקצתה לא פסלה אבל זריקה אפילו מקצתה פסלה

וכי תימא ומאי חומריה דזריקה דלא מקבע פיגול אלא בזריקה

מתקיף לה רב אשי ממאי דהאי וכל ערל כולה משמע דילמא האי וכל ערל משמע כל דהו ערלה כתב רחמנא זאת דעד דאיכא כולה ערלה לא פסלה לא שנא בשחיטה ולא שנא בזריקה אלא אמר רב אשי רב חסדא ורבה

להעמיק בדף

קרבן פסח דף משלהן פרק 49

קורבן פסח – דף משלהן 49

״אז עם איזה צד של המשפחה אתם מקריבים השנה קורבן פסח?״ רלוונטי בכלל לשנות ה2000? חמוטל ושירה מבררות

קדמה לקרבנות עם הרבנית מישל פרבר

הקדמה לקרבנות

הקדמה לקרבנות לחצי כאן לPDF להדפסה סוגים שונים של קרבנות שם הקרבן סוג מי אוכל את הבשר? עולה קדשי קדשים נשרף כולה חטאת קדשי קדשים כהנים זכרים אשם קדשי קדשים כהנים זכרים מנחה קדשי קדשים כהנים זכרים שלמי ציבור – שני כבשי עצרת לשבועות קדשי קדשים כהנים זכרים שלמי יחיד קדשים קלים בעלים (חזה ושוק…

פסחים סא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

פסחים סא

וישנו לאחר מיתה וישנו בצבור כביחיד תאמר בשינוי בעלים דאין פסולו בגופו ואינו בארבע עבודות ואינו לאחר מיתה ואינו בצבור כביחיד

ואף על גב דתרתי לאו דוקא תרתי מיהא דוקא דמאי שנא שינוי בעלים דלא הוי פסולו בגופו דפסולו מחשבה בעלמא היא שינוי קודש נמי פסולו מחשבה בעלמא היא

ותו הא דאמר שינוי בעלים אינו לאחר מיתה ולרב פנחס בריה דרב אמי דאמר יש שינוי בעלים לאחר מיתה מאי איכא למימר תרתי מיהת דוקא נינהו

אלא אמר רבא פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים נעשה כמי שאין לו בעלים בזמנו ופסול:

מתני׳ שחטו שלא לאוכליו ושלא למנויו לערלים ולטמאים פסול לאוכליו ושלא לאוכליו למנויו ושלא למנויו למולים ולערלים לטמאים ולטהורים כשר

שחטו קודם חצות פסול משום שנאמר בין הערבים שחטו קודם לתמיד כשר ובלבד שיהא אחר ממרס בדמו עד שיזרק התמיד ואם נזרק כשר:

גמ׳ תנו רבנן כיצד שלא לאוכליו לשום חולה או לשום זקן כיצד שלא למנויו נמנו עליו חבורה זו ושחטו לשם חבורה אחרת

מנהני מילי דתנו רבנן במכסת מלמד שאין הפסח נשחט אלא למנויו

יכול שחטו שלא למנויו יהא כעובר על המצוה וכשר תלמוד לומר במכסת תכסו הכתוב שנה עליו לעכב

רבי אומר לשון סורסי הוא כאדם שאומר לחבירו כוס לי טלה זה

אשכחן שלא למנויו שלא לאוכליו מנא לן אמר קרא איש לפי אכלו תכוסו איתקש אוכלין למנויין

שחטו למולין על מנת שיתכפרו בו ערלים בזריקה רב חסדא אמר פסול רבה אמר כשר רב חסדא אמר פסול יש מחשבת ערלים בזריקה רבה אמר כשר אין מחשבת ערלים בזריקה

אמר רבה מנא אמינא לה דתניא יכול יפסול בני חבורה הבאין עמו ודין הוא הואיל וערלה פוסלת וטומאה פוסלת מה טומאה לא עשה בה מקצת טומאה ככל טומאה אף ערלה לא עשה בה מקצת ערלה ככל ערלה

או כלך לדרך זו הואיל וערלה פוסלת וזמן פוסל מה זמן עשה בה מקצת זמן ככל זמן אף ערלה עשה בה מקצת ערלה ככל ערלה

נראה למי דומה דנין דבר שאינו נוהג בכל הזבחים מדבר שאינו נוהג בכל הזבחים ואל יוכיח זמן שנוהג בכל הזבחים

או כלך לדרך זו דנין דבר שלא הותר מכללו מדבר שלא הותר מכללו ואל תוכיח טומאה שהותרה מכללה

תלמוד לומר זאת מאי זאת אילימא דכולה ערלה פסלה מקצתה לא פסלה האי מוכל ערל נפקא

אלא לאו הכי קתני תלמוד לומר וכל ערל כולה ערלה פסלה מקצתה לא פסלה וכי תימא הוא הדין לזריקה דכולה ערלה מיהא פסלה תלמוד לומר זאת בשחיטה הוא דכולה ערלה מיהא פסלה אבל זריקה אפילו כולה ערלה נמי לא פסלה

וכי תימא מאי קולא דזריקה דאין מחשבת אוכלין בזריקה

ורב חסדא אדרבה לאידך גיסא תלמוד לומר וכל ערל כולה ערלה פסלה מקצתה לא פסלה אבל זריקה אפילו מקצתה נמי פסלה וכי תימא הוא הדין לזריקה דעד דאיכא כולה ערלה לא פסלה תלמוד לומר זאת שחיטה הוא דמקצתה לא פסלה אבל זריקה אפילו מקצתה פסלה

וכי תימא ומאי חומריה דזריקה דלא מקבע פיגול אלא בזריקה

מתקיף לה רב אשי ממאי דהאי וכל ערל כולה משמע דילמא האי וכל ערל משמע כל דהו ערלה כתב רחמנא זאת דעד דאיכא כולה ערלה לא פסלה לא שנא בשחיטה ולא שנא בזריקה אלא אמר רב אשי רב חסדא ורבה

Scroll To Top