Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ב באדר תש״פ | 8 מרץ 2020
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

שבת ב

מסכת שבת מוקדשת לעילוי נשמת אליהו דניאל בן בר ציון דוד הלוי ע”י קבוצת נשים מקהילת ישורון במנהטן. והשיעור הזה מוקדש לרפואה שלמה לחיים ישעיהו בן שפינצה פייגל.

המסכת מתחילה עם דיני הוצאה. למה? כדי להתחייב בדיני הוצאה, צריך שתהיה עקירת החפץ מרשות אחת והנחתו ברשות אחרת וצריך ששתי הפעולות ייעשו על ידי אותו בנאדם. המשנה מתארת שמונה סיטואציות שבכל מקרה יש שני אנשים ואחד עומד ברשות היחיד (בעל הבית) ואחד

עומד ברשות הרבים (עני) ומושיטים אחד לשני. מי חייב בכל מקרה והאם יש מקרים שבהם אף אחד מהם לא חייב? הגמרא שואלת למה במשנתינו יש שמונה מקרים ובמשנה במסכת שבועות מוזכר הוצאה בשבת אבל שם כתוב שיש רק ארבע מקרים? הגמרא מביאה שתי תשובות אבל דוחה את הראשונה.

This post is also available in English

מתני׳ יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ

כיצד

העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית או שנטל מתוכה והוציא העני חייב ובעל הבית פטור:

פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני או שנטל מתוכה והכניס בעל הבית חייב והעני פטור:

פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה או שנתן לתוכה והוציא שניהם פטורין

פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה או שנתן לתוכה והכניס שניהם פטורין:

גמ׳ תנן התם שבועות שתים שהן ארבע

ידיעות הטומאה שתים שהן ארבע

מראות נגעים שנים שהן ארבע

יציאות השבת שתים שהן ארבע

מאי שנא הכא דתני שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ ומאי שנא התם דתני שתים שהן ארבע ותו לא

הכא דעיקר שבת הוא תני אבות ותני תולדות התם דלאו עיקר שבת הוא אבות תני תולדות לא תני

אבות מאי ניהו יציאות ויציאות תרי הויין

וכי תימא מהן לחיוב ומהן לפטור והא דומיא דמראות נגעים קתני מה התם כולהו לחיובא אף הכא נמי כולהו לחיובא

אלא אמר רב פפא הכא דעיקר שבת הוא תני חיובי ופטורי התם דלאו עיקר שבת הוא חיובי תני ופטורי לא תני

חיובי מאי ניהו יציאות יציאות תרתי הויין שתים דהוצאה ושתים דהכנסה

והא יציאות קתני אמר רב אשי תנא הכנסה נמי הוצאה קרי לה

ממאי מדתנן המוציא מרשות לרשות חייב מי לא עסקינן דקא מעייל מרשות הרבים לרשות היחיד וקא קרי לה הוצאה

וטעמא מאי כל עקירת חפץ ממקומו תנא הוצאה קרי לה

אמר רבינא מתניתין נמי דיקא דקתני יציאות וקא מפרש הכנסה לאלתר שמע מינה

רבא אמר רשויות קתני רשויות שבת שתים:

אמר ליה רב מתנה לאביי הא תמני הויין תרתי סרי הויין

וליטעמיך שיתסרי הויין

אמר ליה הא לא קשיא בשלמא

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

להעמיק בדף

הרבנית תניה רגב

“שתים שהן ארבע” – בין האתי לאסתטי

“שתים שהן ארבע” – בין האתי לאסתטי. המשנה הפותחת את מסכת שבת נשמעת כמו חידה: “יציאות השבת: שתים שהן ארבע בפנים, ושתים שהן ארבע בחוץ”. כך, אנחנו קופצות ראש לתוך המים הסוערים של המסכת, מבלי שהבנו מהם איסורי השבת ואילו רשויות ישנן, שלא לדבר על נושאים עקרוניים יותר כמו מטרתה של השבת, או היבטיה החברתיים…

gefet

גפ”ת- פרק א’- פותחות במסכת שבת

גפ”ת- פרק א’ עם יעל שמעוני

למה מתחילה מסכת שבת במלאכת הוצאה? ולמה לא שואלת הגמרא דבר על נקודה זו?

גפת- גמרא, פירושים, תוספות- על הדף היומי

שיעור שבועי עם נשים מובילות בישיבת דרישה חנה דרייפוס ויעל שמעוני

WhatsApp Image 2020-03-08 at 10.18.23 AM

מתחילות את מסכת שבת! לאן נעלמו ל”ט אבות מלאכה? ולמה מלאכת הוצאה נחשבת מלאכה גרועה?

מתחילות את מסכת שבת! לאן נעלמו ל”ט אבות מלאכה? ולמה מלאכת הוצאה נחשבת מלאכה גרועה? כל התשובות בפנים
דף משלהן, פרק 6

שבת ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת ב

מתני׳ יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ

כיצד

העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית או שנטל מתוכה והוציא העני חייב ובעל הבית פטור:

פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני או שנטל מתוכה והכניס בעל הבית חייב והעני פטור:

פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה או שנתן לתוכה והוציא שניהם פטורין

פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה או שנתן לתוכה והכניס שניהם פטורין:

גמ׳ תנן התם שבועות שתים שהן ארבע

ידיעות הטומאה שתים שהן ארבע

מראות נגעים שנים שהן ארבע

יציאות השבת שתים שהן ארבע

מאי שנא הכא דתני שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ ומאי שנא התם דתני שתים שהן ארבע ותו לא

הכא דעיקר שבת הוא תני אבות ותני תולדות התם דלאו עיקר שבת הוא אבות תני תולדות לא תני

אבות מאי ניהו יציאות ויציאות תרי הויין

וכי תימא מהן לחיוב ומהן לפטור והא דומיא דמראות נגעים קתני מה התם כולהו לחיובא אף הכא נמי כולהו לחיובא

אלא אמר רב פפא הכא דעיקר שבת הוא תני חיובי ופטורי התם דלאו עיקר שבת הוא חיובי תני ופטורי לא תני

חיובי מאי ניהו יציאות יציאות תרתי הויין שתים דהוצאה ושתים דהכנסה

והא יציאות קתני אמר רב אשי תנא הכנסה נמי הוצאה קרי לה

ממאי מדתנן המוציא מרשות לרשות חייב מי לא עסקינן דקא מעייל מרשות הרבים לרשות היחיד וקא קרי לה הוצאה

וטעמא מאי כל עקירת חפץ ממקומו תנא הוצאה קרי לה

אמר רבינא מתניתין נמי דיקא דקתני יציאות וקא מפרש הכנסה לאלתר שמע מינה

רבא אמר רשויות קתני רשויות שבת שתים:

אמר ליה רב מתנה לאביי הא תמני הויין תרתי סרי הויין

וליטעמיך שיתסרי הויין

אמר ליה הא לא קשיא בשלמא

גלול כלפי מעלה