Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ז׳ בניסן תש״פ | 1 אפריל 2020

שבת כו

השיעור היום מוקדש על ידי משפחת וגה/גורדון מפילדלפיה לכבוד הדרן שעוזר להם לקבוע עתים עם הדף היומי ועל ידי ג'ודי שפירו לכבוד הדרן שעושה את התורה נגישה ורלוונטי, ועל ידי רותי עמל לרפואה שלמה לסבתא שלה אנה סמירנובה. 

הגמרא ממשיכה לדון בעץ אפרסמון בקשר לטבעו הדליק על ידי הבאת סיפור של חמות שגרמה למוות של כלתה שהיתה שנואה עליה על ידיו. מה אפשר ללמוד מסיפור זה? אסור להדליק נרות שבת עם שמן של טבל טמאה. מאיפה לומדים את זה? הגמרא מביאה עוד סיבה למה לא מדליקים בצרי ועוד דעות מובאות בעניין שמנים אחרים שאי אפשר להדליק מהם. ר' יוחנן בן נורי דואג לאלו שלא יכולים להשיג שמנים אחרים. הגמרא מביאה ברייתא בעניין פיסת בד שעשוי מחומרים שבאים מן העץ – האם זה יכול לקבל טומאה? האם זה תלוי מאיזה עץ? האם זה תלוי באיזה גודל?

This post is also available in English

לימא מר מפני שהוא עף חדא ועוד קאמר חדא מפני שהוא עף ועוד גזירה שמא יסתפק ממנו

ההיא חמתא דהות סניאה לה לכלתה אמרה לה זיל איקשיט במשחא דאפרסמא אזלא איקשיט כי אתת אמרה לה זיל איתלי שרגא אזלא אתלא שרגא אינפח בה נורא ואכלתה:

ומדלת הארץ השאיר נבוזראדן רב טבחים לכורמים וליוגבים כורמים תני רב יוסף אלו מלקטי אפרסמון מעין גדי ועד רמתא יוגבים אלו ציידי חלזון מסולמות של צור ועד חיפה:

תנו רבנן אין מדליקין בטבל טמא בחול ואין צריך לומר בשבת כיוצא בו אין מדליקין בנפט לבן בחול ואין צריך לומר בשבת בשלמא נפט לבן מפני שהוא עף אבל טבל טמא מאי טעמא

אמר קרא ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה מה תרומה טהורה אין לך בה אלא משעת הרמה ואילך אף תרומה טמאה אין לך בה אלא משעת הרמה ואילך:

גופא רבי שמעון בן אלעזר אומר אין מדליקין בצרי וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר צרי אינו אלא שרף מעצי הקטף רבי ישמעאל אומר כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו רבי ישמעאל בן ברוקה אומר אין מדליקין אלא ביוצא מן הפרי רבי טרפון אומר אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד

עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן שומשמין ומה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים ומה יעשו אנשי אלכסנדריא שאין להם אלא שמן צנונות ומה יעשו אנשי קפוטקיא שאין להם לא כך ולא כך אלא נפט אלא אין לך אלא מה שאמרו חכמים אין מדליקין

ומדליקין בשמן דגים ובעטרן רבי שמעון שזורי אומר מדליקין בשמן פקועות ובנפט סומכוס אומר כל היוצא מן הבשר אין מדליקין בו אלא בשמן דגים סומכוס היינו תנא קמא איכא בינייהו דרב ברונא אמר רב ולא מסיימי

תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר כל היוצא מן העץ אין בו משום שלש על שלש ומסככין בו חוץ מפשתן אמר אביי


רבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי ישמעאל אמרו דבר אחד רבי שמעון בן אלעזר הא דאמרן תנא דבי רבי ישמעאל מאי היא דתני דבי רבי ישמעאל הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד מהן צמר ופשתים מה להלן צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים

רבא אמר שלשה על שלשה בשאר בגדים איכא בינייהו דרבי שמעון בן אלעזר אית ליה לתנא דבי רבי ישמעאל לית ליה

דכולי עלמא מיהת שלש על שלש בצמר ופשתים מיטמא בנגעים מנלן דתניא בגד אין לי אלא בגד שלש על שלש מנין תלמוד לומר והבגד ואימא לרבות שלשה על שלשה לאו קל וחומר הוא השתא שתי וערב מיטמא שלשה על שלשה מיבעיא

אי הכי שלש על שלש נמי ליתי בקל וחומר אלא שלשה על שלשה דחזו בין לעשירים בין לעניים אתי בקל וחומר שלש על שלש לעניים הוא דחזיין לעשירים לא חזיין לא אתי בקל וחומר טעמא דכתביה קרא הא לא כתביה קרא לא גמרינן בקל וחומר

ואימא לרבות שלשה על שלשה בשאר בגדים אמר קרא בגד צמר ופשתים בגד צמר ופשתים אין מידי אחריני לא ואימא כי אימעוט משלש על שלש אבל שלשה על שלשה מיטמא תרי מיעוטי כתיבי בגד צמר או [בבגד] פשתים חד למעוטי משלש על שלש וחד למעוטי משלשה על שלשה

ולרבא דאמר שלשה על שלשה בשאר בגדים איכא בינייהו לרבי שמעון בן אלעזר אית ליה לתנא דבי רבי ישמעאל לית ליה שלשה על שלשה בשאר בגדים


להעמיק בדף

DAF M- featured image

למה בכלל מדליקים נר שבת? -דף משלהן, פרק 9

למה בכלל מדליקים נר שבת? למה שני נרות ולא אחד? והאם כל המשפחה צריכה להתכנס ליד אם המשפחה בהדלקה? שירה וחמוטל בוולוג מואר במיוחד בדף משלהן- פרק 9

שבת כו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת כו

לימא מר מפני שהוא עף חדא ועוד קאמר חדא מפני שהוא עף ועוד גזירה שמא יסתפק ממנו

ההיא חמתא דהות סניאה לה לכלתה אמרה לה זיל איקשיט במשחא דאפרסמא אזלא איקשיט כי אתת אמרה לה זיל איתלי שרגא אזלא אתלא שרגא אינפח בה נורא ואכלתה:

ומדלת הארץ השאיר נבוזראדן רב טבחים לכורמים וליוגבים כורמים תני רב יוסף אלו מלקטי אפרסמון מעין גדי ועד רמתא יוגבים אלו ציידי חלזון מסולמות של צור ועד חיפה:

תנו רבנן אין מדליקין בטבל טמא בחול ואין צריך לומר בשבת כיוצא בו אין מדליקין בנפט לבן בחול ואין צריך לומר בשבת בשלמא נפט לבן מפני שהוא עף אבל טבל טמא מאי טעמא

אמר קרא ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה מה תרומה טהורה אין לך בה אלא משעת הרמה ואילך אף תרומה טמאה אין לך בה אלא משעת הרמה ואילך:

גופא רבי שמעון בן אלעזר אומר אין מדליקין בצרי וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר צרי אינו אלא שרף מעצי הקטף רבי ישמעאל אומר כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו רבי ישמעאל בן ברוקה אומר אין מדליקין אלא ביוצא מן הפרי רבי טרפון אומר אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד

עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן שומשמין ומה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים ומה יעשו אנשי אלכסנדריא שאין להם אלא שמן צנונות ומה יעשו אנשי קפוטקיא שאין להם לא כך ולא כך אלא נפט אלא אין לך אלא מה שאמרו חכמים אין מדליקין

ומדליקין בשמן דגים ובעטרן רבי שמעון שזורי אומר מדליקין בשמן פקועות ובנפט סומכוס אומר כל היוצא מן הבשר אין מדליקין בו אלא בשמן דגים סומכוס היינו תנא קמא איכא בינייהו דרב ברונא אמר רב ולא מסיימי

תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר כל היוצא מן העץ אין בו משום שלש על שלש ומסככין בו חוץ מפשתן אמר אביי


רבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי ישמעאל אמרו דבר אחד רבי שמעון בן אלעזר הא דאמרן תנא דבי רבי ישמעאל מאי היא דתני דבי רבי ישמעאל הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד מהן צמר ופשתים מה להלן צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים

רבא אמר שלשה על שלשה בשאר בגדים איכא בינייהו דרבי שמעון בן אלעזר אית ליה לתנא דבי רבי ישמעאל לית ליה

דכולי עלמא מיהת שלש על שלש בצמר ופשתים מיטמא בנגעים מנלן דתניא בגד אין לי אלא בגד שלש על שלש מנין תלמוד לומר והבגד ואימא לרבות שלשה על שלשה לאו קל וחומר הוא השתא שתי וערב מיטמא שלשה על שלשה מיבעיא

אי הכי שלש על שלש נמי ליתי בקל וחומר אלא שלשה על שלשה דחזו בין לעשירים בין לעניים אתי בקל וחומר שלש על שלש לעניים הוא דחזיין לעשירים לא חזיין לא אתי בקל וחומר טעמא דכתביה קרא הא לא כתביה קרא לא גמרינן בקל וחומר

ואימא לרבות שלשה על שלשה בשאר בגדים אמר קרא בגד צמר ופשתים בגד צמר ופשתים אין מידי אחריני לא ואימא כי אימעוט משלש על שלש אבל שלשה על שלשה מיטמא תרי מיעוטי כתיבי בגד צמר או [בבגד] פשתים חד למעוטי משלש על שלש וחד למעוטי משלשה על שלשה

ולרבא דאמר שלשה על שלשה בשאר בגדים איכא בינייהו לרבי שמעון בן אלעזר אית ליה לתנא דבי רבי ישמעאל לית ליה שלשה על שלשה בשאר בגדים


גלול כלפי מעלה