Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ בניסן תש״פ | 30 מרץ 2020

שבת כד

השיעור היום מוקדש על ידי משפחת מיטשל מנוי יורק לכבוד בר המצווה של בניהם אהרון ויהושע ועל ידי רחל ואורן סליגר לזכר נשמת ראובן בן יהודה ודבורה ז"ל, סבא ראובן, שחי חייו לפי תורה ועבודה והיה ממקימי קיבוץ טירת צבי.

האם מזכירים חנוכה בברכת המזון? אם כן, איפה מכניסים ולמה שם ולא במקום הרגיל להוסיף? האם מזכירים ראש חודש בברכת המזון? האם זה כמו חנוכה או לא – למה? האם מזכירים חנוכה במוסף בשבת? האם מזכירים ראש חודש בברכת ההפטרה בשבת? הגמרא מציעה כמה סיטואציו אחרות כדי ללמוד מהם לעניינינו. המשנה מעלה דעות שונות בקשר לשמנים שמותרים/אסורים בשבת. שמן שריפה – שמן של תרומה שנטמאה, אסור להדליק ביום טוב כי אסור לשרוף קדשים ביום טוב. מניין לנו איסור שריפת קדשים ביום טוב? הגמרא מביאה ארבעה פירושים שונים.

This post is also available in English

תניא כוותיה דרב חסדא כל אלו שאמרו אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן ביום טוב חוץ משמן שריפה לפי שאין שורפין קדשים ביום טוב:

איבעיא להו מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזון כיון דמדרבנן הוא לא מדכרינן או דילמא משום פרסומי ניסא מדכרינן אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא אינו מזכיר ואם בא להזכיר מזכיר בהודאה רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא סבר לאדכורי בבונה ירושלים אמר להו רב ששת כתפלה מה תפלה בהודאה אף ברכת המזון בהודאה:

איבעיא להו מהו להזכיר ראש חודש בברכת המזון אם תימצי לומר בחנוכה דרבנן לא צריך ראש חודש דאורייתא צריך או דילמא כיון דלא אסור בעשיית מלאכה לא מזכרינן רב אמר מזכיר רבי חנינא אמר אינו מזכיר אמר רב זריקא נקוט דרב בידך דקאי רבי אושעיא כוותיה דתני רבי אושעיא ימים שיש בהן קרבן מוסף כגון ראש חודש וחולו של מועד ערבית ושחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה ואומר מעין המאורע בעבודה ואם לא אמר מחזירין אותו ואין בהן קדושה על הכוס ויש בהן הזכרה בברכת המזון ימים שאין בהן קרבן מוסף כגון שני וחמישי (ושני) ותעניות ומעמדות

שני וחמישי מאי עבידתייהו אלא שני וחמישי ושני של תעניות ומעמדות ערבית ושחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה ואומר מעין המאורע בשומע תפלה ואם לא אמר אין מחזירין אותו (ואין בהן קדושה על הכוס) ואין בהן הזכרה בברכת המזון:

איבעיא להו מהו להזכיר של חנוכה במוספין כיון דלית ביה מוסף בדידיה לא מדכרינן או דילמא יום הוא שחייב בארבע תפלות רב הונא ורב יהודה דאמרי תרוייהו אינו מזכיר רב נחמן ורבי יוחנן דאמרי תרוייהו מזכיר

אמר אביי לרב יוסף הא דרב הונא ורב יהודה דרב הוא דאמר רב גידל אמר רב ראש חדש שחל להיות בשבת המפטיר בנביא בשבת אינו צריך להזכיר של ראש חדש שאילמלא שבת אין נביא בראש חדש

מי דמי התם נביא בדראש חדש ליכא כלל הכא איתיה בערבית ושחרית ומנחה אלא להא דמיא דאמר רב אחדבוי אמר רב מתנה אמר רב יום טוב שחל להיות בשבת המפטיר בנביא במנחה בשבת אינו צריך להזכיר של יום טוב שאילמלא שבת אין נביא במנחה ביום טוב


ולית הילכתא ככל הני שמעתתא אלא כי הא דאמר רבי יהושע בן לוי יום הכפורים שחל להיות בשבת המתפלל נעילה צריך להזכיר של שבת יום הוא שנתחייב בארבע תפלות

קשיא הילכתא אהילכתא אמרת הילכתא כרבי יהושע בן לוי וקיימא לן הילכתא כרבא דאמר רבא יום טוב שחל להיות בשבת שליח ציבור היורד לפני התיבה ערבית אינו צריך להזכיר של יום טוב שאילמלא שבת אין שליח צבור יורד ערבית ביום טוב

הכי השתא התם בדין הוא דאפילו בשבת נמי לא צריך ורבנן הוא דתקוני משום סכנה אבל הכא יום הוא שנתחייב בארבע תפלות:

ולא באליה כו׳: חכמים היינו תנא קמא איכא בינייהו דרב ברונא אמר רב ולא מסיימי:

מתני׳ אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב רבי ישמעאל אומר אין מדליקין בעטרן מפני כבוד השבת וחכמים מתירין בכל השמנים בשמן שומשמין בשמן אגוזים בשמן צנונות בשמן דגים בשמן פקועות בעטרן ובנפט רבי טרפון אומר אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד:

גמ׳ מאי טעמא לפי שאין שורפין קדשים ביום טוב מנהני מילי אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה אמר קרא ולא תותירו ממנו עד בקר והנותר ממנו עד בקר שאין תלמוד לומר עד בקר מה תלמוד לומר עד בקר בא הכתוב ליתן לו בקר שני לשריפתו

אביי אמר אמר קרא עולת שבת בשבתו ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ביום טוב

רבא אמר אמר קרא הוא לבדו יעשה לכם הוא ולא מכשירין לבדו ולא מילה שלא בזמנה דאתיא בקל וחומר

רב אשי אמר (שבת) שבתון


להעמיק בדף

שיעורים לחנוכה

שיעורים לחנוכה

במהלך דיון על אילו שמנים ניתן להשתמש להדלקת נרות שבת, חכמינו דנים בכל ההיבטים של חג החנוכה: הדלקת נרות, תוספות לתפילה, ודיון על הנס עצמו. למדו דפים כא-כד במסכת שבת (4 דפים בלבד) והיכונו לחנוכה עם לימוד גמרא! ללימוד עצמי: שבת כא שבת כב שבת כג שבת כד גפ"ת לחנוכה: עיונים קצרים הפותחים חלון העמקה…

כסלו שיעור 1 א

סוגיות נבחרות: כסלו (שיעור א) – סוגיות חנוכה

ברוכה הבאה לשיעור הראשון בסדרת כסליו עם בילי רבנשטיין (פיזם), ראש בימ"ד ור"מית במדרשת לינדנבאום בנושא: סוגיות חנוכה דף הגמרא:שיעור 4 – נר חנוכה ונרות נוספים – דפי הגמרא דף החברותא: שיעור 4 – נר חנוכה ונרות נוספים הנחייה ללימוד בחברותות בסוף השיעור תמצאו דף תשובות. הקדמה: פתחי את הקובץ (שיעור 4 – נר חנוכה…

DAF M- featured image

למה בכלל מדליקים נר שבת? -דף משלהן, פרק 9

למה בכלל מדליקים נר שבת? למה שני נרות ולא אחד? והאם כל המשפחה צריכה להתכנס ליד אם המשפחה בהדלקה? שירה וחמוטל בוולוג מואר במיוחד בדף משלהן- פרק 9

שבת כד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת כד

תניא כוותיה דרב חסדא כל אלו שאמרו אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן ביום טוב חוץ משמן שריפה לפי שאין שורפין קדשים ביום טוב:

איבעיא להו מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזון כיון דמדרבנן הוא לא מדכרינן או דילמא משום פרסומי ניסא מדכרינן אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא אינו מזכיר ואם בא להזכיר מזכיר בהודאה רב הונא בר יהודה איקלע לבי רבא סבר לאדכורי בבונה ירושלים אמר להו רב ששת כתפלה מה תפלה בהודאה אף ברכת המזון בהודאה:

איבעיא להו מהו להזכיר ראש חודש בברכת המזון אם תימצי לומר בחנוכה דרבנן לא צריך ראש חודש דאורייתא צריך או דילמא כיון דלא אסור בעשיית מלאכה לא מזכרינן רב אמר מזכיר רבי חנינא אמר אינו מזכיר אמר רב זריקא נקוט דרב בידך דקאי רבי אושעיא כוותיה דתני רבי אושעיא ימים שיש בהן קרבן מוסף כגון ראש חודש וחולו של מועד ערבית ושחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה ואומר מעין המאורע בעבודה ואם לא אמר מחזירין אותו ואין בהן קדושה על הכוס ויש בהן הזכרה בברכת המזון ימים שאין בהן קרבן מוסף כגון שני וחמישי (ושני) ותעניות ומעמדות

שני וחמישי מאי עבידתייהו אלא שני וחמישי ושני של תעניות ומעמדות ערבית ושחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה ואומר מעין המאורע בשומע תפלה ואם לא אמר אין מחזירין אותו (ואין בהן קדושה על הכוס) ואין בהן הזכרה בברכת המזון:

איבעיא להו מהו להזכיר של חנוכה במוספין כיון דלית ביה מוסף בדידיה לא מדכרינן או דילמא יום הוא שחייב בארבע תפלות רב הונא ורב יהודה דאמרי תרוייהו אינו מזכיר רב נחמן ורבי יוחנן דאמרי תרוייהו מזכיר

אמר אביי לרב יוסף הא דרב הונא ורב יהודה דרב הוא דאמר רב גידל אמר רב ראש חדש שחל להיות בשבת המפטיר בנביא בשבת אינו צריך להזכיר של ראש חדש שאילמלא שבת אין נביא בראש חדש

מי דמי התם נביא בדראש חדש ליכא כלל הכא איתיה בערבית ושחרית ומנחה אלא להא דמיא דאמר רב אחדבוי אמר רב מתנה אמר רב יום טוב שחל להיות בשבת המפטיר בנביא במנחה בשבת אינו צריך להזכיר של יום טוב שאילמלא שבת אין נביא במנחה ביום טוב


ולית הילכתא ככל הני שמעתתא אלא כי הא דאמר רבי יהושע בן לוי יום הכפורים שחל להיות בשבת המתפלל נעילה צריך להזכיר של שבת יום הוא שנתחייב בארבע תפלות

קשיא הילכתא אהילכתא אמרת הילכתא כרבי יהושע בן לוי וקיימא לן הילכתא כרבא דאמר רבא יום טוב שחל להיות בשבת שליח ציבור היורד לפני התיבה ערבית אינו צריך להזכיר של יום טוב שאילמלא שבת אין שליח צבור יורד ערבית ביום טוב

הכי השתא התם בדין הוא דאפילו בשבת נמי לא צריך ורבנן הוא דתקוני משום סכנה אבל הכא יום הוא שנתחייב בארבע תפלות:

ולא באליה כו׳: חכמים היינו תנא קמא איכא בינייהו דרב ברונא אמר רב ולא מסיימי:

מתני׳ אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב רבי ישמעאל אומר אין מדליקין בעטרן מפני כבוד השבת וחכמים מתירין בכל השמנים בשמן שומשמין בשמן אגוזים בשמן צנונות בשמן דגים בשמן פקועות בעטרן ובנפט רבי טרפון אומר אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד:

גמ׳ מאי טעמא לפי שאין שורפין קדשים ביום טוב מנהני מילי אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה אמר קרא ולא תותירו ממנו עד בקר והנותר ממנו עד בקר שאין תלמוד לומר עד בקר מה תלמוד לומר עד בקר בא הכתוב ליתן לו בקר שני לשריפתו

אביי אמר אמר קרא עולת שבת בשבתו ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ביום טוב

רבא אמר אמר קרא הוא לבדו יעשה לכם הוא ולא מכשירין לבדו ולא מילה שלא בזמנה דאתיא בקל וחומר

רב אשי אמר (שבת) שבתון


גלול כלפי מעלה