Skip to content

י״א במרחשון תשפ״ב | 17.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ז - שבת י' בחשון

הדף היומי

ל׳ בניסן תשפ״א | 12 אפריל 2021

שקלים כב

סיום מסכת שקלים והלימוד השבוע נתרם על ידי יונתן הובר לרפואתה ולהצלחת הניתוח של בשמת בת ירדנה.

מה קורה כאשר בשר קדשי קדשים הופך לטמא בתוך המקדש או מחוצה לו – האם ניתן לשרוף אותו בתוך המקדש? במה זה תלוי? היכן שמים את האברים של הקרבנות לפי שמעלים אותם למזבח? כשיש כמה קרבנות שונים, איפה שמים כל אחד בכדי לא לבלבל ביניהם? האם דיני שקלים, ביכורים, מעשר וחיות בכורות עדיין חלים כאשר כבר אין בית מקדש? ואם לא, מה קורה אם בכל אופן מקדישים אותם, האם הם מקודשים?

ח׳:ד׳

להעמיק בדף

לצפייה סיום מסכת שקלים

סיום מסכת שקלים – האירוע המוקלט

🚩הדרן עלך- הדף האחרון עם הרבנית מישל פרבר 💰 מה יש לכלכלה ההתנהגותית ללמוד מהדף היומי? שיחה עם מעיין רבינוביץ, אשת חינוך, ומנהלת קהילות צמיחה כלכלית ב riseup. לצפייה באירוע הסיום מסכת שקלים באנגלית. 

שקלים כב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

שקלים כב
ח׳:ד׳
Scroll To Top