Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ח׳ במרחשוון תשפ״ב | 14 אוקטובר 2021
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

ראש השנה ה

הדף היום מוקדש ע”י ג’ניפר לכבוד פאול קורוין, שבגללו היא לומדת את הדף היומי. 

הגמרא ממשיכה בדיון בדברי הברייתא עם חמשת השיטות לאיסור בל תאחר. אלו שדורשים דין תשלומין שבעה ימים בשבועות מהיקש בין חג המצות לחג השבועות, מה עושים עם המילים “חג הסוכות” בפסוק? דורשים מחג המצות דין לינה גם בסוכות. אלו שדורשים מהפסוק “חג המצות…” דין בל תאחר, מאיפה ידרשו דין תשלומין בשבועות? ידרשו מהשווה לקרבנות בראש חודש. הגמרא מחוזרת לברייתא ששם רשמו כל מיני קרבנות שיש בהם דין בל תאחר. בברייתא זו מופיע קרבן פסח – איזה בל תאחר שייך בפסח – הרי זה אמור להיקרב בזמן!! תשובה אחת – שזה נכנס לשם בטעות. תשובה שנייה – שמדובר בשלמים הבאים מחמת פסח (שלא הקריב כפסח וזה הופך לשלמים).  הגמרא דורשת מהפסוק ששם מוזכר בל תאחר בנדר – איך רואים רמז בפסוק לכל שאר הדברים שעליהם חייבים בבל תאחר. בברייתא זו דורשים “הוא” ולא חילופיו. הגמרא דנה ב-מה זה חילופיו. בסוף מסיקים שמדובר בקרבן שהומם וחיללו על אחר, אין בל תאחר מתוקף הבהמה הראשונה אלא מהבהמה החילופי. בסוף הפסוק כתוב “והיה בך חטא”. משם דורשים שהחטא על הבנאדם אבל הקרבן אינו נפסל.

 

מה חג המצות טעון לינה אף חג הסוכות טעון לינה

והתם מנלן דכתיב ופנית בבקר והלכת לאהליך

ותנא קמא ורבי שמעון (בן אלעזר) תשלומין לעצרת מנא להו

נפקא להו מדתני רבה בר שמואל דתני רבה בר שמואל אמרה תורה מנה ימים וקדש חדש מנה ימים וקדש עצרת מה חדש למנויו אף עצרת למנויו

אימא עצרת חד יומא אמר רבא אטו עצרת יומי מנינן שבועי לא מנינן והאמר מר מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי ועוד חג שבועות כתיב

ופסח בר מיקרב ברגלים הוא פסח זימנא קביעא ליה אי אקרביה אקרביה ואי לא אקרביה אידחי ליה

אמר רב חסדא פסח כדי נסבה

רב ששת אמר מאי פסח שלמי פסח

אי הכי היינו שלמים תנא שלמים הבאין מחמת פסח ותנא שלמים הבאין מחמת עצמן סלקא דעתך אמינא הואיל ומחמת פסח קאתו

כפסח דמו קא משמע לן

מנהני מילי דתנו רבנן כי תדור נדר אין לי אלא נדר נדבה מנין

נאמר כאן נדר ונאמר להלן אם נדר או נדבה מה להלן נדבה עמו אף כאן נדבה עמו

לה׳ אלהיך אלו הדמין הערכין והחרמין וההקדשות לא תאחר לשלמו הוא ולא חילופיו כי דרוש ידרשנו אלו חטאות ואשמות עולות ושלמים

ה׳ אלהיך אלו צדקות ומעשרות ובכור מעמך זה לקט שכחה ופאה והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא

אמר מר לא תאחר לשלמו הוא ולא חילופיו חילופי מאי אי חילופי עולה ושלמים מקרב קרבי

אי חילופי חטאת למיתה אזלא אלא מאי חילופיו חילופי תודה

דתני רבי חייא תודה שנתערבה בתמורתה ומתה אחת מהן חברתה אין לה תקנה

היכי ליעביד ליקרבה וליקריב לחם בהדה דלמא תמורה היא ליקרבה בלא לחם דלמא תודה היא

והא כיון דלאו בת הקרבה היא קרא למעוטי למה לי

אמר רב ששת לעולם למעוטי חילופי עולה ושלמים והכא במאי עסקינן כגון שעברו עליו שני רגלים והומם וחיללו על אחר ועבר עליו רגל אחד סלקא דעתך אמינא הואיל ומכח קמא קאתי כמאן דעברו עליו שלשה רגלים דמי קא משמע לן

ולרבי מאיר דאמר כיון שעבר עליו רגל ראשון עובר בבל תאחר מאי איכא למימר אמר רבא הכא במאי עסקינן כגון שהומם בתוך הרגל וחיללו ועבר עליו הרגל סלקא דעתך אמינא הואיל ומכח קמא קאתי כמאן דעבר עליה כוליה רגל דמי קא משמע לן

והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא והא מהכא נפקא מדאחרים נפקא דתניא אחרים אומרים יכול יהא בכור שעברה שנתו כפסולי המוקדשין ויפסל

תלמוד לומר ואכלת לפני ה׳ אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך מקיש בכור למעשר מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתה אף בכור אינו נפסל משנה לחברתה

איצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי בכור דלאו בר הרצאה הוא אבל קדשים דבני הרצאה נינהו אימא לא לירצו קא משמע לן

ואכתי

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

ראש השנה ה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

ראש השנה ה

מה חג המצות טעון לינה אף חג הסוכות טעון לינה

והתם מנלן דכתיב ופנית בבקר והלכת לאהליך

ותנא קמא ורבי שמעון (בן אלעזר) תשלומין לעצרת מנא להו

נפקא להו מדתני רבה בר שמואל דתני רבה בר שמואל אמרה תורה מנה ימים וקדש חדש מנה ימים וקדש עצרת מה חדש למנויו אף עצרת למנויו

אימא עצרת חד יומא אמר רבא אטו עצרת יומי מנינן שבועי לא מנינן והאמר מר מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי ועוד חג שבועות כתיב

ופסח בר מיקרב ברגלים הוא פסח זימנא קביעא ליה אי אקרביה אקרביה ואי לא אקרביה אידחי ליה

אמר רב חסדא פסח כדי נסבה

רב ששת אמר מאי פסח שלמי פסח

אי הכי היינו שלמים תנא שלמים הבאין מחמת פסח ותנא שלמים הבאין מחמת עצמן סלקא דעתך אמינא הואיל ומחמת פסח קאתו

כפסח דמו קא משמע לן

מנהני מילי דתנו רבנן כי תדור נדר אין לי אלא נדר נדבה מנין

נאמר כאן נדר ונאמר להלן אם נדר או נדבה מה להלן נדבה עמו אף כאן נדבה עמו

לה׳ אלהיך אלו הדמין הערכין והחרמין וההקדשות לא תאחר לשלמו הוא ולא חילופיו כי דרוש ידרשנו אלו חטאות ואשמות עולות ושלמים

ה׳ אלהיך אלו צדקות ומעשרות ובכור מעמך זה לקט שכחה ופאה והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא

אמר מר לא תאחר לשלמו הוא ולא חילופיו חילופי מאי אי חילופי עולה ושלמים מקרב קרבי

אי חילופי חטאת למיתה אזלא אלא מאי חילופיו חילופי תודה

דתני רבי חייא תודה שנתערבה בתמורתה ומתה אחת מהן חברתה אין לה תקנה

היכי ליעביד ליקרבה וליקריב לחם בהדה דלמא תמורה היא ליקרבה בלא לחם דלמא תודה היא

והא כיון דלאו בת הקרבה היא קרא למעוטי למה לי

אמר רב ששת לעולם למעוטי חילופי עולה ושלמים והכא במאי עסקינן כגון שעברו עליו שני רגלים והומם וחיללו על אחר ועבר עליו רגל אחד סלקא דעתך אמינא הואיל ומכח קמא קאתי כמאן דעברו עליו שלשה רגלים דמי קא משמע לן

ולרבי מאיר דאמר כיון שעבר עליו רגל ראשון עובר בבל תאחר מאי איכא למימר אמר רבא הכא במאי עסקינן כגון שהומם בתוך הרגל וחיללו ועבר עליו הרגל סלקא דעתך אמינא הואיל ומכח קמא קאתי כמאן דעבר עליה כוליה רגל דמי קא משמע לן

והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא והא מהכא נפקא מדאחרים נפקא דתניא אחרים אומרים יכול יהא בכור שעברה שנתו כפסולי המוקדשין ויפסל

תלמוד לומר ואכלת לפני ה׳ אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך מקיש בכור למעשר מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתה אף בכור אינו נפסל משנה לחברתה

איצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי בכור דלאו בר הרצאה הוא אבל קדשים דבני הרצאה נינהו אימא לא לירצו קא משמע לן

ואכתי

גלול כלפי מעלה