Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ג בכסלו תשע״ג | 7 דצמבר 2012
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שושנה שור לרפואת מאירה בת זלדה זהבה.

שבת סה

שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם רבי אליעזר ורבי שמעון אוסרין:

ובמוך שבאזנה: תני רמי בר יחזקאל והוא שקשור באזנה:

ובמוך שבסנדלה: תני רמי בר יחזקאל והוא שקשור לה בסנדלה:

ובמוך שהתקינה לה לנדתה: סבר רמי בר חמא למימר והוא שקשורה לה בין יריכותיה אמר רבא אף על פי שאינו קשור לה כיון דמאיס לא אתיא לאיתויי

בעא מיניה רבי ירמיה מרבי אבא עשתה לה בית יד מהו אמר ליה מותר איתמר [נמי] אמר רב נחמן בר אושעיא אמר רבי יוחנן עשתה לה בית יד מותר

רבי יוחנן נפיק בהו לבי מדרשא וחלוקין עליו חבריו רבי ינאי נפיק בהו לכרמלית וחלוקין עליו כל דורו והתני רמי בר יחזקאל והוא שקשור לה באזנה לא קשיא הא דמיהדק הא דלא מיהדק:

בפלפל ובגלגל מלח: פלפל לריח הפה גלגל מלח לדורשיני: וכל דבר שנותנת לתוך פיה: זנגבילא אי נמי דרצונא:

שן תותבת שן של זהב רבי מתיר וחכמים אוסרין: אמר רבי זירא לא שנו אלא של זהב אבל בשל כסף דברי הכל מותר תניא נמי הכי בשל כסף דברי הכל מותר של זהב רבי מתיר וחכמים אוסרין

אמר אביי רבי ורבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר כולהו סבירא להו דכל מידי דמיגניא ביה לא אתיא לאחויי

רבי הא דאמרן רבי אליעזר דתניא רבי אליעזר פוטר בכובלת ובצלוחית של פלייטון

רבי שמעון בן אלעזר דתניא כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר כל שהוא למטה מן הסבכה יוצאה בו למעלה מן הסבכה אינה יוצאה בו:

מתני׳ יוצאה בסלע שעל הצינית הבנות קטנות יוצאות בחוטין ואפילו בקיסמין שבאזניהם ערביות יוצאות רעולות ומדיות פרופות וכל אדם אלא שדברו חכמים בהוה פורפת על האבן ועל האגוז ועל המטבע ובלבד שלא תפרוף לכתחלה בשבת:

גמ׳ מאי צינית בת ארעא

ומאי שנא סלע אילימא כל מידי דאקושא מעלי לה ליעבד לה חספא אלא משום שוכתא ליעבד לה טסא אלא משום צורתא ליעבד לה פולסא אמר אביי שמע מינה כולהו מעלין לה:

הבנות יוצאות בחוטין: אבוה דשמואל לא שביק להו לבנתיה דנפקי בחוטין ולא שביק להו גניאן גבי הדדי ועביד להו מקואות ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי

לא שביק להו יוצאות בחוטין והאנן תנן הבנות יוצאות בחוטין בנתיה דאבוה דשמואל דצבעונין הוו

לא שביק להו גניאן גבי הדדי לימא מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא נשים המסוללות זו בזו

פסולות לכהונה

לא סבר כי היכי דלא לילפן גופא נוכראה

ועביד להו מקוה ביומי ניסן מסייע ליה לרב דאמר רב מטרא במערבא סהדא רבה פרת סבר שלא ירבו הנוטפין על הזוחלין

ופליגא דשמואל דאמר שמואל נהרא מכיפיה מיברך ופליגא דידיה אדידיה דאמר שמואל אין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי בלבד:

פורפת על האבן כו׳: והאמרת רישא פורפת אמר אביי סיפא אתאן למטבע

בעי אביי אשה מהו שתערים ותפרוף על האגוז להוציא לבנה קטן בשבת

תיבעי למאן דאמר מערימין תיבעי למאן דאמר אין מערימין

תיבעי למאן דאמר מערימין בדליקה התם הוא דאי לא שרית ליה אתי לכבויי אבל הכא אי לא שרית ליה לא אתי לאפוקי

או דלמא אפילו למאן דאמר אין מערימין בדליקה התם דרך הוצאה בכך אבל הכא אין דרך הוצאה בכך אימא שפיר דמי תיקו:

מתני׳ הקיטע יוצא בקב שלו דברי רבי מאיר

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שושנה שור לרפואת מאירה בת זלדה זהבה.

להעמיק בדף

דף משלהן- thumbnail

תינוק שנשבה – דף משלהן, פרק 15

יצא לך פעם לשכוח שהיום שבת? ומיהו הנסיך מונבז? השבוע מתחילים את הפרק השביעי במסכת שבת, ושירה וחמוטל עונות על כל השאלות!

daf_icon

על מבנה הפרק השישי

משנתנו: לֹא תֵצֵא אִשָּׁה בְמַחַט נְקוּבָה ולֹא בְטַבַּעַת שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ חוֹתָם, מקבילה דרך ניגוד למשנה א: וְלֹא בְטַבַּעַת שֶׁאֵין עָלֶיהָ חוֹתָם וְלֹא בְמַחַט שֶׁאֵינָה נְקוּבָה. בשני המקרים “לא תצא”, אבל בשל ההבדל בין המחט והטבעת במשנה א (סיכה וטבעת נוי) שהן בגדר תכשיט, והללו במשנתנו (חותמת ומחט תפירה) שהן כלי, לעיל אם יצתה אינה חייבת…

שבת סה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת סה

שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם רבי אליעזר ורבי שמעון אוסרין:

ובמוך שבאזנה: תני רמי בר יחזקאל והוא שקשור באזנה:

ובמוך שבסנדלה: תני רמי בר יחזקאל והוא שקשור לה בסנדלה:

ובמוך שהתקינה לה לנדתה: סבר רמי בר חמא למימר והוא שקשורה לה בין יריכותיה אמר רבא אף על פי שאינו קשור לה כיון דמאיס לא אתיא לאיתויי

בעא מיניה רבי ירמיה מרבי אבא עשתה לה בית יד מהו אמר ליה מותר איתמר [נמי] אמר רב נחמן בר אושעיא אמר רבי יוחנן עשתה לה בית יד מותר

רבי יוחנן נפיק בהו לבי מדרשא וחלוקין עליו חבריו רבי ינאי נפיק בהו לכרמלית וחלוקין עליו כל דורו והתני רמי בר יחזקאל והוא שקשור לה באזנה לא קשיא הא דמיהדק הא דלא מיהדק:

בפלפל ובגלגל מלח: פלפל לריח הפה גלגל מלח לדורשיני: וכל דבר שנותנת לתוך פיה: זנגבילא אי נמי דרצונא:

שן תותבת שן של זהב רבי מתיר וחכמים אוסרין: אמר רבי זירא לא שנו אלא של זהב אבל בשל כסף דברי הכל מותר תניא נמי הכי בשל כסף דברי הכל מותר של זהב רבי מתיר וחכמים אוסרין

אמר אביי רבי ורבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר כולהו סבירא להו דכל מידי דמיגניא ביה לא אתיא לאחויי

רבי הא דאמרן רבי אליעזר דתניא רבי אליעזר פוטר בכובלת ובצלוחית של פלייטון

רבי שמעון בן אלעזר דתניא כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר כל שהוא למטה מן הסבכה יוצאה בו למעלה מן הסבכה אינה יוצאה בו:

מתני׳ יוצאה בסלע שעל הצינית הבנות קטנות יוצאות בחוטין ואפילו בקיסמין שבאזניהם ערביות יוצאות רעולות ומדיות פרופות וכל אדם אלא שדברו חכמים בהוה פורפת על האבן ועל האגוז ועל המטבע ובלבד שלא תפרוף לכתחלה בשבת:

גמ׳ מאי צינית בת ארעא

ומאי שנא סלע אילימא כל מידי דאקושא מעלי לה ליעבד לה חספא אלא משום שוכתא ליעבד לה טסא אלא משום צורתא ליעבד לה פולסא אמר אביי שמע מינה כולהו מעלין לה:

הבנות יוצאות בחוטין: אבוה דשמואל לא שביק להו לבנתיה דנפקי בחוטין ולא שביק להו גניאן גבי הדדי ועביד להו מקואות ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי

לא שביק להו יוצאות בחוטין והאנן תנן הבנות יוצאות בחוטין בנתיה דאבוה דשמואל דצבעונין הוו

לא שביק להו גניאן גבי הדדי לימא מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא נשים המסוללות זו בזו

פסולות לכהונה

לא סבר כי היכי דלא לילפן גופא נוכראה

ועביד להו מקוה ביומי ניסן מסייע ליה לרב דאמר רב מטרא במערבא סהדא רבה פרת סבר שלא ירבו הנוטפין על הזוחלין

ופליגא דשמואל דאמר שמואל נהרא מכיפיה מיברך ופליגא דידיה אדידיה דאמר שמואל אין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי בלבד:

פורפת על האבן כו׳: והאמרת רישא פורפת אמר אביי סיפא אתאן למטבע

בעי אביי אשה מהו שתערים ותפרוף על האגוז להוציא לבנה קטן בשבת

תיבעי למאן דאמר מערימין תיבעי למאן דאמר אין מערימין

תיבעי למאן דאמר מערימין בדליקה התם הוא דאי לא שרית ליה אתי לכבויי אבל הכא אי לא שרית ליה לא אתי לאפוקי

או דלמא אפילו למאן דאמר אין מערימין בדליקה התם דרך הוצאה בכך אבל הכא אין דרך הוצאה בכך אימא שפיר דמי תיקו:

מתני׳ הקיטע יוצא בקב שלו דברי רבי מאיר

גלול כלפי מעלה