Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ז בניסן תש״פ | 11 אפריל 2020

שבת לו

השיעור היום מוקדש לזכר נשמת הלין אילון ז"ל שנפטרה ביום שני, על ידי אחייניות שלה מינה פליג ונעמי פרזיגר. הלין היתה מהמובילות באומנית יהודית על ידי נשים. ואילו יכלה, היא היתה שמחה להצטרף להדרן וליהנות מלימוד הדף היומי.

איך אפשר לפשר בין המקורות התנאיים השונים בקשר לאיסור מוקצה בטלטול שופר וחצוצרה? המילים שופר וחצוצרה – משמעותן הוחלפה לאחר החרבן, כמוכן במילים אחרות. מה המשמעות ההלכתית של שינויים אלו? הפרק השלישי עוסק בדיני בישול בשבת. על איזה סוג של אש אפשר להשהות אוכל מלפני שבת? ועל איזה אפשר להחזיר בשבת? האם זה תלוי על סוג האוכל וכמה היה מבושל לפני שבת? הגמרא שואלת: האם המשנה מתייחסת לשהייה והחזרה או רק להחזרה?

This post is also available in English

לתינוק בציבור נמי חזי לגמע לתינוק עני ותו הא דתניא כשם שמטלטלין את השופר כך מטלטלין את חצוצרות מני אלא לא קשיא הא רבי יהודה הא רבי שמעון הא רבי נחמיה

ומאי שופר נמי חצוצרות כדרב חסדא דאמר רב חסדא הני תלת מילי אישתני שמייהו מכי חרב בית המקדש חצוצרתא שופרא שופרא חצוצרתא למאי נפקא מינה לשופר של ראש השנה

ערבה צפצפה צפצפה ערבה למאי נפקא מינה ללולב

פתורה פתורתא פתורתא פתורה למאי נפקא מינה למקח וממכר

אמר אביי אף אנו נאמר הובלילא בי כסי בי כסי הובלילא למאי נפקא מינה למחט שנמצאת בעובי בית הכוסות דמצד אחד כשירה ומשני צדדים טריפה

אמר רב אשי אף אנו נאמר בבל בורסיף בורסיף בבל


למאי נפקא מינה לגיטי נשים:

הדרן עלך במה מדליקין

מתני׳ כירה שהסיקוה בקש ובגבבא נותנים עליה תבשיל בגפת ובעצים לא יתן עד שיגרוף או עד שיתן את האפר בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים חמין ותבשיל בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים אף מחזירין:

גמ׳ איבעיא להו האי לא יתן לא יחזיר הוא אבל לשהות משהין אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום ומני חנניה היא דתניא חנניה אומר כל שהוא כמאכל בן דרוסאי מותר לשהותו על גבי כירה אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום או דילמא לשהות תנן ואי גרוף וקטום אין אי לא לא וכל שכן להחזיר

תא שמע מדקתני תרי בבי במתניתין בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים חמין ותבשיל בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים אף מחזירין אי אמרת בשלמא לשהות תנן הכי קתני כירה שהסיקוה בקש ובגבבא משהין עליה תבשיל בגפת ובעצים לא ישהא עד שיגרוף או עד שיתן אפר ומה הן משהין בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים חמין ותבשיל וכי היכי דפליגי בלשהות פליגי נמי בלהחזיר שבית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים אף מחזירין

אלא אי אמרת להחזיר תנן הכי קתני כירה שהסיקוה בקש ובגבבא מחזירין עליה תבשיל בגפת ובעצים לא יחזיר עד שיגרוף או עד שיתן אפר ומה הן מחזירין בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים חמין ותבשיל בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים אף מחזירין הא תו למה לי


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

שבת לו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת לו

לתינוק בציבור נמי חזי לגמע לתינוק עני ותו הא דתניא כשם שמטלטלין את השופר כך מטלטלין את חצוצרות מני אלא לא קשיא הא רבי יהודה הא רבי שמעון הא רבי נחמיה

ומאי שופר נמי חצוצרות כדרב חסדא דאמר רב חסדא הני תלת מילי אישתני שמייהו מכי חרב בית המקדש חצוצרתא שופרא שופרא חצוצרתא למאי נפקא מינה לשופר של ראש השנה

ערבה צפצפה צפצפה ערבה למאי נפקא מינה ללולב

פתורה פתורתא פתורתא פתורה למאי נפקא מינה למקח וממכר

אמר אביי אף אנו נאמר הובלילא בי כסי בי כסי הובלילא למאי נפקא מינה למחט שנמצאת בעובי בית הכוסות דמצד אחד כשירה ומשני צדדים טריפה

אמר רב אשי אף אנו נאמר בבל בורסיף בורסיף בבל


למאי נפקא מינה לגיטי נשים:

הדרן עלך במה מדליקין

מתני׳ כירה שהסיקוה בקש ובגבבא נותנים עליה תבשיל בגפת ובעצים לא יתן עד שיגרוף או עד שיתן את האפר בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים חמין ותבשיל בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים אף מחזירין:

גמ׳ איבעיא להו האי לא יתן לא יחזיר הוא אבל לשהות משהין אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום ומני חנניה היא דתניא חנניה אומר כל שהוא כמאכל בן דרוסאי מותר לשהותו על גבי כירה אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום או דילמא לשהות תנן ואי גרוף וקטום אין אי לא לא וכל שכן להחזיר

תא שמע מדקתני תרי בבי במתניתין בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים חמין ותבשיל בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים אף מחזירין אי אמרת בשלמא לשהות תנן הכי קתני כירה שהסיקוה בקש ובגבבא משהין עליה תבשיל בגפת ובעצים לא ישהא עד שיגרוף או עד שיתן אפר ומה הן משהין בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים חמין ותבשיל וכי היכי דפליגי בלשהות פליגי נמי בלהחזיר שבית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים אף מחזירין

אלא אי אמרת להחזיר תנן הכי קתני כירה שהסיקוה בקש ובגבבא מחזירין עליה תבשיל בגפת ובעצים לא יחזיר עד שיגרוף או עד שיתן אפר ומה הן מחזירין בית שמאי אומרים חמין אבל לא תבשיל ובית הלל אומרים חמין ותבשיל בית שמאי אומרים נוטלין אבל לא מחזירין ובית הלל אומרים אף מחזירין הא תו למה לי


גלול כלפי מעלה