Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ו באדר תש״פ | 22 מרץ 2020

שבת טז

השיעור היום נתרם לזכר נשמת החייל יעקב פריוב בן רחל ויקטוריה ז"ל על ידי יעל אשר ועל ידי ולריה אדלר לזכר נשמת התינוקת שלה, סימונה מיכאלי חסיה בלומה בת זהבה ז"ל. 

קבעו שכלי זכוכית ייטמאו כי הם דומים לכלי חרס כי תחילת עשייתן מחול. אבל אם כן, למה זה לא דומה בדינים מסויימים לכלי חרס? עונים בגלל שהם דומים לכלי מתכת בכך שאם נשברים אפשר לתקנם מחדש. אבם אם כן, למה הם לא כמו כלי מתכות לכל עניין? הגמרא מביאה כמה תשובות. למה גזרו טומאה ישנה (שאם כלי נשמט ונשבר ונפקעה טומאותו ואז מתקנים את הכלי, זה חוזר לטומאתו) על כלי מתכת. מסופר סיפור עם שלומציון המלכה שבו גזרו טומאה ישנה אחרי שהיא תקנה את כל הכלים שלה למסיבת נישואין של בנה. עוד תקנה של י"ח דברים היא בעניין מים שנתאסף בכלי שנשאר מתחת לצינור – זה נחשב מים שאובים לפסול את המקוה לפי בית שמאי. ר' יוסי לא מונה את זה כחלק מי"ח דבר כי הוא סובר שבית הלל לא הסכימו לעניין זה ולכן הוא מכניס לרשימה שבנות כותים נידות מלידתם.

סרטון על הזכוכית העתיקה בארץ ישראל

This post is also available in English

לא ליטמו מגבן אלמה תנן כלי חרס וכלי נתר טומאתן שוה מיטמאין ומטמאין מאויריהן ומיטמאין מאחוריהן ואין מיטמאין מגביהן ושבירתן מטהרתן כלי נתר וכלי חרס הוא דטומאתן שוה אבל מידי אחרינא לא אמרי כיון דכי נשתברו יש להם תקנה שוינהו ככלי מתכות

אלא מעתה יחזרו לטומאתן ישנה ככלי מתכות דתנן כלי מתכות פשוטיהן ומקבליהן טמאין נשברו טהרו חזר ועשה מהן כלים חזרו לטומאתן ישנה ואילו גבי כלי זכוכית תנן כלי עץ וכלי עור וכלי עצם וכלי זכוכית פשוטיהן טהורין ומקבליהן טמאין נשברו טהרו חזר ועשה מהן כלים מקבלין טומאה מכאן ולהבא מכאן ולהבא אין למפרע לא

טומאת כלי זכוכית דרבנן וטומאה ישנה דרבנן בטומאה דאורייתא אחיתו בה רבנן טומאה בטומאה דרבנן לא אחיתו לה רבנן טומאה

פשוטיהן מיהא ליטמא דהא פשוטי כלי מתכות דאורייתא נינהו עבדי בהו רבנן הכירא כי היכי דלא לשרוף עלייהו תרומה וקדשים


רב אשי אמר לעולם לכלי חרס דמו ודקא קשיא לך לא ליטמו מגבן הואיל ונראה תוכו כברו

שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה וגזר טומאה על כלי מתכות כלי מתכות דאורייתא נינהו דכתיב אך את הזהב ואת הכסף וגו׳ לא נצרכה אלא לטומאה ישנה דאמר רב יהודה אמר רב מעשה בשל ציון המלכה שעשתה משתה לבנה ונטמאו כל כליה ושברתן ונתנתן לצורף וריתכן ועשה מהן כלים חדשים ואמרו חכמים יחזרו לטומאתן ישנה

מאי טעמא משום גדר מי חטאת נגעו בה

הניחא למאן דאמר לא לכל הטומאות אמרו אלא לטומאת המת בלבד אמרו שפיר

אלא למאן דאמר לכל הטומאות אמרו מאי איכא למימר אמר אביי גזירה שמא לא יקבנו בכדי טהרתו

רבא אמר גזירה שמא יאמרו טבילה בת יומא עולה לה מאי בינייהו איכא בינייהו דרצפינהו מרצף:

ואידך מאי היא דתנן המניח כלים תחת הצינור לקבל בהן מי גשמים אחד כלים גדולים ואחד כלים קטנים ואפילו כלי אבנים וכלי אדמה וכלי גללים פוסלין את המקוה אחד המניח ואחד השוכח דברי בית שמאי ובית הלל מטהרין בשוכח אמר רבי מאיר נמנו ורבו בית שמאי על בית הלל ומודים בית שמאי בשוכח בחצר שהוא טהור אמר רבי יוסי עדיין מחלוקת במקומה עומדת

אמר רב משרשיא דבי רב אמרי הכל מודים כשהניחם בשעת קישור עבים טמאים בשעת פיזור עבים דברי הכל טהורין לא נחלקו אלא שהניחם בשעת קישור עבים ונתפזרו וחזרו ונתקשרו מר סבר בטלה מחשבתו ומר סבר לא בטלה מחשבתו

ולרבי יוסי דאמר מחלוקת עדיין במקומה עומדת בצרי להו אמר רב נחמן בר יצחק אף בנות כותים נדות מעריסתן בו ביום גזרו:

ואידך מאי היא דתנן כל המטלטלין מביאין את הטומאה בעובי המרדע אמר רבי טרפון


להעמיק בדף

דף משלהן- thumbnail (2)

מת מצוה – דף משלהן 30

איך מתמודדים עם מת מצוה? (ומה זה אומר….?). חמוטל ושירה בודקות איך קבורה קשורה לעירובין. This post is also available in English

שבת טז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת טז

לא ליטמו מגבן אלמה תנן כלי חרס וכלי נתר טומאתן שוה מיטמאין ומטמאין מאויריהן ומיטמאין מאחוריהן ואין מיטמאין מגביהן ושבירתן מטהרתן כלי נתר וכלי חרס הוא דטומאתן שוה אבל מידי אחרינא לא אמרי כיון דכי נשתברו יש להם תקנה שוינהו ככלי מתכות

אלא מעתה יחזרו לטומאתן ישנה ככלי מתכות דתנן כלי מתכות פשוטיהן ומקבליהן טמאין נשברו טהרו חזר ועשה מהן כלים חזרו לטומאתן ישנה ואילו גבי כלי זכוכית תנן כלי עץ וכלי עור וכלי עצם וכלי זכוכית פשוטיהן טהורין ומקבליהן טמאין נשברו טהרו חזר ועשה מהן כלים מקבלין טומאה מכאן ולהבא מכאן ולהבא אין למפרע לא

טומאת כלי זכוכית דרבנן וטומאה ישנה דרבנן בטומאה דאורייתא אחיתו בה רבנן טומאה בטומאה דרבנן לא אחיתו לה רבנן טומאה

פשוטיהן מיהא ליטמא דהא פשוטי כלי מתכות דאורייתא נינהו עבדי בהו רבנן הכירא כי היכי דלא לשרוף עלייהו תרומה וקדשים


רב אשי אמר לעולם לכלי חרס דמו ודקא קשיא לך לא ליטמו מגבן הואיל ונראה תוכו כברו

שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה וגזר טומאה על כלי מתכות כלי מתכות דאורייתא נינהו דכתיב אך את הזהב ואת הכסף וגו׳ לא נצרכה אלא לטומאה ישנה דאמר רב יהודה אמר רב מעשה בשל ציון המלכה שעשתה משתה לבנה ונטמאו כל כליה ושברתן ונתנתן לצורף וריתכן ועשה מהן כלים חדשים ואמרו חכמים יחזרו לטומאתן ישנה

מאי טעמא משום גדר מי חטאת נגעו בה

הניחא למאן דאמר לא לכל הטומאות אמרו אלא לטומאת המת בלבד אמרו שפיר

אלא למאן דאמר לכל הטומאות אמרו מאי איכא למימר אמר אביי גזירה שמא לא יקבנו בכדי טהרתו

רבא אמר גזירה שמא יאמרו טבילה בת יומא עולה לה מאי בינייהו איכא בינייהו דרצפינהו מרצף:

ואידך מאי היא דתנן המניח כלים תחת הצינור לקבל בהן מי גשמים אחד כלים גדולים ואחד כלים קטנים ואפילו כלי אבנים וכלי אדמה וכלי גללים פוסלין את המקוה אחד המניח ואחד השוכח דברי בית שמאי ובית הלל מטהרין בשוכח אמר רבי מאיר נמנו ורבו בית שמאי על בית הלל ומודים בית שמאי בשוכח בחצר שהוא טהור אמר רבי יוסי עדיין מחלוקת במקומה עומדת

אמר רב משרשיא דבי רב אמרי הכל מודים כשהניחם בשעת קישור עבים טמאים בשעת פיזור עבים דברי הכל טהורין לא נחלקו אלא שהניחם בשעת קישור עבים ונתפזרו וחזרו ונתקשרו מר סבר בטלה מחשבתו ומר סבר לא בטלה מחשבתו

ולרבי יוסי דאמר מחלוקת עדיין במקומה עומדת בצרי להו אמר רב נחמן בר יצחק אף בנות כותים נדות מעריסתן בו ביום גזרו:

ואידך מאי היא דתנן כל המטלטלין מביאין את הטומאה בעובי המרדע אמר רבי טרפון


גלול כלפי מעלה