Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ה בניסן תש״פ | 19 אפריל 2020

שבת מד

המשנה וגמרא דנה בסוגים שונים של מוקצה ודעות שונות לגבי מה נחשב מוקצה ומה לא נחשב מוקצה. לפי ר' יהודה יש דברים שנחשבים מוקצה מחמת מיאוס כמו נר ישן. לפי ר' מאיר, משהו שהוקצה לאיסור בין השמשות (כגון נר שהודלק לשבת) אסור לכל השבת. לפי ר' שמעון, אין דין מוקצה בנר – אסור לטלטלו רק כשהודלק שמא יכבה. אבל יש שחושבים  שלר' שמעון יש דיני מוקצה במשהו שהוקצה לאיסור לכל השבת כגון אם הדליקו נר שיידלק לכל השבת. איך שונה פמוט של מתכת מנר של חרס? רב מביא דין לגבי מטה שמיועדת למעות אבל עדיין לא שמו מעות. מה בדיוק סובר רב ואיך זה מסתדר עם משנה בכלים?

This post is also available in English

אי לא שרית ליה אתי לכבויי אמר רבי יהודה בן שילא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה בן לקיש במת:

אין ניאותין הימנו לפי שאינו מן המוכן: תנו רבנן מותר השמן שבנר ושבקערה אסור ורבי שמעון מתיר:

מתני׳ מטלטלין נר חדש אבל לא ישן רבי שמעון אומר כל הנרות מטלטלין חוץ מן הנר הדולק בשבת:

גמ׳ תנו רבנן מטלטלין נר חדש אבל לא ישן דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר כל הנרות מטלטלין חוץ מן הנר שהדליקו בו בשבת רבי שמעון אומר חוץ מן הנר הדולק בשבת כבתה מותר לטלטלה אבל כוס וקערה ועששית לא יזיזם ממקומם ורבי אליעזר ברבי שמעון אומר מסתפק מן הנר הכבה ומן השמן המטפטף ואפילו בשעה שהנר דולק

אמר אביי רבי אליעזר ברבי שמעון סבר לה כאבוה בחדא ופליג עליה בחדא סבר לה כאבוה בחדא דלית ליה מוקצה ופליג עליה בחדא דאילו אבוה סבר כבה אין לא כבה לא ואיהו סבר אף על גב דלא כבה

אבל כוס וקערה ועששית לא יזיזם ממקומם מאי שנא הני אמר עולא סיפא אתאן לרבי יהודה

מתקיף לה מר זוטרא אי הכי מאי אבל אלא אמר מר זוטרא לעולם רבי שמעון וכי קשרי רבי שמעון בנר זוטא דדעתיה עלויה אבל הני דנפישי לא

והתניא מותר השמן שבנר ושבקערה אסור ורבי שמעון מתיר התם קערה דומיא דנר הכא קערה דומיא דכוס

אמר רבי זירא פמוט שהדליקו בו בשבת לדברי המתיר אסור לדברי האוסר מותר למימרא דרבי יהודה מוקצה מחמת מיאוס אית ליה מוקצה מחמת איסור לית ליה והתניא רבי יהודה אומר כל הנרות של מתכת מטלטלין חוץ מן הנר שהדליקו בו בשבת אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רבי זירא פמוט שהדליקו עליו בשבת דברי הכל אסור לא הדליקו עליו דברי הכל מותר:

אמר רב יהודה אמר רב מטה שיחדה למעות אסור לטלטלה מיתיביה רב נחמן בר יצחק מטלטלין נר חדש אבל לא ישן


ומה נר דלהכי עבידא כי לא הדליק בה שרי לטלטולה מטה דלאו להכי עבידא לא כל שכן אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב יהודה אמר רב מטה שיחדה למעות הניח עליה מעות אסור לטלטלה לא הניח עליה מעות מותר לטלטלה לא יחדה למעות יש עליה מעות אסור לטלטלה אין עליה מעות מותר לטלטלה והוא שלא היו עליה בין השמשות

אמר עולא מתיב רבי אליעזר מוכני שלה בזמן שהיא נשמטת אין חבור לה ואין נמדדת עמה ואין מצלת עמה באהל המת ואין גוררין אותה בשבת בזמן שיש עליה מעות

הא אין עליה מעות שריא אף על גב דהוו עליה בין השמשות ההיא רבי שמעון היא דלית ליה מוקצה ורב כרבי יהודה סבירא ליה


להעמיק בדף

דף משלהן- thumbnail

מוקצה! דף משלהן- פרק 12

  חמוטל ושירה צוללות אל סוגית מוקצה: מותר לגעת? ולמה תפילין הם מוקצה? ומה עושים עם חיתול מלוכלך בשבת? מוקצה! -דף משלהן, פרק 12 חמוטל שובל ושירה מירוויס מרילי צוללות אל סוגית מוקצה:מותר לגעת? ולמה תפילין הם מוקצה? ומה עושים עם חיתול מלוכלך בשבת?כל התשובות בפנים Posted by ‎הדרן – קול נשי בשיח התלמודי Hadran‎…

daf_icon

סיכום דיני מוקצה- מאת יעל לדרר-שחק

#אתגרהדףהיומי מסכת שבת, דף מד בדף זה אנו צוללים לנושא המוקצה, וכיון שאנו נוגעים בנושא עמוק וסבוך למדי, זה הזמן להתחיל שוב באתגר… אך נתחיל דווקא באחד מנושאי הדף. בתקופת המשנה, לכלי שהדליקו בו את הנרות, שהיה כמעין צלוחית שבתוכה שמו שמן ובתוכו פתילה – קראו "נר". בדף זה דנים בין השאר האם ה"נר" הזה…

שבת מד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת מד

אי לא שרית ליה אתי לכבויי אמר רבי יהודה בן שילא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה בן לקיש במת:

אין ניאותין הימנו לפי שאינו מן המוכן: תנו רבנן מותר השמן שבנר ושבקערה אסור ורבי שמעון מתיר:

מתני׳ מטלטלין נר חדש אבל לא ישן רבי שמעון אומר כל הנרות מטלטלין חוץ מן הנר הדולק בשבת:

גמ׳ תנו רבנן מטלטלין נר חדש אבל לא ישן דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר כל הנרות מטלטלין חוץ מן הנר שהדליקו בו בשבת רבי שמעון אומר חוץ מן הנר הדולק בשבת כבתה מותר לטלטלה אבל כוס וקערה ועששית לא יזיזם ממקומם ורבי אליעזר ברבי שמעון אומר מסתפק מן הנר הכבה ומן השמן המטפטף ואפילו בשעה שהנר דולק

אמר אביי רבי אליעזר ברבי שמעון סבר לה כאבוה בחדא ופליג עליה בחדא סבר לה כאבוה בחדא דלית ליה מוקצה ופליג עליה בחדא דאילו אבוה סבר כבה אין לא כבה לא ואיהו סבר אף על גב דלא כבה

אבל כוס וקערה ועששית לא יזיזם ממקומם מאי שנא הני אמר עולא סיפא אתאן לרבי יהודה

מתקיף לה מר זוטרא אי הכי מאי אבל אלא אמר מר זוטרא לעולם רבי שמעון וכי קשרי רבי שמעון בנר זוטא דדעתיה עלויה אבל הני דנפישי לא

והתניא מותר השמן שבנר ושבקערה אסור ורבי שמעון מתיר התם קערה דומיא דנר הכא קערה דומיא דכוס

אמר רבי זירא פמוט שהדליקו בו בשבת לדברי המתיר אסור לדברי האוסר מותר למימרא דרבי יהודה מוקצה מחמת מיאוס אית ליה מוקצה מחמת איסור לית ליה והתניא רבי יהודה אומר כל הנרות של מתכת מטלטלין חוץ מן הנר שהדליקו בו בשבת אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רבי זירא פמוט שהדליקו עליו בשבת דברי הכל אסור לא הדליקו עליו דברי הכל מותר:

אמר רב יהודה אמר רב מטה שיחדה למעות אסור לטלטלה מיתיביה רב נחמן בר יצחק מטלטלין נר חדש אבל לא ישן


ומה נר דלהכי עבידא כי לא הדליק בה שרי לטלטולה מטה דלאו להכי עבידא לא כל שכן אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב יהודה אמר רב מטה שיחדה למעות הניח עליה מעות אסור לטלטלה לא הניח עליה מעות מותר לטלטלה לא יחדה למעות יש עליה מעות אסור לטלטלה אין עליה מעות מותר לטלטלה והוא שלא היו עליה בין השמשות

אמר עולא מתיב רבי אליעזר מוכני שלה בזמן שהיא נשמטת אין חבור לה ואין נמדדת עמה ואין מצלת עמה באהל המת ואין גוררין אותה בשבת בזמן שיש עליה מעות

הא אין עליה מעות שריא אף על גב דהוו עליה בין השמשות ההיא רבי שמעון היא דלית ליה מוקצה ורב כרבי יהודה סבירא ליה


גלול כלפי מעלה