Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ו בסיון תש״פ | 18 יוני 2020

שבת קד

בכתיבת ספר תורה, אם משתמשים במ"ם רגיל כמ"ם סופית, ואומרים שזה כשר, האם זה יהיה אותו דבר אם משתמשים במ"ם סופית כמ"ם באמצע מילה? מבחינה היסטורית, האם אחת קדם לשנייה? הגמרא מביאה דרשה על כל האותיות וגם על הצורה וכיוון של האותיות. הגמרא הביאה עוד דרשות לפי כתב סתרים כמו א"ת ב"ש או דילוגי אותיות. באיזה צורות, עם איזה חומרים חייבים להביא קרבן חטאת ובאיזה רק אסור מדרבנן? אם כתב על אותיות שכבר נכתבו או הוסיף אות אחת לאות שכבר היתה קיימת? מה אם כתב שתי אותיות רחוקות מאוד זו מזו? או כתב או שרט על בשרו? מסופר על בן סטדא ששרט דברים על בשרו כדי להוציא סודי כישוף ממצרים. יש קטע עליו שהושמט מהצנזורה – האם מדובר בישו הנוצרי? אם כתב אות אחרונה של ספר, האם חייב מדאורייתא?

עלויי קא מעלי ליה דאמר רב חסדא מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדין אלא סתום ועשאו פתוח גרועי קא מגרע ליה דאמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא מנצפך צופים אמרום

ותיסברא והכתיב אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה אלא מיהוה הואי מידע לא הוה ידעין הי באמצע תיבה הי בסוף תיבה ואתו צופים תקנינהו ואכתי אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה אלא שכחום וחזרו ויסדום

גופא אמר רב חסדא מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדין ואמר רב חסדא כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ כגון נבוב בובן (רהב בהר) סרו ורס:

אמרי ליה רבנן לרבי יהושע בן לוי אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו אלף בית אלף בינה גימל דלת גמול דלים מאי טעמא פשוטה כרעיה דגימל לגבי דלת שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים ומאי טעמא פשוטה כרעיה דדלת לגבי גימל דלימציה ליה נפשיה ומאי טעמא מהדר אפיה דדלת מגימל דליתן ליה בצינעה כי היכי דלא ליכסיף מיניה

הו זה שמו של הקדוש ברוך הוא זח טי כל ואם אתה עושה כן הקדוש ברוך הוא זן אותך וחן אותך ומטיב לך ונותן לך ירושה וקושר לך כתר לעולם הבא מם פתוחה מם סתומה מאמר פתוח מאמר סתום נון כפופה נון פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוט

סע סמוך עניים לישנא אחרינא סימנין עשה בתורה וקנה אותה פ׳ כפופה פ׳ פשוטה פה פתוח פה סתום צדי כפופה וצדי פשוטה צדיק כפוף צדיק פשוט היינו נאמן כפוף נאמן פשוט הוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו מכאן שנתנה התורה במנוד ראש

קוף קדוש ריש רשע מאי טעמא מהדר אפיה דקוף מריש אמר הקדוש ברוך הוא אין אני יכול להסתכל ברשע ומאי טעמא מהדרה תגיה דקוף לגבי ריש אמר הקדוש ברוך הוא אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי ומאי טעמא כרעיה דקוף תלויה דאי הדר ביה ליעייל

וליעול בהך מסייע ליה לריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותו

שין שקר תיו אמת מאי טעמא שקר מקרבן מיליה אמת מרחקא מיליה שיקרא שכיח קושטא לא שכיח ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי ואמת מלבן לבוניה קושטא קאי שיקרא לא קאי

את בש אותי תעב אתאוה לו בש בי לא חשק שמי יחול עליו גר גופו טימא ארחם עליו דק דלתותי נעל קרניו לא אגדע עד כאן מדת רשעים

אבל מדת צדיקים את בש אם אתה בוש גר דק אם אתה עושה כן גור בדוק הץ וף חציצה הוי בינך לאף זע חס טן ואין אתה מזדעזע מן השטן ים כל אמר [שר של] גיהנם לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם לים כל

אמר הקדוש ברוך הוא אחס בטע גיף אני חס עליהם מפני שבעטו בגיף דכץ דכים הם כנים הם צדיקים הם הלק אין לך חלק בהן ומרזן שת אמר גיהנם לפניו רבונו של עולם מרי זניני מזרעו של שת

אמר לו אל בם גן דס להיכן אוליכן לגן הדס הע וף אמר גיהנם לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם עיף אנכי זץ חק הללו זרעו של יצחק טר יש כת טר יש לי כיתות כיתות של גוים שאני נותן לך:


מתני׳ הכותב שתי אותיות בהעלם אחד חייב כתב בדיו בסם בסיקרא בקומוס ובקנקנתום ובכל דבר שהוא רושם על שני כותלי זויות ועל שני לווחי פינקס והן נהגין זה עם זה חייב הכותב על בשרו חייב המסרט על בשרו רבי אליעזר מחייב חטאת וחכמים פוטרין

כתב במשקין במי פירות באבק דרכים באבק הסופרים ובכל דבר שאינו מתקיים פטור לאחר ידו ברגלו בפיו ובמרפיקו כתב אות אחת סמוך לכתב וכתב על גבי כתב נתכוון לכתוב חית וכתב שתי זיינין אחת בארץ ואחת בקורה כתב על שני כותלי הבית על שני דפי פנקס ואין נהגין זה עם זה פטור כתב אות אחת נוטריקון רבי יהושע בן בתירא מחייב וחכמים פוטרין:

גמ׳ דיו דיותא סם סמא סקרא אמר רבה בר בר חנה סקרתא שמה קומוס קומא קנקנתום אמר רבה בר בר חנה אמר שמואל חרתא דאושכפי:

ובכל דבר שהוא רושם: לאתויי מאי לאתויי הא דתני רבי חנניא כתבו במי טריא ואפצא כשר תני רבי חייא כתבו באבר בשחור ובשיחור כשר:

המסרט על בשרו: תניא אמר להן רבי אליעזר לחכמים והלא בן סטדא הוציא כשפים ממצרים בסריטה שעל בשרו אמרו לו שוטה היה ואין מביאין ראיה מן השוטים: בן סטדא בן פנדירא הוא אמר רב חסדא בעל סטדא בועל פנדירא בעל פפוס בן יהודה הוא אלא אמו סטדא אמו מרים מגדלא שער נשיא הואי אלא כדאמרי בפומבדיתא סטת דא מבעלה:

כתב אות אחת סמוך לכתב: מאן תנא אמר רבא בר רב הונא דלא כרבי אליעזר דאי רבי אליעזר האמר אחת על האריג חייב:

כתב על גבי כתב: מאן תנא אמר רב חסדא דלא כרבי יהודה דתניא הרי שהיה צריך לכתוב את השם ונתכוין לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו דלת מעביר עליו קולמוס ומקדשו דברי רבי יהודה וחכמים אומרים אין השם מן המובחר

תנא כתב אות אחת והשלימה לספר ארג חוט אחד והשלימה לבגד חייב מאן תנא אמר רבא בר רב הונא רבי אליעזר היא דאמר אחת על האריג חייב רב אשי אמר אפילו תימא רבנן להשלים שאני

אמר רבי אמי כתב אות אחת בטבריא ואחת בציפורי חייב כתיבה היא אלא שמחוסר קריבה והתנן כתב על שני כותלי הבית ועל שני דפי פנקס ואין נהגין זה עם זה פטור התם מחוסר מעשה דקריבה הכא לא מחוסר מעשה דקריבה

תנא הגיה אות אחת חייב השתא כתב אות אחת פטור הגיה אות אחת חייב אמר רב ששת הכא במאי עסקינן כגון שנטלו לגגו של חית ועשאו שני זיינין רבא אמר כגון שנטלו לתגו של דלת ועשאו ריש

תנא נתכוין לכתוב אות אחת


להעמיק בדף

Copy of Copy of Untitled

גפ"ת 16: על כוונה ואיך מפסיקים להתכוון

האדם ניבחן בכך שיש לו יכולת להתכוון למעשים. הכוונה הזו נחווית אצלנו כרכיב קריטי בחיים הדתיים שלנו ואולי בחיים בכלל: האם התכוונתי לעשות טוב או שזה יצא לי במקרה? האם התכוונתי לעשות רע או שבטעות התגלגל ממני תוצאה מכאיבה? השבוע בגפ"ת נבחן את הקולות הללו תוך עיון באחד המושגים המשמעותיים במסכת: דבר שאינו מתכוון ופסיק…

דף משלהן- thumbnail

וואטסאפ בשבת – דף משלהן 20

הודעת וואטסאפ בשבת- אסורה מהתורה או מדרבנן? חמוטל ושירה מתווכחות על מלאכת כותב!

שבת קד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת קד

עלויי קא מעלי ליה דאמר רב חסדא מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדין אלא סתום ועשאו פתוח גרועי קא מגרע ליה דאמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא מנצפך צופים אמרום

ותיסברא והכתיב אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה אלא מיהוה הואי מידע לא הוה ידעין הי באמצע תיבה הי בסוף תיבה ואתו צופים תקנינהו ואכתי אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה אלא שכחום וחזרו ויסדום

גופא אמר רב חסדא מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדין ואמר רב חסדא כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ כגון נבוב בובן (רהב בהר) סרו ורס:

אמרי ליה רבנן לרבי יהושע בן לוי אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו אלף בית אלף בינה גימל דלת גמול דלים מאי טעמא פשוטה כרעיה דגימל לגבי דלת שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים ומאי טעמא פשוטה כרעיה דדלת לגבי גימל דלימציה ליה נפשיה ומאי טעמא מהדר אפיה דדלת מגימל דליתן ליה בצינעה כי היכי דלא ליכסיף מיניה

הו זה שמו של הקדוש ברוך הוא זח טי כל ואם אתה עושה כן הקדוש ברוך הוא זן אותך וחן אותך ומטיב לך ונותן לך ירושה וקושר לך כתר לעולם הבא מם פתוחה מם סתומה מאמר פתוח מאמר סתום נון כפופה נון פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוט

סע סמוך עניים לישנא אחרינא סימנין עשה בתורה וקנה אותה פ׳ כפופה פ׳ פשוטה פה פתוח פה סתום צדי כפופה וצדי פשוטה צדיק כפוף צדיק פשוט היינו נאמן כפוף נאמן פשוט הוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו מכאן שנתנה התורה במנוד ראש

קוף קדוש ריש רשע מאי טעמא מהדר אפיה דקוף מריש אמר הקדוש ברוך הוא אין אני יכול להסתכל ברשע ומאי טעמא מהדרה תגיה דקוף לגבי ריש אמר הקדוש ברוך הוא אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי ומאי טעמא כרעיה דקוף תלויה דאי הדר ביה ליעייל

וליעול בהך מסייע ליה לריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותו

שין שקר תיו אמת מאי טעמא שקר מקרבן מיליה אמת מרחקא מיליה שיקרא שכיח קושטא לא שכיח ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי ואמת מלבן לבוניה קושטא קאי שיקרא לא קאי

את בש אותי תעב אתאוה לו בש בי לא חשק שמי יחול עליו גר גופו טימא ארחם עליו דק דלתותי נעל קרניו לא אגדע עד כאן מדת רשעים

אבל מדת צדיקים את בש אם אתה בוש גר דק אם אתה עושה כן גור בדוק הץ וף חציצה הוי בינך לאף זע חס טן ואין אתה מזדעזע מן השטן ים כל אמר [שר של] גיהנם לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם לים כל

אמר הקדוש ברוך הוא אחס בטע גיף אני חס עליהם מפני שבעטו בגיף דכץ דכים הם כנים הם צדיקים הם הלק אין לך חלק בהן ומרזן שת אמר גיהנם לפניו רבונו של עולם מרי זניני מזרעו של שת

אמר לו אל בם גן דס להיכן אוליכן לגן הדס הע וף אמר גיהנם לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם עיף אנכי זץ חק הללו זרעו של יצחק טר יש כת טר יש לי כיתות כיתות של גוים שאני נותן לך:


מתני׳ הכותב שתי אותיות בהעלם אחד חייב כתב בדיו בסם בסיקרא בקומוס ובקנקנתום ובכל דבר שהוא רושם על שני כותלי זויות ועל שני לווחי פינקס והן נהגין זה עם זה חייב הכותב על בשרו חייב המסרט על בשרו רבי אליעזר מחייב חטאת וחכמים פוטרין

כתב במשקין במי פירות באבק דרכים באבק הסופרים ובכל דבר שאינו מתקיים פטור לאחר ידו ברגלו בפיו ובמרפיקו כתב אות אחת סמוך לכתב וכתב על גבי כתב נתכוון לכתוב חית וכתב שתי זיינין אחת בארץ ואחת בקורה כתב על שני כותלי הבית על שני דפי פנקס ואין נהגין זה עם זה פטור כתב אות אחת נוטריקון רבי יהושע בן בתירא מחייב וחכמים פוטרין:

גמ׳ דיו דיותא סם סמא סקרא אמר רבה בר בר חנה סקרתא שמה קומוס קומא קנקנתום אמר רבה בר בר חנה אמר שמואל חרתא דאושכפי:

ובכל דבר שהוא רושם: לאתויי מאי לאתויי הא דתני רבי חנניא כתבו במי טריא ואפצא כשר תני רבי חייא כתבו באבר בשחור ובשיחור כשר:

המסרט על בשרו: תניא אמר להן רבי אליעזר לחכמים והלא בן סטדא הוציא כשפים ממצרים בסריטה שעל בשרו אמרו לו שוטה היה ואין מביאין ראיה מן השוטים: בן סטדא בן פנדירא הוא אמר רב חסדא בעל סטדא בועל פנדירא בעל פפוס בן יהודה הוא אלא אמו סטדא אמו מרים מגדלא שער נשיא הואי אלא כדאמרי בפומבדיתא סטת דא מבעלה:

כתב אות אחת סמוך לכתב: מאן תנא אמר רבא בר רב הונא דלא כרבי אליעזר דאי רבי אליעזר האמר אחת על האריג חייב:

כתב על גבי כתב: מאן תנא אמר רב חסדא דלא כרבי יהודה דתניא הרי שהיה צריך לכתוב את השם ונתכוין לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו דלת מעביר עליו קולמוס ומקדשו דברי רבי יהודה וחכמים אומרים אין השם מן המובחר

תנא כתב אות אחת והשלימה לספר ארג חוט אחד והשלימה לבגד חייב מאן תנא אמר רבא בר רב הונא רבי אליעזר היא דאמר אחת על האריג חייב רב אשי אמר אפילו תימא רבנן להשלים שאני

אמר רבי אמי כתב אות אחת בטבריא ואחת בציפורי חייב כתיבה היא אלא שמחוסר קריבה והתנן כתב על שני כותלי הבית ועל שני דפי פנקס ואין נהגין זה עם זה פטור התם מחוסר מעשה דקריבה הכא לא מחוסר מעשה דקריבה

תנא הגיה אות אחת חייב השתא כתב אות אחת פטור הגיה אות אחת חייב אמר רב ששת הכא במאי עסקינן כגון שנטלו לגגו של חית ועשאו שני זיינין רבא אמר כגון שנטלו לתגו של דלת ועשאו ריש

תנא נתכוין לכתוב אות אחת


גלול כלפי מעלה