Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ג במרחשוון תשפ״ב | 29 אוקטובר 2021

ראש השנה כ

הדף היום מוקדש ע"י דיאנה בלום לעילוי נשמת סבה ישראל בן מנס.

חכמי ארץ ישראל שלחו למר עוקבא בבבל שאדר סמוך לניסן תמיד חסר. לפי גירסה אחת רב חנמן מקשה עליו ולפי גירה שנייה הוא מביא חיזוק מהמשנה הבאה שעדים יכולים לחלל שבת על ניסן ועל תשרי. איך הגמרא מגיבה לדבריו? עולא בא לאנשי בבל לספר שעיברו את אלול ועשו לטובתם. למה זה היה לטובתם ולמה דווקא לבבלים ולא לארץ ישראלים?  שמואל רצה לקבוע לוח שנה בבל. אבל הקשו עליו שהוא לא באמת יודע הכל. ר' זירא מדבר על כמה עניינים בקשר למולד והזמן שיש בין המלוד לירח החדש במקומות אחרים בעולם.

אלא אי אמרת לעולם חסר אמאי מחללינן משום דמצוה לקדש על הראייה

איכא דאמרי אמר רב נחמן אף אנן נמי תנינא על שני חדשים מחללין את השבת על ניסן ועל תשרי אי אמרת בשלמא לעולם חסר משום הכי מחללינן דמצוה לקדש על הראייה

אלא אי אמרת זמנין מלא זמנין חסר אמאי מחללינן נעבריה האידנא ונקדשיה למחר

אי דאקלע יום שלשים בשבת הכי נמי הכא במאי עסקינן דאקלע יום שלשים ואחד בשבת דמצוה לקדש על הראייה

מתיב רב כהנא כשהמקדש קיים מחללין אף על כולן מפני תקנת הקרבן

מדכולהו לאו משום דמצוה לקדש על הראייה ניסן ותשרי נמי לאו משום דמצוה לקדש על הראייה

אי אמרת בשלמא זמנין מלא וזמנין חסר משום הכי מחללינן אלא אי אמרת לעולם חסר אמאי מחללינן תיובתא

כי אתא עולא אמר עברוה לאלול אמר עולא ידעי חברין בבלאי מאי טיבותא עבדינן בהדייהו

מאי טיבותא עולא אמר משום ירקיא רבי אחא בר חנינא אמר משום מתיא

מאי בינייהו איכא בינייהו יום הכפורים שחל להיות אחר השבת מאן דאמר משום מתיא מעברינן ומאן דאמר משום ירקיא לאימת קא בעי להו לאורתא לאורתא טרח ומייתי

ולמאן דאמר משום ירקיא לעבריה משום מתיא אלא איכא בינייהו יום טוב הסמוך לשבת בין מלפניה בין מלאחריה מאן דאמר משום ירקיא מעברינן ומאן דאמר משום מתיא אפשר בעממי

ולמאן דאמר משום מתיא לעבריה משום ירקיא אפשר בחמימי

אי הכי מאי שנא לדידן אפילו לדידהו נמי לדידן חביל לן עלמא לדידהו לא חביל להו עלמא

איני והתני רבה בר שמואל יכול כשם שמעברין את השנה לצורך כך מעברין את החדש לצורך תלמוד לומר החדש הזה לכם ראש חדשים כזה ראה וקדש

אמר רבא לא קשיא כאן לעברו כאן לקדשו והכי קאמר יכול כשם שמעברין את השנה ואת החדש לצורך כך מקדשין את החדש לצורך תלמוד לומר החדש הזה לכם כזה ראה וקדש

וכי הא דאמר רבי יהושע בן לוי מאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנו לעברו ואין מאיימין על העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשו

איני והא שלח ליה רבי יהודה נשיאה לרבי אמי הוו יודעין שכל ימיו של רבי יוחנן היה מלמדנו מאיימין על העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשו אף על פי שלא ראוהו יאמרו ראינו

אמר אביי לא קשיא הא בניסן ותשרי הא בשאר ירחי

רבא אמר הא דתני רבה בר שמואל אחרים היא דתניא אחרים אומרים אין בין עצרת לעצרת ואין בין ראש השנה לראש השנה אלא ארבעה ימים בלבד ואם היתה שנה מעוברת חמשה

רב דימי מנהרדעא מתני איפכא מאיימין על העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשו ואין מאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנו לעברו

מאי טעמא

האי מיחזי כשקרא האי לא מיחזי כשקרא

אמר שמואל יכילנא לתקוני לכולה גולה

אמר ליה אבא אבוה דרבי שמלאי לשמואל ידע מר האי מילתא דתניא בסוד העיבור נולד קודם חצות או נולד אחר חצות אמר ליה לא אמר ליה מדהא לא ידע מר איכא מילי אחרנייתא דלא ידע מר

כי סליק רבי זירא שלח להו צריך שיהא לילה ויום מן החדש

וזו שאמר אבא אבוה דרבי שמלאי מחשבין את תולדתו נולד קודם חצות בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה לא נולד קודם חצות בידוע שלא נראה סמוך לשקיעת החמה

למאי נפקא מינה אמר רב אשי לאכחושי סהדי

אמר רבי זירא אמר רב נחמן עשרים וארבעה שעי מכסי סיהרא לדידן שית מעתיקא ותמני סרי מחדתא לדידהו שית מחדתא ותמני סרי מעתיקא

למאי נפקא מינה אמר רב אשי לאכחושי סהדי

אמר מר צריך שיהא לילה ויום מן החדש מנלן רבי יוחנן אמר מערב עד ערב

ריש לקיש אמר עד יום האחד ועשרים לחדש בערב

מאי בינייהו אביי אמר משמעות דורשין איכא בינייהו

רבא אמר חצות לילה איכא בינייהו

אמר רבי זירא אמר רב נחמן כל ספיקא לקמיה שדינן למימרא דחמיסר ושיתסר עבדינן ארביסר לא עבדינן

וליעבד נמי ארביסר דלמא חסרוה לאב וחסרוה לאלול

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

גמרא עיון- גפ"ת 77

היום בגפ"ת ננסה להבין איך לומדים גמרא עיון: מה סוג השאלות שיש לשאול? והאם סוגי לימוד שונים יכולים לדור בכפיפה אחת.. מוזמנים להצטרף.. בעזרת ה'   אנחנו מצויות בתוך הפרקים במסכת ראש השנה העוסקים במצוות קידוש החודש ויש הרבה מה לחשוב על הבחירה של רבי יהודה הנשיא לערוך את הפרקים הללו בתוך מסכת ראש השנה.…

ראש השנה כ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ראש השנה כ

אלא אי אמרת לעולם חסר אמאי מחללינן משום דמצוה לקדש על הראייה

איכא דאמרי אמר רב נחמן אף אנן נמי תנינא על שני חדשים מחללין את השבת על ניסן ועל תשרי אי אמרת בשלמא לעולם חסר משום הכי מחללינן דמצוה לקדש על הראייה

אלא אי אמרת זמנין מלא זמנין חסר אמאי מחללינן נעבריה האידנא ונקדשיה למחר

אי דאקלע יום שלשים בשבת הכי נמי הכא במאי עסקינן דאקלע יום שלשים ואחד בשבת דמצוה לקדש על הראייה

מתיב רב כהנא כשהמקדש קיים מחללין אף על כולן מפני תקנת הקרבן

מדכולהו לאו משום דמצוה לקדש על הראייה ניסן ותשרי נמי לאו משום דמצוה לקדש על הראייה

אי אמרת בשלמא זמנין מלא וזמנין חסר משום הכי מחללינן אלא אי אמרת לעולם חסר אמאי מחללינן תיובתא

כי אתא עולא אמר עברוה לאלול אמר עולא ידעי חברין בבלאי מאי טיבותא עבדינן בהדייהו

מאי טיבותא עולא אמר משום ירקיא רבי אחא בר חנינא אמר משום מתיא

מאי בינייהו איכא בינייהו יום הכפורים שחל להיות אחר השבת מאן דאמר משום מתיא מעברינן ומאן דאמר משום ירקיא לאימת קא בעי להו לאורתא לאורתא טרח ומייתי

ולמאן דאמר משום ירקיא לעבריה משום מתיא אלא איכא בינייהו יום טוב הסמוך לשבת בין מלפניה בין מלאחריה מאן דאמר משום ירקיא מעברינן ומאן דאמר משום מתיא אפשר בעממי

ולמאן דאמר משום מתיא לעבריה משום ירקיא אפשר בחמימי

אי הכי מאי שנא לדידן אפילו לדידהו נמי לדידן חביל לן עלמא לדידהו לא חביל להו עלמא

איני והתני רבה בר שמואל יכול כשם שמעברין את השנה לצורך כך מעברין את החדש לצורך תלמוד לומר החדש הזה לכם ראש חדשים כזה ראה וקדש

אמר רבא לא קשיא כאן לעברו כאן לקדשו והכי קאמר יכול כשם שמעברין את השנה ואת החדש לצורך כך מקדשין את החדש לצורך תלמוד לומר החדש הזה לכם כזה ראה וקדש

וכי הא דאמר רבי יהושע בן לוי מאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנו לעברו ואין מאיימין על העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשו

איני והא שלח ליה רבי יהודה נשיאה לרבי אמי הוו יודעין שכל ימיו של רבי יוחנן היה מלמדנו מאיימין על העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשו אף על פי שלא ראוהו יאמרו ראינו

אמר אביי לא קשיא הא בניסן ותשרי הא בשאר ירחי

רבא אמר הא דתני רבה בר שמואל אחרים היא דתניא אחרים אומרים אין בין עצרת לעצרת ואין בין ראש השנה לראש השנה אלא ארבעה ימים בלבד ואם היתה שנה מעוברת חמשה

רב דימי מנהרדעא מתני איפכא מאיימין על העדים על החדש שלא נראה בזמנו לקדשו ואין מאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנו לעברו

מאי טעמא

האי מיחזי כשקרא האי לא מיחזי כשקרא

אמר שמואל יכילנא לתקוני לכולה גולה

אמר ליה אבא אבוה דרבי שמלאי לשמואל ידע מר האי מילתא דתניא בסוד העיבור נולד קודם חצות או נולד אחר חצות אמר ליה לא אמר ליה מדהא לא ידע מר איכא מילי אחרנייתא דלא ידע מר

כי סליק רבי זירא שלח להו צריך שיהא לילה ויום מן החדש

וזו שאמר אבא אבוה דרבי שמלאי מחשבין את תולדתו נולד קודם חצות בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה לא נולד קודם חצות בידוע שלא נראה סמוך לשקיעת החמה

למאי נפקא מינה אמר רב אשי לאכחושי סהדי

אמר רבי זירא אמר רב נחמן עשרים וארבעה שעי מכסי סיהרא לדידן שית מעתיקא ותמני סרי מחדתא לדידהו שית מחדתא ותמני סרי מעתיקא

למאי נפקא מינה אמר רב אשי לאכחושי סהדי

אמר מר צריך שיהא לילה ויום מן החדש מנלן רבי יוחנן אמר מערב עד ערב

ריש לקיש אמר עד יום האחד ועשרים לחדש בערב

מאי בינייהו אביי אמר משמעות דורשין איכא בינייהו

רבא אמר חצות לילה איכא בינייהו

אמר רבי זירא אמר רב נחמן כל ספיקא לקמיה שדינן למימרא דחמיסר ושיתסר עבדינן ארביסר לא עבדינן

וליעבד נמי ארביסר דלמא חסרוה לאב וחסרוה לאלול

גלול כלפי מעלה