Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ד באדר תשפ״א | 26 פברואר 2021

פסחים צז

הדף היום מוקדש ע"י סיגל ספיצר לכבוד חמותה אבי פלמהולץ. את מקור השראה לי ולכל המשפחה הרחבה בלימוד תורה ובמיוחד בלימוד דף יומי. וע"י דבורה ובנימין רדומסקי לכבוד בר המצווה של בנם בצלאל צבי רדומסקי בן בנימין הלוי ודבורה רות. "אנחנו כל כך גאים בו שהוא התחיל ללמוד דף יומי במחזור הזה." וע"י איימי כהן לעילוי נשמת אחותה הגדולה סינדי נאוה בת הרב דב חיים בייארצייט ה16 שלה. "היא אהבה ללמוד גמרא יחד עם אבינו." ולרפואה שלמה לבנימין זאב בן חיה מרים. 

המשנה דנה במקרה של קרבן פסח שהלך לאיבוד ואחר נלקח במקומו. מה מעמדו של המקורי אם הוא נמצא, ומה הדין לגבי החלפה של המקור, תמורה. החוקים תלויים בזמן שנמצא. ישנן שתי גרסאות של רבא הנוגעות למקרים שבהם הבהמה המקורית נמצאה לפני שנשחטה השנייה, אך ההחלפה הייתה לאחר. מה מעמדו של המחליף? שמואל אומר שבמקרה בו הבהמה המיועדת לקרבן חטאת והדין יהיה למיתה (שמשאירים את הבהמה למות), פסח באותו מצב יובא כקרב שלמים. וכאשר החטאת דינו לרעות, הפסח יישלח גם לרעות. הגמרא מעלה כמה שאלות כנגד דבריו ומסבירה כיצד ניתן היה להבין אותם.

 

יכול אף לפני הפסח כן תלמוד לומר הוא הוא קרב ואין תמורת הפסח קריבה

היכי דמי אילימא שנמצא קודם שחיטה והמיר בו קודם שחיטה פשיטא למה לי קרא אלא לאו שנמצא קודם שחיטה והמיר בו אחר שחיטה תיובתא דרבא תיובתא

אמר שמואל כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים וכל שבחטאת רועה בפסח נמי רועה ורבי יוחנן אמר אין הפסח קרב שלמים אלא שנמצא אחר שחיטה אבל קודם שחיטה לא

מתקיף לה רב יוסף וכללא הוא והרי חטאת שעברה שנתה דלרעיה אזלא דאמר רבי שמעון בן לקיש חטאת שעברה שנתה רואין אותה כאילו היא עומדת בבית הקברות ורועה

ואילו בפסח כי האי גוונא קרב שלמים דתניא כשב לרבות את הפסח לאליה כשהוא אומר אם כשב לרבות את הפסח שעברה שנתו ושלמים הבאין מחמת פסח לכל מצות שלמים שטעונים סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק כשהוא אומר אם עז הפסיק הענין לימד על העז שאין טעון אליה

אמר ליה כי קאמר שמואל באבודין בדחויין לא אמר

ואבוד מי משכחת לה והרי אבודה בשעת הפרשה לרבנן דלרעיה אזלא דתנן הפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה והרי שתיהן עומדות אחת מהן תקרב ושניה תמות דברי רבי וחכמים אומרים אין חטאת מתה אלא שנמצאת לאחר שנתכפרו בעלים הא קודם שנתכפרו בעלים רועה

ואילו בפסח היכא דאבד ונמצא אחר חצות קודם שחיטה קרב שלמים שמואל כרבי סבירא ליה דאמר אבודה למיתה אזלא

והא כל אבודה לרבי מתה ואילו בפסח היכא דאבד קודם חצות ונמצא קודם חצות רועה קודם חצות לאו אבוד הוא כדרבא דאמר רבא אבידת לילה לאו שמה אבידה

אלא רועה לרבי היכי משכחת לה


כדרבי אושעיא דאמר רבי אושעיא הפריש שתי חטאות לאחריות מתכפר באחת מהן ושניה תרעה

והא אילו בפסח כי האי גוונא קרב שלמים אלא שמואל כרבי שמעון סבירא ליה דאמר חמש חטאות מתות

והא רועה לרבי שמעון לית ליה כלל שמואל נמי חדא קאמר כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים

ומאי קא משמע לן לאפוקי מדרבי יוחנן דאמר אין הפסח קרב שלמים אלא שנמצא אחר שחיטה אבל קודם שחיטה לא אלמא שחיטה קבע קא משמע לן חצות קבע

לישנא אחרינא ואילו בפסח היכא דאבד ונמצא אחר חצות קודם שחיטה יקרב שלמים שמואל כרבה סבירא ליה דאמר שחיטה קבע

והא מדקאמר רבי יוחנן עלה אין הפסח קרב שלמים אלא שנמצא אחר שחיטה אבל קודם שחיטה לא אלמא שחיטה קבע מכלל דשמואל סבר חצות קבע

אלא שמואל כרבי סבירא ליה דאמר אבודה למיתה אזלא והא כל אבודין לרבי מתין ואילו בפסח היכא דאבד קודם חצות ונמצא קודם חצות רועה קסבר קודם חצות לאו אבוד הוא וקסבר חצות קבע:

מתני׳ המפריש נקבה לפסחו או זכר בן שתי שנים ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה לשלמים


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

פסחים צז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

פסחים צז

יכול אף לפני הפסח כן תלמוד לומר הוא הוא קרב ואין תמורת הפסח קריבה

היכי דמי אילימא שנמצא קודם שחיטה והמיר בו קודם שחיטה פשיטא למה לי קרא אלא לאו שנמצא קודם שחיטה והמיר בו אחר שחיטה תיובתא דרבא תיובתא

אמר שמואל כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים וכל שבחטאת רועה בפסח נמי רועה ורבי יוחנן אמר אין הפסח קרב שלמים אלא שנמצא אחר שחיטה אבל קודם שחיטה לא

מתקיף לה רב יוסף וכללא הוא והרי חטאת שעברה שנתה דלרעיה אזלא דאמר רבי שמעון בן לקיש חטאת שעברה שנתה רואין אותה כאילו היא עומדת בבית הקברות ורועה

ואילו בפסח כי האי גוונא קרב שלמים דתניא כשב לרבות את הפסח לאליה כשהוא אומר אם כשב לרבות את הפסח שעברה שנתו ושלמים הבאין מחמת פסח לכל מצות שלמים שטעונים סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק כשהוא אומר אם עז הפסיק הענין לימד על העז שאין טעון אליה

אמר ליה כי קאמר שמואל באבודין בדחויין לא אמר

ואבוד מי משכחת לה והרי אבודה בשעת הפרשה לרבנן דלרעיה אזלא דתנן הפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה והרי שתיהן עומדות אחת מהן תקרב ושניה תמות דברי רבי וחכמים אומרים אין חטאת מתה אלא שנמצאת לאחר שנתכפרו בעלים הא קודם שנתכפרו בעלים רועה

ואילו בפסח היכא דאבד ונמצא אחר חצות קודם שחיטה קרב שלמים שמואל כרבי סבירא ליה דאמר אבודה למיתה אזלא

והא כל אבודה לרבי מתה ואילו בפסח היכא דאבד קודם חצות ונמצא קודם חצות רועה קודם חצות לאו אבוד הוא כדרבא דאמר רבא אבידת לילה לאו שמה אבידה

אלא רועה לרבי היכי משכחת לה


כדרבי אושעיא דאמר רבי אושעיא הפריש שתי חטאות לאחריות מתכפר באחת מהן ושניה תרעה

והא אילו בפסח כי האי גוונא קרב שלמים אלא שמואל כרבי שמעון סבירא ליה דאמר חמש חטאות מתות

והא רועה לרבי שמעון לית ליה כלל שמואל נמי חדא קאמר כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים

ומאי קא משמע לן לאפוקי מדרבי יוחנן דאמר אין הפסח קרב שלמים אלא שנמצא אחר שחיטה אבל קודם שחיטה לא אלמא שחיטה קבע קא משמע לן חצות קבע

לישנא אחרינא ואילו בפסח היכא דאבד ונמצא אחר חצות קודם שחיטה יקרב שלמים שמואל כרבה סבירא ליה דאמר שחיטה קבע

והא מדקאמר רבי יוחנן עלה אין הפסח קרב שלמים אלא שנמצא אחר שחיטה אבל קודם שחיטה לא אלמא שחיטה קבע מכלל דשמואל סבר חצות קבע

אלא שמואל כרבי סבירא ליה דאמר אבודה למיתה אזלא והא כל אבודין לרבי מתין ואילו בפסח היכא דאבד קודם חצות ונמצא קודם חצות רועה קסבר קודם חצות לאו אבוד הוא וקסבר חצות קבע:

מתני׳ המפריש נקבה לפסחו או זכר בן שתי שנים ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה לשלמים


גלול כלפי מעלה