Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skip to content

ב׳ בטבת תשפ״ב | 05.12.21 | הדף היומי: תענית כג

הדף היומי

כ״ח בתמוז תש״פ | 20 יולי 2020

שבת קלו

השיעור היום מוקדש על ידי דניאל לישא לכבוד הקהילה של לומדי הדף היומי בהלל הבינלאומי שמעוררים השראה לתלמידיהם ולצוות ללמוד ולאהוב לימודי גמרא. 

איך מלים תינוק בשבת אם יש ספק אם יתקיים או לא? איך מתייחסים לתינוק ספק בן שבעה חודשים ספק בן שמונה חודשים בשלושים הימים הראשונים – האם דנים בו כאילו חי או כמת? נפקא מינה לעניין ייבום – אם האב מת בתוך ההריון בלי ילדים ואחר כך התינוק מת תוך שלושים יום, האם האם חייבת בייבום/חליצה או לא? האם יש להתיר במקרה שכבר התחתנה לכהן ואם נצריך חליצה, היא תהיה אסורה לו? הגמרא מביאה סיפורים של שני רבנים שהתאבלו על תינוקות שלהם שמתו תוך שלושים יום. אחרים לא הבינו למה הם התאבלו והם מנסים להסביר להם למה. אפשר לראות בסיפורים אלו העלאת עניין הרגישות לאלו שעוברים לידות שקטות. ר' יהודה התיר למול אנדרוגינוס בשבת – משמע שהוא רואה בו ודאי זכר אבל רב שיזבי אומר בשם רב פפא שרואים במקום אחר, בדיני ערכין, שר' יהודה לא ראה אנדרוגינוס כודאי זכר. מכאן אפשר להבין שזה עניין נקודתי לברית מילה.

מימהל היכי מהלינן ליה

אמר רב אדא בר אהבה מלין אותו ממה נפשך אם חי הוא שפיר קא מהיל ואם לאו מחתך בבשר הוא

ואלא הא דתניא ספק בן שבעה ספק בן שמונה אין מחללין עליו את השבת אמאי נימהליה ממה נפשך אם חי הוא שפיר קא מהיל ואם לאו מחתך בבשר הוא

אמר מר בריה דרבינא אנא ורב נחומי בר זכריה תרגימנא מימהיל הכי נמי מהלינן ליה לא נצרכה אלא למכשירי מילה ואליבא דרבי אליעזר

אמר אביי כתנאי וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה להביא בן שמנה שאין שחיטתו מטהרתו רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אומרים שחיטתו מטהרתו

מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר חי הוא ומר סבר מת הוא

אמר רבא אי הכי אדמיפלגי לענין טומאה וטהרה ליפלגי לענין אכילה

אלא דכולי עלמא מת הוא ורבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון סברי כטרפה טרפה לאו אף על גב דמתה היא שחיטתה מטהרתה הכא נמי לא שנא ורבנן לא דמי לטרפה טרפה היתה לה שעת הכושר האי לא היתה לה שעת הכושר

וכי תימא טרפה מבטן מאי איכא למימר התם יש במינה שחיטה הכא אין במינה שחיטה

איבעיא להו מי פליגי רבנן עליה דרבן שמעון בן גמליאל או לא אם תמצי לומר פליגי הלכה כמותו או אין הלכה כמותו

תא שמע עגל שנולד ביום טוב שוחטין אותו ביום טוב הכא במאי עסקינן דקים ליה בגוויה שכלו לו חדשיו

תא שמע ושוין שאם נולד הוא ומומו עמו שזה מן המוכן הכא נמי שכלו לו חדשיו

תא שמע דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל הלכה מכלל דפליגי שמע מינה

אמר אביי נפל מן הגג או אכלו ארי דברי הכל חי הוא כי פליגי שפיהק ומת מר סבר חי הוא ומר סבר מת הוא

למאי נפקא מיניה לפטור מן הייבום

נפל מן הגג או אכלו ארי דברי הכל חי הוא והא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע איקלעו לבי בריה דרב אידי בר אבין ועביד להו עיגלא תילתא ביממא דשבעה ואמרי ליה אי איתרחיתו ליה עד לאורתא הוה אכלינן מיניה השתא לא אכלינן מיניה

אלא כשפיהק ומת דברי הכל מת הוא כי פליגי בנפל מן הגג ואכלו ארי מר סבר מת הוא ומר סבר חי הוא

בריה דרב דימי בר יוסף אתיליד ליה ההוא ינוקא בגו תלתין יומין שכיב יתיב קמתאביל עילויה אמר ליה אבוה צוורוניתא קבעית למיכל אמר ליה קים לי ביה שכלו לו חדשיו

רב אשי איקלע בי רב כהנא איתרע ביה מילתא בגו תלתין יומין חזייה דיתיב וקא מתאבל עילויה אמר ליה לא סבר ליה מר להא דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל אמר ליה קים לי בגויה שכלו לו חדשיו

איתמר מת בתוך שלשים ועמדה ונתקדשה אמר רבינא משמיה דרבא

אם אשת ישראל היא חולצת אם אשת כהן היא אינה חולצת

ורב שרביא משמיה דרבא אמר אחת זו ואחת זו חולצת

אמר ליה רבינא לרב שרביא באורתא אמר רבא הכי לצפרא הדר ביה אמר ליה שריתוה יהא רעוא דתשרו תרבא:

רבי יהודה מתיר וכו׳: אמר רב שיזבי אמר רב חסדא לא לכל אמר רבי יהודה אנדרוגינוס זכר הוא שאם אתה אומר כן בערכין יערך

ומנלן דלא מיערך דתניא הזכר ולא טומטום ואנדרוגינוס יכול לא יהא בערך איש אבל יהא בערך אשה תלמוד לומר הזכר ואם נקבה היא זכר ודאי נקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס

להעמיק בדף

תניה רגב

תינוק בן יומו – נפל? שבת קל"ו

האם תינוק שלא מלא לו חודש הוא בר קיימא או שקיומו מטל בספק? השאלה הזו, שנראית לנו אכזרית היום – במאה העשרים ואחת, משקפת את הפער בין ימינו ובין העת הקדומה בה תמותת תינוקות הייתה גבוהה. ימים בהם הרפואה הייתה בוסרית ותנאי ההיגיינה לקו בחסר, ימים בהם קביעתו הבאה של רבן שמעון בן גמליאל הייתה…

דף משלהן- thumbnail (3)

לידה שקטה – דף משלהן 25

טריגר: לידות שקטות. חמוטל ושירה פותחות בעדינות נושא מורכב שעולה במסכת שבת: איך מתאבלים על תינוקות?

שבת קלו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת קלו

מימהל היכי מהלינן ליה

אמר רב אדא בר אהבה מלין אותו ממה נפשך אם חי הוא שפיר קא מהיל ואם לאו מחתך בבשר הוא

ואלא הא דתניא ספק בן שבעה ספק בן שמונה אין מחללין עליו את השבת אמאי נימהליה ממה נפשך אם חי הוא שפיר קא מהיל ואם לאו מחתך בבשר הוא

אמר מר בריה דרבינא אנא ורב נחומי בר זכריה תרגימנא מימהיל הכי נמי מהלינן ליה לא נצרכה אלא למכשירי מילה ואליבא דרבי אליעזר

אמר אביי כתנאי וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה להביא בן שמנה שאין שחיטתו מטהרתו רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אומרים שחיטתו מטהרתו

מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר חי הוא ומר סבר מת הוא

אמר רבא אי הכי אדמיפלגי לענין טומאה וטהרה ליפלגי לענין אכילה

אלא דכולי עלמא מת הוא ורבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון סברי כטרפה טרפה לאו אף על גב דמתה היא שחיטתה מטהרתה הכא נמי לא שנא ורבנן לא דמי לטרפה טרפה היתה לה שעת הכושר האי לא היתה לה שעת הכושר

וכי תימא טרפה מבטן מאי איכא למימר התם יש במינה שחיטה הכא אין במינה שחיטה

איבעיא להו מי פליגי רבנן עליה דרבן שמעון בן גמליאל או לא אם תמצי לומר פליגי הלכה כמותו או אין הלכה כמותו

תא שמע עגל שנולד ביום טוב שוחטין אותו ביום טוב הכא במאי עסקינן דקים ליה בגוויה שכלו לו חדשיו

תא שמע ושוין שאם נולד הוא ומומו עמו שזה מן המוכן הכא נמי שכלו לו חדשיו

תא שמע דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל הלכה מכלל דפליגי שמע מינה

אמר אביי נפל מן הגג או אכלו ארי דברי הכל חי הוא כי פליגי שפיהק ומת מר סבר חי הוא ומר סבר מת הוא

למאי נפקא מיניה לפטור מן הייבום

נפל מן הגג או אכלו ארי דברי הכל חי הוא והא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע איקלעו לבי בריה דרב אידי בר אבין ועביד להו עיגלא תילתא ביממא דשבעה ואמרי ליה אי איתרחיתו ליה עד לאורתא הוה אכלינן מיניה השתא לא אכלינן מיניה

אלא כשפיהק ומת דברי הכל מת הוא כי פליגי בנפל מן הגג ואכלו ארי מר סבר מת הוא ומר סבר חי הוא

בריה דרב דימי בר יוסף אתיליד ליה ההוא ינוקא בגו תלתין יומין שכיב יתיב קמתאביל עילויה אמר ליה אבוה צוורוניתא קבעית למיכל אמר ליה קים לי ביה שכלו לו חדשיו

רב אשי איקלע בי רב כהנא איתרע ביה מילתא בגו תלתין יומין חזייה דיתיב וקא מתאבל עילויה אמר ליה לא סבר ליה מר להא דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל אמר ליה קים לי בגויה שכלו לו חדשיו

איתמר מת בתוך שלשים ועמדה ונתקדשה אמר רבינא משמיה דרבא

אם אשת ישראל היא חולצת אם אשת כהן היא אינה חולצת

ורב שרביא משמיה דרבא אמר אחת זו ואחת זו חולצת

אמר ליה רבינא לרב שרביא באורתא אמר רבא הכי לצפרא הדר ביה אמר ליה שריתוה יהא רעוא דתשרו תרבא:

רבי יהודה מתיר וכו׳: אמר רב שיזבי אמר רב חסדא לא לכל אמר רבי יהודה אנדרוגינוס זכר הוא שאם אתה אומר כן בערכין יערך

ומנלן דלא מיערך דתניא הזכר ולא טומטום ואנדרוגינוס יכול לא יהא בערך איש אבל יהא בערך אשה תלמוד לומר הזכר ואם נקבה היא זכר ודאי נקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס

Scroll To Top