Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ בטבת תשע״ג | 18 דצמבר 2012

שבת עו


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

להעמיק בדף

ורד נעם

על טשטוש בין משניות וברייתות, ועוד על סתמות קדומים

בין משניות וברייתות. ר' יוסי בר' חנינא סבור שאוכלים ששיעוריהם שונים עשויים בכל זאת להצטרף לשיעור לחייב את המוציאם בשבת, למרות קביעתה המפורשת של המשנה ש"אין מצטרפין זה עם זה", בתנאי שהחמור הוא המשלים את שיעורו של הקל. על כך מקשה סתם הגמרא: "וכל דלא שוו בשיעורייהו מי מצטרפין?" ומביא משנה בכלים המלמדת ששיעוריהם של…

דף משלהן- thumbnail (3)

ל"ט אבות מלאכה! – דף משלהן 16

מתי בפעם האחרונה יצאתן לצוד? ואיפה כתוב שזה אסור בשבת? סוף סוף הגענו לרשימה! ל"ט אבות מלאכה!

שבת עו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת עו


גלול כלפי מעלה