Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ג במרחשוון תשפ״ב | 19 אוקטובר 2021

ראש השנה י

הדף היום מוקדש ע"י ירדנה היימן לכבוד בתה, פריאל היימן בורוסקי, על הגיוס שלה לצה"ל וע"י הדר סטון לכבוד בתה, הילה בת הדר ויחזקאל שעלתה לדרגת סגן משנה בצה"ל. 

אם שותלים עץ או מבריכים או מרכיבים שלושים יום לפני ראש השנה, הוא ייחשב כשנתו השנייה בראשון בתשרי. עם זאת, הפירות עדיין נחשבים ערלה בשנה הרביעית עד ט"ו בשבט ואוסרים אם הם חנטו לפני תאריך זה. וזה נכון גם לגבי נטע רבעי בשנה החמישית. האם הברייתא שבה מופיע הלכה זו לא סוברת כדעתו של רבי מאיר הסובר שאפילו יום אחד נחשב כשנה כאשר קובעים אם הפר הוא בן 3 שנים (נדרש לקורבנות שיש להביא פר), כיוון שהברייתא דרשה שלושים יום? אולי אפשר להבחין בין סוף הספירה (כאשר הפר מתחיל את השנה השלישית שלו – שם נחשב יום אחד) לבין תחילת הספירה (נטוע לפני ראש השנה – שם יום אחד לא היה נחשב כשנתו הראשונה). הגמרא דוחה הבחנה זו על סמך אישה שהיא נידה שביום האחרון היא צריכה יום שלם (לא טובלת על הלילה) אך ביום הראשון כשמתחילים את הספירה, אפילו חלק מהיום נחשב ליום שלם. אם הברייתא לא נשנתה לפי שיטת רבי מאיר, כברירת מחדל, הוא חייב להיות כרבי אלעזר הסובר כי הפר צריך חודש אחד לתוך השנה השלישית שלו כדי להיחשב לפר. מעלים קושי גם על זה כי אז הברייתא היתה צריכה לדרוש 60 יום – 30 כדי שהעץ ישתרש ו -30 כדי שייחשב לשנה שלמה. מביאים ברייתא עם דעות שונות בנוגע לכמה זמן נדרש להשרשה – 30 יום, 3 ימים או שבועיים. אף אחת מהדעות אינה תואמת את הברייתא המקורית לפי ר' אלעזר כי אז צריך יותר משלושים יום (33, 44, או 60). חוזרים להסביר את הברייתא על פי רבי מאיר הדורש רק יום אחד לשנה ושלושים כדי להשרש. מדוע אם כן הברייתא לא אומרת 31? היום השלושים נחשב לכאן ולכאן. רבי מאיר ורבי אלעזר שניהם דורשים את דעתם מאותו פסוק – מבראשית ח:יג על מתי מי המבול יבשו – בשנה ה-601 ביום הראשון של החודש הראשון. כל אחד דורש בדרך אחרת. הגמרא מביאה ברייתא עם מחלוקת האם העולם נברא בראשון בניסן או בתשרי. אירועים שונים אחרים מקבלים תאריך גם כן בברייתא, כגון, לידת יצחק בפסח, וכו'.

 

 

ופירות נטיעה זו אסורין עד חמשה עשר בשבט אם לערלה ערלה ואם לרבעי רבעי

מנא הני מילי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ומטו בה משמיה דרבי ינאי אמר קרא ובשנה הרביעית ובשנה החמישית

פעמים שברביעית ועדיין אסורה משום ערלה ופעמים שבחמישית ועדיין אסורה משום רבעי

לימא דלא כרבי מאיר דאי רבי מאיר הא אמר יום אחד בשנה חשוב שנה דתניא פר האמור בתורה סתם בן עשרים וארבעה חדש ויום אחד דברי רבי מאיר

רבי אלעזר אומר בן עשרים וארבעה חדש ושלשים יום שהיה רבי מאיר אומר כל מקום שנאמר עגל בתורה סתם בן שנה בן בקר בן שתים פר בן שלש

אפילו תימא רבי מאיר כי קאמר רבי מאיר יום אחד בשנה חשוב שנה בסוף שנה אבל בתחלת שנה לא

אמר רבא ולאו קל וחומר הוא ומה נדה שאין תחילת היום עולה לה בסופה סוף היום עולה לה בתחלתה שנה שיום אחד עולה לה בסופה

אינו דין שיום אחד עולה בתחלתה

ואלא מאי רבי אלעזר שלשים ושלשים בעי דתנן אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות משלשים יום לפני ראש השנה ואם נטע והבריך והרכיב יעקור דברי רבי אלעזר רבי יהודה אומר כל הרכבה שאינה קולטת בשלשה ימים שוב אינה קולטת רבי יוסי ורבי שמעון אומרים שתי שבתות

ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לדברי האומר שלשים צריך שלשים ושלשים לדברי האומר שלשה צריך שלשה ושלשים לדברי האומר שתי שבתות צריך שתי שבתות ושלשים יום ואי נמי כרבי יהודה סבירא ליה שלשה ושלשים בעי

אלא לעולם רבי מאיר וכי קאמר שלשים לקליטה

אי הכי שלשים ואחד בעי קא סבר יום שלשים עולה לכאן ולכאן

אמר רבי יוחנן ושניהן מקרא אחד דרשו ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש רבי מאיר סבר מדאכתי יום אחד הוא דעייל בשנה וקא קרי לה שנה שמע מינה יום אחד בשנה חשוב שנה

ואידך אי כתיב בשש מאות ואחת שנה כדקאמרת השתא דכתיב באחת ושש מאות שנה שנה אשש מאות קאי ומאי אחת אתחלתא דאחת קאמר

ורבי אלעזר מאי טעמא דכתיב בראשון באחד לחדש מדאכתי יום אחד הוא דעייל בחדש וקא קרי ליה חדש שמע מינה יום אחד בחדש חשוב חדש ומדיום אחד בחדש חשוב חדש שלשים יום בשנה חשובין שנה וחדש למנוייו ושנה למנוייה

מכלל דתרוייהו סבירא להו בניסן נברא העולם

תניא רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם בתשרי נולדו אבות בתשרי מתו אבות בפסח נולד יצחק בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

ראש השנה י

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ראש השנה י

ופירות נטיעה זו אסורין עד חמשה עשר בשבט אם לערלה ערלה ואם לרבעי רבעי

מנא הני מילי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ומטו בה משמיה דרבי ינאי אמר קרא ובשנה הרביעית ובשנה החמישית

פעמים שברביעית ועדיין אסורה משום ערלה ופעמים שבחמישית ועדיין אסורה משום רבעי

לימא דלא כרבי מאיר דאי רבי מאיר הא אמר יום אחד בשנה חשוב שנה דתניא פר האמור בתורה סתם בן עשרים וארבעה חדש ויום אחד דברי רבי מאיר

רבי אלעזר אומר בן עשרים וארבעה חדש ושלשים יום שהיה רבי מאיר אומר כל מקום שנאמר עגל בתורה סתם בן שנה בן בקר בן שתים פר בן שלש

אפילו תימא רבי מאיר כי קאמר רבי מאיר יום אחד בשנה חשוב שנה בסוף שנה אבל בתחלת שנה לא

אמר רבא ולאו קל וחומר הוא ומה נדה שאין תחילת היום עולה לה בסופה סוף היום עולה לה בתחלתה שנה שיום אחד עולה לה בסופה

אינו דין שיום אחד עולה בתחלתה

ואלא מאי רבי אלעזר שלשים ושלשים בעי דתנן אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות משלשים יום לפני ראש השנה ואם נטע והבריך והרכיב יעקור דברי רבי אלעזר רבי יהודה אומר כל הרכבה שאינה קולטת בשלשה ימים שוב אינה קולטת רבי יוסי ורבי שמעון אומרים שתי שבתות

ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לדברי האומר שלשים צריך שלשים ושלשים לדברי האומר שלשה צריך שלשה ושלשים לדברי האומר שתי שבתות צריך שתי שבתות ושלשים יום ואי נמי כרבי יהודה סבירא ליה שלשה ושלשים בעי

אלא לעולם רבי מאיר וכי קאמר שלשים לקליטה

אי הכי שלשים ואחד בעי קא סבר יום שלשים עולה לכאן ולכאן

אמר רבי יוחנן ושניהן מקרא אחד דרשו ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש רבי מאיר סבר מדאכתי יום אחד הוא דעייל בשנה וקא קרי לה שנה שמע מינה יום אחד בשנה חשוב שנה

ואידך אי כתיב בשש מאות ואחת שנה כדקאמרת השתא דכתיב באחת ושש מאות שנה שנה אשש מאות קאי ומאי אחת אתחלתא דאחת קאמר

ורבי אלעזר מאי טעמא דכתיב בראשון באחד לחדש מדאכתי יום אחד הוא דעייל בחדש וקא קרי ליה חדש שמע מינה יום אחד בחדש חשוב חדש ומדיום אחד בחדש חשוב חדש שלשים יום בשנה חשובין שנה וחדש למנוייו ושנה למנוייה

מכלל דתרוייהו סבירא להו בניסן נברא העולם

תניא רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם בתשרי נולדו אבות בתשרי מתו אבות בפסח נולד יצחק בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין

גלול כלפי מעלה