Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח באייר תש״פ | 22 מאי 2020

שבת עז

השיעור היום מוקדש על ידי דניאל ברטה לכבוד אמא שלה שעודדה אותה להתחיל ללמוד דף יומי עם הדרן.

מה היחס בין מים ליין כשמוזגים את הכוס? מה השיעור להוצאת יין יבש (שנקרש)? האם זה דומה לשיטת ר' יוסי בר' יהודה בדם נבלה? האם השיעור של דם שנקרש כמו השיעור של יין שנקרש? בעקבות שימוש במילה גמיאה במשנה, הגמרא שואלת איך מאייתים את המילה עם אל"ף או עם עי"ן. הגמרא מביאה הרבה מלים אחרות ושואלת אם הם כתובים עם אל"ף או עי"ן. הגמרא מביאה כמה שאלות על השיעורים שנזכרות במשנה שנשארים בספק (תיקו). הגמרא מביאה מאמר ששום דבר בעולם לא נבראה לחינם וכל דבר מועיל למשהו – מביאים כמה דוגמאות. יש בעלי חיים קטינים שמפחידים בעלי חיים גדולים. מזכירים אותם בברייתא. יום אחד ר' זירא שאל רב יהודה כל מיני שאלות על טבעם של בעלי חיים מסויימים. ואז שאל אותו על מלים מסויימים בארמית ומה משמעות המילה? רב יהודה דרש את כולם בצורה של נוטריקון. במשנה כתוב "שמן כדי לסוך אבר קטן" האם המשמעות אבר קטן של מישהו גדול או אפילו אבר קטן של תינוק ביום שנולד?

תנינא המוציא יין כדי מזיגת כוס ותני עלה כדי מזיגת כוס יפה וקתני סיפא ושאר כל המשקין ברביעית ורבא לטעמיה דאמר רבא כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הוא

אמר אביי שתי תשובות בדבר חדא דתנן והמזוג שני חלקי מים ואחד יין מן היין השירוני ועוד מים בכד ומצטרפין

אמר ליה רבא הא דקאמרת שני חלקי מים ואחד יין מן היין השירוני יין השירוני לחוד דרפי אי נמי התם משום חזותא אבל לטעמא בעי טפי ודקאמרת מים מכד ומצטרפין לענין שבת מידי דחשיב בעינן והא נמי הא חשיב

תנא יבש בכזית דברי רבי נתן אמר רב יוסף רבי נתן ורבי יוסי ברבי יהודה אמרו דבר אחד רבי נתן הא דאמרן ורבי יוסי ברבי יהודה דתניא רבי יהודה אומר ששה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל דם נבלה בית שמאי מטהרין ובית הלל מטמאין אמר רבי יוסי ברבי יהודה אף כשטמאו בית הלל לא טמאו אלא בדם שיש בו רביעית הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית

אמר אביי דילמא לא היא עד כאן לא קאמר רבי נתן הכא דבעי רביעית אלא ביין דקליש אבל בדם דסמיך כזית לא בעי רביעית אי נמי עד כאן לא קאמר רבי יוסי ברבי יהודה התם דכזית סגי ליה ברביעית אלא בדם דסמיך אבל יין דקליש כזית הוי יותר מרביעית וכי מפיק פחות מכזית ליחייב:

חלב כדי גמיעה: איבעיא להו כדי גמיאה או כדי גמיעה אמר רב נחמן בר יצחק הגמיאיני נא מעט מים מכדך

איבעיא להו


גראינין או גרעינין אמר רבא בר עולא ונגרע מערכך

איבעיא להו אוממות או עוממות אמר רב יצחק בר אבדימי ארזים לא עממהו בגן אלהים

איבעיא להו מאמצין תנן או מעמצין אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ועצם עיניו מראות ברע

תנו רבנן המוציא חלב של בהמה כדי גמיאה חלב של אשה ולובן של ביצה כדי ליתן במשיפא של קילור [קילור] כדי לשוף במים בעי רב אשי כדי שיפה או כדי אחיזה ושיפה תיקו:

דבש כדי ליתן על הכתית: תנא כדי ליתן על פי כתית בעי רב אשי על כתית אפומא דכולה כתית או דילמא אמורשא קמא דכתית לאפוקי הודרנא דלא תיקו:

אמר רב יהודה אמר רב כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה ברא שבלול לכתית ברא זבוב לצירעה יתוש לנחש ונחש לחפפית וסממית לעקרב היכי עביד ליה מייתי חדא אוכמא וחדא חיורא ושלקי להו ושייפי ליה

תנו רבנן חמשה אימות הן אימת חלש על גבור אימת מפגיע על ארי אימת יתוש על הפיל אימת סממית על העקרב אימת סנונית על הנשר אימת כילבית על לויתן אמר רב יהודה אמר רב מאי קרא המבליג שד על עז:

רבי זירא אשכח לרב יהודה דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה וחזייה דהוה בדיחא דעתיה ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה אמר ליה מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי אמר ליה כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהורא מאי טעמא הני מכסיין והני מגליין הני דמכסינן מינייהו מכסיין והני דלא מכסינן מינייהו מגליין מאי טעמא גמלא זוטר גנובתיה משום דאכל כיסי מאי טעמא תורא אריכא גנובתיה משום דדייר באגמי ובעי לכרכושי בקי

מאי טעמא קרנא דקמצא רכיכא משום דדיירא בחילפי ואי קשיא נדיא ומתעוורא דאמר שמואל האי מאן דבעי דליסמיה לקמצא שלופינהו לקרניה מאי טעמא האי תימרא דתרנגולתא מדלי לעילא דדיירי אדפי ואי עייל קטרא מתעוורא דשא דרך שם דרגא דרך גג מתכוליתא מתי תכלה דא ביתא בא ואיתיב בה ביקתא בי עקתא

כופתא כוף ותיב לבני לבני בני הוצא חציצה חצבא שחוצב מים מן הנהר כוזה כזה שוטיתא שטותא משיכלא מאשי כולה משכילתא משיא כלתא אסיתא חסירתא בוכנה בוא ואכנה

לבושה לא בושה גלימא שנעשה בו כגלם גולתא גלי ואיתיב פוריא שפרין ורבין עליה בור זינקא בור זה נקי סודרא סוד ה׳ ליראיו אפדנא אפיתחא דין תנו רבנן שלשה כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורה ואלו הן דג ונחש וחזיר:

שמן כדי לסוך אבר קטן: אמרי דבי רבי ינאי שמן כדי לסוך אבר קטן של קטן בן יומו מיתיבי שמן כדי לסוך אבר קטן וקטן בן יומו מאי לאו אבר קטן דגדול ואבר גדול של קטן בן יומו אמרי לך דבי רבי ינאי לא הכי קאמר שמן כדי לסוך אבר קטן של קטן בן יומו

לימא כתנאי שמן כדי לסוך אבר קטן וקטן בן יומו דברי רבי שמעון בן אלעזר רבי נתן אומר כדי לסוך אבר קטן מאי לאו בהא קמיפלגי דרבי שמעון בן אלעזר סבר אבר קטן של קטן ורבי נתן סבר אבר קטן דגדול או אבר גדול דקטן אבל אבר קטן של קטן בן יומו לא לא דכולי עלמא אבר קטן דקטן בן יומו לא


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

שבת עז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שבת עז

תנינא המוציא יין כדי מזיגת כוס ותני עלה כדי מזיגת כוס יפה וקתני סיפא ושאר כל המשקין ברביעית ורבא לטעמיה דאמר רבא כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הוא

אמר אביי שתי תשובות בדבר חדא דתנן והמזוג שני חלקי מים ואחד יין מן היין השירוני ועוד מים בכד ומצטרפין

אמר ליה רבא הא דקאמרת שני חלקי מים ואחד יין מן היין השירוני יין השירוני לחוד דרפי אי נמי התם משום חזותא אבל לטעמא בעי טפי ודקאמרת מים מכד ומצטרפין לענין שבת מידי דחשיב בעינן והא נמי הא חשיב

תנא יבש בכזית דברי רבי נתן אמר רב יוסף רבי נתן ורבי יוסי ברבי יהודה אמרו דבר אחד רבי נתן הא דאמרן ורבי יוסי ברבי יהודה דתניא רבי יהודה אומר ששה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל דם נבלה בית שמאי מטהרין ובית הלל מטמאין אמר רבי יוסי ברבי יהודה אף כשטמאו בית הלל לא טמאו אלא בדם שיש בו רביעית הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית

אמר אביי דילמא לא היא עד כאן לא קאמר רבי נתן הכא דבעי רביעית אלא ביין דקליש אבל בדם דסמיך כזית לא בעי רביעית אי נמי עד כאן לא קאמר רבי יוסי ברבי יהודה התם דכזית סגי ליה ברביעית אלא בדם דסמיך אבל יין דקליש כזית הוי יותר מרביעית וכי מפיק פחות מכזית ליחייב:

חלב כדי גמיעה: איבעיא להו כדי גמיאה או כדי גמיעה אמר רב נחמן בר יצחק הגמיאיני נא מעט מים מכדך

איבעיא להו


גראינין או גרעינין אמר רבא בר עולא ונגרע מערכך

איבעיא להו אוממות או עוממות אמר רב יצחק בר אבדימי ארזים לא עממהו בגן אלהים

איבעיא להו מאמצין תנן או מעמצין אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ועצם עיניו מראות ברע

תנו רבנן המוציא חלב של בהמה כדי גמיאה חלב של אשה ולובן של ביצה כדי ליתן במשיפא של קילור [קילור] כדי לשוף במים בעי רב אשי כדי שיפה או כדי אחיזה ושיפה תיקו:

דבש כדי ליתן על הכתית: תנא כדי ליתן על פי כתית בעי רב אשי על כתית אפומא דכולה כתית או דילמא אמורשא קמא דכתית לאפוקי הודרנא דלא תיקו:

אמר רב יהודה אמר רב כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה ברא שבלול לכתית ברא זבוב לצירעה יתוש לנחש ונחש לחפפית וסממית לעקרב היכי עביד ליה מייתי חדא אוכמא וחדא חיורא ושלקי להו ושייפי ליה

תנו רבנן חמשה אימות הן אימת חלש על גבור אימת מפגיע על ארי אימת יתוש על הפיל אימת סממית על העקרב אימת סנונית על הנשר אימת כילבית על לויתן אמר רב יהודה אמר רב מאי קרא המבליג שד על עז:

רבי זירא אשכח לרב יהודה דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה וחזייה דהוה בדיחא דעתיה ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה אמר ליה מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי אמר ליה כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהורא מאי טעמא הני מכסיין והני מגליין הני דמכסינן מינייהו מכסיין והני דלא מכסינן מינייהו מגליין מאי טעמא גמלא זוטר גנובתיה משום דאכל כיסי מאי טעמא תורא אריכא גנובתיה משום דדייר באגמי ובעי לכרכושי בקי

מאי טעמא קרנא דקמצא רכיכא משום דדיירא בחילפי ואי קשיא נדיא ומתעוורא דאמר שמואל האי מאן דבעי דליסמיה לקמצא שלופינהו לקרניה מאי טעמא האי תימרא דתרנגולתא מדלי לעילא דדיירי אדפי ואי עייל קטרא מתעוורא דשא דרך שם דרגא דרך גג מתכוליתא מתי תכלה דא ביתא בא ואיתיב בה ביקתא בי עקתא

כופתא כוף ותיב לבני לבני בני הוצא חציצה חצבא שחוצב מים מן הנהר כוזה כזה שוטיתא שטותא משיכלא מאשי כולה משכילתא משיא כלתא אסיתא חסירתא בוכנה בוא ואכנה

לבושה לא בושה גלימא שנעשה בו כגלם גולתא גלי ואיתיב פוריא שפרין ורבין עליה בור זינקא בור זה נקי סודרא סוד ה׳ ליראיו אפדנא אפיתחא דין תנו רבנן שלשה כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורה ואלו הן דג ונחש וחזיר:

שמן כדי לסוך אבר קטן: אמרי דבי רבי ינאי שמן כדי לסוך אבר קטן של קטן בן יומו מיתיבי שמן כדי לסוך אבר קטן וקטן בן יומו מאי לאו אבר קטן דגדול ואבר גדול של קטן בן יומו אמרי לך דבי רבי ינאי לא הכי קאמר שמן כדי לסוך אבר קטן של קטן בן יומו

לימא כתנאי שמן כדי לסוך אבר קטן וקטן בן יומו דברי רבי שמעון בן אלעזר רבי נתן אומר כדי לסוך אבר קטן מאי לאו בהא קמיפלגי דרבי שמעון בן אלעזר סבר אבר קטן של קטן ורבי נתן סבר אבר קטן דגדול או אבר גדול דקטן אבל אבר קטן של קטן בן יומו לא לא דכולי עלמא אבר קטן דקטן בן יומו לא


גלול כלפי מעלה