Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ בכסלו תשפ״ב | 13 נובמבר 2021

ראש השנה לה

 

הסיום מוקדש ע"י ולרי אדלר לכבוד אחייניתה ד"ר איילת ליסבון "שכולנו מעריצים ולרבנית מישל על כל הלימוד המעורר השראה! מזל טוב לכולם!"

רבן גמליאל וחכמים חלקו בעניין האם שליח ציבור מוציא את העם ידי חובה (רבן גמליאל) או שכל אחד ואחד חייב (חכמים)? אומרים שר' יוחנן באמת אמר שמודים חכמים לרבן גמליאל, אבל מסור בשמו שפוסקים כרבן גמליאל, משמע שהם עדיין חולקים. מנסים לחלק בין ראש השנה לשאר תפילות, אך בסוף מסיקים שזה לא חכמים אלא ר' מאיר שאומר שמודים חכמים לרבן גמליאל וגם זה רק בראש השנה ולא בשאר תפילות. למה ראש השנה שונה? משום שיש הרבה ברכות, ולא משום שצריך להזכיר פסוקים בכל ברכה, כי אפשר להגיד רק "ובתורתך כתוב" בלי להזכיר את הפסוקים. כל אחד צריך לסדר תפילותיו לפני שמתפלל. אך אומרים שזה רק תפילות שלא מתפללים כל יום. אז למה רב יהודה סידר תפילותיו ביום חול? ר' שמעון חסידא אמר שרבן גמליאל היה אומר שהחזן פוטר אפילו אלו שנמצאים בשדות ולא יכולים להגיד לתפילה. אך מקשים על לשונו "אפילו" – למה החזן פוטר אלו שבעיר ויכולים להגיד לתפילה ולא מגיעים? בסוף מתקנים ואומרים בשם ר' שמעון חסידא שרבן גמליאל סבר שהחזן פטר רק מי שבשדות ואנוס ולא יכול להגיד, אך מי שבעיר ויכול להגיע לבית הכנסת ולא מגיע, לא יוצא ידי חובה על ידי החזן.

 

 

כי סליק רבי אבא מימי פירשה מודים חכמים לרבן גמליאל בברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים והלכה מכלל דפליגי בברכות דכל השנה

איני והאמר רבי חנה ציפוראה אמר רבי יוחנן הלכה כרבן גמליאל בברכות ראש השנה ושל יום הכפורים

אלא אמר רב נחמן בר יצחק מאן מודים רבי מאיר והלכה מכלל דפליגי רבנן

דתניא ברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים שליח צבור מוציא הרבים ידי חובתן דברי רבי מאיר וחכמים אומרים כשם ששליח צבור חייב כך כל יחיד ויחיד חייב

מאי שנא הני אילימא משום דנפישי קראי והאמר רב חננאל אמר רב כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר שוב אינו צריך אלא משום דאוושי ברכות

גופא אמר רב חננאל אמר רב כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר שוב אינו צריך סבור מינה הני מילי ביחיד אבל בצבור לא אתמר אמר רבי יהושע בן לוי אחד יחיד אחד צבור כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר שוב אינו צריך

אמר רבי אלעזר לעולם יסדיר אדם תפלתו ואחר כך יתפלל אמר רבי אבא מסתברא מילתיה דרבי אלעזר בברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים ושל פרקים אבל דכל השנה לא

איני והא רב יהודה מסדר צלותיה ומצלי שאני רב יהודה כיון דמתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצלי כפרקים דמי

אמר רב אחא בר עוירא אמר רבי שמעון חסידא פוטר היה רבן גמליאל אפילו עם שבשדות ולא מיבעיא הני דקיימי הכא

אדרבה הני אניסי הני לא אניסי

דתני אבא בריה דרב בנימין בר חייא עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה

אלא כי אתא רבין אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי שמעון חסידא לא פטר רבן גמליאל אלא עם שבשדות מאי טעמא משום דאניסי במלאכה אבל בעיר לא

הדרן עלך יום טוב וסליקא לה מסכת ראש השנה

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

ראש השנה לה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ראש השנה לה

כי סליק רבי אבא מימי פירשה מודים חכמים לרבן גמליאל בברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים והלכה מכלל דפליגי בברכות דכל השנה

איני והאמר רבי חנה ציפוראה אמר רבי יוחנן הלכה כרבן גמליאל בברכות ראש השנה ושל יום הכפורים

אלא אמר רב נחמן בר יצחק מאן מודים רבי מאיר והלכה מכלל דפליגי רבנן

דתניא ברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים שליח צבור מוציא הרבים ידי חובתן דברי רבי מאיר וחכמים אומרים כשם ששליח צבור חייב כך כל יחיד ויחיד חייב

מאי שנא הני אילימא משום דנפישי קראי והאמר רב חננאל אמר רב כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר שוב אינו צריך אלא משום דאוושי ברכות

גופא אמר רב חננאל אמר רב כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר שוב אינו צריך סבור מינה הני מילי ביחיד אבל בצבור לא אתמר אמר רבי יהושע בן לוי אחד יחיד אחד צבור כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר שוב אינו צריך

אמר רבי אלעזר לעולם יסדיר אדם תפלתו ואחר כך יתפלל אמר רבי אבא מסתברא מילתיה דרבי אלעזר בברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים ושל פרקים אבל דכל השנה לא

איני והא רב יהודה מסדר צלותיה ומצלי שאני רב יהודה כיון דמתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצלי כפרקים דמי

אמר רב אחא בר עוירא אמר רבי שמעון חסידא פוטר היה רבן גמליאל אפילו עם שבשדות ולא מיבעיא הני דקיימי הכא

אדרבה הני אניסי הני לא אניסי

דתני אבא בריה דרב בנימין בר חייא עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה

אלא כי אתא רבין אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי שמעון חסידא לא פטר רבן גמליאל אלא עם שבשדות מאי טעמא משום דאניסי במלאכה אבל בעיר לא

הדרן עלך יום טוב וסליקא לה מסכת ראש השנה

גלול כלפי מעלה