Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ג בסיון תש״פ | 15 יוני 2020
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

שבת קא

השיעור היום מוקדש על ידי דודי לם לעילוי נשמת אביה, הרב משה בן מאיר שמואל ופרל, הרב מוריס לם ז”ל שהביא נחמה להרבה אנשים דרך ספריו.

מהו הדין במחיצה תלויה? מתי אומרים גוד אחית מחיצתא – שאפשר לראות את המחיצה כאילו היא יורדת למטה עד הקרקע? איזה מקרה באו להתיר במשנה כשדיברו על ספינות קשורות? באיזה סוג של קשר מדובר?

רבי יהודה אומר עמוקה עשרה ואין גבוהה עשרה מטלטלין מתוכה לים אבל לא מן הים לתוכה מאי שנא מן הים לתוכה דלא דקא מטלטלין מכרמלית לרשות היחיד מתוכה לים נמי קמטלטל מרשות היחיד לכרמלית אלא לאו אחודה ושמע מינה כחו בכרמלית לא גזרו שמע מינה

אמר רב הונא הני ביצאתא דמישן אין מטלטלין בהן אלא בארבעה ולא אמרן אלא שאין בפחות משלשה ארבעה אבל יש בפחות משלשה ארבעה לית לן בה ואי מלינהו קני ואורבני לית לן בה

מתקיף לה רב נחמן ולימא גוד אחית מחיצתא מי לא תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר נעץ קנה ברשות הרבים ובראשו טרסקל וזרק ונח על גביו חייב אלמא אמרינן גוד אחית מחיצתא הכא נמי נימא גוד אחית מחיצתא

מתקיף לה רב יוסף ולא שמיעא להו להא דאמר רב יהודה אמר רב ומטו בה משום רבי חייא ותני עלה וחכמים פוטרין אמר ליה אביי ואת לא תסברא והתניא עמוד ברשות הרבים גבוה עשרה ורחב ארבעה ואין בעיקרו ארבעה ויש בקצר שלו שלשה וזרק ונח על גביו חייב אלמא אמרינן גוד אחית מחיצתא הכא נמי גוד אחית מחיצתא

מידי איריא התם הויא ליה מחיצה שהגדיים בוקעין בה הכא הויא לה מחיצה שאין הגדיים בוקעין בה אמר ליה רב אחא בריה דרב אחא לרב אשי גבי ספינה נמי הא איכא בקיעת דגים אמר ליה בקיעת דגים לא שמיה בקיעה ומנא תימרא דבעא מיניה רבי טבלא מרבין מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה ואמר ליה אין מחיצה תלויה מתרת

אלא במים קל הוא שהקילו חכמים במים ואמאי הא איכא בקיעת דגים אלא שמע מינה בקיעת דגים לא שמה בקיעה:

ספינות קשורות כו׳: פשיטא אמר רבא לא נצרכה אלא להתיר ביצית שביניהן

אמר ליה רב ספרא משה שפיר קאמרת מטלטלין מזו לזו תנן אלא אמר רב ספרא לא נצרכה אלא לערב ולטלטל מזו לזו וכדתניא ספינות קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין מזו לזו נפסקו נאסרו חזרו ונקשרו בין שוגגין ובין מזידין בין אנוסין בין מוטעין חזרו להיתרן הראשון

וכן מחצלות הפרוסות (לרשות הרבים) מערבין ומטלטלין מזו לזו נגללו נאסרו חזרו ונפרשו בין שוגגין בין מזידין בין אנוסין ובין מוטעין חזרו להיתרן הראשון שכל מחיצה שנעשה בשבת בין בשוגג בין במזיד שמה מחיצה

איני והאמר רב נחמן לא שנו אלא לזרוק אבל לטלטל אסור כי איתמר דרב נחמן אמזיד איתמר

אמר שמואל ואפילו קשורות בחוט הסרבל היכי דמי אי דיכול להעמידן פשיטא אי דאין יכול להעמידן אמאי

לעולם דיכול להעמידן ושמואל לאפוקי מדנפשיה קאתי דתנן קשרה בדבר המעמידה מביא לה טומאה בדבר שאין מעמידה אין מביא לה טומאה ואמר שמואל והוא שקשורה בשלשלת של ברזל

לענין טומאה הוא דכתיב בחלל חרב חרב הרי הוא כחלל אין אבל לענין שבת כיון דיכול להעמידה (היכר בעלמא הוא) אפילו בחוט הסרבל:

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

שבת קא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת קא

רבי יהודה אומר עמוקה עשרה ואין גבוהה עשרה מטלטלין מתוכה לים אבל לא מן הים לתוכה מאי שנא מן הים לתוכה דלא דקא מטלטלין מכרמלית לרשות היחיד מתוכה לים נמי קמטלטל מרשות היחיד לכרמלית אלא לאו אחודה ושמע מינה כחו בכרמלית לא גזרו שמע מינה

אמר רב הונא הני ביצאתא דמישן אין מטלטלין בהן אלא בארבעה ולא אמרן אלא שאין בפחות משלשה ארבעה אבל יש בפחות משלשה ארבעה לית לן בה ואי מלינהו קני ואורבני לית לן בה

מתקיף לה רב נחמן ולימא גוד אחית מחיצתא מי לא תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר נעץ קנה ברשות הרבים ובראשו טרסקל וזרק ונח על גביו חייב אלמא אמרינן גוד אחית מחיצתא הכא נמי נימא גוד אחית מחיצתא

מתקיף לה רב יוסף ולא שמיעא להו להא דאמר רב יהודה אמר רב ומטו בה משום רבי חייא ותני עלה וחכמים פוטרין אמר ליה אביי ואת לא תסברא והתניא עמוד ברשות הרבים גבוה עשרה ורחב ארבעה ואין בעיקרו ארבעה ויש בקצר שלו שלשה וזרק ונח על גביו חייב אלמא אמרינן גוד אחית מחיצתא הכא נמי גוד אחית מחיצתא

מידי איריא התם הויא ליה מחיצה שהגדיים בוקעין בה הכא הויא לה מחיצה שאין הגדיים בוקעין בה אמר ליה רב אחא בריה דרב אחא לרב אשי גבי ספינה נמי הא איכא בקיעת דגים אמר ליה בקיעת דגים לא שמיה בקיעה ומנא תימרא דבעא מיניה רבי טבלא מרבין מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה ואמר ליה אין מחיצה תלויה מתרת

אלא במים קל הוא שהקילו חכמים במים ואמאי הא איכא בקיעת דגים אלא שמע מינה בקיעת דגים לא שמה בקיעה:

ספינות קשורות כו׳: פשיטא אמר רבא לא נצרכה אלא להתיר ביצית שביניהן

אמר ליה רב ספרא משה שפיר קאמרת מטלטלין מזו לזו תנן אלא אמר רב ספרא לא נצרכה אלא לערב ולטלטל מזו לזו וכדתניא ספינות קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין מזו לזו נפסקו נאסרו חזרו ונקשרו בין שוגגין ובין מזידין בין אנוסין בין מוטעין חזרו להיתרן הראשון

וכן מחצלות הפרוסות (לרשות הרבים) מערבין ומטלטלין מזו לזו נגללו נאסרו חזרו ונפרשו בין שוגגין בין מזידין בין אנוסין ובין מוטעין חזרו להיתרן הראשון שכל מחיצה שנעשה בשבת בין בשוגג בין במזיד שמה מחיצה

איני והאמר רב נחמן לא שנו אלא לזרוק אבל לטלטל אסור כי איתמר דרב נחמן אמזיד איתמר

אמר שמואל ואפילו קשורות בחוט הסרבל היכי דמי אי דיכול להעמידן פשיטא אי דאין יכול להעמידן אמאי

לעולם דיכול להעמידן ושמואל לאפוקי מדנפשיה קאתי דתנן קשרה בדבר המעמידה מביא לה טומאה בדבר שאין מעמידה אין מביא לה טומאה ואמר שמואל והוא שקשורה בשלשלת של ברזל

לענין טומאה הוא דכתיב בחלל חרב חרב הרי הוא כחלל אין אבל לענין שבת כיון דיכול להעמידה (היכר בעלמא הוא) אפילו בחוט הסרבל:

גלול כלפי מעלה