Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט בניסן תש״פ | 23 אפריל 2020
  • לימוד החודש מוקדש ע"י אסתר גרוס לע"נ אביה מני גרוס

שבת מח

השיעור היום מוקדש ליום הולדת של רבקה גרינשטון על ידי הוריה דוד ושירה ולכבוד יום הולדתו של עקיבר בלנדר על ידי הוריו פרי רוזנפלד וסטואר בלנדר ולכבוד יום הולדתו של בני משה.

שני אירועים בבית ריש גלותא שבהם רבה מבקר התנהגותו של עבד בעניין הטמנה/בישול בשבת וגם כיסוי כלי על ידי מטפחת. מוכין (חתיכות בד של צמר) עשויים ליצירת בגדים ולכן הן מוקצה אבל מה אם פעם משתמשים בהם להטמנה, האם מותר לטלטלם בשבת אחרת? האם אפשר להחזיר מוכין לכרית אם נפלו משם? האם מותר לשימם מההתחלה בתוך הכרית? האם אפשר לגזור את הצוואר ליצור בגד או האם אפשר להתיר צוואר שהכובס תפר לפני שכיבסו? הגמרא מתייחסת לפתיחת חבית מגופה – האם זה דומה לפתיחת צוואר בחולצה? משם הגמרא קופצת לכל מיני שאלות בקשר לחיבור בכלים לעניין טומאה וטהרה. אם הם מחוברים באופן עראי, האם נחשבים חיובר לעניין טומאה? במה זה תלוי?

This post is also available in English

אסוקי הבלא דזיתים מסקי הבלא דשומשמין לא מסקי הבלא

רבה ורבי זירא איקלעו לבי ריש גלותא חזיוה לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא אפומא דקומקומא נזהיה רבה אמר ליה רבי זירא מאי שנא ממיחם על גבי מיחם אמר ליה התם אוקומי קא מוקים הכא אולודי קא מוליד

הדר חזייה דפרס דסתודר אפומיה דכובא ואנח נטלא עילויה נזהיה רבה אמר ליה רבי זירא אמאי אמר ליה השתא חזית לסוף חזייה דקא מעצר ליה אמר ליה מאי שנא מפרונקא אמר ליה התם לא קפיד עילויה הכא קפיד עילויה:

ולא בתבן: בעא מיניה רב אדא בר מתנה מאביי מוכין שטמן בהן מהו לטלטלן בשבת

אמר ליה וכי מפני שאין לו קופה של תבן עומד ומפקיר קופה של מוכין

לימא מסייע ליה טומנין בגיזי צמר ובציפי צמר ובלשונות של ארגמן ובמוכין ואין מטלטלין אותן

אי משום הא לא איריא הכי קאמר אם לא טמן בהן אין מטלטלין אותן

אי הכי מאי למימרא מהו דתימא חזי למזגא עלייהו קמשמע לן:

רב חסדא שרא לאהדורי אודרא לבי סדיא בשבתא איתיביה רב חנן בר חסדא לרב חסדא מתירין בית הצואר בשבת אבל לא פותחין ואין נותנין את המוכין לא לתוך הכר ולא לתוך הכסת ביום טוב ואין צריך לומר בשבת

לא קשיא הא בחדתי הא בעתיקי

תניא נמי הכי אין נותנין את המוכין לא לתוך הכר ולא לתוך הכסת ביום טוב ואין צריך לומר בשבת נשרו מחזירין אותן בשבת ואין צריך לומר ביום טוב

אמר רב יהודה אמר רב הפותח בית הצואר בשבת חייב חטאת

מתקיף לה רב כהנא


מה בין זו למגופת חבית אמר ליה רבא זה חיבור וזה אינו חיבור

רמי ליה רבי ירמיה לרבי זירא תנן שלל של כובסין ושלשלת של מפתחות והבגד שהוא תפור בכלאים חיבור לטומאה עד שיתחיל להתיר אלמא שלא בשעת מלאכה נמי חיבור

ורמינהו מקל שעשה יד לקורדום חיבור לטומאה בשעת מלאכה בשעת מלאכה אין שלא בשעת מלאכה לא

אמר ליה התם שלא בשעת מלאכה אדם עשוי לזורקו לבין העצים הכא שלא בשעת מלאכה נמי ניחא ליה דאי מיטנפו הדר מחוור להו

בסורא מתנו לה להא שמעתא משמיה דרב חסדא בפומבדיתא מתנו משמיה דרב כהנא ואמרי לה משמיה דרבא מאן תנא הא מלתא דאמור רבנן כל המחובר לו הרי הוא כמוהו

אמר רב יהודה אמר רב רבי מאיר היא דתנן בית הפך ובית התבלין ובית הנר שבכירה מטמאין במגע ואין מטמאין באויר דברי רבי מאיר ורבי שמעון מטהר

בשלמא לרבי שמעון קסבר לאו ככירה דמו אלא לרבי מאיר אי ככירה דמו אפילו באויר נמי ליטמו אי לאו ככירה דמו אפילו במגע נמי לא ליטמו

לעולם לאו ככירה דמו ורבנן הוא דגזרו בהו אי גזרו בהו אפילו באויר נמי ליטמו

עבדו בהו רבנן היכרא כי היכי דלא אתי למשרף עליה תרומה וקדשים

תנו רבנן מספורת של פרקים ואיזמל של רהיטני חיבור לטומאה ואין חיבור להזאה

מה נפשך אי חיבור הוא אפילו להזאה נמי אי לאו חיבור הוא אפילו לטומאה נמי לא אמר רבא דבר תורה בשעת מלאכה חיבור בין לטומאה בין להזאה ושלא בשעת מלאכה אינו חיבור לא לטומאה ולא להזאה


  • לימוד החודש מוקדש ע"י אסתר גרוס לע"נ אביה מני גרוס

להעמיק בדף

gefet

פתיחה לבמה טומנין- גפ"ת 8

גפת- גמרא, פירושים, תוספות- על הדף היומי עם הרבנית יעל שמעוני This post is also available in English

דף משלהן- thumbnail

מוקצה! דף משלהן- פרק 12

  חמוטל ושירה צוללות אל סוגית מוקצה: מותר לגעת? ולמה תפילין הם מוקצה? ומה עושים עם חיתול מלוכלך בשבת? מוקצה! -דף משלהן, פרק 12 חמוטל שובל ושירה מירוויס מרילי צוללות אל סוגית מוקצה:מותר לגעת? ולמה תפילין הם מוקצה? ומה עושים עם חיתול מלוכלך בשבת?כל התשובות בפנים Posted by ‎הדרן – קול נשי בשיח התלמודי Hadran‎…

שבת מח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת מח

אסוקי הבלא דזיתים מסקי הבלא דשומשמין לא מסקי הבלא

רבה ורבי זירא איקלעו לבי ריש גלותא חזיוה לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא אפומא דקומקומא נזהיה רבה אמר ליה רבי זירא מאי שנא ממיחם על גבי מיחם אמר ליה התם אוקומי קא מוקים הכא אולודי קא מוליד

הדר חזייה דפרס דסתודר אפומיה דכובא ואנח נטלא עילויה נזהיה רבה אמר ליה רבי זירא אמאי אמר ליה השתא חזית לסוף חזייה דקא מעצר ליה אמר ליה מאי שנא מפרונקא אמר ליה התם לא קפיד עילויה הכא קפיד עילויה:

ולא בתבן: בעא מיניה רב אדא בר מתנה מאביי מוכין שטמן בהן מהו לטלטלן בשבת

אמר ליה וכי מפני שאין לו קופה של תבן עומד ומפקיר קופה של מוכין

לימא מסייע ליה טומנין בגיזי צמר ובציפי צמר ובלשונות של ארגמן ובמוכין ואין מטלטלין אותן

אי משום הא לא איריא הכי קאמר אם לא טמן בהן אין מטלטלין אותן

אי הכי מאי למימרא מהו דתימא חזי למזגא עלייהו קמשמע לן:

רב חסדא שרא לאהדורי אודרא לבי סדיא בשבתא איתיביה רב חנן בר חסדא לרב חסדא מתירין בית הצואר בשבת אבל לא פותחין ואין נותנין את המוכין לא לתוך הכר ולא לתוך הכסת ביום טוב ואין צריך לומר בשבת

לא קשיא הא בחדתי הא בעתיקי

תניא נמי הכי אין נותנין את המוכין לא לתוך הכר ולא לתוך הכסת ביום טוב ואין צריך לומר בשבת נשרו מחזירין אותן בשבת ואין צריך לומר ביום טוב

אמר רב יהודה אמר רב הפותח בית הצואר בשבת חייב חטאת

מתקיף לה רב כהנא


מה בין זו למגופת חבית אמר ליה רבא זה חיבור וזה אינו חיבור

רמי ליה רבי ירמיה לרבי זירא תנן שלל של כובסין ושלשלת של מפתחות והבגד שהוא תפור בכלאים חיבור לטומאה עד שיתחיל להתיר אלמא שלא בשעת מלאכה נמי חיבור

ורמינהו מקל שעשה יד לקורדום חיבור לטומאה בשעת מלאכה בשעת מלאכה אין שלא בשעת מלאכה לא

אמר ליה התם שלא בשעת מלאכה אדם עשוי לזורקו לבין העצים הכא שלא בשעת מלאכה נמי ניחא ליה דאי מיטנפו הדר מחוור להו

בסורא מתנו לה להא שמעתא משמיה דרב חסדא בפומבדיתא מתנו משמיה דרב כהנא ואמרי לה משמיה דרבא מאן תנא הא מלתא דאמור רבנן כל המחובר לו הרי הוא כמוהו

אמר רב יהודה אמר רב רבי מאיר היא דתנן בית הפך ובית התבלין ובית הנר שבכירה מטמאין במגע ואין מטמאין באויר דברי רבי מאיר ורבי שמעון מטהר

בשלמא לרבי שמעון קסבר לאו ככירה דמו אלא לרבי מאיר אי ככירה דמו אפילו באויר נמי ליטמו אי לאו ככירה דמו אפילו במגע נמי לא ליטמו

לעולם לאו ככירה דמו ורבנן הוא דגזרו בהו אי גזרו בהו אפילו באויר נמי ליטמו

עבדו בהו רבנן היכרא כי היכי דלא אתי למשרף עליה תרומה וקדשים

תנו רבנן מספורת של פרקים ואיזמל של רהיטני חיבור לטומאה ואין חיבור להזאה

מה נפשך אי חיבור הוא אפילו להזאה נמי אי לאו חיבור הוא אפילו לטומאה נמי לא אמר רבא דבר תורה בשעת מלאכה חיבור בין לטומאה בין להזאה ושלא בשעת מלאכה אינו חיבור לא לטומאה ולא להזאה


גלול כלפי מעלה