Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״א בניסן תשפ״א | 3 אפריל 2021

שקלים יג

רבי אלעזר אמר במשנה שאם מקדש את כל נכסיו ויש עופות, יין ושמן, הם רק מקודשים קדושת דמים ולא קדושת הגוף. הם מוכרים למישהו שרוצה להשתמש בהם על המזבח והכסף משמש לעולה. מה המקור לכך? מביאים מקור לחזק שיטת ר' שמעון שנאמרה על ידי ר' שמעון בר יהודה, שאם הקדיש בהמה נקבה לקרבן עולה, היא תהיה קדושה רק קדושת דמים. עם זאת, הגמרא מעלה קושי על מקור זה ומובא הסבר חלופי לפסוק זה. להסבר זה מביאים קושי. המחירים נקבעו בכל חודש לפריטים שנדרשים לקנות על ידי המקדש ואם המחיר השתנה, יד המקדש תמיד על העליונה – אם המחירים עלו, הם עדיין קונים במחיר הנמוך יותר, אם הם ירדו, הם קונים לפי המחיר הנמוך. המשנה מפרטת אנשים שהיו אחראים על עבודות מסוימות במקדש. מדוע הוזכרו אותם אנשים? מדוע נקראו רבנים מסוימים סופרים? הם ארגנו את ההלכות לפי מספרים כדי להקל עליהם לזכור/להבין. הרבנים ראו את עצמם עם הרבה פחות ידע תורני מאלה שבאו לפניהם והשוו את עצמם לרבנים הקודמים כבני אדם למלאכים או כחמורים לאנשים. מסופר על חמורו של הרב פנחס בן יאיר שלא אכל במשך שלושה ימים מכיוון שלא היה מוכן לאכול דמאי, אוכל שקיים בו ספק אם הייתה מעושרת. חמור זה משמש כהשוואה לדורות המאוחרים יותר מכיוון שהם אפילו לא ניתנים להשוואה לאותו חמור. פתחיה היה ידוע כבעל כישורים ייחודיים והצליח להבין דברים שאחרים לא יכלו, כמו סימנים שאילם אחד סימן בכדי לומר לרבנים היכן יוכלו למצוא שעורים למנחת העומר בשנה בה הייתה בצורת. מדוע היה צורך ברופא מיוחד עבור הכהנים המתמחה במחלות מעיים?

ד׳:ה׳
ה׳:א׳

להעמיק בדף

סוד הקטורת דף משלהן 60 פגיעה מינית

סוד הקטורת – מתי חשוב לגלות סוד?- דף משלהן 60

 למה משפחת אבטינס לא גילתה את סוד הקטורת? מתי חשוב לספר סוד ואיך מתמודדים עם הסתרה סביב פגיעות מיניות הטרדה מינית/פגיעה מינית/סוד/קטורת דף משלהן פרק 60 עם חמוטל שובל ושירה מירוויס מרילי

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

המסקנה המתבקשת היא כנראה התשובה הפחות טובה

חוכמתו של פתחיה, שהיה ממונה על "הקנין" במקדש, התבטאה לא רק בידיעת שפות שקלים דף יג ע"ב 15 בעלי תפקידים מיוחדים שהיו במקדש הוזכרו אחר כבוד במשנה במסכת שקלים, וביניהם פתחיה שהיה ממונה "על הקנין". הקנין אלו זוגות ציפורים שהובאו למקדש להקרבה כחלק מתהליך הטהרה של הזב, הזבה והיולדת. לכאורה מדובר בעיסוק פשוט, אלא שהגמרא…

שקלים יג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים יג
ד׳:ה׳
ה׳:א׳
גלול כלפי מעלה