Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח בניסן תשפ״א | 10 אפריל 2021

שקלים כ

כשהגיע רב לבבל, הוא ראה שאנשים מקילים בבשר שנתעלם מן העין והחמיר בכמה מקרים שעלו בפניו. אחרים טענו שאם היו סימנים המעידים על כך שהיהודים היה מותר. כמו כן הובאו מקרים שבהם הנושא היה לגבי מציאת בשר ללא בעלים – האם מותר לקחת? וגם אפשר להניח שזה כשר? באילו קריטריונים משתמשים לקביעת ההלכה? אם מוצאים בהמה קרוב לירושלים, יש להניח שהיא הוקדשה לקרבן. מה אמור המוצא לעשות? אילו תקנות תוקנו על ידי הרבנים הן לגבי המקרה הנדון והן לנושאים אחרים? הגמרא מביאה שלושה פירושים שונים למשנה לגבי מה צריך לעשות עם בהמה שמוצאים קרוב לירושלים. הגמרא דנה גם לעומק במקרה במשנה בה נפטר הכהן הגדול לאחר שהביא את מנחת חביתין בבוקר אך לפני שהביא את השנייה של בין הערביים. כיצד הוכנה מנחת החביתין שלו?

ז׳:ג׳

להעמיק בדף

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

כדי לא לרמות את הסביבה, חובתנו לא לרמות את עצמנו

חז"ל מבקשים שלא נתרגל להבטיח הבטחות עם כוכבית ששולחת לאותיות קטנות בחוזה שכתוב לטובתנו שקלים דף כ ע"ב עבודת הקורבנות הייתה מלאכה מושגחת היטב. הכוהנים נדרשו לדאוג שקיים תיאום מלא בין בעלי הקורבן לבהמה או לשה שהביאו, וכן לדייק בסוג ההקרבה שלשמה הוקדש הקורבן. אבל תקלות קורות, והמשנה שלנו מבקשת להבין מה עושים במקרה שמוצאים…

שקלים כ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים כ
ז׳:ג׳
גלול כלפי מעלה