Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ז באדר תשפ״א | 28 פברואר 2021

פסחים צט

הדף היום מוקדש ע"י אווה ודניאל שוובר לזכר אביהם קן שוובר. דניאל ואווה לומדים דף יומי לכבוד לימודי הגמרא של אביהם. וע"י איימי גולדשטיין לזכר אמה, קרולין ברנט-גולדשטיין. "לכבוד היארצייט השני שלה, אנחנו מתגעגעים לרוח האומנותית שלה, עושר ידע, ושמחת חיים."

אם הבהמה הלכה לאיבוד והתחלקה החבורה לשניים וכל 'קבוצה אמרה לשנייה שאם ימצאו את הבהמה או יקריבו אחר במקומה, תשחטו עלינו, אם שניהם שחטו ולא יודעים מי שחט ראשון, אף אחד לא יכול לאכול מהקרבן והקרבן נשרף כולו אבל פטורים מלעשות פסח שני. אם לא אמרו זה לזה כלום, כל אחד יוצא עם הקרבן שלהם. הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שאפשר להסיק מכאן שעדיף שתיקה ומביאה פסוק ממשלי לחזק את הטענה. המשנה תיארה מקרה שנתערבו שני הפסחים של שני יחידים זה בזה. כל אחד יביא מישהו מהשוק ואז יתנה עם השני "אם זה פסחי…" הגמרא דנה בקשר בין המשנה הזאת למחלוקת ר' יוסי ור' יהודה האם צריך שאחד מבני החבורה המקוריים חייב להישאר עם הבהמה. הפרק העשירי מתחיל עם תיאור של ערב פסח – יש איסור אכילה מסמוך לזמן מנחה. גם צריך לדאוג לעניים שיקבלו ארבע כוסות של יין. למה המשנה דיברה רק על איסור אכילה בערבי פסחים ולא בשאר ערבי שבתות וימים טובים שגם בהם יש איסור אכילה משעת המנחה. הגמרא מביאה שני תירוצים – או שהמשנה דוגלת בשיטת ר' יוסי שאין איסור אכילה בשאר ערבי שבתות וחגים או שיש הבדל באיסורים – בערב פסח זה מסמוך למנחה ובשאר זה משעת מנחה. הגמרא מביאה ברייתא שסותרת את האפשרות השנייה. ומר זוטרא תוהה אם אולי הנוגסח של הברייתא משובשת.

מכאן אמרו חכמים יפה שתיקה לחכמים קל וחומר לטפשים שנאמר אויל מחריש חכם יחשב:

שנים שנתערבו פסחיהם וכו׳: לימא מתניתין דלא כרבי יהודה דתניא ואם ימעט הבית מהיות משה מלמד שמתמעטין והולכין ובלבד שיהא אחד מבני חבורה קיים דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר ובלבד שלא יניחו את הפסח כמות שהוא

אמר רבי יוחנן אפילו תימא רבי יהודה כיון דאמר רבי יהודה אין שוחטין את הפסח על היחיד מעיקרא לאמנויי אחרינא בהדיה קאי וכאחד מבני חבורה דמי

אמר רב אשי מתניתין נמי דייקא דקתני וכן חמש חבורות של חמשה חמשה של חמשה אין אבל של חמשה וארבעה לא לאו משום דלא פייש חד מבני חבורה גביה שמע מינה:

הדרן עלך מי שהיה טמא וסליקא לה פסח שני


מתני׳ ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי:

גמ׳ מאי איריא ערבי פסחים אפילו ערבי שבתות וימים טובים נמי דתניא לא יאכל אדם בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה כדי שיכנס לשבת כשהוא תאוה דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך

אמר רב הונא לא צריכא אלא לרבי יוסי דאמר אוכל והולך עד שתחשך הני מילי בערבי שבתות וימים טובים אבל בערב הפסח משום חיובא דמצה מודה

רב פפא אמר אפילו תימא רבי יהודה התם בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה הוא דאסיר סמוך למנחה שרי אבל בערב הפסח אפילו סמוך למנחה נמי אסור

ובערב שבת סמוך למנחה שרי והתניא לא יאכל אדם בערב שבת וימים טובים מתשע שעות ולמעלה כדי שיכנס לשבת כשהוא תאוה דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך

אמר מר זוטרא מאן לימא לן דמתרצתא היא


להעמיק בדף

ניסן 1 השיעור

הכנה לליל הסדר: על הסבה ואישה חשובה- סוגיות נבחרות (ניסן שיעור א)

ברוכה הבאה לשיעור הראשון בסדרת ניסן עם הרבנית ד"ר מירב (טובול) כהנא, מלמדת במדרשה בבר אילן ובישיבת דרישה, ויועצת הלכה מטעם נשמת. דף הנחייה לחברותא דפי גמרא הקדמה: (פתחי את הקובץ (החברותא והקציבי כ40 דק ללימוד עצמי. אחר כך, עברי לשיעור: שיעור:

קידוש קלאב

באיזה "קידוש-קלאב" אתן? – דף משלהן 55

דיני קידוש: מה יותר חשוב קידוש של ערב שבת או הקידוש של שבת בבוקר? קידוש/מצוות עשה שהזמן גרמא/חיוב בקידוש חמוטל ושירה עם הרינג וויסקי צוללת למצוות קידוש:

דף משלהן פרק 54 עם שירה וחמוטל על פסח שני והזדמנות שניה

הזדמנות שניה – דף משלהן 54 – על פסח שני עם שירה וחמוטל

פסח שני- היכולת לתקן. מה ההבדל בין פסח ראשון לפסח שני? פסח שני/תיקון/הזדמנות שניה – לעצמנו? לאחרים? חמוטל ושירה בודקות מאיפה צץ פסח שני  

gefet

מהי חירות? -גפ"ת 6 לקראת פסח

לאחר הפרקים הראשונים של מסכת פסחים שעסקו בהכנות לחג המצות: בדיני בדיקת חמץ ובדרך לבער את החמץ מהבתים, בהנהגות לחג הפסח שחל בי"ד ניסן ובדיני קרבן פסח המוקרב ביום זה, מגיעה המסכת בסופה: בפרק העשירי לדון בהלכות ליל הסדר עצמו.

פסחים צט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

פסחים צט

מכאן אמרו חכמים יפה שתיקה לחכמים קל וחומר לטפשים שנאמר אויל מחריש חכם יחשב:

שנים שנתערבו פסחיהם וכו׳: לימא מתניתין דלא כרבי יהודה דתניא ואם ימעט הבית מהיות משה מלמד שמתמעטין והולכין ובלבד שיהא אחד מבני חבורה קיים דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר ובלבד שלא יניחו את הפסח כמות שהוא

אמר רבי יוחנן אפילו תימא רבי יהודה כיון דאמר רבי יהודה אין שוחטין את הפסח על היחיד מעיקרא לאמנויי אחרינא בהדיה קאי וכאחד מבני חבורה דמי

אמר רב אשי מתניתין נמי דייקא דקתני וכן חמש חבורות של חמשה חמשה של חמשה אין אבל של חמשה וארבעה לא לאו משום דלא פייש חד מבני חבורה גביה שמע מינה:

הדרן עלך מי שהיה טמא וסליקא לה פסח שני


מתני׳ ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי:

גמ׳ מאי איריא ערבי פסחים אפילו ערבי שבתות וימים טובים נמי דתניא לא יאכל אדם בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה כדי שיכנס לשבת כשהוא תאוה דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך

אמר רב הונא לא צריכא אלא לרבי יוסי דאמר אוכל והולך עד שתחשך הני מילי בערבי שבתות וימים טובים אבל בערב הפסח משום חיובא דמצה מודה

רב פפא אמר אפילו תימא רבי יהודה התם בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה הוא דאסיר סמוך למנחה שרי אבל בערב הפסח אפילו סמוך למנחה נמי אסור

ובערב שבת סמוך למנחה שרי והתניא לא יאכל אדם בערב שבת וימים טובים מתשע שעות ולמעלה כדי שיכנס לשבת כשהוא תאוה דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אוכל והולך עד שתחשך

אמר מר זוטרא מאן לימא לן דמתרצתא היא


גלול כלפי מעלה